Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-08-21

Sammanträde 2008-08-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 18.30.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Svar på medborgarförslag om blomplanteringar, klotter och vandalisering i Farsta

3 a Inrättande av ny tillfällig förskoleavdelning i Farsta Strand

4 Åtgärdsplan för Edö gruppboende efter verksamhetsuppföljning

5 Åtgärdsplan för Edö ålderdomshem efter verksamhetsuppföljning

6 Åtgärdsplan för Edö servicehus efter verksamhetsuppföljning

7 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag till "Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående som är äldre, har funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk" 2008

8 Lokal för stadsdelsnämndens sammanträden

9 Ekonomisk månadsrapport för juni och juli 2008

11 Förslag till införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgens dagverksamhet - yttrande till kommunstyrelsen

12 Förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning

13 Förslag till barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar - ytttrande till kommunstyrelsen

14 Förslag till Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenter-organisation i Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen

16 Motion (s) om skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier - yttrande till kommunstyrelsen

17 Förslag till detaljplan för kvarteret Sandhamn m m i stadsdelarna Farsta och Larsboda - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

18 SL:s förslag till trafikförändringar 2009 - yttrande till trafik- och renhållningsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Anmälan av beslut om inrättande av ny förskoleavdelning i Farsta strand

20 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende driften vid Ängsö gruppboende

21 Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) avseende kvartal 2 2008

22 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet "Unga föräldrar"

23 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet "Egen försörjning för unga vuxna"

24 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet "Gruppstöd för barn och föräldrar"

25 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet "BALANS"

26 Anmälan av nedskrivning av osäkra fordringar

27 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-06-17

28 Lokala handikapprådets protokoll 2008-08-11

29 Lokala pensionärsrådets protokoll 2008-08-11

Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde

30 Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

31 Information från stadsdelsdirektören

* Barnomsorgskön
* Vårdnadsbidrag för barn
* Dagkollo för äldre
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

33 Upphandling av kostproduktion inom Farsta sjukhem

Omedelbar justering
Sänds ut senare

36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

38 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

39 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldrabalken (FB)

40 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

41 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-06-17, sluten del av sammanträdet

42 Sociala delegationens protokoll 2008-06-26, 2008-07-17 och 2008-08-07

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (151 kb)

§1 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Boulebanor vid Farsta idrottsplats

Förslaget inlämnat av Marianne Sjögren för PRO Farsta Centrum den 13 juni 2008 (dnr 002-331/2008)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

§2 Svar på medborgarförslag om blomplanteringar, klotter och vandalisering i Farsta

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

 2. Medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet översänds till trafik- och renhållningsnämnden.

Ärendet

I medborgarförslaget framförs att det inte ska satsas mer pengar på nya växter i Farsta eftersom växterna vandaliseras och stjäls. Staden bör endast vårda befintliga buskar och rabatter och i övrigt hålla städat och snyggt i stadsdelen.

Eftersom det mesta i medborgarförslaget rör trafikkontorets ansvarsområde översänds det till trafik- och renhållningsnämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-02.

Dnr 004-589/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Inrättande av ny tillfällig förskoleavdelning i Farsta Strand

Beslut

Med ändring av stadsdelsnämndens beslut den 17 juni 2008 beslutar nämnden om inrättande av en tillfällig förskoleavdelning i parkleken Regnbågens lokaler på Brunskogsbacken/Ullerudsbacken i Farsta Strand.

Ärendet

Den 17 juni 2008 beslutade stadsdelsnämnden att inrätta 24 förskoleplatser på Brunskogsbacken 22 i Farsta Strand. Fastighetsägaren Svenska Bostäder har därefter meddelat att lokalerna behöver rustas upp och inte kan tas i bruk förrän under senhösten. För att kunna uppfylla barnomsorgsgarantin har förvaltningen därför, efter ordförandebeslut under sommaren, förberett för en tillfällig förskoleavdelning i parkleken Regnbågens lokaler på Brunskogsbacken/Ullerudsbacken i Farsta Strand.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-20.

Dnr 302-298/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Åtgärdsplan för Edö gruppboende efter verksamhetsuppföljning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige genomförde förvaltningen den 6 februari 2008 en uppföljning av verksamheten vid Edö gruppboende som redovisades för nämnden den 24 april. Syftet med uppföljningen var att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Efter genomförd uppföljning uppdrog nämnden åt förvaltningen att begära en åtgärdsplan från Edö gruppboende senast den 15 augusti 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-08.

Dnr 600-355/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Åtgärdsplan för Edö ålderdomshem efter verksamhetsuppföljning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige genomförde förvaltningen den 15 februari 2008 en uppföljning av verksamheten vid Edö ålderdomshem som redovisades för nämnden den 22 maj. Syftet med uppföljningen var att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Efter genomförd uppföljning uppdrog nämnden åt förvaltningen att begära en åtgärdsplan från Edö ålderdomshem senast den 15 augusti 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-08.

Dnr 600-356/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Åtgärdsplan för Edö servicehus efter verksamhetsuppföljning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige genomförde förvaltningen den 20 februari 2008 en uppföljning av verksamheten vid Edö servicehus som redovisades för nämnden den 22 maj. Syftet med uppföljningen var att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Efter genomförd uppföljning uppdrog nämnden åt förvaltningen att begära en åtgärdsplan från Edö servicehus senast den 15 augusti 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-08.

Dnr 600-357/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag till ”Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående som är äldre, har funktions-nedsättning eller är långvarigt sjuk” 2008

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos länsstyrelsen ansöka om stimulansbidrag för ”Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar och hjälper närstående som är äldre, har funktionsnedsättning eller är långvarit sjuk” 2008.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att projektledartjänsten övergår till en permanent tjänst som anhörigkonsulent.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Länsstyrelsen har beviljat Farsta stadsdelsnämnd stimulansmedel för år 2006 och 2007 till projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar och hjälper närstående”. Medlen används enligt inlämnad tvåårsplan och ska i första hand användas till uppbyggnad av infrastruktur för att varaktigt stärka stödet till anhöriga. En ny ansökan för 2008 syftar till att ytterligare utveckla och stärka stödet till anhöriga.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-08.

Dnr 605-387/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Lokal för stadsdelsnämndens sammanträden

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett förslag avseende sammanträdeslokal sedan frågan har diskuterats vid en gruppledarträff.

