Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
18.45
Plats
Aktivitetshuset Tuben, T-banehuset i Farsta centrum, plan 3

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

18.00-18.30: Nytt livsmedelscentrum i Larsboda industri Läs mer...område
Stadens fastighetsdirektör Juan Copovi-Mena och projektledare Sassan Sanjari presenterar planerna på ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda efter Slakthusområdets avveckling.

18.30-18.45: Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

1 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

2 Anlägg en boulebana i Vackra Nannas park i Sköndal - svar på medborgarförslag

3 Renovering av basketplan i Fagersjö - svar på medborgarförslag

4 Inrätta en motionsstig i Majroskogen - svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

5 Tillgänglighetsanpassning av Farstastrandsbadet - genomförandebeslut

7 Stängning av mötesplats 49:an i Fagersjö

8 Förlängning av avtalet med Nordic Tjänst om inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

10 Översyn och införande av ett nytt ersättningssystem inom hemtjänsten - svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Översyn och förslag till ny ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Anvisningar för arbete med hiv/STI-prevention i Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Motion (S) om inventering av förskolebarns möjligheter till utelek - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Ansökan om serveringstillstånd för Thai Kök i Tallkrogen - svar på remiss från socialnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut under kvartal 2 2013

17 Arbetet mot felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd - lägesrapport från socialnämnden

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 29 augusti 2013

19 Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 16 september 2013

20 Pensionärsrådets protokoll den 16 september 2013

21 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

22 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

23 Lex Sarah i kommunalt driven verksamhet - anmälan av missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

27 Stadsdelsnämndens protokoll den 29 augusti 2013, sluten del av sammanträdet

28 Sociala delegationens protokoll den 12 september 2013

§1 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§2 Anlägg en boulebana i Vackra Nannas park i Sköndal

§3 Renovering av basketplan i Fagersjö

§4 Inrätta en motionsstig i Majroskogen

§5 Tillgänglighetsanpassning av Farstastrandsbadet

§6 Förskoleplanering i Farsta stadsdelsområde

§7 Stängning av mötesplats 49:an i Fagersjö

§8 Förlängning av avtalet med Nordic Tjänst om inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten

§9 Tertialrapport 2 2013

§10 Översyn och införande av ett nytt ersättningssystem inom hemtjänsten

§11 Översyn och förslag till ny ersättningsmod ell för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet

§12 Reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

§13 Anvisningar för arbete med hiv/STI -prevention i Stockholms stad

§14 Motion (S) om inventering av förskolebarns möjligheter till utelek

§15 Ansökan om serveringstillstånd för Thai Kök i Tallkrogen

§16 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut under kvartal 2 2013

§17 Arbetet mot felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd

§18 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering