Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-11-20

Sammanträde 2008-11-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program: Kultur i Farsta - projektledare Cecilia Frostenson
Vårdnivåer inom vård- och omsorgsboenden - enhetschef Eva Duwaldt

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Inrättande av ny förskola i kvarteret Tebrödet mm i Sköndal - genomförandebeslut

5 Upphandling av ramavtal avseende projektering av parkanläggningar

6 Upphandling av ramavtal avseende genomförande av anläggningsarbeten

7 Kulturbidrag till utomstående organisationer hösten 2008

9 Tillsynsrapport 2008 till länsstyrelsen avseende enskilda verksamheter med inriktning funktionsnedsättning

9 A Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

11 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Postiljonens vård- och omsorgsboende

Ärendet utgår. Uppföljning av samtliga enheter inom Postiljonen redovisas samlat vid ett senare tillfälle.

12 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Veckobo gruppboende

17 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2008

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

18 Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning - yttrande till kommunstyrelsen

19 Förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade - yttrande till kommunstyrelsen

20 Motion (v) om kalla fakta i en fickbok - om (o)jämställdheten i Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen

21 Ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen - yttrande till länsstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Anmälan av rapport från utredningen Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS)

23 Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3 2008

24 Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet "Utveckling av kvinnofridsarbetet"

25 Brottsförebyggande rådets beslut avseende ansökan om medel för projektet "Viktigt att vittna"

26 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-10-23

27 Lokala handikapprådets protokoll 2008-11-10

Publiceras efter rådets sammanträde

28 Lokala pensionärsrådets protokoll 2008-11-10

Publiceras efter rådets sammanträde

29 Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

30 Information från stadsdelsdirektören

* Barnomsorgskön
* Vårdnadsbidrag för barn
* Bullerdämpande åtgärder vid förskolor
* Översyn av förvaltningens arbete med omsorg om barn och ungdomar
* Stockholm världens mest tillgängliga stad år 2010
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

32 Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen, inklusive Postiljonen - yttrande till kommunstyrelsen

33 Förfrågningsunderlag för upphandling av kostproduktion och drift av kök inom Farsta vård- och omsorgsboende

34 Förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Farsta strands gruppbostäder

35 Anmälan enligt Lex Sarah, Brevduvans dagverksamhet

36 Stadsdelsnämndens protokoll 2008-10-23, sluten del av sammanträdet

37 Sociala delegationens protokoll 2008-10-30

Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (34 kb)

§1 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Beskärning av allén på Perstorpsvägen i Sköndal

Förslaget inlämnat av Maggi Selfvin den 29 oktober 2008 (dnr 002-650/2008)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

§2 Inrättande av ny förskola i kvarteret Tebrödet mm i Sköndal – genomförandebeslut

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om inrättande av ny förskola med fem avdelningar i kvarteret Tebrödet m m i Sköndal enligt förvaltningens förslag.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om hyresmedgivande avseende ovan nämnda förskola.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor i Sköndal. I avvaktan på en permanent förskola har stadsdelsnämnden därför inrättat en tillfällig förskolepaviljong med två avdelningar i anslutning till Sandåkraskolan. Paviljongen är på plats och barnen har skrivits in. Paviljongen kommer att användas av skolan när den inte längre behövs som förskola.

Ett nytt bostadsområde planeras alldeles intill skolan, bakom Stiftelsen Stora Sköndal och gränsande mot Sandåkravägen. Detaljplanen för första etappen antogs i mars 2008 och innehåller 205 nya bostäder samt en friliggande förskola. Förslagshandlingar och ekonomisk kalkyl för en förskola med fem avdelningar har tagits fram av Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. Verksamheten vid förskolan beräknas kunna starta inför hösten 2010.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-19.

Dnr 302-190/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Upprustning av Tallkrogsplan – inriktningsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med upprustningen av Tallkrogsplan i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Kostnaderna för upprustningen av både Farsta strandsbadet och Hökarängsbadet ryms inte i investeringsbudget för 2008. Arbetet vid Hökarängsbadet sker under hösten 2008, medan Farsta strandsbadet istället rustas upp under 2009. Det innebär att ca 200 tkr av investeringsmedlen för 2008 blir över.

