Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-04-18

Sammanträde 2013-04-18

Datum
Klockan
18:45
Plats
Aktivitetshuset Tuben, T-banehuset i Farsta centrum, plan 3

ÖPPET FORUM KL 18.00-18.45

18.00-18.30: Nulägesrapport om näringslivet i Farsta
Utreda Läs mer...rna Wadih El-Achkar och Torbjörn Larsson berättar om sitt uppdrag att kartlägga förutsättningarna för det lokala näringslivet i Farsta

18.30-18.45: Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

NÄMNDENS SAMMANTRÄDE STARTAR TIDIGAST KL 18.45

3 Åtgärda vattensamlingar i Fagersjöskogen - svar på medborgarförslag

4 Lokal till kvinnor för samvaro, samtal och fika - svar på medborgarförslag

7 Så här tyckte de äldre om sin dagverksamhet 2012 - resultat från stadens brukarundersökning

8 Så här tyckte de äldre om sitt vård- och omsorgsboende 2012 - resultat från stadens brukarundersökning

9 Så här tyckte de äldre om hemtjänsten i sitt servicehus 2012 - resultat från stadens brukarundersökning

10 Nya ledamöter i stadsdelsnämndens näringslivsråd

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

12 Kultur i ögonhöjd - program för barn- och ungdomskultur 2014-2016. Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13). Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Motion (MP) om träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Motion (S) om Stockholms stads stöd till daglig verksamhet för människor med afasi. Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Trafikförändringar i SL-trafiken 2013-2014. Svar på remiss från Stockholms läns landsting

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 juli - 31 december 2012

22 Socialtjänstens kontakter under oktober 2012 med vuxna med missbruksproblem - rapport från socialnämnden

23 Stadsdelsnämndens protokoll den 14 mars 2013

24 Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 8 april 2013

25 Pensionärsrådets protokoll den 8 april 2013

26 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

27 Nämndens frågor och information från förvaltningen

Varför slutförs inte arbetet med ny belysning i skulpturparken i Sköndal? Fråga från ledamoten Karin Lekberg (S).

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

28 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

30 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

31 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

33 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

34 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

35 Stadsdelsnämndens protokoll den 14 mars 2013, sluten del av sammanträdet

36 Sociala delegationens protokoll den 14 mars 2013 (extra sammanträde)

37 Sociala delegationens protokoll den 28 mars 2013

§1 Parentation över nämndens förra ordförande Birgitta Holm (M)

Ordföranden Lars Jilmstad (M) och ledamoten Arne Fredholm (M) höll parentation över Birgitta Holm, som avled den 4 april efter en kort tids sjukdom. Birgitta var mångårig ledamot i stadsdelsnämnden och dess ordförande fram till december 2011. Parentationen avslutades med en tyst minut.

§2 Underlag för budget 2014 med inriktning för 2015 och 2016

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-04-16.

Dnr 1.2.1-178/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde att partiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Förvaltningens förslag bygger på majoritetens budget och inte det förslag som Miljöpartiet lagt i kommunfullmäktige. Vi noterar att majoriteten har höga ambitioner men inte ger ekonomiska förutsättningar att leva upp till dessa. I Miljöpartiets budgetförslag finns det bland annat budgeterat för pris och lönekompensation som skulle innebära en mer realistisk bild över stadsdelens faktiska ekonomiska tillgångar.

Hållbar utveckling

För att stadsdelsnämnden ska kunna ta en aktiv roll i omställningen till en långsiktigt hållbar framtid behövs helt andra satsningar än dem, som kan finansieras med majoritetens budget. Stadsdelen ska ha resurser för att prioritera arbete med energirådgivning inom både förvaltningens egna verksamheter och gentemot företag och hushåll.

Andelen ekologiskt odlad mat ska öka i nämndens verksamheter. Målet ska vara att 40% av maten i egna och upphandlade verksamheter ska vara ekologisk. Stadsdelsnämnden bör även i sina inköp sträva efter att handla närodlat och rättvisemärkt.

Stadens ambition måste höjas när det gäller att minska avfallet – både i samhället och i de egna verksamheterna. Samtliga verksamheter ska källsortera avfall och alla som serverar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling.

Befolkningsutvecklingen och förskolorna

Stadens befolkningsprognoser har under senare år underskattat pågående befolkningsökning - i synnerhet ökningen av antalet barn. Detta innebär att den utbyggnad av förskolor, som är nödvändig ställer mycket stora krav på nämnden. Det är rimligt att nämnden kompenseras för de extra kostnader som en utbyggnad av förskolor i medför.

En följd av att behovet av förskoleplatser ökar mer än möjligheterna att bygga ut är att barngrupperna blir större än vad som staden angett som norm. Detta medför påfrestningar för verksamheten och för barnens miljö. Risken är att det också påverkar möjligheterna att anställa tillräckligt antal personal med adekvat utbildning.

Den s.k. mångfaldens och valfrihetens baksidor

För att omsorg och vård av bl.a. demenssjuka personer ska bli framgångsrik är det av största vikt att samverkan med sjukvården är väl organiserad. Kundvalssystemet inom hemtjänsten med stort antal utförare samt de olika huvudmännen för primärsjukvården medför stora svårigheter för den samverkan, som är viktig för den enskilde brukaren. Den mångfald i utbudet av välfärdstjänster som möter brukarna medför organisatorisk splittring, som gör att angelägen professionell samordning är svår att genomföra.

Även om konkurrensutsättning och valfrihetssystem i viss mån har stimulerat verksamhetsutveckling och uppskattas av många brukare finns det skäl att uppmärksamma de svårigheter som uppkommit. För att få till stånd nödvändig planering och samverkan mellan olika aktörer för att få en god vård och omsorg för varje enskild brukare behöver det nuvarande valfrihetssystemet utvärderas och eventuellt omprövas.

Stadens resursfördelningssystem

Det är viktigt att stadens system för fördelning av resurser till stadsdelsnämnderna fortlöpande följs upp och revideras. Problemet är att kostnadsansvaret åvilar den stadsdelsnämnd där enheten är lokaliserad och inte den nämnd som fattar beslut om placering. Detta behöver rättas till.

