Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2010-06-17

Sammanträde 2010-06-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2010 (A)

7 Anmälan av protokoll 6/2010 från nämndens handikappråd (A)

8 Försäljning av fastigheten Blixtlampan 2 i Högdalen (M&V) Enskede-Årsta-Vantör

9 Försäljning av fastigheten Filmremsan 3 i Högdalen till Fastighets AB Filmremsan (M&V) Enskede-Årsta-Vantör

10 Anmälan av arrendenämndens beslut angående arrendeavgift för Villa Östkusten B på Djurgården (M&V)

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

*

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockebyhov till Seniorgården AB (PU) * Bromma

13 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Krillans Krog 1 och Kristineberg 1:10 på Kungsholmen till Edicta Hotellfastigheter AB samt återtagande av marknämndens genomförandebeslut. Inriktningsbeslut (PU) Kungsholmen

14 Slutredovisning av exploatering av område vid Norra bantorget för bostäder, kontor och hotell (PU) Norrmalm

15 Ändrad markanvisning för bostäder inom kv Videbusken vid Valborgsmässovägen i Midsommarkransen till Järntorget Bostad AB (PU) Hägersten-Liljeholmen

16 Upprustning av Västertorps Centrum i Hägersten. Svar på skrivelse från Sören Swärd (M) (PU) Hägersten-Liljeholmen

17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 invid kv Månstenen i Solberga till Peab Bostad AB (PU) Älvsjö

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Aktiebolaget Grundstenen och Einar Mattsson Byggnads AB (PU) Skarpnäck

19 Markanvisning för vårdboende på del av Skarpnäcks gård 1:1, vid Kanslersvägen 38 i Bagarmossen, till Micasa Fastigheter i Stockholm AB samt överföring av byggnad från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden (PU + Fsk) Skarpnäck

20 Exploatering inom Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 m fl (Årstastråket). Inriktningsbeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantör

21 Avtal med Trafikverket Region Stockholm med anledning av genomförandet av Stockholmsarenan (PU + Tk) * Enskede-Årsta-Vantör

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 vid Kista Gård till Peab Bostad AB. Inriktningsbeslut (PU) Rinkeby-Kista

23 City i samverkan. Begäran om bidrag till ordningsvakter (PU)

24 Genomförandeavtal med Trafikverket inom projekt Norra Station (SP + Tk) * Norrmalm

25 Förslag till nya mål och åtgärder inom Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Anmälan av svar på remiss (M&T)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser Jan Tigerström (M) att tillsammans med tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) justera dagens protokoll.

Justering sker den 23 juni 2010

§2 Inga frågor för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning av inkomna skrivelser till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 8 juni 2010 och vad gäller senare inkomna skrivelser
m.m. i promemoria av den 17 juni 2010.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2010-010-00239

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 maj 2010.

§5 Revisionsberättelse för 2009

Dnr E2010-130-00713

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av exploateringsnämndens verksamhet under 2009, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Det är positivt att revisorerna nu kan redovisa förbättringar när det gäller prognossäkerheten. Men det är fortfarande så att det redan nu finns avvikelse när det gäller försäljningsintäkterna. Försäljningsbetinget har nåtts innan halvårsskiftet och för oss är det tecken på att majoriteten anser att det är viktigare att sälja så mycket som möjligt istället för att följa den av kommunfullmäktige beslutade försäljningsbetinget.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2010

Dnr E2010-112-00302

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning av ekonomisk uppföljning maj 2010 till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 juni 2010.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Vi kan konstatera att nämnden har redan före halvårsskiftet överskridit det budgeterade försäljningsbetinget. Nämnden har tidigare fått kritik från stadens revisorer när det gäller att följa de beslut som har fattats i budgeten. Detta har även gällt uppföljningen av försäljningsbeting. Vi konstaterar att det finns ingen anledning att sälja mark under resten av året.

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Särskilt uttalande lämnas av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

Det är dags att sätta stopp för alla utförsäljning av kommunens mark. Det budgeterade försäljningsbetinget har redan överskridits och vi konstaterar att utförsäljningen sker av rent ideologiska skäl och inte utifrån vad som är bäst för Stockholm och för Stockholmarna.

Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar förlorar vi möjligheterna att råda över planeringen av Stockholm samtidigt som staden går miste om framtida intäkter. Den allt snabbare privatiseringen bidrar också till att staden blir alltmer segregerad, en utveckling som högeralliansen tyvärr inte gör någonting för att motverka.

§7 Anmälan av protokoll 6/2010 från nämndens handikappråd

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmälan av protokollet till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll 5/2010 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 23 april 2010.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Vi vill med anledning av det gemensamma mötet med handikapprådet föregående nämnd påminna den moderatledda majoriteten om att Exploateringsnämnden har ett ansvar för tillgängligheten i de byggnader som staden uppför. I vilken grad ett hus tillgänglighetsanpassas handlar om vilka prioriteringar som görs, både vad gäller ekonomiska resurser och hur marken ska användas.

§8 Försäljning av fastigheten Blixtlampan 2 i Högdalen till Fastighets AB Kattholmen

Dnr E2009-514-00200

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen av fastigheten Blixtlampan 2.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden avslår kontorets förslag till beslut samt därutöver anförs följande:

Det är viktigt att staden använder ägande av mark samt köp och försäljning av mark strategiskt. Det finns ingen anledning att regelmässigt sälja marken. För att behålla rådigheten och möjliggöra framtida förändringar bör markområden som upplåts för handel och industriändamål i första han behållas i stadens ägo.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§9 Försäljning av fastigheten Filmremsan 3 i Högdalen till Fastighets AB Filmremsan

Dnr 2009-514-00200

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen av fastigheten Filmremsan 3.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden avslår kontorets förslag till beslut samt därutöver anförs följande:

Det är viktigt att staden använder ägande av mark samt köp och försäljning av mark strategiskt. Det finns ingen anledning att regelmässigt sälja marken. För att behålla rådigheten och möjliggöra framtida förändringar bör markområden som upplåts för handel och industriändamål i första han behållas i stadens ägo.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§10 Anmälan av arrendenämndens beslut angående arrendeavgift för Villa Östkusten B på Djurgården

Dnr E2010-514-00827

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 9 §.
Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockebyhov till Seniorgården AB

Dnr E2010-513-00800

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

  1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Åkeshov 1:1 till Seniorgården AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

  2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse med Micasa Fastigheter i Stockholm AB om fördelning av köpeskilling enligt förslag i kontorets utlåtande.

  3. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Jan Tigerström m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera ärendet samt därutöver anföra följande:

Ärendet bör återremitteras eftersom en helhetsplanering för området saknas. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man första titta på hela området för att se var bostadsbyggnation är mest lämplig. Även typ av boende bör vägas in, såsom studentbostäder, vårdboenden etc.

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Emilia Hagberg (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§13 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Krillans Krog 1 och Kristineberg 1:10 på Kungsholmen till Edicta Hotellfastigheter AB samt återtagande av marknämndens genomförandebeslut. Inriktningsbeslut

Dnr E2010-513-00570

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

  1. Exploateringsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta med utredning av förutsättningarna för detta upp till 15mnkr.

  2. Exploateringsnämnden återtar marknämndens beslut 2005-06-23 om genomförande av exploatering inom fastigheten Krillans Krog 1.

  3. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheterna Krillans Krog 1 och Kristineberg 1:10 till Edicta Hotellfastigheter och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström (M), Ulf Fridebäck (FP) och Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden återremitterar kontorets förslag till beslut.

2 Nämnden uppdrar till kontoret att återkomma med en markanvisning med tomträtt.

3 Nämnden uppdrar till kontoret att genomföra noggranna undersökningar på lämpligheten för bostadsbyggnation i området samt därutöver anföra följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan

att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Området är utsatt för buller och luftföroreningar på grund av den täta trafiken kring platsen. Därför måste noggranna undersökningar göras för att fastställa lämpligheten för bostadsbyggnation. Tomten ligger också i närheten av Kristinebergs slott, vilket gör att detta måste beaktas i planeringen framöver.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera förslaget

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en genomgripande undersökning för att se om det är möjligt att överhuvudtaget bygga på den aktuella platsen samt därutöver anföra följande:

Miljöförvaltningen har tagit fram underlag för miljöbedömning och menar att det är viktigt att belysa buller och luftkvalitet. Vi menar att en genomgripande miljöanalys bör göras innan en markanvisning ges.