I parkplanen för Farsta stadsdelsområde är upprustning av grönytan i mitten av Tallkrogsplan en högt prioriterad åtgärd. Platsen föreslås utvecklas till en skötselintensiv finpark. Förvaltningen förslår att upprustningen av Tallkrogsplan påbörjas och att en del av resterande investeringsmedel för 2008 används till att upprätta besluts- och samrådshandlingar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-31.

Dnr 300-640/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Upphandling av ramavtal avseende projektering av parkanläggningar

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i gemensam upphandling avseende ramavtal för projektering av parkanläggningar.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att alla nödvändiga beslut samt att teckna avtal för Farstas räkning delegeras till stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Avtalet avseende projektering och byggledning av parkinvesteringar löper i juni 2009. Med anledning av detta planerar stadsdelsnämnderna i söderort att genomföra en ny gemensam upphandling av tjänsten. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden deltar i upphandlingen. Förvaltningen föreslår vidare att alla nödvändiga beslut samt tecknande av avtal för stadsdelsnämndens räkning delegeras till stadsdelsdirektören i Skarpnäck.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-29.

Dnr 103-641/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Upphandling av ramavtal avseende genomförande av anläggningsarbeten

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i gemensam upphandling avseende ramavtal för genomförande av anläggningsarbeten.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att alla nödvändiga beslut samt att teckna avtal för Farsta stadsdelsnämnds räkning delegeras till stadsdelsdirektören vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Entreprenadavtalet avseende genomförande av parkinvesteringar löper ut den 14 maj 2009. Förvaltningen föreslår att Farsta stadsdelsnämnd deltar i en ny gemensam upphandling av anläggningsentreprenör med övriga stadsdelsnämnder i söderort. Förvaltningen föreslår vidare att alla nödvändiga beslut samt tecknande av avtal för stadsdelsnämndens räkning delegeras till stadsdelsdirektören i Hägersten-Liljeholmen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-29.

Dnr 103-642/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Kulturbidrag till utomstående organisationer hösten 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag till utomstående organisationer hösten 2008 enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Stadsdelsnämndens kulturbidrag för utomstående organisationer uppgår till 100000 kr för år 2008. Bidraget kan sökas av föreningar för kulturarrangemang inom Farsta stadsdels-område som riktar sig till allmänheten och förläggs till lokaler eller platser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Av bidragssumman fördelades 88000 kr i samband med vårens ansökningstillfälle. Fem organisationer har ansökt om bidrag ur den återstående potten om 12000 kr.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-04.

Dnr 004-648/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) anmälde att partiet inte deltar i beslutet.

§7 Reviderad ”Handlingsplan för kvinnofrid i Farsta”

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner reviderad ”Handlingsplan för kvinnofrid i Farsta”.

Ärendet

Förvaltningens arbetsgrupp för kvinnofrid har reviderat nuvarande ”Handlingsplan för kvinnofrid i Farsta”. Vissa fakta har uppdaterats, en viss förändring av planens disposition har skett och nya avsnitt har tillkommit gällande utredningsansvaret vid förvaltningens enheter, våldsutsatta kvinnor med speciella behov samt samverkan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-01.

Dnr 599-638/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Den reviderade handlingsplanen för kvinnofrid i Farsta är bra, i stort sätt. Det är tydligt var ansvaret ligger och hur samarbetet ska ske. Det är bra med det nya avsnittet som handlar om våldsutsatta kvinnor med speciella behov.

Det finns dock en del som behöver förändras. På sid 5 står det om informationsskyldig-heten och om informationsmaterial. Detta måste finnas lätt tillgängligt och på flera språk.

För våldsutsatta kvinnor med speciella behov måste det finnas skyddade boenden, både för funktionshindrade kvinnor och för kvinnor med missbruksproblematik. Att detta saknas är en allvarlig brist, förvaltningen måste se till att skyddat boende ordnas.

Avsnittet om hedersrelaterat våld är i stort sätt bra men det finns några felaktigheter och saker att tänka extra mycket på. I första stycket står det att utövaren oftast är en man i nära relation till offret – vi menar att förövarna oftast är flera, att brottet planeras noga av flera och utförs av en ung icke straffmyndig person. Kollektivet hejar på! Detta är viktigt eftersom det gör att man när det utreds måste vara mycket försiktig.

