Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-31

Sammanträde 2019-01-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

FÖRE SAMMANTRÄDET: ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

TEMA: STOCKHOLMSENKÄTEN 2018 - VAD V Läs mer...ISAR DEN?
Stockholmsenkäten rör ungdomars alkohol-, narkotika- och tobakskonsumtion, skola, familj, kamrater samt psykisk ohälsa, brott och trygghet. Den genomförs vartannat år och riktar sig till samtliga elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Resultatet presenteras av förvaltningens preventionssamordnare.

INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG TILL NÄMNDEN
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och diskutera sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera det närmare. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

1 Godkännande av föredragningslistan

3 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

Inga nya medborgarförslag har ännu lämnats in

4 Ombyggnad av fastigheten Vilohemmet 1 i Farsta strand till en förskola med minst fyra avdelningar

5 Stora parkinvesteringar 2020-2022

6 Demokratiundersökningen 2018

7 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden - Edö

8 Uppföljning av kommunal dagverksamhet - Edö

9 Plan för tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2019

10 Nämndens arbetsformer - inrättande av tre råd

Ordföranden presenterar ett förslag inför sammanträdet

11 Utseende av skolchef för Farsta stadsdelsnämnd

REMISSER OCH YTTRANDEN

13 Stadens informationssäkerhetsarbete

14 Detaljplan för Magelungens strand, del av Farsta 2:1 m fl i Farsta strand

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Funktionshinderrådets protokoll den 21 januari 2019

16 Pensionärsrådets protokoll den 21 januari 2019

17 Demokratirådets protokoll den 5 december 2018

18 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 5 december 2018

19 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

20 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

22 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU. Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL

23 Sociala delegationens protokoll den 20 december 2018, den 4 januari (extra sammanträde), den 11 januari (extra sammanträde), den 17 januari och den 31 januari 2019 (extra sammanträde)

§1 Godkännande av föredragningslistan

§3 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§4 Ombyggnad av fastigheten Vilohemmet 1 i Farsta strand till en förskola med minst fyra avdelningar

§5 Stora parkinvesteringar 2020-2022

§7 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden ­- Edö

§8 Uppföljning av kommunal dagverksamhet ­- Edö

§9 Plan för tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2019

§11 Utseende av skolchef för Farsta stadsdelsnämnd

§13 Stadens informationssäkerhetsarbete

§14 Detaljplan för Magelungens strand, del av Farsta 2:1 m fl i Farsta strand

§15 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§16 Nämndens frågor och information från förvaltningen