Om en miljöanalys visar att det är möjligt att bygga bostäder här ska det självfallet byggas hyresrätter med tomträtt.

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) ställer de framlagda förslagen att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till deras förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Vi välkomnar att området utreds för bostadsbyggande istället för hotell. Det är dock viktigt att en helhetsplanering av området görs, så att detta bostadsprojekt samordnas med övriga projekt i området. Hänsyn måste tas till slottsmiljön med dess park. Frågan om siktlinjer och intrång i slottsparken måste lösas och därför måste planområdets utbredning västerut troligtvis ses över. Stora värdefulla träd måste skyddas inom området och bör beläggas med skyddsföreskrifter. Vägdragningeni sydost ska behållas ochinte rätas ut och breddas, utan vägen ska även fortsatt böja sig runt berget. En uträtning innebär automatiskt att ekar fälls och berget plansprängs.

Bostäderna planeras i en bullrig och utsatt miljö med luftföroreningar och därför är det viktigt att det i samband med projektet utreds vilka åtgärder som kan vidtas för att minska trafikens negativa konsekvenser vid källan.

§14 Slutredovisning av exploatering av område vid Norra bantorget för bostäder, kontor och hotell

Dnr E2010-511-00782

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen av exploatering av område vid Norra Bantorget för bostäder, kontor och hotell.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§15 Ändrad markanvisning för bostäder inom kv Videbusken vid Valborgsmässovägen i Midsommarkransen till Järntorget Bostad AB

Dnr E2008-513-00705

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden medger att markanvisningen för planerade bostäder vid kvarteret Videbusken i Midsommarkransen ändras från hyresrätt för vårdbostäder till hyresrätt för studenter.

Ärendets handling

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 maj 2010.

- Skrivelse från Carita Stenbacka (V), ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdels-
nämnd, inkommen den 4 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Jan Tigerström (M), och Ulf Fridebäck (FP) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera ärendet samt därutöver

anförs följande:

Ärendet bör återremitteras eftersom en helhetsplanering för området saknas. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man första titta på hela området för att se var bostadsbyggnation är mest lämplig. Att markanvisningen ändrats flera gånger är ett tecken på att planeringen varit bristfällig. Omkring Telefonplan finns utrymme för förtätning, samtidigt som det är viktigt att grönstrukturen finns kvar och karaktären på området inte helt förändrats. Med en områdesplanering över ett större område, som Midsommarkransen - Aspudden kan ett helhetsgrepp tas över planeringen som också inbjuder boende till delaktighet. Vad vill staden med området? Var ska det byggas bostäder, studentbostäder, hur kan grönytor bevaras och förbättras, var behövs bättre kollektivtrafik, fler förskolor och vårdboenden? Överdäckning av tunnelbanan bör finnas med i ett sådant arbete.

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) enligt följande:

Vi anser att det hade varit bra med en områdesplanering med tanke på ett antal ändringar av markanvisningen. Byggandet måste följa behoven för stockholmare, inte byggföretagens behov.

Särskilt uttalande lämnas av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

I området finns gamla skyddsvärda träd som inte kan ersättas genom grönkompensation utan måste bevaras.

§16 Upprustning av Västertorps Centrum i Hägersten. Svar på skrivelse från Sören Swärd (M)

Dnr E2009-510-01538:2

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner en varsam upprustning av Västertorps Centrum i enlighet med kontorets förslag.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Jan Tigerström (M), Ulf Fridebäck (FP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera förslaget samt att därutöver anföra följande:

Vi anser att det är viktigt att tillgängligheten till butikerna säkerställs i Västertorps Centrum. Det är också viktigt att den upprustning och ombyggnation som görs främjar fotgängare och cyklister. Det handlar om breda gång- och cykelbanor, men även en parkeringspolitik som leder till minskad biltrafik.