Vid stöd i en akut situation räcker det inte med att använda en kvinnlig tolk - det ska vara en som tagit avstånd från hedersnormerna. Angående kulturkompetens så måste de som rådfrågas även ha djupa kunskaper om det komplexa problem som hedersvåldet innebär.

Socialstyrelsen citeras på sid 26 ”att familjerna inte har hittat vägen till integration i det svenska samhället”. Det stämmer inte helt, det kan handla om familjer som ytligt sätt är

väl integrerade i samhället. Familjen runt omkring den utsatta behöver också stöd och hjälp men här är det oerhört viktigt att flickan/pojken skyddas. Återförening är ofta inte möjlig och då måste man arbeta utifrån detta faktum.

Sammanfattningsvis - en mycket bra handlingsplan, men om den ska fungera måste de som arbetar med dessa frågor ha en ordentlig utbildning och återkommande kompetensutveckling.

§8 Tillsynsrapport 2008 till länsstyrelsen avseende enskilda verksamheter med inriktning funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tillsynsrapporter och överlämnar dem till länsstyrelsen.

Ärendet

På länsstyrelsens uppdrag genomför stadsdelsnämnden tillsyn av enskild verksamhet som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Denna rapport omfattar tillsyn av de enskilda verksamheterna Lyran, Stora Vårbacka, Pilbacken och Nybacken.

Den samlade bedömningen är att verksamheten vid de olika enheterna drivs av stort engagemang med klient- och brukarfokus. Förvaltningens anser att det finns vissa brister i det systematiska kvalitetsarbetet och att dokumentationsrutinerna måste utvecklas och förbättras

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-01.

Dnr 600-615/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ordförande Birgitta Holm (m) samt ersättarna Harry Wikner och Tuula Karlsson, båda (s), anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. Som ordförande tjänstgjorde istället vice ordförande Gunnar Sandell (s).

§9 Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören att enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) besluta om rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS. Rapporteringen sker kvartalsvis till länsstyrelsen och stadens revisionskontor samt de instanser som staden anvisar.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämnden kvartalsvis anmäla rapporter över besluten.

 3. Nämnden godkänner rapportering avseende kvartal 3 2008.

Ärendet

Genom tillägg till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes från den 1 juli 2008 en skyldighet att kvartalsvis rapportera till länsstyrelsen alla gynnande beslut enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader. Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att besluta om denna rapportering samt att kvartalvisa rapporter anmäls till nämnden.

Nämnden föreslås vidare godkännna rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS avseende kvartal 3 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-14.

Dnr 699-673/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Farsta vård- och omsorgsboende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Farsta vård- och omsorgsboende lämnar in en åtgärdsplan senast den 15 december 2008.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av Farsta vård- och omsorgsboende. Bedömningen är att enheten är trevlig och ombonad och att en god stämning råder bland boende och personal. Vidare bedöms hälso- och sjukvårdsinsatserna utföras på ett bra sätt. Dock finns skriftliga rutiner som hälso- och sjukvårdspersonalen inte känner till. Den sociala dokumentationen har blivit betydligt bättre sedan förra uppföljningstillfället, men vissa delar behöver förbättras.

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att begära att få en åtgärdsplan från Farsta vård- och omsorgsboende senast den 15 december 2008, där det ska framgå hur och när de påtalade bristerna ska åtgärdas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-27.

Dnr 600-627/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Postiljonens vård- och omsorgsboende

Ärendet utgår. Uppföljning av samtliga enheter inom Postiljonen redovisas samlat vid ett senare tillfälle.

§12 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Veckobo gruppboende

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en uppföljning av Veckobo gruppboende. Bedömningen är att boendet är välfungerande och att en lugn och trygg stämning råder. För närvarande pågår en vidareutveckling av omvårdnads-dokumentationen. Vidare är hälso- och sjukvårdsdokumentationen under omarbetning. Förbättringsarbeten pågår inom många områden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-27.

Dnr 600-629/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Ersättarna Harry Wikner och Tuula Karlsson, båda (s), anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Vi anser att det är bra och genomarbetade underlag som presenteras för nämnden vid dagens möte. För att ytterligare öka nämndens möjligheter att ta vårt ansvar för verksamheterna ska i fortsättningen uppföljningen grundas i brukarnas (ibland närståendes) samt medarbetarnas uppfattningar.