Ärendet

Under de senaste åren har stadsdelsnämnden prövat olika lokaler för sina öppna sammanträden. Syftet har varit att hitta en lokal som tillgodoser olika behov när det gäller tillgänglighet och samtidigt är lagom stor för det antal besökare som vanligtvis brukar närvara vid sammanträdena. Efter att ha utnyttjat aulor och andra större lokaler vid skolor i stadsdelsområdet genomförde nämnden sitt sammanträde den 17 juni i förvaltningens egna, nya lokaler i Farsta centrum. I den lokalen hålls även sammanträdet den 21 augusti.

Förvaltningen föreslår att nämndens erfarenheter av olika sammanträdeslokaler utvärderas vid en gruppledarträff och att förvaltningen därefter återkommer till nämnden med ett förslag i frågan om sammanträdeslokal.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-06.

Dnr 302-424/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ekonomisk månadsrapport för juni och juli 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten per juli 2008 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. Inom äldreomsorg fortsatte minskningen av antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende under juni månad för att sedan öka något under juli. Insatser inom hemtjänst har minskat under juni och juli. De riskområden som finns är framför allt insatser för barn och ungdomar, socialpsykiatri samt försörjningsstöd. Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade i juni med nio hushåll för att sedan öka i juli till samma nivå som under maj. Utbetalt försörjningsstöd ligger fortfarande över budget. Förvaltningen bedömer att effekten av jobbtorgen ska minska kostnader kommande månader. Inom barn- och ungdomsinsatser och socialpsykiatrin pågår arbete med att anpassa kostnadsläget så att det ryms inom budgetram.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-20.

Dnr 100-120/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Förslag till organisatorisk placering av Jobbtorg – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för Jobbtorgen organisatoriskt flyttas till socialtjänstnämnden. Vidare föreslås att Jobbtorgens målgrupper utökas, att ansvaret för Svenska för invandrare (SFI), rekryteringsprogrammet och samhällsinformationen inom introduktionsprogrammet överförs till Jobbtorgen. Ansvaret för vuxenutbildningen och flyktingmottagandet föreslås utredas vidare under 2009.

Förvaltningen anser att det är bra att arbetsmarknads- och utbildningsinsatserna koncentreras och samordnas regionalt till Jobbtorgen och att dess målgrupper utökas. Det ger större möjligheter till effektivt resursutnyttjande. Dock är det viktigt att de utökade och mer omfattande Jobbtorgen har en effektiv samverkan med andra berörda parter, inte minst med stadsdelsförvaltningarna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-06-27.

Dnr 006-312/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Mats E P Lindqvist (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Malin Larsson (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Vladan Boškovic (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt
 2. anför därutöver följande:

Den moderatledda borgliga majoriteten har under denna mandatperiod systematiskt centraliserat stadsdelsnämndernas verksamheter. Mest omfattande är flytten av grundskolan och skolbarnomsorgen samt jobbtorgen, upphandlingarna, kontakterna o s v. Systemet med pengcheckar i stället för anslag är en dold centralisering. Pengsystemen innebär i praktiken att behovsprövningen upphör, alla får lika trots olika behov och förutsättningar. Majoriteten centraliserar och behåller ett tomt stadsdelsnämndsskal. Det är ett hån mot demokratin att detta sker utan beslut om helheten, utan analys av konsekvenserna för invånarna, medarbetarna, styrningen, maktbalansen, delaktigheten, samhörigheten, samordningsvinsterna, effektiviteten. Politikerföraktet ökar vilket är farligt för demokratin.

Vår uppfattning är att kvalitén och effektiviteten i stadens verksamheter blir bättre när den finns så nära den berörde invånaren som möjligt. Lokal demokrati och inflytande gagnas också av detta.

Avveckling av de lokala resurserna för stöd i arbetssökande och inrättandet av Jobbtorget har inte gett acceptabla resultat. Vi har inte träffat någon som tyckt att det blivit bättre.

Att alla som kan arbeta får stöd och hjälp till ett arbete är mycket viktigt. Endast därigenom kan vi bygga ett rättvist och solidariskt samhälle. Arbetsförmedlingen ska kunna klara de flesta behov inom området, inklusive att erbjuda kompletterande utbildning. När de inte räcker till krävs oftast samverkan mellan invånare, sjukvården, socialtjänsten, utbildning då är kunskapen om individen och resurserna avgörande – detta sköts bäst lokalt, ev. i samverkan mellan några SDN. Dessa insatser blir dessvärre ännu viktigare framöver då konjunkturen viker.

Vi tycker att det låter mycket ologiskt att Jobbtorgen ska omfatta även personer som uppbär försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet eftersom syftet med Jobbtorgen har angivits till att fler arbetslösa ska komma ut i arbete. Om orsaken till deras behov av försörjningsstöd är brist på arbete bör det också anges som skäl. Svårare är det inte.

Precis som stadsledningskontoret resonerar riskerar ansvarsfördelningen mellan socialtjänstnämnden, stadsdelsnämnder och Jobbtorgen att bli otydlig och överlappande.

Vi vill slutligen påminna om att de borgerliga innan valet 2006 lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebar att alla skulle garanteras arbete/utbildning inom fem dagar. Muntligen utlovades att dessa jobb inom fem dagar skulle vara till avtalsenlig lön. Med facit i hand kan vi se att jobbtorgen inte innebär någon jobbgaranti med arbete eller utbildning inom fem dagar. Det tycker vi är ett stort svek mot dem som röstade på något av de borgerliga partierna och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.

Vi avstyrker stadsledningskontorets förslag.

Reservation

Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Stadsdelsnämnden beslutar att

-Överlämna förvaltningens förslag till beslut som svar på remissen

-Att yrka på att remissen återremitteras till SLK

-Därutöver anföra

Förslaget innebär att ansvaret för Svenska för Invandrare (SFI) ska överföras till jobbtorgen från den 1 januari 2009, och på längre sikt hela vuxenutbildningen. Detta samtidigt som socialtjänstnämnden ska ta över ansvaret för jobbtorgen från kommunstyrelsen. Samhällsinformation till nyanlända ska flyttasfrån stadsdels-nämnderna till jobbtorgen.Men hela förslaget leder till den grava missuppfattningen att arbete, sysselsättning och flyktingfrågor per definition är socialtjänst.