Likaså finns det anledning att resursfördelningssystemet utvecklas på ett sätt som stimulerar flexibla boendelösningar och underlättar en bostadskarriär. Med dagens system ”fastnar” vissa brukare i gruppbostad trots att annat mer självständigt boende skulle vara att föredra.

Samarbeten

Ett område som vi i framtiden hoppas att förvaltningen utforskar i samarbete med jobbtorget och arbetsförmedlingen är frågan om socialt företagande och hur vi skulle kunna stötta och samtidigt uppmuntra denna verksamhet som många av våra långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna skulle kunna nå framgång med.

Samarbetet som är etablerat mellan Söderortens stadsdelar är positiva, vi tycker det är olyckligt att den är baserad på projektpengar och hade föredragit att de hade blivit en del av ordinarie verksamhet.

Särskilt uttalande

Laura Roselli (V)

Vi har tagit del av den borgerliga majoritetens underlag och kan konstatera att även budget 2014 kommer att kännetecknas av en tydlig nyliberal politik som innebär att s.k. satsningar i realiteten är nedskärningar och utveckling betyder avveckling. Några exempel på detta är de inledande raderna strategiska satsningar punkt 1.1 i beslutsunderlaget;

”Idrotts- och hälsoprofil i Farsta” - Denna ”satsning” har tydligt förbytts i sin motsats sedan den centrala borgerliga majoriteten kört över sina lokala alliansföreträdare genom att fatta beslut om nedläggning av Farsta Gymnasium som har haft en idrotts- och hälsoprofil. Vi väntar nu med spänning på nästa ”satsning”. Vi blir tyvärr inte förvånade om det snart kommer ett förslag från majoriteten i Stadshuset om att privatisera vår fina Farsta Sport- och Simhall som nyligen upprustats med skattemedel, genom att hyra ut den eller sälja den till underpris till något företag som är kunniga i avancerad skatteplanering.

”Utveckla insatser för långtidsberoende bidragstagare” – På detta område har kommunerna fått en tillökning av stödbehövande medborgare som en följd av de medvetna försämringar som alliansregeringen gjort inom bl.a. sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Den centrala borgerliga politiken har i praktiken ”utvecklat” detta område genom att med nya statliga regler avveckla de medborgare som behöver ekonomiskt stöd och överfört ansvaret för dem på kommunerna. Kommer den borgerliga majoriteten i Stadshuset fortsätta på den inslagna centrala alliansvägen så torde vi i konsekvensens namn få en ”utveckling” som innebär en ännu mer ökad efterfrågan om stöd hos kyrkans diakoner och olika frivilligorganisationer.

En annan tydlig tendens i underlaget är s.k. marknadslösningar för att klara de utmaningar som finns inom den välfärdssektor som trots allt finns kvar. Under punkt 1.2 står bl. a. att de ska ske en satsning på ”Rekrytering av förskollärare”. Längre fram i materialet står under punkt 2.1; ”Ett prioriterat område är rekrytering av förskollärare och barnskötare både till befintliga och nystartade verksamheter. Förvaltningen provar nya vägar för marknadsföring för att locka presumtiva nya medarbetare till Farsta.”

Ett sätt att ”marknadsföra” dessa tjänster skulle kunna vara mindre barngrupper och i övrigt bra arbetsvillkor och arbetsmiljö för barnomsorgspersonalen, barnen och deras föräldrar. Men vi är realister och inser att detta inte kommer att ske under nuvarande mandatperiod, istället kommer väl förvaltningen få i uppdrag att ta fram några nya ”käcka” marknadsföringsbroschyrer, appar och hemsidor med hjälp av dyra privata konsulter som stadshusledningen kontrakterat.

Vi skulle kunna återge flera exempel, men vill bara sammanfattningsvis konstatera att den centrala borgerliga majoriteten är konsekvent. Försämringar kallas för reformer och den enda vägen till ”utveckling” av välfärden är en avveckling av densamma genom privatiseringar. Den s.k. ”nattväktarstaten” börjar ta en allt mer konkret form. Ett skrämmande inhumant samhälle för många, men ett idealsamhälle för de få som har tillräckligt med resurser för att köpa sig välfärd.

Vi är medvetna om att underlaget är produkt av de centrala dekreten från stadshusalliansen och att dess lokala företrädare kommer att ”få gilla läget” och istället får inrikta sig på att försöka göra vad de kan för att dämpa de negativa konsekvenserna för stadsdelens medborgare.

Avslutningsvis vill vi uttrycka vår respekt och uppskattning till all personal som trots tuffa villkor ändå gör sitt bästa för att erbjuda medborgarna en bra service och lokal välfärd. Vi ställer oss också bakom de tvärfackliga krav som Vision, Lärarförbundet samt Kommunal överlämnat till stadsdelsnämnden.

§3 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda Putte Salminens medborgarförslag om att anlägga en boulebana på ytan nedanför grillplatsen i Vackra Nannas Park i Lilla Sköndal.

Ärendet

Följande medborgarförslag har lämnats in till stadsdelsnämnden.

Anlägg en boulebana på ytan nedanför grillplatsen i Vackra Nannas Park i Lilla Sköndal

Putte Salminen. Dnr 1.2.4-188/2013

Förvaltningen hade redovisat inlämnade förslag i en sammanställning 2013-03-26.

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) föreslog att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

§4 Åtgärda vattensamlingar i Fagersjöskogen

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgar-förslag från Lennart Persson om att åtgärda vattensamlingar i Fagersjöskogen.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslår Lennart Persson att vattnet i tjärnarna vid Fagersjövägen i Fagersjöskogen, mitt emot fotbollsplanen och radhusområdet, ska ledas bort till befintliga dagvattenbrunnar. Vintertid rinner vattnet ut på Fagersjövägen och fryser till is. Tjärnarnas vatten utgör även en drunkningsrisk för barn.

