Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-03-14

Sammanträde 2013-03-14

Datum
Klockan
18:45
Plats
Aktivitetshuset Tuben, T-banehuset i Farsta centrum, plan 3

Den öppna delen av sammanträdet webbsänds på www.stockholm.se/farsta/nyheter

ÖPPET FORU Läs mer...M KL 18.00-18.45

18.00-18.30: Tyngdpunkt Farsta
Mohamed El Abed, projektansvarig vid stadsbyggnadskontoret, berättar om det fortsatta arbetet att utveckla Farsta som en attraktiv och viktig knutpunkt i söderort

18.30-18.45: Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

NÄMNDENS SAMMANTRÄDE STARTAR TIDIGAST KL 18.45

Bilagor till föredragningslista
130314 tillgg.pdf (72 kb)

2 Satsning på förorterna - svar på skrivelse från (MP) och (V)

3 Maten på förskolorna - svar på skrivelse från (S)

4 Delegering och uppdrag till sociala delegationen - svar på skrivelse från (S)

5 Nämndens delegeringar av beslutanderätt till sociala delegationen och till förvaltningschefen

6 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2012

8 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad - Ängsö

9 Upphandling av handledningstjänster för Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör

10 Avsägelse i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

11 Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

12 Ekonomisk månadsrapport februari 2013

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

13 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall för biologisk behandling - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 A Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

17 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Hökarängens Hemtjänst

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 7 februari 2013

19 Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 4 mars 2013

20 Pensionärsrådets protokoll den 4 mars 2013

21 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

22 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

24 Stadsdelsnämndens protokoll den 7 februari 2013, sluten del av sammanträdet

25 Sociala delegationens protokoll den 4 februari 2013 (extra sammanträde)

26 Sociala delegationens protokoll den 14 februari 2013

27 Sociala delegationens protokoll den 7 mars 2013

§1 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda Patricia Beyelers medborgarförslag om att införa hundförbud på flera platser i Sköndal och att informera hushållen om gällande föreskrifter och regler.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda Elisabet Baranyi-Nilssons medborgarförslag om att se Farsta från ovan.

Ärendet

Följande medborgarförslag har lämnats in till stadsdelsnämnden.

Inför hundförbud på flera platser i Sköndal och informera hushållen om gällande föreskrifter och regler

Patricia Beyeler. Dnr 1.2.4-98/2013

Se Farsta från ovan

Elisabet Baranyi-Nilsson. Dnr 1.2.4-99/2013

Nämnden beslutar vid sammanträdet hur förslagen ska besvaras eller beredas.

Förvaltningen hade redovisat inlämnade förslag i en sammanställning 2013-02-19.

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) föreslog att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att bereda medborgarförslagen.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

§2 Satsning på förorterna

Svar på skrivelse från (MP) och (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från miljöpartiet och vänsterpartiet om satsning på förorterna.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden kräver miljöpartiet och vänsterpartiet en satsning på förorterna. Bland annat vill partierna att kommunala arbetsplatser ska flytta ut från city, att förortscentrum ska ha en utvecklingsplan och det ska finnas fler kultur- och idrottsverksamheter i förorterna.

Flera kommunala förvaltningar och bolag kommer under de närmaste åren att flytta sina administrationslokaler till ytterstaden. Kulturcentrum Farsta öppnade förra året, vilket innebär en satsning på fler kulturella evenemang. Det finns gott om möjligheter till idrott och friluftsliv i Farsta stadsdelsområde. Förvaltningen bidrar med aktiviteter som Sports Camp, Hälsans dag och Farstaloppet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-20.

Dnr 1.6-126/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Laura Roselli (V)