Förslaget gör att SFI och vuxenutbildningen får en helt ny kursändring, från att vara utbildning till att bli en arbetsmarknadsåtgärd. Språk och vidareutbildning är en merit och ibland ett krav för jobb och det är bra om utbildning kan ges i samarbete med eller nära näringslivet och arbetsmarknaden. Men utbildning är så mycket mer. Det är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap, i det offentliga samhället, i föreningar med mera. Utbildning behövs för att man ska kunna ta sitt ansvar som förälder, granne och medmänniska.

Att flytta SFI och vuxenutbildning till socialtjänstnämnden, som inte har någon erfarenhet av utbildning, gör att dessa verksamheter helt förlorar kontakten med skolvärlden, likaså med fortbildning och forskning. Risken för en lärarflykt är stor, och värdefull kompetens kommer att gå förlorad. Därmed går också kvalitén förlorad.

Många SFI-elever har inget försörjningsstöd och flera tar CSN-lån. Det är inte rimligt att SFI blir en sysselsättning i väntan på första bästa jobb. Vi vet sedan länge att språket inte nödvändigtvis blir bättre på arbetsplatserna som eleverna kommer till. Vi vet att när konjunkturen vänder är dessa elever de första att bli av med sina jobb.

Vidare bör flyktingmottagningen ligga kvar på stadsdelsnämnderna, eftersom dessa har de bästa förutsättningarna. Det som behövs är mer resurser till stadsdelarna och inte ökad centralisering, som den borgerliga majoriteten föreslår. Syftet med introduktionsverksam-heten är att individen ska kunna ta del av och bidra till det generella utbudet inom arbets- och samhällslivet. Stor omsorg ska ägnas åt att utforma individuella handlingsplaner och en meningsfull introduktion för personer som antingen tillfälligt eller mer permanent inte kan delta i en arbetsinriktad introduktion, av hälsomässiga eller andra skäl.

Jobbtorgen bör inte föras över till socialtjänstnämnden. Ansvaret bör ligga på stadsdelsnämnderna. Varje stadsdelsnämnd ska utveckla ”en-dörr-in-verksamheter” för arbetssökande med försörjningsstöd med individuellt stöd, vägledning,

kompetensutveckling och rehabilitering. Alla med försörjningsstöd som står utanför arbetsmarknaden, oavsett orsak, ska erbjudas deltagande. Stadens organisation och tjänstemän ska utforma kvalitetskrav för verksamheterna. Ett individuellt bemötande ska ges och den enskildes egna önskemål och förutsättningar beaktas. Alla arbetssökande ska erbjudas vägledning och jobbcoachning samt kompetensutveckling såsom utbildning, arbetsträning mm. De som av psykiska eller fysiska orsaker helt eller delvis inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering.

Särskilt uttalande

Vladan Boškovic (fp)

Med pengsystem i stället för politisk styrning har en stor del av stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter flyttats över till de enskilda medborgarna. Det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal viktiga frågor som exempelvis socialtjänst och lokal fysisk planering är behovet av en lokal beslutsnivå stort.

SLK:s förslag omfattar flera olika förslag för organisationen av Jobbtorg Stockholm.

Folkpartiet kommer att ta slutligt ställningstagande till SLK:s förslag i samband med budget för 2009.

§11 Förslag till införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgens dagverksamhet – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontorets förslag till valfrihetssystem inom äldreomsorgens dagverksamhet innebär att den äldre ska kunna välja dagverksamhet och även byta dagverksamhet när han eller hon så önskar. Valet ska göras bland utförare som finns med i valfrihetssystemet och som kan tillhandahålla den insats som den enskilde är i behov av. Någon begränsning till ett visst stadsdelsområde ska inte ske. Förvaltningen anser att förslaget är positivt för den enskilde.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-01.

Dnr 006-306/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Mats E P Lindqvist (mp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) anmälde att partiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Malin Larsson (v) anmälde att partiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Mats E P Lindqvist (mp)

Stadsdelsnämnder beslutar att

- i huvudsak tillstyrka stadsdelsförvaltningens förslag

- därutöver anföra

Stadsledningskontoret föreslår att ett valfrihetssystem inom äldreomsorgens biståndsbedömda dagverksamheter ska införas. Det är bra att systemet inte tillåter

begränsningar till en viss stadsdel. Den äldre ska också kunna byta dagverksamhet när han eller hon så önskar.

Det finns en risk att valfrihet inom äldreomsorgens dagverksamheter leder till att transportkostnaderna ökar. Det är därför viktigt att noga följa kostnadsutvecklingen, men det är samtidigt viktigt att bejaka den rörelsefrihet som valfrihetssystemet kan ge.

Det är därutöver viktigt att markera att valfrihetsreformen är till för de äldre. Målen för valfrihetssystemet bör vara att valfriheten för den enskilde ska öka, likaså mångfalden och kvaliteten. Om det finns många aktörer med olika inriktningar att välja bland, samtidigt som informationen om dessa är lättillgänglig, kan kvaliteten öka genom att brukarna väljer de verksamheter som håller hög kvalitet. Däremot bör inte äldrenämnden styras av mål som att fler företag ska etableras på marknaden och att personal ska göra avknoppningar.

§12 Förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2008 att ett valfrihetssystem för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) införs från den 1 juli 2009 och att ett valfrihetssystem med stöd i socialtjänstlagen (SoL) införs från den 1 januari 2010. Kommunstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att ta fram ett ersättningssystem och förslag till en övergripande handläggning av den enskildes val. Stadsledningskontorets förslag tar upp handläggning och LSS-peng för insatser enligt LSS.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-21.

Dnr 006-313/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Mats E P Lindqvist (mp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle ställa sig bakom förvalt-ningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Malin Larsson (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut och anför följande.

Den moderatledda borgliga majoriteten har under denna mandatperiod systematiskt centraliserat stadsdelsnämndernas verksamheter. Mest omfattande är flytten av grundskolan och skolbarnomsorgen, även jobbtorgen, upphandlingarna, kontakterna o s v. Systemet med pengcheckar i stället för anslag är en dold centralisering. Pengsystemen innebär i praktiken att behovsprövningen upphör, alla får lika trots olika behov och förutsättningar. Majoriteten centraliserar och behåller ett tomt stadsdelsnämndsskal. Det är ett hån mot demokratin att detta sker utan beslut om helheten, utan analys av konsekvenserna för invånarna, medarbetarna, styrningen, maktbalansen, delaktigheten, samhörigheten, samordningsvinsterna, effektiviteten. Politikerföraktet ökar vilket är farligt för demokratin.