Förvaltningen är medveten om problemet med dagvatten som rinner ut över gång- och körbana på Fagersjövägen. Fuktsänkorna är dock inte det grundläggande problemet. Dagvattnet kommer från den bergknalle som finns i närheten. Området är markanvisat för bostäder och planarbete har just påbörjats. Hanteringen av dagvattnet finns med som en fråga som måste utredas ytterligare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-25.

Dnr 1.2.4-678/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Laura Roselli (V)

Stadsdelsnämnden har tagit del av bifogade medborgarförslag från Lennart Persson om att åtgärda vattensamlingar i Fagersjöskogen samt i anslutning till fotbollsplanen vid bostadsområdet Fagerängen, Hökarängen.

Stadsdelsnämnden delar förslagsställarens oro när det gäller risken för drunkningstillbud med mindre barn i de tjärnar eller kärr som finns på bägge sidor om Fagersjövägen i anslutning till det aktuella området.

I näraliggande bostadsområden längs Fagersjövägen och angränsande vägar finns barnfamiljer, men även förskolor samt lågstadieklasser i Hökarängens Skola i närheten. På gångavstånd finns även Fagerlids lekpark samt Martinskolan.

Vi översänder därför medborgarförslaget till berörda centrala förvaltningar tillsammans med vårt yttrande för fortsatt handläggning och en mer fackmannamässig bedömning av lägessituationen och vad som eventuellt behöver göras för att minska risken för olyckstillbud med barn.

§5 Lokal till kvinnor för samvaro, samtal och fika

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Farida Saadat om lokal till kvinnor för samvaro, samtal och fika.

Ärendet

I ett medborgarförslag förslår Farida Saadat att nämnden öpnar en lokal i Farsta eller Fagersjö till kvinnor för samvaro, samtal och fika. I lokalen ska finnas möjlighet att möta yrkesmänniskor såsom dietist eller sjukgymnast. Lokalen skulle vara för kvinnor från alla kulturer.

Förvaltningen anser att en del av det som föreslås redan erbjuds inom ramen för de verksamheter som finns idag, till exempel på Tuben i centrala Farsta och Emma i Hökarängen. Dessa verksamheter arbetar ständigt med att utveckla och vidga sitt utbud och innehåll utifrån synpunkter och önskemål från deltagare och andra. Medborgar-förslaget lämnas därför vidare till de tjänstemän inom förvaltningen som ansvarar för verksamheterna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-20.

Dnr 1.2.4-723/2012

Förslag till beslut

Laura Roselli (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att ärendet skulle behandlas idag.

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (MP).

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först återremissyrkandet och fann att ärendet skulle behandlas idag.

Ordföranden ställde därefter yrkandena i sakfrågan mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation i frågan om återremiss

Laura Roselli (V)

Nämnden återremitterar ärendet med uppdrag till förvaltningen att besvara följande frågor:

- Vilka slags nedsättningar syftas med: ”9:an är en verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning” i förvaltningens svar?

- Anser de ansvariga för 9:an och Emma att deras verksamhet redan erbjuder eller kommer snart att erbjuda de aktiviteter som föreslås i medborgarförslaget?

- Vilka aktiviteter finns i Fagersjö för kvinnor med psykisk funktionsnedsättning, om det finns några?

- Finns det skäl att ha aktiviteter riktade till just kvinnor (med funktionsnedsättning) i Fagersjö/Farsa?

Reservation i sakfrågan

Gunnar Sandell m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Beslut enligt förvaltningens förslag samt därutöver anför vi att förvaltningen får i uppdrag att i kontakt med förslagsställaren arbeta vidare med frågan då vi anser att det är ett viktigt förslag att kvinnor får tillgång till lokal.

§6 Ny förskola i Sköndal

Inriktningsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hos SISAB beställa utrednings- och förslagshandlingar samt en hyresoffert för en konceptförskola med sex avdelningar på Sköndalsvägen 130 i Sköndal.

Ärendet

I Sköndal finns ett stort behov av nya förskoleplatser på grund av nybyggnation och som ersättning för både permanenta och tillfälliga förskolelokaler. Totalt måste nio avdelningar i kommunal drift och två avdelningar i en enskilt driven förskola ersättas. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har möjlighet att få markanvisning för att bygga en permanent förskola med sex avdelningar vid Sköndalsvägen 130 där paviljong-förskolan Håven finns idag.

Mot bakgrund av rådande nybyggnation, efterfrågesituation och antalet förskolor med tidsbegränsade bygglov bör planering av denna förskola inledas omgående. Nämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att hos SISAB beställa förslags­handlingar med projektredovisning för en förskola med sex avdelningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-25.

Dnr 2.6-189/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Upprustning av parkleken Farstaängen – etapp 2

Genomförandebeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden genomför etapp 2 av upprustningen av Farstaängen enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 30 augusti 2012 uppdrog stadsdelsnämnden åt förvaltningen att projektera för upprustning av parkleken Farstaängen. Projekteringen är klar och personalen inom förskola och fritid har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Budgeten för upprustningen är fördelad över tre år och därför måste projektet genomföras i etapper.

Förvaltningen föreslår att etapp 2 omfattas av ytor såsom asfalt, plattytor, belysning, upprustning av barnhagen samt iordningställande av platsen för en kompisgunga. De delar som förvaltningen föreslår för genomförande 2014 – etapp 3 – är byte av klätterställning och gungställning samt plantering av träd och buskar.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att genomföra etapp 2 av upprustningen av Farstaängen i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-26.

Dnr 3.1-452/2012

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (MP).

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att ärendet skulle behandlas idag.

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först återremissyrkandet och fann att ärendet skulle behandlas idag.

Ordföranden ställde därefter yrkandena i sakfrågan mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation i frågan om återremiss

Gunnar Sandell m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering.

Vi har inget att erinra mot de föreslagna åtgärderna. Vi har fått försäkringar från förvaltningen att arbetena inte kommer att väsentligt störa invånarnas möjligheter använda parken under sommaren. Vi är dock inte nöjda med det samråd som genomfördes förra våren, endast två invånare deltog. Vi vill se ett förslag som omfattar hela Farstaängen. Vi vill att detta förslag tas fram tillsammans med intresserade invånare.

