Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-03-26

Sammanträde 2009-03-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Farsta gymnasium, lilla aulan, entré C2 (på byggnadens kortsida)

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program: Cecilia Frostenson, projektledare för "Socialt innehåll i äldreomsorgen", presenterar "Mitt Farsta", ett projekt där ungdomar har intervjuat äldre och skapat digitala berättelse om platser i Farsta som betyder mycket för de äldre. Projektet är ett samarbete mellan Hökarängsskolan, hemtjänsten i Farsta och Kulturskolan.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

2 Svar på medborgarförslag om förbättringar i Eklunds hage

3 Svar på medborgarförslag om förbättrad tillgänglighet i Farstaområdet

5 Svar på skrivelse (s), (v) och (mp) om vräkning av barn

7 Anläggande av strandpromenad vid Drevviken - ansökan hos kommunstyrelsen om investeringsmedel inom stadens vattenprogram

8 Kulturbidrag till utomstående organisationer våren 2009

9 Ansökan hos länsstyrelsen om medel till det förebyggande projektet Familjeverkstan i Farsta

10 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom äldreomsorgen

12 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Stora Sköndals vård- och omsorgsboende

13 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre - Vittsjö sjukhem

14 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Farsta Norra Hemtjänst

15 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Farsta Södra Hemtjänst

16 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Stora Sköndals Hemtjänst

17 Brukarundersökningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

18 Redovisning till länsstyrelsen av verksamheten personligt ombud (PO) inom socialpsykiatrin 2008

19 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet med inriktning funktions-nedsättning

20 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

21 Svar på begäran om upphandling av konsumentvägledningen

22 Ekonomisk månadsrapport för februari 2009

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

23 Bo bra hela livet (SOU 2008:113) - Betänkande av utredningen Äldreboendedelegationen. Yttrande till kommunstyrelsen

24 Slutredovisning - Nya strandbad. Yttrande till kommunstyrelsen

25 Motion (v) om utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort. Yttrande till kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

26 Sammanställning av avvikelser inom hälso- och sjukvård 1 juli - 31 december 2008

27 Anmälan av gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

28 Stadsrevisionens "Revisionsplan 2009 med inriktning 2010-2011"

29 Stadsrevisionens rapport "Anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa"

31 Stadsrevisionens rapport "Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg"

32 Stadsrevisionens rapport "Styrning och kontroll av ramavtal för missbruksvård"

33 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-02-12

34 Handikapprådets protokoll 2009-03-16

Publiceras efter rådets sammanträde

35 Pensionärsrådets protokoll 2009-03-16

Publiceras efter rådets sammanträde

36 Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

37 Information från stadsdelsdirektören

* Barnomsorgskön
* Vårdnadsbidrag för barn
* Föräldrautbildningen Komet
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

39 Gemensam upphandling av verksamheten personligt ombud (PO) inom socialpsykiatrin - förfrågningsunderlag

Omedelbar justering
Publiceras inte

40 Gemensam upphandling av handledningstjänster - förfrågningsunderlag

Omedelbar justering
Publiceras inte

41 Upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende i Farsta stadsdelsområde - tilldelningsbeslut

Omedelbar justering
Publiceras inte

42 Avbrytande av upphandling av kostproduktion och drift av kök inom Farsta vård- och omsorgsboende

Omedelbar justering
Publiceras inte

43 Anmälan enligt Lex Sarah, Enskede Nya Servicehus

44 Anmälan enligt Lex Sarah, Stora Sköndals hemtjänst

45 Yttrande till länsstyrelsen i enskild ärende, Farsta vård- och omsorgsboende

Omedelbar justering
Publiceras inte

46 Yttrande till Skolinspektionen om modersmålsstöd i finska

Omedelbar justering
Publiceras inte

49 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

50 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-02-12, sluten del av sammanträdet

51 Sociala delegationens protokoll 2009-02-19 och 2009-03-12

Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (33 kb)

§1 Svar på medborgarförslag om förbättringar i Eklunds hage

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Henrik Anemyr har lämnat ett medborgarförslag om förbättringsåtgärder i Eklunds hage i Sköndal. Bland annat föreslås en fotbollsplan med konstgräs och att ett antal träd fälls för att skapa en pulkabacke. Nämnden ansöker årligen hos kommunfullmäktige om medel för parkinvesteringar. Förvaltningen kommer att föreslå att nämnden ansöker om 2,1 miljoner kronor för upprustning av Eklunds hage i budget för 2010 med inriktning 2011 och 2012.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-24.