Vänsterpartiet noterar att vi fått förvaltningsledningens förslag till svar på vår och miljöpartiets skrivelse och konstaterar att denna version av verklighetsbeskrivning ligger väl i linje med de beskrivningar som den moderatledda alliansens brukar uttrycka i debattartiklar. Därför lämnar vi följande särskilda uttalande till protokollet. Vi delar inte den positiva beskrivning av situationen när det gäller den centrala politiska maktens satsningar på förorterna som beskrivs i handlingarna. Visst finns det några positiva inslag såsom exempelvis Kulturcentrum Farsta och Farsta SDN stöd till lokala idrotts- och friskvårdssatsningar i samarbete med det lokala föreningslivet, men detta överskuggas kraftigt av den kommande nedläggningen av Farsta Gymnasium och dess idrottsprofil. Vi känner även till att Familjebostäder utrett framtiden för de lokala förortscentra som de än så länge tillåts äga och förvalta. Dock så töms samtidigt de kommunala bostadsbolagen på resurser genom det kraftiga vinstuttag som sker ur dessa allmännyttiga företag varför reella framtida satsningar på våra förortscentra kan bli svåra att finansiera. Slutligen så finns det inga konkreta beslut fattade om när och till vilka lokaler i Farsta som exempelvis socialförvaltningen ska flytta till även om vi välkomnar att den nuvarande majoriteten tagit upp det förslag som Vänsterpartiet drivit under flera år .

§3 Maten på förskolorna

Svar på skrivelse från (S)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna om maten på förskolorna.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna föreslagit att förvaltningen ska redovisa hur maten och rutinerna kring maten på förskolorna fungerar idag. Partiet vill också gärna veta hur detta kan förbättras.

All kost som tillagas på plats på förskolorna eller levereras utifrån ska vara varierad och väl­smakande. Den ska vara av god kvalitet och vara lagad med omsorg. Kosten ska uppfylla barnens behov av näringsinnehåll, mängd och konsistens. Förvaltningen har sett över förutsättningarna för förskole­barnens mat och måltider under flera år. På sikt kommer metoden Friska barn att vara införd i alla förskoleområden. Metoden syftar till att alla medarbetare blir medvetna om matens centrala roll i förskolan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-12.

Dnr 1.6-562/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Delegering och uppdrag till sociala delegationen

Svar på skrivelse från (S)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på en skrivelse från socialdemokraterna om delegering och uppdrag till sociala delegationen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden den 22 november 2012 föreslår socialdemokraterna att förvaltningen utarbetar ett ärende om nämndens delegering av beslutsrätt till sociala delegationen. Det ska också framgå av ärendet att delegationen, på nämndens uppdrag, följer verksamheten inom socialtjänsten.

Stadsdelsnämnden ändrar sin delegering till sociala delegationen när det blir nödvändigt, med anledning av ändrad eller ny lagstiftning. De senaste ändringarna framgår av ett annat ärende (dnr 1.1-85/2013) till det sammanträde då även denna skrivelse behandlas. Sociala delegationens uppdrag att följa utvecklingen inom socialtjänsten framgår av nämndens instruktion för delegationen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-13.

Dnr 1.6-674/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Nämndens delegeringar av beslutanderätt till sociala delegationen och till förvaltningschefen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till sociala delegationen rätten att fatta beslut enligt 6 kap 11 a och b §§ socialtjänstlagen i ärenden som gäller placering av barn över nationsgränserna.

2. Stadsdelsnämnden godkänner de tillägg och ändringar i nämndens delegering till förvaltningschefen som redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande och i delegerings-förteckningen.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av nämndens delegeringsförteckning för att anpassa den till ny lagstiftning och till organisatoriska förändringar. Vissa ändringar föreslås också av praktiska skäl och på grund av ett högre kostnadsläge.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden delegerar till sociala delegationen rätten att fatta beslut enligt 6 kap 11 a och b §§ socialtjänstlagen i ärenden som gäller placering av barn över nationsgränserna. Nämnden föreslås vidare godkänna de tillägg och ändringar i nämndens delegering till förvaltningschefen som redovisas i förvaltningens tjänste-utlåtande och i delegeringsförteckningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-22.

Dnr 1.1-85/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tillsynen av folköl och tobak 2012.

Ärendet

I Farsta stadsdelsområde fanns det år 2012 49 försäljningsställen registrerade i stadens ärendeshanteringssystem OL2. 26 av dessa sålde folköl och tobak och 23 sålde endast tobak.

Under 2012 genomfördes totalt 47 tillsynsbesök, varav fem stycken i samarbete med Farsta närpolis. Tillsynsbesöken resulterade i att samtliga försäljningsställen godkändes, med vissa anmärkningar om marknadsföring och avsaknad av egenkontrollprogram.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-12.

Dnr 1.3.1-63/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§7 Så här tyckte de äldre om stadens hemtjänst 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukarundersökningen inom hemtjänsten 2012.