Det är vidare angeläget att förslag till åtgärder redovisas per uppföljd enhet samt tid för när dessa ska vara genomförda och hur nämnden ska få information om detta.

Vi instämmer i nämndens pensionärsråds krav att samma uppföljningar som för äldreomsorgen görs för personer inom omsorgen för funktionshindrade.

§13 Åtgärdsplan för Carema – Farsta Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige genomförde förvaltningen den 25 april 2008 en verksamhetsuppföljning av Carema – Farsta hemtjänst, vilken redovisades för nämnden den 18 september 2008. Syftet med uppföljningen var att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Efter genomförd uppföljning uppdrog nämnden åt förvaltningen att begära en åtgärdsplan från Carema – Farsta hemtjänst senast den 15 oktober 2008.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den inlämnade åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-27.

Dnr 602-455/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Åtgärdsplan för Din Hemtjänst i Stockholm AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige genomförde förvaltningen den 19 februari 2008 en verksamhetsuppföljning av Din Hemtjänst, vilken redovisades för nämnden den 25 mars 2008. Syftet med uppföljningen var att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Efter genomförd uppföljning uppdrog nämnden åt förvaltningen att begära en åtgärdsplan från Din Hemtjänst senast den 15 maj 2008.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den inlämnade åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-27.

Dnr 602-139/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Åtgärdsplan för Lövholmens Hemtjänst AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige genomförde förvaltningen den 15 april 2008 en verksamhetsuppföljning av Lövholmens Hemtjänst, vilken redovisades för nämnden den 18 september 2008. Syftet med uppföljningen var att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Efter genomförd uppföljning uppdrog nämnden åt förvaltningen att begära en åtgärdsplan från Lövholmens Hemtjänst senast den 15 oktober 2008.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den inlämnade åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-27.

Dnr 602-456/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Sammanträdestider för nämnden 2009

Beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 2009.

Våren 2009 Hösten 2009

Torsdag 22 januari Torsdag 27 augusti

Torsdag 12 februari Torsdag 17 september

Torsdag 26 mars Torsdag 22 oktober

Torsdag 23 april Torsdag 19 november

Torsdag 14 maj Torsdag 17 december

Torsdag 11 juni

2. Nämnden genomför ett extra sammanträde fredag 2 januari 2009 kl 08.00 för att fatta beslut om social delegation för 2009 samt särskilt förordnade och delegering av vissa beslut. Till detta sammanträde kallas ordinarie ledamöter, samt ersättare vid ordinarie ledamots eventuella förhinder.

3. Nämndens sammanträden hålls antingen i förvaltningens lokaler eller i annan lämplig lokal, beroende på det beräknade antalet besökare vid varje tillfälle.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-14.

Dnr 000-632/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Vi är inte nöjda med förvaltningens förslag till beslut. De öppna mötena är en viktig möjlighet för invånarna i Farsta-området att framföra sina synpunkter på stadens verksamheter. Det är trångt i förvaltningens sammanträdeslokal. Det är svårt att hitta till plan 12. Den är inte bra ur tillgänglighetssynpunkt.

Ett argument som framförts mot lokalen i Farsta gymnasium är att ljudet är sämre där, inte minst för funktionshindrade. Detta måste i vilket fall åtgärdas då staden har lovat att alla lokaler ska vara tillgängliga för alla senast 2010, så vi kan inte se att detta är ett hinder för att hålla Stadsdelsnämndens möten där.

Detta är en viktig demokratisk fråga. Vi noterar att den moderatledda borgerliga majoriteten inte vidtar åtgärder för att genomföra nämndens möte i en tillgänglig, tillräckligt stor lokal. Detta är i linje med den allmänna nedrustningen av stadsdelsnämnderna – de blir ett otillgängligt tomt skal. Demokratiska- och tillgänglighetsargument är tyvärr inte heller tillräckliga!

§17 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten per oktober 2008 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. Inom äldreomsorg har antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende ökat något under de senaste månaderna men ligger fortfarande under planeringsnivån. De riskområden som finns är fortfarande framför allt insatser för barn och ungdomar, socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Inom försörjningsstöd minskade antalet hushåll i oktober med åtta i förhållande till september. Utbetalt försörjningsstöd ligger nu marginellt över budget. Inom barn- och ungdomsinsatser, socialpsykiatrin och funktionsnedsättning fortgår arbetet med att anpassa kostnadsläget så att det ryms inom budgetram.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-18.

