Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd

8 Sammanträdestider för exploateringsnämndens strategiråd 2017 (A)

9 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2016 (A)

11 Om- och tillbyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. Inriktningsbeslut (A + Fsk + Sbk + Tk + Mf)

12 Överlåtelse av del av fastigheten Polygonen 2 i Huddinge kommun till O1-Real Estate AB (M&V)

14 Mark- och miljödomstolens dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Spektern 13 på Norrmalm (M&V)

Dnr: E2012-5141-01969

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 9 §. Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

15 Levande lokala centrum, riktlinje för centrumutveckling. Svar på remiss (PU)

16 Om boulevardisering av Örbyleden för att möjliggöra tiotusentals nya bostäder. Motion (2016:87) av Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Stina Bengtsson (alla C). Svar på remiss (PU)

17 Om vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm. Motion (2016:90) från Erik Slottner (KD). Svar på remiss (PU)

18 Om att utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren. Motion (2016:97) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). Svar på remiss (PU)

19 Etablering av företagshotell i Slakthusområdet. Motion (2016:79) från Ulla Hamilton (M). Svar på remiss (PU)

20 Kompletterande samråd gällande tunnelbana till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss (PU)

21 Bygghandel inom fastigheten Sadeltaket 1 i Bällsta. Reviderat genomförandebeslut (PU)

22 Markanvisning för kontor inom fastigheten Kristinebergs Slott 11 i Kristineberg till Skanska Fastigheter Stockholm AB (PU)

23 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheterna Sabbatsberg 16 och 18 i Vasastaden till Stockholms Vatten AB (PU)

24 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheten Persikan 5 m.m. på Södermalm. Tilläggsmarkanvisning samt genomförandebeslut (PU)

25 Markanvisning för industri inom fastigheterna Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt del av Västberga 1:1 i Västberga till FastPartner AB och Fastighetsbolaget Timpenningen 2 KB (PU)

26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut (PU)

27 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostadsändamål inom fastigheten Västberga 1:1 intill fastigheten Pälskappan 4 i Fruängen med Åke Sundvall AB (PU)

28 Bostäder inom fastigheten Mariaordern 1. Reviderat genomförandebeslut (PU)

29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till JEF Fastigheter AB och Einar Mattsson Projekt AB (PU)

30 Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till AB Stockholmshem (PU)

31 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen med Riksbyggen Ekonomisk förening (PU)

32 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ramsökaren 2 och 4 i Bandhagen till Svenska Hus i Stockholm AB (PU)

33 Markanvisning för förskola inom fastigheten Portklappen 1 samt del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU)

34 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stureby 1:7 samt del av fastigheten Örby 4:1 i Stureby till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut (PU)

35 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till Åke Sundvall Projekt AB. Inriktningsbeslut (PU)

36 Markanvisning för gaslager, gastankstation, återvinningscentral, förbehandlingsanläggning, tvätthall och därmed samhörigt ändamål inom fastigheterna Tippen 3 och del av Örby 4:1 i Högdalen till Stockholm Vatten Avfall AB (PU)

37 Bostäder inom fastigheterna Hydrografen 1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden. Reviderat genomförandebeslut (PU)

38 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen med Einar Mattsson Byggnads AB och Fastighets AB Finn Malmgrens väg (PU)

39 Markanvisning för bostäder, skola och förskolor inom del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1, del av fastigheterna Rustmästaren 2-5 samt fastigheten Byamännen 3 i Bagarmossen till AB Borätt, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Riksbyggen Ekonomisk Förening, Skolfastigheter i Stockholm AB, Småa AB och Stockholms Stads Parkerings AB. Inriktningsbeslut (PU)

40 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom fastigheterna Reket 1, del av Tallkrogen 1:1 och del av Svedmyra 1:1 i Svedmyra med JM AB, AB Familjebostäder och SISAB (PU)

41 Slutredovisning av projekt med gatuåtgärder inom del av fastigheterna Gubbängen 1:1, Gubbängen 1:4 och Sköndal 2:1 i Gubbängen och Sköndal med Judiska församlingen (PU)

42 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem (PU)

43 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder och förskola inom fastigheterna Perstorp 1 och 2 samt Farsta 2:1 i Farsta med AB Familjebostäder, Skolfastigheter i Stockholm AB och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Genomförandebeslut (PU)

44 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till MA Living Partners AB och Riksbyggen ekonomisk förening. Inriktningsbeslut (PU)

45 Överenskommelser med Solna kommun och Stockholms läns landsting avseende kommungränsjustering mellan Solna kommun och Stockholms kommun inom Hagastaden (SP)

46 Samrådsremiss för betydande miljöpåverkan för Östlig förbindelse i Stockholm och Nacka kommuner, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss (SP)

47 Överenskommelse om exploatering för idrottsverksamhet, Hjorthagen 1:3 (SP)

48 Markanvisning för återbrukscentrum i Gasverket, Hjorthagen 1:3 till Stockholm vatten avfall AB (SP)

49 Markanvisning för värmeproduktion inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen till Fortum Värme samägt med Stockholm stad AB (SP)

50 Alternativ för minskat bilåkande. Motion (2016:88) av Cecilia Brinck (M). Svar på remiss (M&T)

51 Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99). Svar på remiss (M&T)

52 Förslag till revidering av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och tillståndsprövning av flygplatser (NFS 2008:6). Anmälan av svar på remiss (M&T)

53 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla. Svar på remiss (A)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2016-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§7 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd, Dnr E2016-00032

§8 Sammanträdestider för exploateringsnämndens strategiråd 2017, Dnr E2016-03277

§9 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2016, Dnr E2016-00288

§11 Om- och tillbyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-03598

§12 Överlåtelse av del av fastigheten Polygonen 2 i Huddinge kommun till O1-Real Estate AB, Dnr E2016-03646