Ärendet

Undersökningsföretaget MARKÖR har på uppdrag av stadsledningskontoret genomfört en brukarundersökning inom stadens hemtjänst. Resultaten visar, liksom tidigare år, att en stor del av kunderna är nöjda, känner sig trygga och upplever ett bra bemötande från personalen.

Resultaten från brukarundersökningen och från andra uppföljningar som respektive utförare genomför ska analyseras på enhetsnivå under våren. Åtgärdsplaner ska tas fram med fokus på fördjupade studier inom de områden som identifieras som förbättrings-områden. Arbetet kommer att följas upp i nämndens årsredovisning 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-20.

Dnr 7-97/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (S).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S) och Laura Roselli (V)

Vänsterpartiet föreslår nämnden att godkänna stadsdelsförvaltningens redovisning samt föreslår att Farsta Stadsdelsnämnd gemensamt frågar stadsledningskontoret följande:

a) Hur kvalitetssäkras de uppdrag som marknadsundersökningsföretag såsom Markör utför åt Stockholm?

b) Finns det instruktioner i det underlag som utsänds till våra medborgare som beviljats hemtjänst som tydligt anvisar att hemtjänstpersonal inte får assistera vid ifyllandet av enkäten?

c) Genomförs det stickprovskontroller av att de olika delresultaten i sammanställningen som säkerställer att dessa överensstämmer med svaren i de insamlade svarsunderlagen?

§8 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad – Ängsö

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av entreprenaddrivna Ängsö vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Förvaltningen redovisar nu sin uppföljning av Ängsö vård- och omsorgsboende, som är inriktat på demensvård. Boendet drivs på entreprenad av Attendo Care AB, på uppdrag av stadsdelsnämnden. Ängsö är beläget i Farsta strand och är relativt litet med tretton boende.

Förvaltningen bedömer att boendet har en fungerande verksamhet och en stabil personalgrupp. Det krävs dock förbättringar inom ett område för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur avvikelsen ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristen åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-30.

Dnr 1.2.1-77/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Upphandling av handledningstjänster för Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att besluta om förfrågnings-underlag avseende handledningstjänster och att därefter genomföra upphandlingen, fatta upphandlingsadministrativa beslut och tilldelningsbeslut samt teckna avtal med leverantör.

2. Nämnden uppdrar åt direktören att vid behov

a) besluta om och teckna avtal om partsbyte (att parts rättigheter och skyldigheter överlåts på annan utförare)

b) besluta om förlängning, uppsägning samt mindre justeringar av avtal.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

År 2009 upphandlade serviceförvaltningen handledningstjänster på uppdrag av stadsdels-nämnderna. De avtal som slöts då har nu löpt ut och kan inte förlängas ytterligare.

Förvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av handledningstjänster inom förvaltningens verksamheter. För att minska det administrativa arbetet och tillvarata den samlade kompetens som finns inom flera förvaltningar föreslår förvaltningen att en ny upphandling genomförs i samarbete med stadsdelsnämnderna Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-20.

Dnr 2.2.2-556/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) och Laura Roselli (V) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Avsägelse i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner Ebba Lundgrens avsägelse från uppdraget som ledamot i nämndens råd för funktionshinderfrågor. Ny ledamot utses så snart HSO Stockholms stad har lämnat sitt förslag om vem som ska ersätta Ebba Lundgren.

Ärendet

Den 16 december 2010 utsåg stadsdelsnämnden Ebba Lundgren som en av sju ledamöter i nämndens råd för funktionshinderfrågor (då handikappråd) för perioden 2011-2014. Ebba Lundgren har nu meddelat att hon avsäger sig uppdraget.

Någon ny nominering har ännu inte lämnats in av Handikappföreningarnas samarbets-organ i Stockholms stad (HSO Stockholms stad), som samordnar nomineringarna till nämndernas råd för funktionshinderfrågor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner avsägelsen från Ebba Lundgren och att posten lämnas vakant i avvaktan på ny nominering från HSO.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-12.

Dnr 1.1-84/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser förvaltningens säkerhetsstrateg Mia Johansson till personuppgiftsombud för Farsta stadsdelsnämnd.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är stadsdelsnämnden personuppgiftsansvarig, vilket innebär ett ansvar för att lagen efterlevs. Stadsdelsnämnden kan enligt PuL till sin hjälp utse personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Nuvarande PuL-ombudet Tomas Heimskiöld lämnar sin tjänst under våren och nämnden föreslås därför utse förvaltningens nya säkerhetsstrateg Mia Johansson till nytt personuppgiftsombud.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-20.

Dnr 1.1-106/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Ekonomisk månadsrapport februari 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport februari 2013.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen till och med februari bygger på avstämning av alla enheters planering för året i samband med upprättandet av internbudget samt på bokslut för 2012. Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen har antalet placeringar i heldygnsomsorg ökat och ligger över planeringsnivån liksom antalet hemtjänsttimmar. Verksamheten redovisar ett underskott om 7,6 mnkr. De ekonomiska problemen inom individ- och familjeomsorg fortsätter och verksamheten redovisar ett totalt underskott om 5,4 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under årets två första månader något under budgeterad nivå och prognosen är en budget i balans.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-12.

Dnr 1.2.1-158/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§13 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall för biologisk behandling

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till handlingsplan för ökad insamling av matavfall för biologisk behandling.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tillsammans med Stockholms Stadshus AB tagit fram en handlingsplan för ökad insamling av matavfall för biologisk behandling. Handlingsplanen föreslår åtgärder, mål och investeringsbehov. Målet är att 50 procent av allt matavfall i staden ska samlas in för biologisk behandling år 2018.

Förvaltningen anser att ambitionen i handlingsplanen är bra. Vi ser dock svårigheter med att nå målet 50 procent insamlat matavfall inom fem år. Att stadens verksamheter ska föregå med gott exempel är självklart. Mer problematiskt är att få med 83 procent av alla flerfamiljhus, av både praktiska och ekonomiska skäl.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-20.

Dnr 1.5.1-716/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Sebastian Sandström m fl (MP) yrkade att nämnden skulle bifalla delar av förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle bifalla delar av förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Sebastian Sandström m fl (MP)

Miljöpartiet förelår att Stadsdelsnämnden godkänner delar av remissvaret, samt anför därutöver följande:

Vi anser att förvaltningens remissvar är alldeles för pessimistiskt hållet. Vi medger att hårt ställda miljömål kan vara utmanande, men vi ser att alternativet till detta innebär alltför höga utsläpp av koldioxid, fosfor, kalium, partiklar och kväveoxider, vilket inte är acceptabelt. Vi kan inte se att man i remissen har kalkylerat kostnader för konsekvenserna av dessa utsläpp. Därför kan inte de ökade kostnaderna för insamling av matavfall ställas i relation till kostnadera för att låta bli att samla in avfallet. Vi gör ändå bedömningen att de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna blir större om man sänker målsättningen för insamling av matavfall.

Ambitiösa mål kan vara en tuff utmaning, men lösningen är aldrig att sänka målen, för då riskerar man även att sänka ambitionsnivån på insatserna. Vi tror att de uppställda målen är möjliga att nå. Men en förutsättning för att målen skall uppnås är att skillnaden i taxa mellan de som har matavfallsinsamling och de som inte har det är tillräckligt kännbar.

Vi ställer oss även frågande till remissvarets rekommendation om att installera fler avfallsskvarnar, eftrsom naturvårdsverket och Svenskt vatten inte rekommenderar användandet av sådana.

Reservation

Laura Roselli (V)

1. Nämnden ställer sig bakom delar av förvaltningens förslag till beslut.

2. Nämnden lämnar in följande svar på remissen.

Avfallshantering är ett stort och viktigt arbete i ett storstadsområde. För att vi ska uppnå miljö- och klimatmässig hållbarhet måste vi se till att vi inte producerar avfall som vi inte återanvänder eller tar hand om på ett hållbart sätt.

Vi välkomnar remissens förslag och ambitioner men anser att målen måste sättas högre. Vi är medvetna om att det krävs investeringar för att nå höga mål för avfallshanteringen och vi anser att de investeringarna behöver göras. I nuläget ligger Stockholm efter många andra städer i Sverige vad gäller avfallshantering. Linköping samlar in 100% av sitt avfall sedan 2012. I Södertälje har man sedan många år ett system med gröna påsar för matavfall som ska rötas. Att det saknas i Stockholm beror på politiska beslut, eller på brist på politiska beslut, inte på att det skulle vara omöjligt att få till en mer resurseffektiv avfallshantering här.