Dnr 100-120/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

LSS-kommittén har haft regeringens uppdrag att göra en bred översyn av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatsen personlig assistans. Kommittén har i sitt slutbetänkande bland annat föreslagit den nya insatsen personlig service med boendestöd samt att en ny lag ersätter nuvarande LSS och LASS, lagen om assistansersättning. Den nya lagen kan tidigast träda i kraft år 2010.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-01.

Dnr 006-572/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Malin Larsson (v) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Mats E P Lindqvist (mp).

Särskilt uttalande

Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Vänsterpartiet välkomnar att staten nu tar det fulla ekonomiska ansvaret för personlig assistans men går inte med på några nedskärningar. Personlig assistans är en del av handikappreformen och en rättighetslag som stärker den enskildes självbestämmande. Vänsterpartiet vill utveckla och förbättra lagen utan att försämra levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Vi vill inte se några ekonomiska nedskärningar inom LSS.

Vänsterpartiets har i samband med betänkandet från LSS-kommittén reserverat sig mot förslaget att andra LSS-insatser än assistans inte ska få nybeviljas efter 65 års ålder. Det är inte acceptabelt att på grund av ålder inte ge individer med funktionsnedsättning och stora behov det skydd de behöver. En rättighetslagstiftning innebär att det är behovet och inte ekonomin som ska styra. Vänsterpartiet har länge krävt att personer med psykisk funktionsnedsättning ska ha rätt till daglig verksamhet. Därför är det tillfredsställande att betänkandet nu föreslår det.

§19 Förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stockholms stads Genomförandegrupp för bostäder med särskild service för funktions-hindrade föreslås av socialtjänstnämnden få en förändrad organisation, ändrade arbets-former och även beslutanderätt. Förvaltningen instämmer i förslaget som överensstämmer med det nya valfrihetssystemet, där hela staden betraktas som en gemensam resurs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-30.

Dnr 006-553/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Mats E P Lindqvist (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Förslag till beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen

 2. Samt därutöver anföra

Vi delar uppfattningen att det är en viktig del av den långsiktiga planeringen att kartlägga brukarnas behov och synpunkter på utformningen av de boenden som planeras. Däremot ska inte rätten till inflytande blandas samman med den konkurrensutsättning som är basen i den borgerliga ”valfihetsmodellen”.

Vi uppmanar därför kommunstyrelsen att ta fram nya direktiv för införandet av reell makt för brukare och företrädare i nära dialog med Kommunstyrelsens handikappråd.

§20 Motion (v) om kalla fakta i en fickbok – om (o)jämställdheten i Stockholms stad – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Ann-Margarethe Livh (v) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att staden årligen ska ge ut en statistisk fickbok i lättläst format med ”kalla fakta” om jämställdheten i Stockholm stad.

Förvaltningen anser att den statistik som idag finns att tillgå på nationell, regional och lokal nivå sammantaget ger en god bild av jämställdheten. För att ge ännu bättre kunskap skulle en del tabeller i stadens statistiska årsbok kunna kompletteras med uppgifter som presenteras med utgångspunkt från kön.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-10-30.

Dnr 006-544/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Votering begärdes. Följande propositionsordning fastställdes: Den som vill bifalla det av ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) framlagda förslaget röstar ja, den som vill bifalla det av Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp) framlagda förslaget röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 jaröster och 6 nejröster. Ja svarade Birgitta Holm (m), Lennart Isacsson (m), Arne Fredholm (m), Leif-Åke Andersson (m), Roland Bjurström (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd). Nej svarade Gunnar Sandell (s), Karin Lekberg (s), Juan Carlos Cebrian (s), Anita Fehrnström (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v).

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Stadsdelsnämnden

 1. tillstyrker motionen
 2. överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
 3. samt anför därutöver följande

Jämställdhet är inte uppnådd! För att vidta åtgärder krävs bra underlag, inte minst lättillgänglig statistik. Vi tillstyrker därför motionen.