Dnr 004-144/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§2 Svar på medborgarförslag om förbättrad tillgänglighet i Farstaområdet

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

 2. Nämnden överlämnar sitt beslut för kännedom till trafik- och renhållningsnämnden.

Ärendet

Gunnar Björkman föreslår i ett medborgarförslag att stadsdelsnämnden ska inventera utemiljön samt utarbeta en plan och ett program för ökad fysisk tillgänglighet i stadsdelsområdet. I samarbete med bland annat stadsdelsförvaltningen och Farsta handikappråd tog gatu- och fastighetskontoret fram en tillgänglighetsplan i april 2004. Uppföljning av planen sker kontinuerligt inom trafikkontorets tillgänglighetsprojekt. Någon ny inventering eller plan är inte aktuell eftersom befintlig tillgänglighetsplan för Farsta fortfarande gäller.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-19.

Dnr 002-36/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Svar på skrivelse (s), (v) och (mp) om Jobbtorg

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämndens har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ställt frågor om Jobbtorgets resultat och om hur arbetet kan bedrivas för att uppnå bästa möjliga resultat.

Förvaltningen rapporterar att statistiksystem som månadsvis ska redovisa Jobbtorgets resultat är under uppbyggnad. För att minska behovet av försörjningsstöd arbetar socialsekreterarna offensivt och aktivt i samarbete med Jobbtorg och vårdcentraler m fl aktörer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-02.

Dnr 500-616/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Svar på skrivelse (s), (v) och (mp) om vräkning av barn

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ställt frågor om vräkningar av barn i Farsta stadsdelsområde och vad som kan göras förebyggande. Förvaltningen rapporterar att det förebyggande arbetet har utvecklats och bättre kontakter har upprättats med de kommunala bostadsbolagen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-27.

Dnr 599-48/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Kvalitetsgarantier 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till kvalitetsgarantier för verksamhetsområdena förskola, fritid, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri.

Ärendet

De verksamheter som riktar sig till brukare och allmänhet ska enligt stadens kvalitetsstrategi formulera enhetsvisa åtaganden och kvalitetsgarantier. Garantierna ger besked om vad brukarna kan förvänta sig i form av service och omsorg, utifrån kommunfullmäktiges mål och inriktning. De anger också var och till vem man ska vända sig för att få rättelse om man är missnöjd.

I detta ärende redovisas kvalitetsgarantier för verksamhetsområdena förskola, fritid, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner föreslagna kvalitetsgarantier.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-04.

Dnr 100-92/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Anläggande av strandpromenad vid Drevviken – ansökan hos kommunstyrelsen om investeringsmedel inom stadens vattenprogram

§7 Kulturbidrag till utomstående organisationer våren 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag till utomstående organisationer våren 2009 enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Stadsdelsnämndens kulturbidrag för utomstående organisationer uppgår till 150000 kr för år 2009. Föreningar kan söka bidrag för kulturarrangemang som riktar sig till allmänheten och förläggs till lokaler eller platser inom Farsta stadsdelsområde som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Av bidragssumman fördelas 100000 kr i samband med vårens ansökning. Nio föreningar har lämnat in ansökan vid årets första ansökningstillfälle. Förslaget till fördelning framgår i bilaga. Återstående 50000 kr fördelas vid nämndens sammanträde i september.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-04.

Dnr 004-88/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Ansökan hos länsstyrelsen om medel till det förebyggande projektet Familjeverkstan i Farsta

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ansöker hos länsstyrelsen om bidrag till projektet Familjeverkstan i Farsta enligt förvaltningens förslag.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Syftet med projektet Familjeverkstan i Farsta är att erbjuda program för föräldrastöd på alla preventionsnivåer, dvs på nivåerna universell (förebyggande), selektiv (tidiga insatser) och indikativ (vård och behandling). Idag finns sådana program på de två sistnämnda nivåerna men inte på den första.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker hos länsstyrelsen om medel för det planerade projektet inom ramen för de utvecklingsmedel till förebyggande insatser som länsstyrelsen har avsatt under 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-04.