Reservation i sakfrågan

Laura Roselli (V)

Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut och tillägger:

För att främja stadsodling och närproducerade frukter vill vi att förvaltningen undersöker möjligheten att plantera fruktträd på Farstaängen istället för de planerade blommande träden. Eller plantera blommande träd och fruktträd (om de blommande träden fyller en funktion som fruktträd inte kan uppfylla).

§8 Så här tyckte de äldre om sin dagverksamhet 2012

Resultat från stadens brukarundersökning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av brukarundersökningen inom stadens dagverksamhet för äldre 2012.

Ärendet

Undersökningsföretaget MARKÖR har på uppdrag av stadsledningskontoret genomfört en brukarundersökning inom stadens dagverksamhet för äldre. Resultaten visar, liksom tidigare år, att de allra flesta besökare är nöjda med dagverksamheten och känner sig väl bemötta av personalen.

Resultaten från brukarundersökningen och från andra uppföljningar som respektive utförare genomför ska analyseras på enhetsnivå under våren. Åtgärdsplaner ska tas fram med fokus på fördjupade studier inom de områden som identifieras som förbättringsområden. Arbetet följs upp i årsredovisningen 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-19.

Dnr 7-167/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Laura Roselli (V)

Enligt underlaget har 81 % besvarat enkäten med hjälp av annan person. Det känns lite märkligt, ungefär som att ta del av en väljarundersökning där de svarande har uppgivit vilket parti de tycker att grannen borde sympatisera med och sedan publicera den som fakta om grannens politiska åsikter. Vi är tveksamma till denna form av enkäter bland våra mer seniora medborgare, det känns mera som en traditionell marknadsundersökning riktad till kunder. Vi skulle föredra att de ekonomiska resurserna användes till djupintervjuer utförda av oberoende personer med kompetens att värdera olika former av äldreomsorg istället för ett marknadsundersökningsföretag. Slutligen har vi noterat att det tagit ett halvår för Markör att göra sammanställningen trots att den är anpassad för dataregistering och bearbetning?!

§9 Så här tyckte de äldre om sitt vård- och omsorgsboende 2012

Resultat från stadens brukarundersökning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av brukarundersökningen inom stadens vård- och omsorgsboenden 2012.

Ärendet

Undersökningsföretaget MARKÖR har på uppdrag av stadsledningskontoret genomfört en brukarundersökning inom stadens vård- och omsorgsboenden. Resultaten visar att en stor del av de äldre är nöjda och tycker att personalen har ett bra bemötande.

Resultaten från brukarundersökningen och från andra uppföljningar som respektive utförare genomför ska analyseras på enhetsnivå under våren. Åtgärdsplaner ska tas fram med fokus på fördjupade studier inom de områden som identifieras som förbättringsområden. Arbetet följs upp i årsredovisningen 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-20.

Dnr 7-168/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Laura Roselli (V)

Enligt underlaget har 92 % besvarat enkäten med hjälp av annan person. Det känns lite märkligt, ungefär som att ta del av en väljarundersökning där de svarande har uppgivit vilket parti de tycker att grannen borde sympatisera med och sedan publicera den som fakta om grannens politiska åsikter. Vi är tveksamma till denna form av enkäter bland våra mer seniora medborgare, det känns mera som en traditionell marknadsundersökning riktad till kunder. Vi skulle föredra att de ekonomiska resurserna användes till djupintervjuer utförda av oberoende personer med kompetens att värdera olika former av äldreomsorg istället för ett marknadsundersökningsföretag. Slutligen har vi noterat att det tagit ett halvår för Markör att göra sammanställningen trots att den är anpassad för dataregistering och bearbetning?!

§10 Så här tyckte de äldre om hemtjänsten i sitt servicehus 2012

Resultat från stadens brukarundersökning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av brukarundersökningen om hemtjänsten i stadens servicehus 2012.

Ärendet

Undersökningsföretaget MARKÖR har på uppdrag av stadsledningskontoret genomfört en brukarundersökning om hemtjänsten i stadens servicehus. Resultaten visar att en stor del av Farstas äldre som bor i servicehus är nöjda och att man på flertalet områden är nöjdare än i staden som helhet.

Resultaten från brukarundersökningen och från andra uppföljningar som respektive utförare genomför ska analyseras på enhetsnivå under våren. Åtgärdsplaner ska tas fram med fokus på fördjupade studier inom de områden som identifieras som förbättringsområden. Arbetet följs upp i årsredovisningen 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-20.

Dnr 7-166/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Laura Roselli (V)

Enligt underlaget har 54 % besvarat enkäten med hjälp av annan person. Det känns lite märkligt, ungefär som att ta del av en väljarundersökning där de svarande har uppgivit vilket parti de tycker att grannen borde sympatisera med och sedan publicera den som fakta om grannens politiska åsikter. Vi är tveksamma till denna form av enkäter bland våra mer seniora medborgare, det känns mera som en traditionell marknadsundersökning riktad till kunder. Vi skulle föredra att de ekonomiska resurserna användes till djupintervjuer utförda av oberoende personer med kompetens att värdera olika former av äldreomsorg istället för ett marknadsundersökningsföretag. Slutligen har vi noterat att det tagit ett halvår för Markör att göra sammanställningen trots att den är anpassad för dataregistering och bearbetning?!

§11 Nya ledamöter i stadsdelsnämndens näringslivsråd

Beslut

1. Nämnden utser Laura Roselli att företräda vänsterpartiet och Berit Snapp att företräda centerpartiet i rådet, istället för Inger Stark och Tobias Gillberg som har lämnat sina uppdrag i nämnden.

2. Nämnden uttalar att partierna vid behov kan låta andra partiföreträdare från nämnden delta i rådets möten än de som formellt har utsetts att ingå i rådet.