§21 Ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen – yttrande till länsstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stiftelsen Stora Sköndal/Pilbacken har till länsstyrelsen ansökt om tillstånd att bedriva HVB-verksamhet (hem för vård eller boende) enligt 7 kap 1 § punkt 1 socialtjänstlagen. Med anledning av detta har länsstyrelsen begärt ett yttrande från stadsdelsnämnden.

Förvaltningen har inget att erinra mot att länsstyrelsen beviljar Stiftelsen Stora Sköndal ändrat tillstånd för Pilbacken. Verksamheten lämpar sig utifrån lokalernas förutsättning bättre som ett HVB-hem med tidsbegränsade placeringar än som ett stadigvarande boende.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-01.

Dnr 006-576/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ordförande Birgitta Holm (m) samt ersättarna Harry Wikner och Tuula Karlsson, båda (s), anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades. Som ordförande tjänstgjorde istället vice ordförande Gunnar Sandell (s).

§22 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Anmälan av rapport från utredningen Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS)

På initiativ av kommunstyrelsen tillsattes 1 januari 2008 en utredning kallad BUSS-utredningen (Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst), med uppdrag att göra en genomlysning av Stockholms stads samlade insatser för barn som far illa. Utredningen ska lämna en slutrapport i maj 2009.

En delrapport som presenterades i oktober 2008 innehåller en kartläggning av Stockholms stads samlade socialtjänst för utsatta barn. Rapporten är en kvantitativ beskrivning av Stockholms sociala barnavård med fokus på anmälningar och övrig inkommen information, utredningar, insatser och personal.

Dnr 500-652/2008

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3 2008

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommuner skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till länsstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen anvisar, för Stockholms del socialtjänstförvaltningen och äldreförvaltningen. Kvartalsvisa rapporter lämnas även till stadsdelsnämnden.

I detta tjänsteutlåtande redovisas rapporteringen för kvartal 3 2008.

Dnr 699-631/2008

Länsstyrelsens beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Utveckling av kvinnofridsarbetet”

Farsta stadsdelsnämnd har hos länsstyrelsen ansökt om medel till projektet ”Utveckling av kvinnofridsarbetet”. Ansökan har avslagits med hänvisning till regeringsdirektiv och länsstyrelsens beslutade prioriteringar.

Dnr 007-459/2008

Brottsförebyggande rådets beslut avseende ansökan om medel för projektet ”Viktigt att vittna”

Farsta stadsdelsnämnd har hos Brottsförebyggande rådet, Brå, ansökt om medel till projektet ”Viktigt att vittna”. Ansökan har avslagits eftersom projektet enligt Brå:s riktlinjer inte kan anses vara lokalt brottsförebyggnade.

Dnr 007-464/2008

Stadsdelsnämndens protokoll 2008-10-23

Handikapprådets protokoll 2008-11-10

Pensionärsrådets protokoll 2008-11-10

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

§23 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Barnomsorgskön: Ytterligare en förskola har drabbats av vattenskada, vilket innebär att det för närvarande sker en viss överinskrivning vid andra förskolor i stadsdels-området. I januari kommer det framför allt att vara trångt i Tallkrogen och Hökarängen. Förvaltningen planerar för lösningar. Etableringen av en privat förskola i Farsta strand beräknas kunna bidra till att underlätta situationen.

2. Redovisades hur de ansökningar avseende vårdnadsbidrag för barn som hittills har lämnats in – 57 stycken från 1 juli till 5 november – fördelas geografiskt över stadsdelsområdet. Hittills har 46 beslut fattas, varav två är avslag.

3. Med anledning av fråga från Malin Larsson (v) vid nämndens sammanträde den 18 september redogjorde avdelningschef Inger Norman för den bullersanering som hittills har genomförts vid tre förskoleenheter. När ett byte av matta aktualiseras av fastighetsförvaltaren SISAB bekostar förvaltningen mellanskillnaden mellan en vanlig matta och en bullerdämpande variant.