Vi vill ha ett mål om att 70 procent av allt matavfall i staden ska omhändertas och rötas år 2016. Och andra städer i landet visat att om viljan finns och satsningarna görs så är ett mål om 100% insamling fullt realistisk och genomförbar.

Optisk sortering av soppåsar med en färg för biologiskt avfall och en annan färg för annat avfall är ett bra system. Men det vore ännu bättre med ett mer omfattande system med möjlighet att sopsortera fler material i olika påsar, som alla samlades i samma kärl.

Vi är mer tveksamma till avfallskvarnar. För att avfallskvarnar ska vara ett alternativ till annan sopsortering måste det stå klart att hela VA-systemet som ska ta hand om avfallet klarar av att ta emot de mängder som mals ner. Vi vet att Stockholm Vatten i dagsläget bara reparerar akuta fel och ej har medel för långsiktigt planerat underhåll av VA-nätet.

Vi har i nämnden fått veta att vi i Farsta i nuläget inte klarar av att samla in matavfall från våra egna verksamheter ens utifrån de låga mål som är satta. Det måste bli ändring på det.

Vi håller med förvaltningen om att det behövs kampanjer för att få ut information om nya system för sortering av avfall.

§14 Revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till revidering av riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna.

Ärendet

Ett förslag till nya riktlinjer för hur ansvaret för enskilda ärenden ska fördelas mellan stadsdelsnämnderna har sänts ut på remiss. Bakgrunden är förändrad lagstiftning och att riktlinjerna behöver uppdateras och förtydligas.

Förvaltningen ser positivt på de förtydliganden som föreslås. Trots att det alltid kommer att uppstå situationer där undantag och individuella bedömningar behövs, är det ändå bra att slå fast huvudregeln om en helhetssyn utifrån brukarens behov.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-07.

Dnr 1.5.1-31/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§15 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Från och med den 1 september 2009 tillämpas lagen om valfrihetssystem (LOV). Socialnämnden har föreslagit förtydliganden av vissa regler om ersättning och kvalitets-krav inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS, och klargjort att dessa regler gäller alla regiformer inom valfrihetssystemet. Socialämnden har även föreslagit vissa tillägg som ska föras in i förfrågningsunderlag och avtal. Tillägg och förtydliganden inarbetas i särskilda tillämpningsanvisningar för upphandling enligt LOV och lagen om offentlig upphandling (LOU) samt även för verksamhet i egen regi.

Förvaltningen anser att föreslagna förtydliganden och tillägg är bra för att valfrihets-systemet ska bli så konkurrensneutralt som möjligt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-13.

Dnr 1.2.1-159/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde att partiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Laura Roselli (V)

Att avstyrka samtliga förslag till kommunstyrelsen.

Att därutöver anföra att Vänsterpartiet är helt emot att LSS-verksamheter upphandlas och menar att det därför inte behövs några förtydliganden.

§16 Detaljplan för Tärnö 1 i Larsboda

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till detaljplan för Tärnö 1 i Larsboda.

2. Nämnden anför därutöver att vi även är angelägna om fler förskoleplatser kombinerade med detta nya äldreboende.

Ärendet

Inom fastigheten Tärnö 1 i Larsboda avser Danator AB att bygga ett vård- och omsorgs-boende med 72 lägenheter. Planområdet är beläget på en höjd ovanför Brattforsgatan. Området består av naturmark som har relativt lågt rekreationsvärde.

Farsta vård- och omsorgsboende ska avvecklas och de lägenheter som försvinner behöver ersättas. Förvaltningen ser mycket positivt på förslaget. Boendet är bra placerat nära kollektiva förbindelser och bidrar även till förbättrad trygghet längs närliggande gångstråk.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-21.

Dnr 1.5.3-79/2013

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och föreslog därutöver att nämnden skulle uttala att man även är angelägen om fler förskole-platser kombinerade med detta nya äldreboende. I detta instämde samtliga övriga partier.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt det av samtliga partier framlagda förslaget.

Gunnar Sandell m fl (S), Sebastian Sandström m fl (MP) och Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S), Sebastian Sandström m fl (MP) och Laura Roselli (V)

Vi hänvisar även till reservation av (S), (MP) och (V) i exploateringsnämnden den 19 april 2012.