Ärendet bör gå till stadsdelsnämnden på remiss och tillgänglighetsfrågorna bör behandlas av Hägersten-Liljeholmens handikappråd.

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Emilia Hagberg (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§17 Markanvisning samt planbeställning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 invid kv Månstenen i Solberga till Peab Bostad AB

Dnr E2010-513-00634

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 invid kv Månstenen till Peab Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Ärendets handling

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 maj 2010.

- Skrivelse från Älvsjö stadsdelsnämnd, inkommen den 17 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström (M), Ulf Fridebäck (FP) och Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden återremitterar kontorets förslag till beslut

2 Nämnden uppdrar till kontoret att återkomma med en markanvisning med tomträtt samt därutöver anföra följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan

att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Den planerade exploateringen ligger alldeles för nära Solbergaskogen och stadsdelsnämnden är negativa till byggplanerna. Om staden exploaterar i området så är det viktigt att i så fall se till entrén till Solbergaskogen blir tydlig och tillgänglig. Vidare skall arbetet bedrivas i samverkan med stadsdelsnämnden.

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå förslaget samt därutöver anföra följande:

Förslaget till markanvisning ligger i kanten av Solbergaskogen. Förslaget har stött på brett motstånd från alla partier när det diskuterats lokalt. Därför bör förslaget avslås. Nybyggnation i Solberga bör inte göras utan att föregås av övergripande områdesplanering så att ett helhetsgrepp kan tas över området och de boende lokalt kan delta.

Förslaget väcker dessutom flera frågor. Hur har markanvisningstävlingen beslutats och hur har kriterierna tagits fram? Vilka krav har ställts? Markanvisningstävlingar kan vara ett mycket bra redskap men det är då viktigt att det används för att främja kreativitet och nytänkande, inte bara går till högstbjudande.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag om återremiss.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till Aktiebolaget Grundstenen och Einar Mattsson Byggnads AB

Dnr E2010-513-00703

Ärendet bordläggs.

§19 Markanvisning för vårdboende på del av Skarpnäcks gård 1:1, vid Kanslersvägen 38 i Bagarmossen, till Micasa Fastigheter i Stockholm AB samt överföring av byggnad från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden

Dnr E2010-510-00750

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner att fastighetsdelen kring Kanslersvägen 38 på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 överförs från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden.

2 Exploateringsnämnden anvisar mark för vårdboende inom del av Skarpnäcks gård 1:1 till Micasa fastigheter i Stockholm AB.

Ärendets handling

Exploateringskontorets och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Jan Tigerström (M), Ulf Fridebäck (FP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera förslaget samt därutöver anföra följande:

Ärendet bör återremitteras eftersom en helhetsplanering för området saknas. Istället för att sporadiskt placera hus, bör man första titta på hela området för att se var bostadsbyggnation är mest lämplig. Den befintliga byggnaden tar mycket mindre yta i anspråk än den nybyggnation som föreslås. Det kan vara rimligt att upprätta ett vårdboende i området, samtidigt som det är viktigt att grönstrukturen finns kvar. Med en områdesplanering över ett större område kan ett helhetsgrepp tas över planeringen som också inbjuder boende till delaktighet. Vad vill staden med området? Var ska det byggas bostäder, studentbostäder, vilka grönytor ska bevaras, var behövs bättre kollektivtrafik, fler förskolor och vårdboenden?

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Emilia Hagberg (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§20 Exploatering inom Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 m fl (Årstastråket). Inriktningsbeslut

Dnr E2010-511-00799

Ärendet bordläggs.

§21 Avtal med Trafikverket Region Stockholm med anledning av genomförandet av Stockholmsarenan

Dnr E2009-511-02233

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att för sin del godkänna avtal mellan Trafikverket Region Stockholm samt Stockholms stad genom dess trafik- och renhållningsnämnd samt exploateringsnämnden med anledning av genomförande av Stockholmsarenan.