Förslagen i remitterat ärende är ytterligare en åtgärd från borgarna om att avveckla stadsdelsnämnderna genom förslag om centralisering av olika uppdrag.

Vi har tyvärr stora svårigheter att med hjälp av tjänsteutlåtandena förstå vad förslagen innebär för invånarna inom vår stadsdel samt medarbetarna inom vår förvaltning.

Framförallt har vi svårt att se hur förslagen leder till förbättringar för dessa grupper. Vi avstyrker därför dessa förslag från Stadsledningskontoret.

Reservation

Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Stadsdelsnämnden föreslår i sitt svar på remissen att

-I huvudsak tillstyrka stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

- avslå förslaget om en central förmedlingsgrupp

- därutöver anföra

Att den enskildes valmöjligheter nu ökar genom förändringarna i LSS-systemet är bra. Informationen om de alternativ som ingår i valfrihetssystemet behöver samlas och göras tillgänglig. Det är viktigt att detta görs utifrån hänsyn till de specifika behoven hos dem som är berättigade insatser enligt LSS.

Däremot är det en stor risk att inrättandet av en central förmedlingsgrupp kommer att leda till att viktiga lokala kunskaper går förlorade. Stadsledningskontoret anser att en relativt liten bemanning ska klara uppdraget att också avlasta stadsdelsnämnderna i sökandet efter lämpliga alternativ, ett antagande som starkt kan ifrågasättas. För att löpande kunna föra en dialog med alla de utförare som ingår i valfrihetssystemet kan de nuvarande fyra förmedlingsgrupperna, med sitt lokala syn- och arbetssätt, behövas. Det är naturligtvis viktigt att bedömningar görs likvärdigt i staden, men en centralisering av förmedlingsfunktionen ska för den skull inte vara nödvändig. Förmedlingsgruppen ska även utgöra ett stöd för de enskilda och de lokala biståndshandläggarna. För detta krävs en skälig bemanning.

När det gäller ersättningssystemet och LSS-pengen är förslaget mycket svårt att överblicka, liksom att bedöma vilka de ekonomiska effekterna blir. I stadsledningskon-torets utredning ges inga svar på hur de merkostnader som redan uppstått ska hanteras. En klar nackdel med införandet av en LSS-peng med lika ersättning för alla omsorgsinsatser är att stadsdelsnämndernas handlingsutrymme riskerar att minska. Det kan också leda till att utförare, med höga priser och liten konkurrens, väljer att ställa sig utanför valfrihetssystemet.

§13 Förslag till barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar – ytttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen anser att införandet av en avgiftsfri allmän förskola för treåringar är positivt. Det skapar möjlighet att ge en hög pedagogisk och likvärdig kvalitet i förskolan utifrån barnens individuella behov. I Farsta stadsdelsområde berör införandet i dagsläget 362 heltidsbarn och 67 deltidsbarn. För stadsdelsnämnden innebär det en kraftigt minskad avgiftsintäkt, vilket staden och stadsdelsnämnden måste kompenseras fullt ut för.

Skyldigheten att ta emot barn från annan kommun kan påverka planeringsförutsätt-ningarna i såväl hem- som mottagarkommun. Det behöver förtydligas hur denna skyldighet ska tolkas. Som en direkt följd av förslaget behöver stadens gemensamma administrativa kösystem anpassas till de nya förutsättningarna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-08-01.

Dnr 006-395/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Mats E P Lindqvist (mp) anmälde att partiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar remissen.
 2. Samt därutöver anföra följande yttrande.

Pengsystem bygger på marknadens principer och minskar därmed samhällets möjligheter att planera förskoleverksamheten för alla barns behov. Vi menar att kommunerna ska ha kvar möjligheten att fördela resurser utifrån lokala behov. Staten ska inte bestämma om kommunerna ska införa pengsystem. Kommunerna bör tvärtom få möjlighet att säga nej till etableringar som allvarligt försvagar den kommunala förskolan.

Föräldrar ska givetvis kunna välja förskola som passar deras barn, men valfriheten är inte likvärdig för alla familjer. När pengsystem införs och marknadskrafterna får styra ökar klyftorna mellan barn i olika områden. Systemen bidrar till att förstärka en strukturell ojämställdhet, eftersom de gynnar välbeställda medborgare. Det har till exempel visat sig att mekanismerna bakom att välja skola är komplicerade.

Vi stödjer inte flerfamiljssystem och bidrag till egna barn i familjedaghem utan vi anser att förskolan genom sin pedagogiska personal har helt andra förutsättningar att ge barnen en bra start i det livslånga lärandet.

Kommunen föreslås få ökad informationsskyldighet. Givetvis bör objektiv information finnas om verksamhet som bekostas med offentliga medel, men frågan är var gränsen går mellan kommunal information och marknadsföring som syftar till att öka vinsten i verksamheten?

Däremot är förslaget att införa kostnadsfri allmän förskola från tre år positivt i ett barnperspektiv, eftersom fler barn därigenom kan delta i en pedagogisk verksamhet. En liknande effekt kan uppnås genom att fler barn går i förskolan, som på sikt bör vara avgiftsfri.

§14 Förslag till Kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenter-organisation i Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att Stockholms stad etablerar en kontaktcenterorganisation från den 1 september 2008 och en gemensam växel från den 1 januari 2009. Båda funktionerna föreslås placeras inom servicenämnden. Etableringen av kontaktcenter syftar till att förbättra tillgängligheten och servicen för invånare, företag och besökare.

Förvaltningen anser att det är angeläget att öka tillgänglighet och service för medborgarna. Verksamheten med kontaktcenter är sammankopplad med e-tjänster och annan ny teknik samt bemanning. Rekrytering av personal är dock tidskrävande och en något längre tidsplan är önskvärd för införandet av Kontaktcenter Stockholm. Stadsdels-förvaltningen kommer dessutom troligtvis även i fortsättningen att behöva personal för att kunna ge service till medborgarna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-03.

Dnr 006-273/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Mats E P Lindqvist (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämnden avstyrker förslagen i remissen.

Den moderatledda borgliga majoriteten har under denna mandatperiod systematiskt centraliserat stadsdelsnämndernas verksamheter. Mest omfattande är flytten av grundskolan och skolbarnomsorgen, även jobbtorgen, upphandlingarna, kontakterna o s v. Systemet med pengcheckar i stället för anslag är en dold centralisering. Pengsystemen innebär i praktiken att behovsprövningen upphör, alla får lika trots olika behov och förutsättningar. Majoriteten centraliserar och behåller ett tomt stadsdelsnämndsskal. Det är ett hån mot demokratin att detta sker utan beslut om helheten, utan analys av konsekvenserna för invånarna, medarbetarna, styrningen, maktbalansen, delaktigheten, samhörigheten, samordningsvinsterna, effektiviteten. Politikerföraktet ökar vilket är farligt för demokratin.