Dnr 007-127/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom äldreomsorgen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ansöker för 2009 om stimulansbidrag om 6193000 kr för insatser inom äldreomsorgen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag avsatt särskilda stimulansmedel för att under perioden 2007-2009 stödja kommuner och landsting i arbetet att utveckla omsorgen om äldre. Av de medel som Stockholms stad beviljats får Farsta stadsdelsnämnd högst 6193000 kr. För att erhålla medlen måste stadsdelsnämnderna göra en ny ansökan för varje nytt verksamhetsår. Äldrenämnden samordnar och rekvirerar medlen hos Socialstyrelsen.

Förvaltningens förslag till ansökan omfattar projekt inom fem av de prioriterade områdena läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering och det sociala innehållet. Samtliga projekt har startats.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-19.

Dnr 600-91/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Uppföljning av Postiljonens vård och omsorgsboende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljningar och överlämnar dem till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Postiljonens vård- och omsorgsboende lämnar in åtgärdsplaner senast den 29 maj 2009.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av Postiljonens vård- och omsorgsboende. Enheterna var prydliga och rena, personalen tillmötesgående och trevlig. Den sociala dokumentationen var svår att granska eftersom det inte fanns datorer på alla våningsplan och eftersom all personal inte hade behörighet till datasystemet. I övrigt krävs förbättringar inom vissa områden för att verksamheterna ska leva upp till de krav som ställs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-24.

Dnr 602-129/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

David Eklind, personalföreträdare för LO (Kommunal) gjorde följande uttalande.

Kommunal vill fästa nämndens uppmärksamhet på att förvaltningen inte genomfört någon kontroll av riktigheten i de uppgifter de olika utförarna lämnat. Vi har hittat felaktigheter i den enda rapport vi lusläst och det kan inte uteslutas att även övriga rapporter innehåller felaktigheter.

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för kvaliteten på de tjänster som erbjuds stadens medborgare. En säker kvalitetskontroll är därför av nöden. Att endast låta verksamhetsansvariga – i vissa fall för vinstdrivande företag – svara på huruvida de lever upp till kommunens krav är inte tillfredsställande. Med ett sådant förfarande kan inte nämndens politiker gå i god för de aktuella verksamheternas kvalitet.

Personalföreträdaren utsedd av Kommunal framförde denna typ av synpunkter vid behandlingen av ett liknande ärende på nämndens sammanträde 20 september 2007. Svaret var då att man höll på att se över rutinerna. Om nämndens politiker ska kunna känna att de har de kunskaper de behöver för att fullgöra sitt uppdrag bör de påskynda den processen.

§11 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Stora Sköndals vård- och omsorgsboende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljningar och överlämnar dem till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Stora Sköndals vård- och omsorgsboende lämnar in åtgärdsplaner senast den 29 maj 2009.

Ärendet

En hel del förändringar har genomförts vid Stora Sköndals vård- och omsorgsboende under det senaste året. Nya enheter har byggts och några gamla enheter har byggts om. Samtliga boende har nu egen lägenhet med toalett och dusch. När det gäller rutiner och dokumentation återstår en del förbättringsåtgärder. Samtliga enheter behöver arbeta med förbättringar inom vissa områden för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-24.

Dnr 602-133/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Harry Wikner (s) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

David Eklind, personalföreträdare för LO (Kommunal) gjorde följande uttalande.

Kommunal vill fästa nämndens uppmärksamhet på att förvaltningen inte genomfört någon kontroll av riktigheten i de uppgifter de olika utförarna lämnat. Vi har hittat felaktigheter i den enda rapport vi lusläst och det kan inte uteslutas att även övriga rapporter innehåller felaktigheter.

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för kvaliteten på de tjänster som erbjuds stadens medborgare. En säker kvalitetskontroll är därför av nöden. Att endast låta verksamhetsansvariga – i vissa fall för vinstdrivande företag – svara på huruvida de lever upp till kommunens krav är inte tillfredsställande. Med ett sådant förfarande kan inte nämndens politiker gå i god för de aktuella verksamheternas kvalitet.

Personalföreträdaren utsedd av Kommunal framförde denna typ av synpunkter vid behandlingen av ett liknande ärende på nämndens sammanträde 20 september 2007. Svaret var då att man höll på att se över rutinerna. Om nämndens politiker ska kunna känna att de har de kunskaper de behöver för att fullgöra sitt uppdrag bör de påskynda den processen.

§12 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser och stadens vård- och omsorgsboende för äldre – Vittsjö sjukhem

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Vittsjö sjukhem lämnar in en åtgärdsplan senast den 29 maj 2009.

Ärendet

Förvaltningen anser att Vittsjö sjukhem är ett fungerande boende. En lugn och trygg stämning genomsyrar hela boendet och då bör beaktas att de boende har stora omvårdnadsbehov. Samtlig personal har minst fem års erfarenhet inom yrket och/eller adekvat utbildning. Personalgruppen får kontinuerligt handledning. I övrigt krävs förbättringar inom vissa områden för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-24.

Dnr 602-134/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

David Eklind, personalföreträdare för LO (Kommunal) gjorde följande uttalande.

Kommunal vill fästa nämndens uppmärksamhet på att förvaltningen inte genomfört någon kontroll av riktigheten i de uppgifter de olika utförarna lämnat. Vi har hittat felaktigheter i den enda rapport vi lusläst och det kan inte uteslutas att även övriga rapporter innehåller felaktigheter.

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för kvaliteten på de tjänster som erbjuds stadens medborgare. En säker kvalitetskontroll är därför av nöden. Att endast låta verksamhetsansvariga – i vissa fall för vinstdrivande företag – svara på huruvida de lever upp till kommunens krav är inte tillfredsställande. Med ett sådant förfarande kan inte nämndens politiker gå i god för de aktuella verksamheternas kvalitet.

Personalföreträdaren utsedd av Kommunal framförde denna typ av synpunkter vid behandlingen av ett liknande ärende på nämndens sammanträde 20 september 2007. Svaret var då att man höll på att se över rutinerna. Om nämndens politiker ska kunna känna att de har de kunskaper de behöver för att fullgöra sitt uppdrag bör de påskynda den processen.

§15 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Stora Sköndals Hemtjänst lämnar in en åtgärdsplan senast den 29 maj 2009.

Ärendet

Bedömningen är att Stora Sköndals Hemtjänst är en fungerande verksamhet. Personalen har hög utbildningsnivå. Dock är bara ungefär hälften tillsvidareanställd. Enheten har sedan september 2008 en ny enhetschef som har en gedigen erfarenhet av äldreomsorg. Ett stort utvecklingsarbete krävs för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-24.

Dnr 602-128/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Harry Wikner (s) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

David Eklind, personalföreträdare för LO (Kommunal) gjorde följande uttalande.

Kommunal vill fästa nämndens uppmärksamhet på att förvaltningen inte genomfört någon kontroll av riktigheten i de uppgifter de olika utförarna lämnat. Vi har hittat felaktigheter i den enda rapport vi lusläst och det kan inte uteslutas att även övriga rapporter innehåller felaktigheter.

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för kvaliteten på de tjänster som erbjuds stadens medborgare. En säker kvalitetskontroll är därför av nöden. Att endast låta verksamhetsansvariga – i vissa fall för vinstdrivande företag – svara på huruvida de lever upp till kommunens krav är inte tillfredsställande. Med ett sådant förfarande kan inte nämndens politiker gå i god för de aktuella verksamheternas kvalitet.

Personalföreträdaren utsedd av Kommunal framförde denna typ av synpunkter vid behandlingen av ett liknande ärende på nämndens sammanträde 20 september 2007. Svaret var då att man höll på att se över rutinerna. Om nämndens politiker ska kunna känna att de har de kunskaper de behöver för att fullgöra sitt uppdrag bör de påskynda den processen.

§16 Brukarundersökningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen.

Ärendet

Brukarundersökningar har genomförts vid biståndsenheten för funktionsnedsättning samt inom de verksamheter som vänder sig till personer med funktionsnedsättning vid stadsdelsnämndens egna utförarenheter.

