Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, T-banehuset i Farsta centrum, plan 3

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

18.00- ca 18.15: Medborgarnas frågor till nämnden
Här Läs mer...finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

ca 18.15-18.45: Trafikkontoret informerar om snöröjning och trafikplanering

Bilagor till föredragningslista
131217 tillägg.pdf (80 kb)

2 Anmälan av inlämnat medborgarförslag

3 Utveckla formerna för kontakter mellan brukare, anhöriga och utförare vid äldreboenden - svar på skrivelse från (S) och (V)

4 Livsbetingelser för kvinnor över 65 år - svar på skrivelse från (MP) och (V)

5 Avslag på ansökan om försörjningsstöd i Farsta och andra stadsdelsområden - svar på fråga från (MP)

6 Ny förskola i centrala Farsta - inriktningsbeslut

8 Bostäder enligt LSS för personer med funktionsnedsättning

10 Uppföljning av Farstas kommunala dagverksamhet för personer med demenssjukdom

11 Så här tyckte de äldre om sin dagverksamhet 2013 - resultat från stadens brukarundersökning

12 Förlängning av avtal om nattpatrull inom hemtjänsten

13 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2014

14 Avsägelse och ny ledamot i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

15 Ekonomisk månadsrapport november 2013

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

16 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring - svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilbränslefritt Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Överenskommelse mellan länets kommuner om ärendehantering avseende hemlösa - svar på remiss från kommunstyrelsen

18:a Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Uppföljning av äldreomsorg i kommunal regi - rapport från Stadsrevisionen

20 Socialnämndens forsknings- och utvecklingsplan för 2014

21 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 november 2013

22 Funktionshinderrådets protokoll den 9 december 2013

23 Pensionärsrådets protokoll den 9 december 2013

24 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

25 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

26 Tvättservice inom äldreomsorgen och området stöd och service till personer med funktionsnedsättning - förfrågningsunderlag

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

28 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

29 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 november 2013, sluten del av sammanträdet

30 Sociala delegationens protokoll den 5 december 2013

§2 Anmälan av inlämnat medborgarförslag

§3 Utveckla formerna för kontakter mellan brukare, anhöriga och utförare vid äldreboenden

§5 Avslag på ansökan om försörjningsstöd i Farsta och andra stadsdelsområden

§6 Ny förskola i centrala Farsta

§8 Bostäder enligt LSS för personer med funktionsnedsättning

§10 Uppföljning av Farstas kommunala dagverksamhet för personer med demenssjukdom

§11 Så här tyckte de äldre om sin dagverksamhet 2013

§12 Förlängning av avtal om nattpatrull inom hemtjänsten

§13 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2014

§14 Avsägelse och ny ledamot i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§15 Ekonomisk månadsrapport november 2013

§18 Överenskommelse mellan länets kommuner om ärendehantering avseende hemlösa

§19 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

§21 Socialnämndens forsknings- och utvecklingsplan för 2014

§22 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§23 Nämndens frågor och information från förvaltningen