Självklart är det viktigt att invånarna får den information vi vill ha om kommunens verksamhet, att vi når den handläggare vi behöver kontakta för ett visst konkret ärende. Om detta inte fungerar är det en uppgift för respektive förvaltningsledare att omgående åtgärda.

Internettjänster och information via webben kan ersätta och underlätta en del kontakter. Vid andra krävs inför beslut om t ex stöd en god kännedom om invånaren, tidigare kontakter mm. Vi ser inte att ett kontaktcenter kan ersätta den direkta kontakten mellan handläggaren och invånaren i konkreta ärenden.

Det finns en rad om att även parkskötselanmälningar ska hanteras av kontaktcentret – innebär detta att våra resurser ska avvecklas?

Mycket av den information som efterfrågas kräver lokal verksamhetskunskap, vilket inte i samma utsträckning kan förväntas finnas i ett enda stadsövergripande kontaktcenter för de mjuka verksamheterna. Risken finns därför att dubbla informationskanaler byggs upp, vilket blir otydligt inför allmänheten.

Det är även i dessa tjänsteutlåtanden svårt att se hur invånaren konkret påverkas i olika typer av ärenden samt hur våra medarbetare påverkas.

Reservation

Malin Larsson (v)

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar remissen.
 2. Samt därutöver anföra följande yttrande.

Kontaktcenter och tidigare beslutade Äldre direkt motverkar den lokala demokratin genom att informationen centraliseras och att det personliga mötet blir ovanligare.

Tanken med kontaktcenter är dock i grunden bra, eftersom det har visat sig att tillgängligheten per telefon har ökat i pilotverksamheterna. Som ett komplement till detta

vore det intressant att få en kundundersökning presenterad för att se hur de äldre i tex. Vällingby-Hässelby har emottagit förändringarna.

Däremot har utredningen inte analyserat möjligheterna att ha lokala eller regionala kontaktcenter och inte heller motiverat varför man just föreslår att det ska vara två center. Lokala eller regionala center skulle kunna kombinera ökad tillgänglighet per telefon med bibehållen möjlighet till personliga besök för dem som behöver det.

Mycket av den information som efterfrågas kräver lokal verksamhetskunskap, vilket inte i samma utsträckning kan förväntas finnas i ett enda stadsövergripande kontaktcenter för de mjuka verksamheterna. Risken finns därför att dubbla informationskanaler byggs upp, vilket blir otydligt inför allmänheten.

Reservation

Mats E P Lindqvist (mp)

-Att godkänna förvaltningens förslag till beslut.

-Att föreslå att ett medborgarkontor återinrättas i varje stadsdelsnämndsområde

Det är viktigt att arbetet med att öka tillgängligheten för medborgarna till stadens alla funktioner och tjänstemän är högt prioriterat. Ett kontaktcenter kan vara en god idé och ett led i detta arbete. Men det kommer inte att kunna ersätta de nedlagda medborgarkontoren, de utlokaliserade telefonväxlarna samt att alla tjänstemän tidigare uppmanades att sprida sina telefonnummer. Det senare underlättade för medborgare att återknyta till tjänstemän de tidigare haft kontakt med. Nu ska kontakter ske via så få telefonnummer som möjligt vilket inte alls per automatik är enbart positivt.

Risk finns för dubbelarbete och ökad byråkrati i stället för förbättrad tillgänglighet för medborgarna.

För bästa lokala kännedom och tillgänglighet för stadsdelarnas invånare ska det därför finnas ett medborgarkontor inom varje stadsdelsnämnds område.

Det framgår inte heller hur det föreslagna kontaktcentret ska relatera till Driftscentralen och deras hantering av felanmälningar inom Stockholms stad.

§15 Förslag till kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inklusive revidering av reglementen – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

En central fråga för Stockholms fortsatta tillväxt och utveckling är att tidsmässigt förkorta handläggningstiden för plan- och byggprocesser. Stadsledningskontoret har utrett frågan och konstaterar att även andra organisatoriska förändringar måste bistå denna process. Det gäller bland annat skönhetsrådet och ansvaret för kulturhistorisk klassificering och bedömning.

Förvaltningen menar att en forcerad planprocess kan medföra att antalet överklaganden ökar när boende känner att de inte blivit tillräckligt informerade.

Stadsledningskontoret föreslår också att stadsdelsnämndernas ansvar för parkverksamhet, koloniområden med mera överförs till trafik- och renhållningsnämnden från den 1 januari 2009. Förvaltningen anser inte att en sådan omorganisation skulle gynna den lokala demokratin. De goda kunskaper om stadsdelsområdet och den lokalkännedom som förvaltningen besitter kommer också att gå förlorad vid en centralisering.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-01.

Dnr 006-314/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Mats E P Lindqvist (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Vladan Boškovic (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande

samt anför därutöver

Stadsledningskontorets förslag är ytterligare en spik i Stadsdelsnämndernas likkista. Borgarna är konsekventa i att välja fel väg. Stockholm är för stort för att ledas och handläggas från en central punkt. Förhållandena är för olika. Invånarna har olika förutsättningar i olika delar av staden.

Stockholmarnas vilja ska vara grunden för utformningen av stadens verksamheter. Invånarna tar ställning till vilka politiker som ska styra i valen vart fjärde år. Besluten ska fattas nära dem som berörs av besluten. Närdemokratin och den lokala kunskapen och dialogen är viktig. Invånarna ska ha nära till förtroendevalda och till stadens medarbetare.

Den moderatledda borgliga majoriteten har under denna mandatperiod systematiskt centraliserat stadsdelsnämndernas verksamheter. Majoriteten centraliserar och behåller ett tomt stadsdelsnämndsskal. Det är ett hån mot demokratin att detta sker utan beslut om helheten, utan analys av konsekvenserna för invånarna, medarbetarna, styrningen, maktbalansen, delaktigheten, samhörigheten, samordningsvinsterna, effektiviteten. Politikerföraktet ökar vilket är farligt för demokratin.

Den moderatledda borgerliga majoriteten lägger inte särskilt stor vikt vid stadsdelsnämndernas många styrkor. Stadsdelnämnderna har varit slagkraftiga verktyg för att förverkliga politikens mål. Genom en stark lokal beslutskraft och verksamhet skapas möjligheter till effektiv förvaltning och stora samordningsvinster.

Detta ärende innebär i sig ytterligare urholkningar av stadsdelarnas verksamheter. Det är beklagligt att detta sker utan en analys av de övergripande konsekvenserna för delaktighet, samhörighet, samordningsvinster etcetera. Organisatoriska förändringar av denna karaktär kan inte enbart analyseras ur ett gränssnitts- och administrativt perspektiv.

Utredningens förslag innebär i praktiken att hela stadsmiljöverksamheten försvinner från stadsdelsnämnderna. Detta föreslås utan någon egentlig analys av effekterna, varken för stadsdelsnämnderna eller, framförallt, invånarna. Många förslag tycks dessutom ha föga koppling till det kommunfullmäktigeuppdrag man hänvisar till i ärendet. Det får snarare betraktas som något som stadsledningskontoret vill initiera. I grunden är det motviljan mot stadsdelsnämnderna som motiverar förslagen. Vi anser att det är oacceptabelt att denna fråga hanteras på detta sätt.

Vi är också oroliga för att man utan analys för över ansvaret för värnandet om stadens kulturhistoriska värden och skönhetsvärden till Stadsbyggnadsnämnden. Exploateringsintresset kommer fortfarande att ha en företrädare, samtidigt som den avvägande nämnden även ska ansvara för kultur- och skönhetsintressena.

Utredningen saknar analys av hur förslagen minskar invånarnas inflytande och den lokala demokratin, vilket förvaltningen lyfter fram på ett bra sätt. Vi delar också uppfattningen att den lokala kännedomen och helhetssynen om det samlade behovet finns på stadsdelsnivå.

I detta ärende delar vi stadsdelsförvaltningens synpunkter.

Det är angeläget att genomföra plan- och byggprocessen så att invånarnas, och de blivande invånarnas, behov av bostäder tillgodoses. Det får dock inte innebära att invånare som berörs av förslagen hindras från att yttra sig. Stadsdelsförvaltningarna måste få överväga vilka krav som ställs på service mm. Remisser måste ske till Stadsdelsnämnderna.

Ett sätt att få en bättre process är att årligen sammanställa förslag till förändringar inom området och få en bred och konstruktiv debatt om detta bland invånarna.

Det förefaller vidare möjligt att snabba på processen genom att minska antalet centrala nämnder som är inblandade samt ha tillräckligt många handläggare som arbetar med ärendena. Dessutom måste kraven på byggarna skärpas så att de verkligen bygger det som planeras.

Vi delar även helt förvaltningens uppfattning om att parkverksamheten ska vara kvar inom stadsdelsnämnderna. Här finns kompetensen och kontakterna med invånarna och andra lokala intressegrupper.

Reservation

Malin Larsson (v)

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.
 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Utredningen saknar analys av hur förslagen minskar medborgarinflytandet och den lokala demokratin, vilket förvaltningen lyfter fram på ett bra sätt. Vi delar också uppfattningen att den lokala kännedomen och helhetssynen om det samlade behovet finns på stadsdelsnivå.

Om parkförvaltningen centraliseras har den borgerliga majoriteten i praktiken avskaffat stadsdelsnämnderna. Centralisering i kombination med allt fler pengsystem tar ifrån stadsdelsnämnderna viktiga styrmedel för att kunna anpassa verksamheter efter lokala behov.

När dessutom medborgarförslagen om parkfrågor inte kan besvaras på stadsdelsnivå minskar medborgarinflytandet drastiskt.

Kortare remisstider för bostadsbyggandet är självklart viktigt för bostadslösa, samtidigt som en sådan vinst aldrig kan ställas mot en urholkning av den lokala demokratin. Bristande lokal delaktighet kan tvärtom förlänga beslutsprocesserna.

Begreppet ”lång tid” behöver problematiseras när det handlar om att bygga hus på en obebyggd plats, hus som kanske ska stå kvar i flera generationer. I det sammanhanget är dagens handläggningstider korta.

Införandet av absoluta remisstider är ett förslag som kommer att minska den lokala insynen, eftersom en nämndbehandling inte hinns med. Mejl till nämndledamöter i likhet med dagens hantering vid markremisser kan aldrig ersätta en formell remiss, som ger både lokala politiker och medborgare information, insyn och påverkansmöjligheter.

Reservation

Mats E P Lindqvist (mp)

Stadsdelsnämnden beslutar att

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. Att yrka på att ärendet återremitteras till SLK

 3. därutöver anföra följande

Stadsledningskontoret föreslår att en rad ansvarsområden ska tas bort från stadsdelsnämnderna.

- Ansvaret för parker, naturområden, naturreservat, gatuplanteringar, koloniområden och naturmark överförs till trafik- och renhållningsnämnden.

- Ansvaret för strandbad med byggnader, motionsspår och konstfrusna isbanor överförs till idrottsnämnden.

- Ansvaret för kommunala byggnader på parkmark och inom koloniområden överförs till fastighetsnämnden.

Förslaget är i flera delar undermåligt. Bland annat genom ogrundade ifrågasättanden av stadsdelsförvaltningarnas hittillsvarande parkskötselkompetens. Inte heller känner man till var inom staden fastighetsägaransvaret för parkleksbyggnaderna ligger.

Detta är ytterligare ett steg i majoritetens politik att urholka stadsdelsnämndernas ansvar. Sedan förra valet har den moderatledda majoriteten dels minskat antalet stadsdelsnämnder från 18 till 14 dels urholkat nämndernas ansvar kraftigt. Hela skolverksamheten, renhållningen och vissa planförfaranden har redan tagits bort.

Då stadsdelsnämnderna infördes gjordes det i bred politisk enighet. Endast moderaterna stod utanför den uppgörelsen, men idag medverkar hela alliansen märkligt nog till detta.

Det är anmärkningsvärt att dessa omfattande förändringar föreslås utan att diskussioner förts vare sig med oppositionen eller med medborgarna. Majoriteten försöker i själva verket slakta stadsdelsnämnderna i smyg. Parker, planeringar och naturmark har i hög grad engagerat medborgarna. Att flytta dessa verksamheter till trafik- och renhållningsnämnden är ett effektivt sätt att minska medborgarnas intresse för stadsdelsnämnderna och troligen också ett sätt att i tysthet göra det möjligt att skära ned på anslagen för parkförvaltningen.