Ärendet

Vänsterpartiets och centerpartiets tidigare representanter i stadsdelsnämndens näringslivsråd, Inger Stark och Tobias Gillberg, har lämnat sina uppdrag i nämnden. Respektive parti föreslår att Laura Roselli och Berit Snapp utses till partiernas nya företrädare i näringslivsrådet.

Flera partier har uttryckt ett önskemål om att vid behov kunna representeras vid rådets möten av andra från nämnden än de som formellt har utsetts, dock bara i undantagsfall eftersom det är viktigt att värna kontinuiteten i rådets arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-18.

Dnr 1.1-170/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Ekonomisk månadsrapport mars 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport mars 2013.

Ärendet

Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen fortsätter behovet av placeringar i heldygnsomsorg att minska och ligger nu nära planeringsnivån. Antalet hemtjänsttimmar ökar och överskrider planeringsnivån för ordinärt boende och servicehus sammantaget.

Underskottet om 0,6 mnkr inom förskola beror främst på ökade kostnader för barnomsorg på obekväm arbetstid. Insatser för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under årets tre första månader inom budgeterad nivå och verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-04-12.

Dnr 1.2.1-158/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§13 Kultur i ögonhöjd – program för barn- och ungdomskultur 2014-2016

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till program för barn- och ungdomskultur 2014-2016, Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga.

Ärendet

Kulturnämnden har utvärderat det arbete som har pågått utifrån stadens strategiska plan för barn- och ungdomskultur 2009-2012, Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga. Utvärderingen visar att planen har varit ett nödvändigt initiativ för att förverkliga visionen om att barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha likvärdig tillgång till kultur för, av och med barn och unga.

Förvaltningen välkomnar den föreslagna revideringen av programmet och är positiv till de fem målen. Programmet skulle dock stärkas och bli tydligare om vissa av de föreslagna indikatorerna istället gjordes om till aktiviteter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-18.

Dnr 1.5.1-120/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) anmälde att partiet inte deltar i beslutet.

§14 Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av delbetänkandet Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13).

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från stadsdelsnämnden om det statliga delbetänkandet Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13). I betänkandet föreslås att kommunernas informationsansvar ska förtydligas till ett aktivitetsansvar. Kommunerna åläggs enligt förslaget också att aktivt söka upp och erbjuda individuellt anpassade åtgärder som syftar till att den unge i första hand ska återgå i utbildning, i andra hand få hjälp ut på arbetsmarknaden. Arbetet ska vara strukturerat och krav på dokumentation och registerföring införs.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen och bedömer att de ligger i linje med de målsättningar som redan finns i staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-04-02.

Dnr 1.5.1-179/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde att partiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

I betänkandet kan man läsa att idag har man inget statistiskt säkrat svar på varför ca 17´000 ungdomar inte genomför gymnasiet som det är tänkt. Man kan ju undra varför man inte tidigare har sett till att samla in underlag för att svara på denna så viktiga fråga.

Vidare kan man utläsa att tanken är att dessa ungdomar behöver flexibla, individuella och långsiktiga åtgärder, hur det är tänkt att dagens system som finns på gymnasieskolan ska kunna möta upp dessa tankar är för oss ett mysterium. Tankegångarna som framförs i betänkandet är positiva, men tyvärr kan man inte hitta många konkreta förslag på när, var och hur.

Det är positivt att kommunerna får ett aktivitetsansvar istället för uppsökaransvar, det är också positivt att se att närvaron kommer att fångas upp av kommunen men vi frågar oss hur? Kommer den att baseras på systemet som CSN idag har? Och varför inte då ge ansvaret för att anmäla detta till kommunerna till CSN? Ett nytt system får inte betyda mer administration för skolorna. Idag sker en statlig utredning på skolornas administrationsansvar, det hade varit tråkigt om detta betänkande motverkar det som utredningen har som syfte – att minska administrationen.

Vi ifrågasätter ifall Arbetsförmedlingen är rätt instans för de ungdomar som behöver hjälp framåt i livet, Arbetsförmedlingen har idag ett stort ansvar över de som är arbetslösa och nyanlända. Vi tror att den organisationen behöver lite lugn och ro och finna sina arbetsformer för de nya arbetsområdena innan man ges ytterligare grupper att jobba med. Vi förutsätter att detta nya arbetsområde som arbetsförmedlingen föreslås få kommer också att backas upp med resurser för detta.

Särskilt uttalande

Laura Roselli (V)

Det är positivt med förslag om hur samhället kan hjälpa ungdomar som inte går på gymnasiet och inte arbetar. Betänkandet innehåller intressant läsning om hur klasstillhörighet (socioekonomisk bakgrund) påverkar människors livssituation och livsval.

Det är positivt att åtgärder föreslås för att få ungdomar till och tillbaka till skolan och/eller till arbetsmarknaden och att ansvaret för att hjälpa ungdomar tydliggörs.

Tyvärr upplever vi det som svårt att förstå det exakta innehållet i de arbetsmarknadsåtgärder som ska erbjudas de unga. Om åtgärderna som riktas till unga framförallt handlar om coachning och/eller annan jobbsökarhjälp på Arbetsförmedlingen eller praktik som (liknar) Fas 3 är vi rädda för att insatserna inte kommer att hjälpa ungdomar till studier eller arbete. Coachning och Fas 3 hjälper inte de arbetslösa att få arbete.

Betänkandet pekar på en viktig fråga när den tar upp bristen på individuellt anpassade åtgärder för de unga utanför arbetsmarknaden. Även om det gemensamma för ungdomarna ofta är att de lever i fattiga områden och tillhör utsatta samhällsgrupper så skiljer sig deras behov åt.

För att ungdomar ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden behöver det finnas arbeten att få. Om man vill hjälpa ungdomar in i arbete borde en satsning på den offentliga sektorn kunna ge fler arbete. Om mängden arbeten ökar ökar också ungdomars möjlighet att komma i arbete.

§15 Motion (MP) om träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av motionen (MP) om en träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm.