2 Exploateringsnämnden beslutar att uppdra åt exploateringskontoret att i samråd med trafikkontoret utarbeta ett förslag till avtal med Stockhome fastighetsförvaltning AB enligt den inriktning som föreslås i kontorens gemensamma utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

Det är viktigt att i sammanhanget planera så att staden kan genomföra en överdäckning av Nynäsvägen framöver. Det skulle innebära att staden kan bygga på eventuell överdäckning samt att de boende längs Nynäsvägen kunde äntligen få en dräglig boendemiljö eftersom området är mycket bullerutsatt.

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 vid Kista Gård till Peab Bostad AB

Dnr E2010-513-00561

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 vid Kista Gård till Peab Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

2 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

3 Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden återremitterar kontorets förslag till beslut.

2 Nämnden uppdrar till kontoret att återkomma med en markanvisning med tomträtt samt därutöver anföra följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan

att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Det är bra att kontoret genomför markanvisningstävlingar men bristen är att det inte är nämnden som avgör när och hur markanvisningstävlingar ska genomföras. Vi anser att det inte är rätt att alltid tävla med priset. Nämnden skulle kunna genomföra markanvisningstävlingar där man kan använda andra kriterier än bara priset.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar återremittera kontorets förslag till beslut.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att återkomma med en redovisning av de olika förslagen.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att återkomma med en markanvisning med tomträtt samt därutöver anföra följande:

Vid vissa tillfällen är det bra att genomföra markanvisningstävlingar, men det är inte acceptabelt att priset är avgörande. Dessutom är det nämnden som ska avgöra om en markanvisningstävling ska genomföras och besluta om villkoren för tävlingen.

Dessutom ska självklart markanvisning ske med tomträtt.

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) ställer de framlagda förslagen att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar i huvudsak godkänna förslaget

samt därutöver anförs följande:

Vi stödjer denna markanvisning för bostäder. Vi anser dock att alltför låga miljö- och energikrav ställts. Staden bör kräva 45 kWh/m2/år. Dessutom är det orimligt att i ett nytt bostadsområde, i ett så här kollektivtrafiknära läge, ha en parkeringsnorm på 1,0. Den bör vara 0,5 eller lägre.

Förslaget väcker dessutom flera frågor. Hur har markanvisningstävlingen beslutats och hur har kriterierna tagits fram? Vilka krav har ställts? Markanvisningstävlingar kan vara ett mycket bra verktyg men det är då viktigt att det används för att främja kreativitet och nytänkande, inte bara går till högstbjudande. Det är också rimligt att Exploateringsnämnden är med i processen från början.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§23 City i samverkan. Begäran om bidrag till ordningsvakter

Dnr E2010-140-00830

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att lämna bidrag till organisationen City i samverkan med 250000 kr i enlighet med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden avslår kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Att bidra med medel till vakter är absolut inte nämndens kärnverksamhet. Med tanke på att nämnden har lagt ner andra, viktigare, verksamheter med hänvisning att det inte är kärnverksamhet så känns det konstigt att nu lägga ytterliga medel på City i samverkan

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar avslå kontorets förslag till beslut samt

därutöver anförs följande:

Det är utmärkt att privata fastighetsägare och affärsidkare går samman för att förbättra tryggheten i City. Det ingår i stadens uppgifter att se till att Stockholm är en trygg och öppen stad för alla. Det ska ske till exempel genom socialtjänstens insatser och genom bra städning och bra belysning. Men det är definitivt inte stadens eller exploateringskontorets uppgift att bidra med medel till vakter.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§24 Genomförandeavtal med Trafikverket inom projekt Norra Station

Dnr E2007-554-00587

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner genomförandeavtal med Trafikverket om intunnling av väg E4/E20.

2 Exploateringsnämnden uppdrar åt kontoret att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra avtalet samt att planera för de ekonomiska konsekvenserna i kommande flerårsprogram.

Ärendets handling

Exploateringskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§25 Förslag till nya mål och åtgärder inom Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Anmälan av svar på remiss

Dnr E2010-520-00636:1

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

Om staden skulle ha kvar Riddersviks trädskola så skulle det vara betydligt lättare att svara upp till kraven i programmet. På trädskolan fanns mycket av den kompetensen som krävs i programmet.