4. Avdelningschef Per-Ove Mattsson redogjorde för innehållet i den konsultrapport som har överlämnats till förvaltningen efter slutförd genomlysning av arbetsprocesserna vid barn- och ungdomsenheten. Översynen har utförts av företaget Solving Bohlin & Strömberg. I rapporten föreslås att förvaltningen genomför en socioekonomisk analys av stadsdelsområdet och att en strategi för det förebyggnade arbetet bland barn och ungdomar utarbetas med utgångspunkt från denna analys. En strategi bör även utarbetas för placeringar, för att klargöra det övergripande syftet med placeringen och planera för en återgång till hemmiljö. Vidare föreslås en organisatorisk förändring som innebär att det förebyggande arbetet och öppenvården skiljs från övriga delar av förvaltningens insatser för barn och ungdomar som behöver stöd.

5. Med anledning av fråga från Juan Carlos Cebrian (s) vid nämndens sammanträde den 21 augusti redogjorde avdelningschef Siw Lideståhl för förvaltningens åtgärder när det gäller att nå målsättningen att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga stad år 2010. Bland annat görs en översyn av förvaltningens lokaler, hemsidan och olika former av skriftlig information. För att öka personalens kunskap i tillgänglighetsfrågor har tre halvdagsseminarier genomförts under 2008 i samarbete med nämndens handikappråd.

Siw berättade vidare att även handikapprådet har inventerat förvaltningens lokaler och pekat på ett antal åtgärder som behöver vidtas, bland annat när det gäller handikapp-anpassade toaletter och sektionsindelad belysning för elöverkänsliga. I samband med redovisningen konstaterade nämnden att det är anmärkningsvärt att den fastighet där förvaltningen är hyresgäst saknar automatiska dörröppnare och andra grundläggande tillgänglighetsinstallationer.

Nämnden tackade för redovisningen och bad förvaltningen återkomma i den delen av frågan som gällde inventering av tillgänglighetsskapande åtgärder i stadsdelsområdet generellt, utöver förvaltningens lokaler och verksamheter.

6. Stadsdelsdirektören påminde om verksamhetsbesöket vid Farstaängens parklek torsdag 4 december. Ytterligare besök kommer att ordnas inom hemtjänsten (januari), personlig assistans (februari) och hos medicinskt ansvarig sjuksköterska (mars). Förvaltningen återkommer med besked om datum.

7. Med anledning av en artikel i Mitt i Söderort om Allmänna förskolan i Sköndal berättade stadsdelsdirektören att ett informationsmöte kommer att anordnas för föräldrarna.

8. Redovisades att förvaltningen under november och december anordnar mycket eftertraktade julutflykter med julbord för stadsdelsområdets pensionärer, bland annat till Steninge slott.

9. Rapporterades att kostprojektet för äldre har avslutats och att projektledningen har överlämnat sina förslag om hur arbetet kan bedrivas vidare inom ramen för ordinarie verksamhet.

10. Stadsdelsdirektören berättade om den trygghetsmätning som Svenska Bostäder kommer att genomföra i Fagersjö i samråd med förvaltningen. Inom kort kommer ett brev och en enkät att sändas till boende i området. I ett senare skede kommer även trygghetsvandringar att genomföras.

§24 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Värmeupproret i Tallkrogen (bilaga 1 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Kostnader för upphandlingsförfaranden (bilaga 2 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Utveckling inom Farsta stadsdelsområde (bilaga 3 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s), Malin Larsson (v) och Mats E P Lindqvist (mp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

Mats E P Lindqvist (mp) meddelade att miljöpartiet återtar den skrivelse om energieffektiv renovering (dnr 399-518/2008) som partiet lämnade in vid nämndens sammanträde den 18 september eftersom skrivelsen baseras på felaktig information.

På förslag från Gunnar Sandell (s) kommer stadsbyggnadsnämndens beslut den 2 oktober 2008 avseende detaljplan för kvarteret Domaren 1 m m att sändas ut till nämnden.

Roland Bjurström (m) frågade hur de synpunkter och förslag som framfördes vid det av förvaltningen anordnade näringslivsmötet den 19 november kommer att spridas vidare. Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund svarade att de synpunkter som framfördes vid mötet kommer att sammanställas och diskuteras vid en kommande gruppledarträff.

Avdelningschef Siw Lideståhl lämnar inom kort stadsdelsförvaltningen för en befattning vid Norrmalms stadsdelsförvaltning. Ordföranden överlämnade en blomma och framförde sitt varma tack till Siw och önskade henne lycka till i hennes nya värv.