2. Nämnden anför därutöver följande.

Vi delar förvaltningens positiva syn på motionens förslag. Förvaltningen skriver om att idrottsnämnden planerar en träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Tallkrogen eller Gubbängen. Vi vill redan nu påpeka att särskilt vad gäller Tallkrogen är det viktigt att belysa trafiken och parkeringsmöjligheter. Oavsett etableringsplats är det viktigt att det är en miljövänlig och energieffektiv anläggning.

Ärendet

Miljöpartisterna Stefan Nilsson och Åsa Jernberg anser att det saknas en träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm. I en motion till kommunfullmäktige föreslår de att en sådan hall ska anläggas i Tallkrogen eller Gubbängen.

Förvaltningen delar uppfattningen att det råder brist på träningsmöjligheter inomhus för de tre skridskosporter som motionärerna nämner. Idrottsnämnden planerar en inomhushall för bandy, skridsko och konståkning på Tallkrogens bollplan. Beslut om hallen kommer troligen att fattas under våren.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-25.

Dnr 1.5.1-26/2013

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag. Till detta föreslog Laura Roselli (V) ett tillägg, som Gunnar Sandell m fl (S) instämde i. I det kompletterade yrkandet instämde därefter ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP).

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt Lars Jilmstads m fl (M), Gunnar Sandells m fl (S), Vladan Boškovics (FP) och Laura Rosellis (V) yrkande.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) till förmån för förvaltningens förslag.

§16 Motion (S) om Stockholms stads stöd till daglig verksamhet för människor med afasi

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av motionen (S) om Stockholms stads stöd till daglig verksamhet för människor med afasi.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kaj Nordquist (S) att staden utreder och överväger möjligheten att förbättra den dagliga verksamheten för personer med afasi i Stockholm.

Förvaltningens enhet för omsorg om personer med funktionsnedsättning har dock aldrig fått förfrågan om eller ansökan från någon om bistånd till daglig verksamhet för människor under 65 år med afasi.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-11.

Dnr 1.5.1-112/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§17 Trafikförändringar i SL-trafiken 2013-2014

Svar på remiss från Stockholms läns landsting

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2013-2014.

2. Nämnden anför därutöver följande.

3. Omedelbar justering.

Stadelsnämnden välkomnar samt tillstyrker de trafikförändringar och förbättringar som föreslås när det gäller följande busslinjer: 172, 173, 181, 190, 818, 831 och 833.

Stadsdelsnämnden vill även se en snabbare etablering av en förändrad linjesträckning för busslinje 181 för att erbjuda de boende i de nya och snabbt växande östra delarna av Sköndal bra kollektivtrafik.

Stadsdelsnämnden föreslår vidare att busslinje 165 samt 188 får utökad trafik kvällar och helger då dessa linjer betjänar två stadsdelar, Fagersjö respektive Sköndal, som saknar T-bana. En utgångspunkt vid en sådan tidtabellsförbättring bör vara att anpassa turtätheten till anslutande tunnelbanetrafik. Fagersjö behöver en förbättrad kollektivtrafik, också mot bakgrund av att det planeras nya bostäder där.

Stadsdelsnämnden föreslår SL att inrätta en ny tvärbusslinje med en linjesträckning från Hammarby via Björkhagen, Kärrtorp, Farsta C, Gubbängen samt Svedmyra till Årsta, detta för att skapa ett bättre samband mellan Farstas stadsdelar men också med angränsande stadsdelar för våra invånare.

Stadsdelsnämnden föreslår SL att inrätta en ny busslinje mellan Fagersjö och Farsta Strand för anslutning till Pendeltåg samt T-bana.

Stadsdelsnämnden anser överlag att det behövs fler tvärförbindelser och busslinjer inom förorterna, så att våra medborgare enkelt kan nå andra söderorter utan att åka till Gullmarsplan eller Slussen för omstigning. Tunnelbanan och pendeltågstrafiken är formad för resor till och från innerstaden men det finns ett ökande behov av förbättrade kommunikationer inom och mellan andra delar av Stockholms län.

Stadsdelnämnden föreslår också att servicelinjen i Hökarängen förlängs till Fagersjö samt att en ny servicelinje inrättas mellan Farsta Strand och Brunskogsbacken.

Stadsdelsnämnden uttalar också att SL tillsammans med sina entreprenörer ser över tursättningen när det gäller bussmodeller på de linjer som trafikerar Sköndal samt Fagersjö, detta mot bakgrund av att det idag finns en kapacitetsbrist när det gäller möjligheten att erbjuda barnvagnar samt funktionsnedsatta med rullatorer tillräckligt med plats. Eftersom det saknas annan kollektivtrafik till dessa destinationer blir resultatet att barnfamiljer och funktionsnedsatta får vänta på nästa tur då den aktuella bussen ofta redan har fullsatt på barnvagns/rullatorplatsen.

Stadsdelsnämnden uttalar även att den fordonspark som trafikerar linjer inom Farsta och angränsande stadsdelsområden ska drivas av biogas eller etanol.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att under hösten 2013 samla in medborgarnas synpunkter på kollektivtrafiken för att bredda underlaget inför nästa remiss från SL.

Ärendet

Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting har remitterat ett förslag med en bruttolista på möjliga förändringar inom kollektivtrafiken från och med december 2013. Det är förslag på förändringar vad gäller linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. I förslaget har trafikförvaltningen även tagit hänsyn till förslag som inkommit från kollektivtrafikens resenärer.

För ett antal busslinjer som trafikerar vårt stadsdelsområde föreslås förbättringar som exempelvis ökad turtäthet, vilket är positivt. Förvaltningen saknar dock förslag på fler tvärförbindelser i söderort och anser att busslinje 181 snarast bör komma igång med att trafikera ”Lilla Sköndal”.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-26.

Dnr 1.5.1-116/2013

Förslag till beslut

Samtliga partier yrkade på förvaltningens förslag samt en text därutöver.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt yrkandet från samtliga partier.

§18 Avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 juli – 31 december 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av avvikelser i hälso- och sjukvården under perioden 1 juli – 31 december 2012 till handlingarna.