Sammantaget visar uppföljningarna att brukarna i de olika verksamheterna i hög grad är nöjda med insatserna och hur dessa utförs. Resultatet är sämre när det gäller delaktighet och information om möjligheten att byta utförare. Förvaltningen kommer under 2009 att ta fram en brukarenkät för samtliga verksamheter med fokus på nämndmålet om brukarens inflytande och delaktighet i insatsen. Förvaltningen kommer även att se över sina rutiner så att informationen mellan förvaltning och brukare blir bättre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-17.

Dnr 600-168/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Redovisning till länsstyrelsen av verksamheten personligt ombud (PO) inom socialpsykiatrin 2008

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till länsstyrelsen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Farsta stadsdelsnämnd inledde verksamheten med personligt ombud (PO) redan 2002 och sedan 2003 har verksamheten organiserats tillsammans med Skarpnäcks, Enskede-Årsta och Vantörs (numera Enskede-Årsta-Vantörs) stadsdelsnämnder. För år 2008 fick Farsta 302 400 kr i statsbidrag för att finansiera verksamheten. En redovisning lämnas varje år till länsstyrelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-10.

Dnr 600-153/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet med inriktning funktions-nedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsplanen och överlämnar den till länsstyrelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden ansvarar för den löpande tillsynen av enskild verksamhet med inriktning funktionsnedsättning som finns inom stadsdelsområdet. Efter utförd tillsyn redovisas rapporterna till stadsdelsnämnden för godkännande innan de översänds till länsstyrelsen.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tillsynsplan för 2009 och överlämnar den till länsstyrelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-17.

Dnr 602-738/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

§19 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsplanen och överlämnar den till länsstyrelsen.

 2. Nämnden delegerar till social- och arbetsmarknadsförvaltningen att utföra tillsynen och återkomma till stadsdelsnämnden med rapport för godkännande.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden genomför årligen tillsyn av de enskilda hem för vård och boende (HVB) som finns inom Farsta stadsdelsområde. Länsstyrelsen har begärt en tillsynsplan för 2009. Från detta år kommer tillsynen att för stadsdelsnämndens räkning utföras av resursteamen barn och ungdom vid socialtjänst- och arbetsmarknads­för­valt­ningen. Efter utförd tillsyn avläggs rapport för godkännande i stadsdelsnämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-26.

Dnr 502-737/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

§20 Svar på begäran om upphandling av konsumentvägledningen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden lämnar KonsumentCentrums begäran utan åtgärd, med hänvisning till att upphandling av konsumentvägledningen redan pågår.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till KonsumentCentrum.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

KonsumentCentrum har begärt att konsumentvägledningen vid förvaltningen ska upphandlas i konkurrens. Av nämndens verksamhetsplan för 2009 framgår att konsumentvägledningen ska konkurrensutsättas. När KonsumentCentrums begäran gjordes hade en upphandling redan börjat förberedas. Förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag godkändes av stadsdelsnämnden den 12 februari 2009.

KonsumentCentrum har per telefon informerats om att upphandling av konsumentväg-ledningen redan pågår och att förfrågningsunderlaget går att rekvirera genom Allego Document.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-09.

Dnr 103-87/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

§21 Ekonomisk månadsrapport för februari 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Prognosen bygger på avstämning av alla enheters planering för året i samband med upprättande av internbudget samt på bokslut för 2008. Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom individ- och familjeomsorg är kostnaden för insatser inom socialpsykiatrin något högre än planerat vilket dock bedöms justeras under året.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-24.

Dnr 100-193/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Bo bra hela livet (SOU 2008:113) – Betänkande av utredningen Äldreboendedelegationen. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Äldreboendedelegation konstaterar i sitt slutbetänkande ”Bo bra hela livet” (SOU 2008:113) att behovet av bostäder anpassade till den åldrande människan kommer att bli mycket stort under överskådlig tid. Bland annat föreslås att kommunerna genom en särskild lag ska få befogenhet att, utan föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen, tillhandahålla trygghetsbostäder till äldre. Delegationen föreslår att kommunen själv bestämmer vilka kriterier som eventuellt ska gälla för att den enskilde ska få tillgång till en trygghetsbostad och hur de ska förmedlas.