§17 Kvalitetsgarantier för nämndens verksamhet 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av kvalitetsgarantier för nämndens verksamhet 2013 till handlingarna.

Ärendet

Samtliga enheter inom förvaltningen som vänder sig till brukare och allmänhet ska enligt stadens kvalitetsstrategi formulera kvalitetsgarantier. Förvaltningens bedömning är att samtliga enheter har utformat trovärdiga garantier.

Nämnden föreslås lägga förvaltningens redovisning till handlingarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-18.

Dnr 1.2.1-29/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Laura Roselli (V)

Vi har tagit del av samtliga kvalitetsgarantier, men samtidigt vet vi att många enheter inte har tillräckliga resurser när det gäller exempelvis vikarier i samband med personals sjukdom och att detta i realiteten alltför ofta får klaras med högre belastning på den övriga personalen. Vilka resurser avsätts för att personalen bemanningsmässigt ska ha möjlighet att uppfylla alla kvalitetsmål som uttrycks i kvalitetsgarantierna?

§18 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Hökarängens Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens uppföljning av Hökarängens Hemtjänst till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu sin uppföljning av personalkooperativet Hökarängens Hemtjänst.

Verksamheten riktar sig endast till personer som bor i Hökarängen. I dagsläget har man nästan 200 kunder. Personalgruppen är stabil och personkontinuiteten hög. Det krävs förbättringar inom ett område för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur bristen ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristen åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-29.

Dnr 1.2.1-58/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§19 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 7 februari 2013

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 4 mars 2013

Pensionärsrådets protokoll den 4 mars 2013

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson under perioden 23 januari – 28 februari 2013, enligt nämndens delegering.

1. 2013-02-01: Förlängning av avstängning från arbetet. Dnr 2.3.4-15/2013

2. 2013-02-11: Förlängning av avstängning från arbetet. Dnr 2.3.4-86/2013

3. 2013-02-21: Per-Ove Mattsson tillförordnad stadsdelsdirektör under perioden 23 februari – 2 mars 2013. Dnr 1.1-104/2013

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 19 januari – 26 februari 2013. 15 ansökningar har lämnats in. Tio ansökningar om helt bidrag har beviljats. I fem ärenden har beslut ännu inte fattats.

§20 Nämndens frågor och information från förvaltningen

Följande skrivelser lämnades in.

Farsta Hemtjänst (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (S) med instämmande av Laura Roselli (V)

Snöröjningen (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (S) med instämmande av Sebastian Sandström m fl (MP) och Laura Roselli (V)

Om brev från personalen på förskolan Ängen och förvaltningens svar (bilaga 3)

Laura Roselli (V) med instämmande av Gunnar Sandell m fl (S)

Tilldelning av ledsagartimmar i Farsta och andra stadsdelsområden (bilaga 4)

Laura Roselli (V) med instämmande av Gunnar Sandell m fl (S)

Hur deltar förvaltningen i planeringsprocesser vid nybyggnation? (bilaga 5)

Laura Roselli (V) med instämmande av Gunnar Sandell m fl (S) och Sebastian Sandström m fl (MP)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.

Tjänstgörande ersättaren Coura Mbaye (MP) bad förvaltningen om statistik kring avslag på ansökningar om försörjningsstöd – vilka får avslag? – och efterlyste även jämförelser med andra stadsdelsförvaltningar när det gäller vilka som får avslag. Avdelningschef Per-Ove Mattsson svarade att socialförvaltningen ibland redovisar sådan statistik och att vi själva kan återkomma till nämnden med vissa jämförelser med de närliggande stadsdels-områdena Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör.

Tjänstgörande ersättaren Marie-Louise Gudmundsson (M) tackade för en mycket bra och intressant föreläsning om åldrande och hälsa, som förvaltningens äldreomsorgsavdelning nyligen arrangerade för personal och förtroendevalda. I detta tack instämde vice ordföranden Gunnar Sandell (S).

Stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson berättade från förvaltningsledningens och kommunikationsstrategens studieresa till kommunen Angus i Skottland den 3-6 mars.

Ledamoten Arne Fredholm (M) och ordföranden Lars Jilmstad (M) framförde förra ordföranden Birgitta Holms varma hälsningar och tack för blommor från nämnden.