Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2021-11-25

Sammanträde 2021-11-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämnden sessionssal, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per oktober, 2021 (E)

7 Sammanträdestider 2022 för exploateringsnämnden

8 Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport. Anmälan om svar på remiss (FL)

9 Rapporten Bromma flygplats - underlag för avveckling av drift och verksamhet Anmälan om svar på remiss (FL)

10 Markavtal med Stockholm Avfall AB för allmänna sopsugsanläggningar i Stadens mark (PUS)

11 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Golvläggaren 1 och Syllen 3 i Liljeholmen med AB Stockholmshem (PUS)

12 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Midsommarkransen 1:1, Västberga 1:1 m.fl. till Amasten Fastighets AB, Stena Fastigheter Stockholm AB samt AB Industricentralen Telefonplan. Reviderat inriktningsbeslut (PUS)

13 Idrottsändamål och skola inom fastigheten Herbariet 2 i Midsommarkransen till Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB. Inriktningsbeslut (PUS)

14 Föravtal till exploateringsavtal inom detaljplan för Örnsbergs verksamhetsområde (PUS)

15 Exploateringsavtal med försäljning inom fastighet Lokatten 1, Förgyllda Bägaren 8 m fl med Erkdu Axelsberg AB (PUS)

16 Markanvisning för bostäder och lokaler för centrumändamål inom fastigheterna Frimurarorden 2, del av Urmakaren 49 och del av Sätra 2:1 i Bredäng och Mälarhöjden till Skärholmens församling, Primula Byggnads AB och Fastpartner AB (PUS)

17 Sätra Centrum inom Fokus Skärholmen. Genomförandebeslut (PUS)

18 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 inom Skärholmsdalen i Skärholmen till Magnolia Bostad AB (PUS)

19 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 inom Skärholmsdalen i Skärholmen till Skärholmen Fastighets AB (PUS)

20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till Midroc Property Development AB (PUS)

21 Projekt Nya Östbergatunneln. Genomförandeavtal med Stockholms Vatten AB (PUS Tk)

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen till AB Familjebostäder (PUS)

23 Tilläggsavtal rörande färjetrafiken i Hammarby Sjöstad (PU VISP)

24 Detaljplan för östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 m.fl., förslag till detaljplan avseende nya bostäder m.m., underrättelse om granskning. Svar på remiss av planförslag (PU VISP)

25 Förnyad markanvisning för bostäder och kontor inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Vasastaden till HSB Bostad AB (PU VISP)

26 Förbättra stadens kontroll av bygg- och rivningsavfall. Motion av Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss (M&T)

27 Skrivelse om handlingsplan för masshantering. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S) (M&T)

28 Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026. Svar på remiss (M&T)

29 Kartläggning av biologisk mångfald - krav och vägledning för naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande inventeringar och förstudier. Anmälan om svar på remiss (M&T)

30 Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län. Anmälan om svar på remiss (M&T)

31 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista med JM AB

32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Vällingby 4:1 och Vinsta 5:1 i stadsdelarna Vällingby, Vinsta och Nälsta till NRE Stråket AB, JM AB, NREP AB och Ikano Bostadsutveckling AB. Inriktningsbeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per oktober, 2021

§7 Sammanträdestider 2022 för exploateringsnämnden

§8 Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport. Anmälan om svar på remiss

§9 Rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet Anmälan om svar på remiss

§10 Markavtal med Stockholm Avfall AB för allmänna sopsugsanläggningar i Stadens mark

§11 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Golvläggaren 1 och Syllen 3 i Liljeholmen med AB Stockholmshem

§12 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Midsommarkransen 1:1, Västberga 1:1 m.fl. till Amasten Fastighets AB, Stena Fastigheter Stockholm AB samt AB Industricentralen Telefonplan. Reviderat inriktningsbeslut

§13 Idrottsändamål och skola inom fastigheten Herbariet 2 i Midsommarkransen till Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB. Inriktningsbeslut

§14 Föravtal till exploateringsavtal inom detaljplan för Örnsbergs verksamhetsområde

§15 Exploateringsavtal med försäljning inom fastighet Lokatten 1, Förgyllda Bägaren 8 m fl med Erkdu Axelsberg AB

§16 Markanvisning för bostäder och lokaler för centrumändamål inom fastigheterna Frimurarorden 2, del av Urmakaren 49 och del av Sätra 2:1 i Bredäng och Mälarhöjden till Skärholmens församling, Primula Byggnads AB och Fastpartner AB

§17 Sätra Centrum inom Fokus Skärholmen. Genomförandebeslut

§18 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 inom Skärholmsdalen i Skärholmen till Magnolia Bostad AB

§19 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 inom Skärholmsdalen i Skärholmen till Skärholmen Fastighets AB

§20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till Midroc Property Development AB

§21 Projekt Nya Östbergatunneln. Genomförandeavtal med Stockholms Vatten AB

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen till AB Familjebostäder

§23 Tilläggsavtal rörande färjetrafiken i Hammarby Sjöstad

§24 Detaljplan för östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 m.fl., förslag till detaljplan avseende nya bostäder m.m., underrättelse om granskning. Svar på remiss av planförslag

§25 Förnyad markanvisning för bostäder och kontor inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Vasastaden till HSB Bostad AB

§26 Förbättra stadens kontroll av bygg- och rivningsavfall. Motion av Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss

§27 Skrivelse om handlingsplan för masshantering. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

§28 Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026. Svar på remiss

§29 Kartläggning av biologisk mångfald - krav och vägledning för naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande inventeringar och förstudier. Anmälan om svar på remiss

§30 Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län. Anmälan om svar på remiss

§31 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista med JM AB

§32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Vällingby 4:1 och Vinsta 5:1 i stadsdelarna Vällingby, Vinsta och Nälsta till NRE Stråket AB, JM AB, NREP AB och Ikano Bostadsutveckling AB. Inriktningsbeslut