Förvaltningen instämmer i stort i Äldreboendedelegationens förslag och är positiv till trygghetsboende som boendeform för att tillgodose framtidens behov av bostäder anpassade för äldre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-27.

Dnr 006-63/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Bra att utredningen föreslår att vi ska bo bra hela livet. Vi delar den uppfattningen. Samtidigt är vi angelägna om att inte öka segregationen genom kategoriboende. Vi vill att alla ska kunna leva gemensamt i samhället och i samma fastigheter oberoende av funktionshinder eller ålder. Detta ställer krav på att byggandet ger förutsättningar för flexibilitet och ger boenden för alla.

§23 Slutredovisning – Nya strandbad. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Efter det att ”Handlingsplan Badvatten” avrapporterats i december 2007 fick miljöförvaltningen i uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden att fullfölja badvattenprovtagningen vid åtta platser för nya strandbad under 2008. Fagersjö har också tagits med i den aktuella redovisningen eftersom badvattenkvaliteten har undersökts där under 2005-2006. Prover tagna där visar på god badvattenkvalitet men kostnaderna för anläggning och drift av ett bad skulle bli orimligt höga. Området är klassat som ekologiskt särskilt känsligt vilket även innebär en intressekonflikt. Av dessa skäl är det inte aktuellt att anlägga ett bad i Fagersjö.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-19.

Dnr 006-43/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Vi delar förvaltningens uppfattning att en anläggning av strandbad i Fagersjö i nuläget ej är aktuellt, men utifrån att styrelsen för Stockholm Vatten AB fattat beslut om insatser i Fagersjöviken är det inte helt otänkbart att vårt ställningstagande i framtiden kan förändras.

Styrelsen för Stockholm Vatten AB kommer tillsammans med miljö- och hälsoskydds-nämnden att utforma och inlämna en ansökan om investeringar i Magelungen inklusive Fagersjöviken inom ramen för stadens Vattenprogram. Samtidigt ger miljö- och hälsoskyddsnämnden samma uppdrag till miljöförvaltningen. Anledningen är att förbättra vattenkvaliteten i den idag delvis igenvuxna Fagersjöviken för att öka rekreationsvärdet för fagersjöborna och andra stockholmare.

Ansökan kommer att innehålla muddringsåtgärder i Fagersjöviken och insatser för ökat tillflöde till Magelungen/Fagersjöviken där behoven är som störst.

Därefter – och det kan enligt uppgift ta ca 5 år efter muddring – kan eventuell badplats komma i fråga, beroende på vad som händer efter muddring.

I avvaktan på detta anser den borgerliga majoriteten i Farsta stadsdelsnämnd att befintlig grillplats underhålls. Bänkar och städåtgärder kring det populära solbadsområdet i Fagersjö måste skötas noggrant och omsorgsfullt.

§24 Motion (v) om utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att systemet med reklamfinansierade lånecyklar, Stockholm City Bikes, utökas till närförort och vissa förorter. Enligt reklamföretaget Clear Channel är närhet mellan stationerna en viktig förutsättning för ett fungerande lånecykelsystem. Det lämpar sig därför inte i ytterstaden. Systemet finansieras dessutom av reklamintäkter och reklamen måste synas i attraktiva lägen, något som kan vara svårt att hitta i ytterstaden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-04.

Dnr 006-74/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd)

Stockholm City Bikes koncept är att cyklar utplaceras i ett antal cykelställ runt om i Stockholms innerstad. Dessa kan lånas av abonnenter fyllda 18 år i upp till tre timmar per tillfälle. Cyklarna lånas med ett cykelkort/säsongskort och gäller från den 1 april till och med den 31 oktober. Cykelsystemet är öppet för användare dagligen mellan klockan 06.00 och 18.00 och under 2009 kommer företaget att fortsätta bygga ut cykelsystemet med nya stationer i innerstaden.