Ärendet

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhets-arbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivarna har också en skyldighet att utreda händelser som lett till skada, eller som hade kunnat göra det. Alla avvikelser – till exempel olika former av fall eller fel i läkemedelshanteringen – anmäls som statistik till nämnden två gånger om året.

Inom äldreomsorgen har antalet avvikelser ökat i de flesta verksamheter under andra halvåret 2012. Enhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal ska fortsätta arbetet med att förebygga att vårdskador och risk för vårdskador inträffar. Risker ska identifieras och en plan för åtgärder ska upprättas. Planen ska vara känd av all personal som ska arbeta efter den.

Inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska chefer och gruppchefer arbeta med att uppdatera rutiner, göra dem kända och se till att de följs av all personal. Samarbete med primärvård/distriktssköterska ska ske.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-22.

Dnr 1.2.1-181/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§19 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Din Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens uppföljning av Din Hemtjänst till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu sin uppföljning av Din Hemtjänst. Kontor finns i Farsta och Årsta men man har även kunder i andra stadsdelsområden.

Förvaltningen anser att Din Hemtjänst driver en fungerande verksamhet. Det krävs dock förbättringar inom ett par områden för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-02-29.

Dnr 1.2.1-117/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§20 Stadsrevisionens revisionsplan 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av Stadsrevisionens revisionsplan 2013 till handlingarna.

Ärendet

Stadens förtroendevalda revisorer fastställer i början av varje år en plan för de grundläggande nämnd- och styrelsegranskningar, fördjupade granskningar och större revisionsprojekt som ska genomföras under året.

Under 2013 kommer förstudier bland annat att ägnas åt lokal- och personalförsörjning inom områdena förskola, skola och äldreomsorg samt åt evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Större revisionsprojekt är exempelvis arbetet med socialt utsatta områden vad gäller integration, bostäder, arbetsmarknad och service (Söderortsvisionen), uppföljning av externa utförare i socialtjänsten och egna utförare inom äldreomsorgen, avvikelsehantering, lex Sarah med mera inom socialtjänsten, miljöprogrammet 2012-2015 samt gränssnittet mellan landsting och kommun vad gäller äldre med sammansatta vårdbehov.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-27.

Dnr 1.4-194/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§21 Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2012 till handlingarna.

Ärendet

Funktionshinderinspektörerna har under 2012 granskat boendestödet för socialpsykiatrins och neuropsykiatrins målgrupper. Granskningen redovisas i inspektörernas årsrapport. Systematiska bedömningsmetoder, tydliga beställningar och genomförandeplaner är avgörande, och det framgår att boendestödet utförs mer effektivt idag än tidigare. Barnperspektivet behöver uppmärksammas mer av såväl beställare som utförare.

En uppföljning av tidigare granskningar har genomförts via en enkät till 35 enheter inom daglig verksamhet, sysselsättning och barnboende. Svarsfrekvensen var 86 procent. Uppföljningen visade tydligt att verksamheterna befinner sig på olika nivåer vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet och inspektörerna framhåller vikten av ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-07.

Dnr 1.6-142/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§22 Barnfamiljer som saknade fast bostad 2012

Rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av socialnämndens rapport för 2012 om barnfamiljer som saknar fast bostad till handlingarna.

Ärendet

Under 2012 hade 212 bostadslösa familjer med totalt 403 barn kontakt med socialtjänsten, vilket är en minskning från 2010 års kartläggning (320 familjer). Även Farsta visar en drastisk minskning från 16 familjer till två. De familjer som bor i Hotellhems lägenheter har dock inte kommit med i räkningen. Det rör sig om cirka 100 familjer. Det kommer att rättas till vid nästa räkning.

De vanligaste orsakerna till familjernas boendesituation är att tillfälliga boenden upphört. Andelen familjer där bostadslösheten har förorsakats av familjevåld eller separation har ökat, liksom andelen familjer med ursprung utanför EU och andelen familjer som saknat bostad under lång tid. Avhysningar utgör en liten andel och troligtvis har många av familjerna aldrig varit etablerade på bostadsmarknaden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-18.

Dnr 1.6-151/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Laura Roselli (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Laura Roselli (V)

Vilka siffror vill ni ha - skulle kunna vara en beskrivning av föreliggande rapport. Av den lokala analysen avseende situationen inom Farsta framgår att det år 2012 skulle ha varit endast två berörda familjer. Men sedan av nästa mening framgår det att cirka 100 familjer som bor i Hotellhems lägenheter saknas i statistiken?! Denna rapport påminner om den rapport om hemlösa som behandlades vid sammanträdet i Farsta SDN den 25 oktober 2012. Som svar på en fråga från Vänsterpartiet fick nämnden den 16 november via mail beskedet att det inte finns några säkerställda fakta om antalet hemlösa. Nu förefaller det förhålla sig som om osäkerheten är lika stor när det gäller barnfamiljer som saknar fast bostad. I övrigt vill vi hänvisa till V och S reservation i Socialnämnden 2013-03-04.

§23 Socialtjänstens kontakter under oktober 2012 med vuxna med missbruksproblem

Rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av socialnämndens rapport om socialtjänstens kontakter under oktober 2012 med vuxna med missbruksproblem till handlingarna.

Ärendet

I en rapport från socialnämnden redovisas resultatet från kartläggningen av personer, 20 år och äldre, med missbruksproblem som hade kontakt med stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningens enhet för hemlösa under oktober månad 2012. I kartläggningen redovisas olika omständigheter för de aktuella personerna. Antalet har minskat i staden. Av de 2668 aktuella personerna var en fjärdedel kvinnor. 624 personer har barn. I Farsta redovisades 239 personer som aktuella, vilket är 50 procent över genomsnittet per stadsdelsområde (159).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-03-26.

Dnr 1.6-186/2013

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§24 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 14 mars 2013

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 8 april 2013

Pensionärsrådets protokoll den 8 april 2013

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Förvaltningen hade redovisat ärendena i en sammanställning 2013-04-04.

Dnr 1.1-139/2013

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektören under perioden 1 mars – 4 april 2013 samt under andra halvåret 2012, enligt nämndens delegering.