§14 Mark- och miljödomstolens dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Spektern 13 på Norrmalm, Dnr E2012-514-01969

§15 Levande lokala centrum, riktlinje för centrumutveckling. Svar på remiss, Dnr E2016-02924

§16 Om boulevardisering av Örbyleden för att möjliggöra tiotusentals nya bostäder. Motion (2016:87) av Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Stina Bengtsson (alla C). Svar på remiss, Dnr E2016-02860

§17 Om vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm. Motion (2016:90) från Erik Slottner (KD). Svar på remiss, Dnr E2016-03197

§18 Om att utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren. Motion (2016:97) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C). Svar på remiss, Dnr E2016-03406

§19 Etablering av företagshotell i Slakthusområdet. Motion (2016:79) från Ulla Hamilton (M). Svar på remiss, Dnr E2016-03864

§20 Kompletterande samråd gällande tunnelbana till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2015-03672

§21 Bygghandel inom fastigheten Sadeltaket 1 i Bällsta. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2011-513-01453

§22 Markanvisning för kontor inom fastigheten Kristinebergs Slott 11 i Kristineberg till Skanska Fastigheter Stockholm AB, Dnr E2016-02987

§23 Markanvisning för bostäder/lokaler inom fastigheterna Sabbatsberg 16 och 18 i Vasastaden till Stockholm Vatten AB, Dnr E2016-03831

§24 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheten Persikan 5 m.m. på Södermalm. Tilläggsmarkanvisning samt genomförandebeslut, Dnr E2016-03757

§25 Markanvisning för industri inom fastigheterna Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt del av Västberga 1:1 i Västberga till FastPartner AB och Fastighetsbolaget Timpenningen 2 KB, Dnr E2015-03783

§26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-03372

§27 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostadsändamål inom fastigheten Västberga 1:1 intill fastigheten Pälskappan 4 i Fruängen med Åke Sundvall AB, Dnr E2016-03371

§28 Bostäder inom fastigheten Mariaordern 1. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2016-02844

§29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till JEF Fastigheter AB och Einar Mattsson Projekt AB, Dnr E2016-03349

§30 Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till AB Stockholmshem, Dnr E2016-03502

§31 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen med Riksbyggen Ekonomisk förening, Dnr E2015-03915

§32 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ramsökaren 2 och 4 i Bandhagen till Svenska Hus i Stockholm AB, Dnr E2016-03630

§33 Markanvisning för förskola inom fastigheten Portklappen 1 samt del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Skolfastigheter i Stockholm AB, Dnr E2016-03599

§34 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stureby 1:7 samt del av fastigheten Örby 4:1 i Stureby till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-03375

§35 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Gamla Enskede till Åke Sundvall Projekt AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-02576

§36 Markanvisning för gaslager, gastankstation, återvinningscentral, förbehandlingsanläggning, tvätthall och därmed samhörigt ändamål inom fastigheterna Tippen 3 och del av Örby 4:1 i Högdalen till Stockholm Vatten Avfall AB, Dnr E2015-01082

§37 Bostäder inom fastigheterna Hydrografen 1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2016-03496

§38 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen med Einar Mattsson Byggnads AB och Fastighets AB Finn Malmgrens väg, Dnr E2016-03524

§39 Markanvisning för bostäder, skola och förskolor inom del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1, del av fastigheterna Rustmästaren 2-5 samt fastigheten Byamännen 3 i Bagarmossen till AB Borätt, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Riksbyggen Ekonomisk Förening, Skolfastigheter i Stockholm AB, Småa AB och Stockholms Stads Parkerings AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-03661

§40 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom fastigheterna Reket 1, del av Tallkrogen 1:1 och del av Svedmyra 1:1 i Svedmyra med JM AB, AB Familjebostäder och SISAB, Dnr E2016-03497

§41 Slutredovisning av projekt med gatuåtgärder inom del av fastigheterna Gubbängen 1:1, Gubbängen 1:4 och Sköndal 2:1 i Gubbängen och Sköndal med Judiska församlingen, Dnr E2016-03525

§42 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem, Dnr E2016-03600

§43 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder och förskola inom fastigheterna Perstorp 1 och 2 samt Farsta 2:1 i Farsta med AB Familjebostäder, Skolfastigheter i Stockholm AB och Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Genomförandebeslut, Dnr E2016-00219

§44 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till MA Living & Partners AB och Riksbyggen ekonomisk förening. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-03230

§45 Överenskommelser med Solna kommun och Stockholms läns landsting avseende kommungränsjustering mellan Solna kommun och Stockholms kommun inom Hagastaden, Dnr E2016-03648

§46 Samrådsremiss för betydande miljöpåverkan för Östlig förbindelse i Stockholm och Nacka kommuner, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-03424

§47 Överenskommelse om exploatering för idrottsverksamhet, Hjorthagen 1:3, Dnr E2016-03465

§48 Markanvisning för återbrukscentrum i Gasverket, Hjorthagen 1:3 till Stockholm vatten avfall AB, Dnr E2016-03466

§49 Markanvisning för värmeproduktion inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen till Fortum Värme samägt med Stockholm stad AB, Dnr E2016-03776

§50 Alternativ för minskat bilåkande. Motion (2016:88) av Cecilia Brinck (M). Svar på remiss, Dnr E2016-03120

§51 Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99). Svar på remiss, Dnr E2016-03361

§52 Förslag till revidering av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och tillståndsprövning av flygplatser (NFS 2008:6). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-03112

§53 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla. Svar på remiss, Dnr E2016-03899