Intentionerna i vänsterpartiets motion om utvidgad användning av Stockholm City Bikes till närförort och förort är lovvärd men vi anser att man istället för att ha cykelplacering vid Farsta Strand och Magelungen placerar cyklar längs med tunnelbanelinje alternativt tvärförbindelse mellan Farsta-Skarpnäck-Högdalen eller liknande väg.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Vi kan dela förvaltningens uppfattning att den i de inre delarna av staden valda lösningen inte går att fullt ut använda i den yttre staden. Däremot har vi också stort intresse för och behov av tillgång till cyklar. Vi föreslår därför att staden fortsätter att utreda hur detta ska kunna ske. Kanske detaljhandeln o/e SL kan intresseras för att medverka i ett system med cykeluthyrning?

§25 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Sammanställning av avvikelser inom hälso- och sjukvård 1 juli – 31 december 2008

Medicinskt ansvarig sjuksköterska rapporterar hälso- och sjukvårdsavvikelser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning till stadsdelsnämnden två gånger per år. Arbetet vid Edö och Postiljonens vård- och omsorgsboende att minska antalet avvikelser har givit resultat. Antalet avvikelser har minskat vid flera enheter. Antalet fall med skada har också minskat vid några enheter. Inom avdelningen för funktionsnedsättning har några läkemedelsavvikelser och ett fall rapporterats.

Dnr 604-150/2009

Anmälan av gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har genomfört en upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter. Upphand-lingen är gemensam för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och samtliga stadsdels-nämnder. Ramavtal har tecknats med 43 leverantörer omfattande 88 kategoriavtal.

Dnr 103-113/2009

Jobbtorg Stockholm – Årsrapport 2008

Jobbtorg Stockholm startade den 1 januari 2008 och redovisar nu resultatet för 2008. Under året har sammanlagt 9771 personer varit inskrivna vid de olika Jobbtorgen. 42 % hade avslutats vid årets slut. Vid Jobbtorget i Farsta har 763 personer hänvisats dit från stadsdelsförvaltningen. 102 återremitterades till förvaltningen och 296 avslutades.

Dnr 500-187/2009

Stadsrevisionens ”Revisionsplan 2009 med inriktning 2010-2011”

Stadsrevisionen har fastställt en revisionsplan för 2009 med inriktning för 2010 och 2011. Stadsrevisionen genomför årligen granskningar av nämndernas styrning, uppföljning och kontroll samt av delårsrapporter och bokslut. I planen redovisas även de större revisionsprojekt och fördjupningar som kommer att genomföras under 2009.

Dnr 102-166/2009

Stadsrevisionens rapport ”Anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa”

Stadsrevisionen har granskat hur tre stadsdelsnämnderna säkerställer sin hantering av anmälningar om missförhållanden som gäller barn. Granskningen har inriktats på anmälningar som inte har resulterat i utredning enligt socialtjänstlagen. Andelen anmälningar som leder till utredning varierar relativt mycket mellan stadsdelsnämnderna. Stadens riktlinjer för handläggning av anmälningar behöver utvecklas, diarieföringen

följer inte sekretesslagen, dokumentationen och den interna kontrollen måste utvecklas och handläggningstiderna måste bli kortare.

Dnr 102-59/2009

Stadsrevisionens rapport ”Barnsäkerhet i förskolan”

Stadsrevisionen har granskat några förskoleenheter för att bedöma om det bedrivs ett systematiskt barnsäkerhetsarbete inom nämndernas förskoleverksamhet. Även kommunstyrelsens roll och ansvar har granskats för att få en helhetsbild av styrning, uppföljning och kontroll.

Stadsdelsnämndernas ansvar och gränsdragningen mot andra nämnder är tydlig men förskolorna behöver ges bättre stöd i det konkreta säkerhetsarbetet. Riktlinjer och styrdokument bör samordnas så att arbetet blir mer enhetligt och systematiskt.

Dnr 102-65/2009

Stadsrevisionens rapport ”Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg”

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av skyddade personuppgifter inom några stadsdelsnämnder. Granskningen avser verksamheten individ- och familjeomsorg.

En stadsövergripande policy bör tas fram, stadsdelsnämnderna bör ha dokumenterade rutiner för hanteringen och nämndernas behörighetsuppföljningar kan bli mer systematiska. Vidare saknas rutiner för insamling av sekretessbelagda handlingar från de ledamöter som inte haft möjlighet att närvara vid nämndsammanträden.