1. 2012-08-06: Avstängning från arbete. Dnr 2.3.4-86/2013

2. 2012-09-12: Förlängning av avstängning från arbete. Dnr 2.3.4-86/2013

3. 2012-10-12: Förlängning av avstängning från arbete. Dnr 2.3.4-86/2013

4. 2012-11-12: Förlängning av avstängning från arbete. Dnr 2.3.4-86/2013

5. 2012-12-12: Förlängning av avstängning från arbete. Dnr 2.3.4-86/2013

6. 2013-01-11: Förlängning av avstängning från arbete. Dnr 2.3.4-86/2013

7. 2013-03-01: Förlängning av avstängning från arbete. Dnr 2.3.4-15/2013

8. 2013-03-13: Förlängning av avstängning från arbete. Dnr 2.3.4-86/2013

9. 2013-03-15: Vidaredelegeringar. Dnr 1.1-85/2013

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 27 februari – 27 mars 2013. Sju ansökningar har lämnats in under perioden. Fem ansökningar om helt bidrag har beviljats. I två ärenden har beslut ännu inte fattats.

§25 Nämndens frågor och information från förvaltningen

Följande skrivelse lämnades in.

Inrätta en motionsstig i Majroskogen (bilaga)

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) med instämmande av Gunnar Sandell m fl (S) och Laura Roselli (V)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelsen till ett kommande sammanträde.

Vid nämndens sammanträde den 7 februari i år frågade ledamoten Karin Lekberg (S) varför arbetet med ny belysning i skulpturparken i Sköndal inte slutförs. Avdelningschef Thomas Kultti svarade att arbetet nu i princip är klart, bortsett från en del tekniska problem som enligt uppgift från trafikkontoret kommer att vara lösta i mitten av maj. Karin Lekberg uppmanade förvaltningen att be trafikkontoret även se till att kvarlämnade äldre generationer av belysningsstolpar och lyktor på platsen tas bort.

Vice ordföranden Gunnar Sandell (S) föreslog en diskussion vid ett kommande gruppledarmöte om hur den ekonomiska månadsrapporten kan utvecklas till en månadsrapport om utvecklingen i och kring stadsdelsområdet, till exempel utifrån ett antal lämpliga nyckeltal.

Gunnar Sandell (S) tog även upp problemet att torget i Farsta centrum inte är tillräckligt attraktivt, särskilt om man kommer från tunnelbanan. Gunnar menade att torget ska leva och ständigt förändras samtidigt som det finns fasta inslag, till exempel torghandeln. Cafe Voltaires uteservering är ett exempel på utvecklingsområden. Den bör finnas kring trädet mitt på torget, istället för att trängas med torghandel och fotgängare utmed väggen, längs gångvägen från tunnelbanan. Papperskorgarna har olika utformning och underhållet är varierande. Torget har en stor potential men sköts inte som det borde. Ägaren till Farsta Centrum, Atrium Ljungberg, är intresserad av att ta över skötseln av torget. Detta skulle kunna leda till ett väsentligt bättre skött torg som inbjuder till vistelse och aktivitet. Ett torgråd skulle kunna träffas fyra gånger per år och komma överens om vad mer som behöver göras. Rådet skulle lämpligen bestå av representanter för Farsta Centrum, stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret.

Gunnar föreslog att förvaltningen skulle få i uppdrag att ta upp ovanstående med trafikkontoret och återkomma till nämnden. I detta instämde ordföranden Lars Jilmstad m fl (M), Vladan Boškovic (FP) och Laura Roselli (V).

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta upp frågan om skötsel och utveckling av Farsta Torg med trafikkontoret och återkomma till nämnden.

Laura Roselli (V) återvände till frågan om Farstaängen (se § 7) och bad om mer information om planerna för området. Hon undrade vad som planeras för resten av ängen när etapp 3 av den nuvarande upprustningen av parkleken är klar. Vänsterpartiet tycker att det är positivt att lekplatserna och området runt Farstaängens parklek och öppna förskola rustas upp och förnyas, men upprustningen gäller tyvärr inte hela ängen. Parken är vacker och skulle kunna nyttjas till mycket om inte området var så utsatt för buller och om parken sköttes om bättre.

Avdelningschef Thomas Kultti svarade att parken ingår i planerna för Tyngdpunkt Farsta men att det ännu inte finns några konkreta planer, utan att förvaltningen får återkomma med mer information senare, när det arbetet har gått vidare.

Ersättaren Godfrey Etyang (S) såg en risk i att utvecklingen av Farstaängen görs beroende av arbetet inom ramen för Tyngdpunkt Farsta. Godfrey menade att nämnden själv bör gå vidare och utveckla området till den stadspark som nämns i Tyngdpunkt Farsta. Thomas Kultti lovade ta med sig den idén till de olika grupperna inom Tyngdpunkt Farsta. Stads-byggnadskontoret skulle också kunna bjudas in till nämnden i höst för att berätta mer.

Laura Roselli (V) frågade varför färre personer söker försörjningsstöd i Farsta. Enligt uppgift till nämnden har antalet personer som ansöker om försörjningsstöd minskat stort sedan 1990-talet. Partiet vill veta hur det kommer sig och vilka analyser som har gjorts när det gäller skälen till minskningen. Förvaltningen återkommer till frågan.

Ledamoten Sebastian Sandström (MP) frågade hur det går med förvaltningens arbete mot hemlöshet när projektmedlen är slut och verksamheten ska finansieras inom ordinarie budgetram. Stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson berättade att förvaltningen kommer att diskutera arbetet mot hemlöshet med kommunala fastighetsbolaget Stockholmshem, och lovade återkomma med mer information.

Ersättaren Tuula Karlsson (S) undrade när det planeras slyröjning och utglesning i Svedmyraskogen mot Tallkrogen, på samma sätt som redan har gjorts på andra håll i skogen. Ledamoten Arne Fredholm (M) undrade hur entreprenaden fungerar eftersom det röjda slyet fortfarande ligger kvar på marken. Förvaltningen återkommer med svar i båda frågorna.