Ett modernt samhälle med en välinformerad befolkning kräver en välfungerande lokal demokrati och där har stadsdelsnämnderna en viktig roll som behöver utvecklas vidare snarare än att inskränkas.

Stadsledningskontoret föreslår också att planprocesserna ska förkortas och att andelen enkla planförfaranden ska öka. Också det är ett hårt slag mot demokratin som inte leder till kortare processer då risken att ärendena överklagas ökar.

Att som det föreslås utesluta fristående granskare som Stockholms stadsmuseum ur planprocessen ökar risken för att man missar viktiga aspekter. Ett hus ska stå i minst 50 år och ogenomtänkt utformning blir då något man får ångra.

Den borgerliga majoritetens förslag om att korta planprocesserna är dessutom ett slag i luften då stadens höga markpriser är en betydligt mer hämmande faktor än långa planprocesser. I dagsläget vågar inte staden avsätta mark för förskolor etc. eftersom de inte kommer att löna sig. Vad som behövs för en balanserad stad och ett förnuftigt byggande är att staden tar ett helhetsgrepp över planeringen snarare än korta planprocesser. De projekt som genomförs bör förankras genom att granskas av viktiga remissinstanser och väl genomförda samråd. Praxisen som utvecklades genom s k omvänd planprocess ibland andra Kärrtorp och olika stadsdelsförnyelseprojekt bör tas implementeras i stadens byggprocesser och utvecklas vidare i andra projekt.

Särskilt uttalande

Vladan Boškovic (fp)

Med pengsystem i stället för politisk styrning har en stor del av stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter flyttats över till de enskilda medborgarna. Det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal viktiga frågor som exempelvis socialtjänst och lokal fysisk planering är behovet av en lokal beslutsnivå stort.

Samtidigt är bostadsförsörjningen är en strategiskt viktig fråga för staden. Därför är det angeläget att ha en effektiv och ändamålsenlig organisation för plan- och bygglovsprocessen med mera. Korta handläggningstider är viktigt.

Folkpartiet kommer att ta slutligt ställningstagande till SLK:s förslag i samband med budget för 2009.

Särskilt uttalande

Bertil Fredriksson (kd)

Det är positivt att det nu kommer konkreta förslag på hur Stockholms stad ska kunna korta handläggningstiderna och ändå uppfylla gällande regelverk kring plan- och byggprocessen. En effektiv plan- och byggprocess är en förutsättning för en fortsatt stark tillväxt och utveckling av huvudstaden.

Vi tror dock inte att effektivisering alltid innebär att centralisera. Parker, naturområden med mera är kommunala ansvarsområden som ofta engagerar medborgarna och där lokalkännedom är viktigt för att ge en bra service och för samverkan med andra lokala aktörer. Det är därför viktigt att stadsdelsnämnderna även fortsättningsvis har ansvar för denna del av stadens tekniska service.

Av liknande skäl är det angeläget berörda stadsdelsnämnder har möjlighet att ge in synpunkter på större stadsbyggnadsprojekt.

§16 Motion (s) om skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Motionärerna menar att hanteringen och kontrollen av fyrverkerier har blivit ett stort problem under senare år. De anser att lagar och regler ignoreras av både allmänhet och polis. Förvaltningen instämmer i att informationsinsatser behövs och att stadens lokala ordningsföreskrifter även skulle kunna omfatta hanteringen av fyrverkerier.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-07.

Dnr 006-264/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Förslag till detaljplan för kvarteret Sandhamn m m i stadsdelarna Farsta och Larsboda – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förslaget till detaljplan är upprättat för att möjliggöra en byggnation av en förskola och totalt ca 350 lägenheter i fyra till sex våningar. Syftet är också att omvandla Ågesta Broväg till en trädplanterad gata i stadsmiljö. Området består idag av en verkstadslokal och Svenska Bostäders lokalkontor. I övrigt nyttjas området som naturmark och gatumark. En förskola behövs och med tanke på höga hyreskostnader är sannolikt det bästa alternativet att placera den i Svenska Bostäders byggnation. En friliggande förskola kommer att bli alltför kostsam. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till byggnation i området.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-04.

Dnr 300-302/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 SL:s förslag till trafikförändringar 2009 – yttrande till trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Storstockholms lokaltrafik (SL) har till staden remitterat ett förslag om förändringar i kollektivtrafiken under 2009. Förslagen avser främst förändringar i linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. För stombusslinje 173 mellan Skarpnäck-Älvsjö-Skärholmen som trafikerar Farsta stadsdelsområde föreslås att SL tillsammans med staden ska arbeta för bättre framkomlighet och höjd standard på och kring hållplatserna. Övriga förslag berör inte stadsdelsområdet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-07-01.

Dnr 006-342/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Anmälan av beslut om inrättande av ny förskoleavdelning i Farsta strand

Den 17 juni 2008 beslutade stadsdelsnämnden om inrättande av 24 förskoleplatser på Brunskogsbacken 22 i Farsta Strand, i en fastighet som ägs av Svenska Bostäder. Enligt Svenska Bostäder krävs en omfattande renovering av lokalen och den kan därför inte tas i bruk förrän tidigast under senhösten. Med ändring av stadsdelsnämndens beslut har nämndens ordförande därför beslutat om inrättande av en tillfällig förskoleavdelning i parkleken Regnbågens lokaler på Brunskogsbacken/Ullerudsbacken.

Dnr 302-298/2008

Anmälan av tilldelningsbeslut avseende driften vid Ängsö gruppboende

Enligt uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har stadsledningskontoret genom förenklad upphandling genomfört centralupphandling av entreprenaddrift för ett antal vård- och omsorgsboenden, däribland Ängsö gruppboende. Förfrågningsunderlag har utarbetats i samarbete med berörda stadsdelsnämnder och äldreförvaltningen. Efter genomförd upphandling har Attendo Care AB tilldelats uppdraget att ansvara för driften vid Ängsö gruppboende.

Dnr 103-333/2008

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) avseende kvartal 2 2008

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommuner skyldiga att kvartalsvis anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader till länsstyrelsen. I detta tjänsteutlåtande redovisas rapportering avseende kvartal 2 2008.

Dnr 600-327/2008

Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Unga föräldrar”

Stadsdelsnämnden har hos länsstyrelsen ansökt om 385000 kronor till projektet ”Unga föräldrar”. Ansökan har avslagits med hänvisning till begränsade medel.

Dnr 007-234/2008

Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Egen försörjning för unga vuxna”

Stadsdelsnämnden har hos länsstyrelsen ansökt om 300000 kronor till projektet ”Egen försörjning för unga vuxna”. Ansökan har avslagits med hänvisning till begränsade medel.

Dnr 007-290/2008

Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Gruppstöd för barn och föräldrar”

Stadsdelsnämnden har hos länsstyrelsen ansökt om 2,055mnkr till projektet ”Gruppstöd för barn och föräldrar”. Ansökan har avslagits med hänvisning till begränsade medel.

Dnr 007-234/2008

Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”BALANS”

Stadsdelsnämnden har hos länsstyrelsen ansökt om 720000 kronor till projektet ”BALANS”. Länsstyrelsen beviljar 360000 kr till projektet för en period av 12 månader.

Dnr 401-071/2008

Anmälan av nedskrivning av osäkra fordringar

I enligheten med delegationen och stadens riktlinjer har ekonomichefen avskrivit osäkra kundfordringar om 273 274 kr.

Dnr 199-316/2008

Stadsdelsnämndens protokoll 2008-06-17

Handikapprådets protokoll 2008-08-11

Pensionärsrådets protokoll 2008-08-11

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

§20 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Barnomsorgskön: Förvaltningen uppfyller för närvarande barnomsorgsgarantin.

2. Vårdnadsbidrag för barn: Avdelningschef Inger Norman rapporterade att 21 ansökningar har lämnats in under perioden 1 juli – 18 augusti. Beslut att bevilja vårdnadsbidrag har fattats avseende 18 av dessa ansökningar. I övriga tre ärenden har beslut ännu inte fattats. Ansökningarna avser främst kortare perioder. Sex ansökningar gäller längre perioder. För vårdnadsbidrag gäller att man, efter att ha beviljats en period, kan ansöka på nytt först efter 120 dagar.

3. Dagkollo för äldre: Avdelningschef Ingrid Friberg berättade att sommarens bussresor har varit enormt uppskattade. Sammanlagt har ca 400 äldre deltagit i olika sorters utflykter. Många deltagare har framfört ett varmt tack till nämnden för detta initiativ och uttryckt förhoppningen att resor kommer att arrangeras även nästa sommar.

Nämnden tackade förvaltningen för en mycket lyckad sommarverksamhet.

4. Ingrid Friberg berättade att den uppsökande verksamheten bland äldre är mycket framgångsrik. Som alternativ till hembesöken anordnas informationsträffar, ibland i samverkan med vårdcentralen och Röda Korset.

5. Ulla Thorslund rapporterade att förvaltningens verksamheter har fungerat planenligt under sommaren. En vattenskada har drabbat förskolan Trädgården i Hökarängen. Skadans omfattning är ännu inte klarlagd men den har förorsakat en del allergiska besvär bland barn och personal. Förvaltningen har hittat tillfälliga lösningar på lokalfrågan i väntan på att verksamheten inom kort kan evakueras till en paviljong medan skadan åtgärdas.

6. I syfte att öka känslan av trygghet och trivsel i centrum anordnar förvaltningen tillsammans med polisen och den lokala företagarföreningen en BRÅ-dag på Farsta torg lördag den 4 oktober. Under dagen kommer trygghetsvandringar att arrangeras och allmänheten kommer även att informeras om andra trygghetsfrämjande projekt. Inbjudan kommer att sändas till nämnden.

7. Onsdag 24 september arrangeras en informationsdag för elever, lärare och föräldrar om projektet ”Viktigt att vittna”. Projektet genomförs i samverkan med polisen och åklagarmyndigheten. Det finansieras av Myndigheten för skolutveckling och riktar sig till elever i grundskolans år 8 och gymnasiets år 2. Inbjudan till informationsdagen kommer att sändas till nämnden.

Ulla Thorslund berättade också att projektet ”Viktigt att vittna” har valts ut av länspolismästare Carin Götblad som ett av de tjugo angelägna projekt som ska presenteras för landets polischefer.

8. Ulla Thorslund meddelade att smittskyddsläkaren nu har lämnat sin slutrapport om förekomsten av tuberkulos vid förskolan Regnbågen i Tallkrogen under våren. Ett avslutande informationsmöte kommer att anordnas för föräldrarna vid förskolan.

§21 Nämndens frågor

På fråga från Gunnar Sandell (s) upplyste stadsdelsdirektör Ulla Thorslund om att finansborgarrådets förslag till budget 2009 för Stockholms stad presenteras onsdag 10 september.

Beslut

Nämnden uppdrog åt förvaltningen att anordna ett halvdagsseminarium om budget 2009 för Stockholms stad tisdag den 30 september. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till deltagande ledamöter och ersättare.

På fråga från Gunnar Sandell (s) meddelade Ulla Thorslund att förvaltningens nye ekonomichef Mikael Knutsson tillträder sin tjänst måndag 25 augusti.

På fråga från Godfrey Etyang (s) om Jobbtorg berättade Ulla Thorslund att chefen för Jobbtorg kommer att informera om verksamheten vid nämndens sammanträde den 23 oktober.

Godfrey Etyang (s) ställde en fråga om uppvärmning av de paviljonger där förvaltningen bedriver verksamhet. Ulla Thorslund svarade att paviljongerna värms med el och lovade återkomma med mer detaljerad information om hur detta inverkar på förvaltningens samlade elkonsumtion.

Juan Carlos Cebrian (s) frågade om förvaltningen har genomfört en inventering för att klarlägga vilka insatser som behöver vidtas i stadsdelsområdet för att uppfylla målsättningen att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga stad år 2010. Ulla Thorslund bad att få återkomma i frågan.

Med hänvisning till den intressegrupp som vid flera tillfällen har deltagit vid nämndens öppna forum och framfört synpunkter på trafiksituationen på och kring Stortorpsvägen berättade ordförande Birgitta Holm (m) att trafikkontoret nu har meddelat att mittrefuger kommer att installeras på Stortorpsvägen tidigt under hösten.

Ersättaren John Nilsson (v) lämnar sitt uppdrag i nämnden på grund av ett utökat fackligt engagemang och för att familjen väntar tillökning. Ordföranden överlämnade blommor och en gåva från nämnden och tackade John för en trevlig tid tillsammans.