Dnr 102-66/2009

Stadsrevisionens rapport ”Styrning och kontroll av ramavtal för missbruksvård”

Stadsrevisionen har granskat hur socialtjänstnämnden och ett par stadsdelsnämnder följer avtal och följer upp det som har avtalats i stadens ramavtal för missbruksvård. Granskningen avser ramavtalen om heldygnsvård och boenden.

Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande men skriftliga avropsavtal saknas. Ställda krav ska följas upp och uppföljningen av vården behöver förbättras. Ofta saknas dokumentation av klienternas delaktighet i valet av vård.

Dnr 102-67/2009

Stadsdelsnämndens protokoll 2009-02-12

Handikapprådets protokoll 2009-03-16

Pensionärsrådets protokoll 2009-03-16

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

§26 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Barnomsorgskön: Barnomsorgsgarantin uppfylls för närvarande.

 2. Vårdnadsbidrag för barn: Ytterligare 14 ansökningar har lämnats in.

 3. Föräldrautbildningen Komet: Frågan tas upp vid nästa sammanträde eftersom frågeställaren, Inger Stark (v), var förhindrad att närvara vid dagens sammanträde.

 4. Avdelningschef Per-Ove Mattsson redogjorde för förvaltningens åtgärder för att kunna tillgodose efterfrågan på kontaktpersoner. En person har anställts på heltid för att arbeta med rekrytering. Dessutom bedriver Stockholms stad en kommunöver-gripande kampanj för att locka fler att engagera sig som kontaktpersoner. Per-Ove berättade även att länsstyrelsen planerar att ansöka hos länsrätten om sanktionsavgift i fem fall där förvaltningen inte inom tre månader har lyckats verkställa ett gynnande beslut om kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I dessa fall kommer nämnden, genom sociala delegationen, att yttra sig till länsstyrelsen innan myndigheten tar ställning till om ansökan om sanktionsavgift ska göras.

 5. Ulla Thorslund meddelade att polisen rapporterat att det återigen är problem med ungdomsgäng i Farsta strand, att SL:s personal där har utsatts för hot och att situationen även är besvärlig för lokala näringsidkare. Förvaltningen planerar ett möte med närpolischefen om detta. Nämnden kommer att hållas underrättad.

 6. Ulla Thorslund påminde om det kommande möte som fastighetsägaren Atrium Ljungberg har inbjudit nämnden till tisdag den 31 mars för att berätta om och diskutera planerna för den fortsatta utvecklingen av Farsta centrumanläggning.

 7. Ulla Thorslund berättade att maj månads nämndsammanträde kommer att gästas av rektorn för Farsta gymnasium. På förslag från Juan Carlos Cebrian (s) kommer förvaltningen att undersöka om även en representant för eleverna kan medverka.

 8. Nämnden inbjuds av enhetschef Anneli Martensen till studiebesök vid enheten för personligt stöd måndag den 20 april kl 08.30.

§27 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

HBT-frågor i förskolan (bilaga 1 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Muddring i Magelungen (bilaga 2 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Promenadvägar för ökad folkhälsa (bilaga 3 till detta protokoll)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

På fråga från Karin Lekberg (s) om det finns månadsvis brottsstatistik att tillgå svarade Ulla Thorslund att sådan statistik tyvärr inte finns specifikt för Farsta stadsdelsområde. Däremot kommer resultatet av den nyligen genomförda trygghetsmätningen i Fagersjö eventuellt att kunna presenteras vid nästkommande sammanträde. Dessutom nämndes möjligheten att inbjuda närpolischefen att återigen gästa stadsdelsnämnden.

Gunnar Sandell (s) efterlyste en kommentar från nämndens majoritetspartier på den skrivelse om fritidsklubbsverksamheten som fackförbunden Kommunal, Lärarförbundet och SKTF lämnat till nämnden i samband med dagens sammanträde.

Malin Larsson (v) föreslog, med instämmande av Gunnar Sandell (s), att en representant för utbildningsnämnden skulle inbjudas till ett kommande sammanträde för en diskussion om hur de båda nämnderna kan stödja och arbeta förebyggande bland unga i Farsta.