Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Aktivitetshuset Tuben vid t-banan i Farsta centrum

ÖPPET FORUM klockan 18.30-18.45

Här finns möjlighet för invånarna i stadsdelsområdet at Läs mer...t ställa frågor till nämmnden


SAMMANTRÄDET INLEDS TIDIGAST klockan 18.45

Bilagor till föredragningslista
150129 tillägg.pdf (87 kb)

2 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Veckobo

3 Delegering till serviceförvaltningen av hantering av förskoleavgifter

REMISSÄRENDEN OCH YTTRANDEN

4 Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer - yttrande över rapport från Stadsrevisionen

5 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet - svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

6 Samverkan kring äldre med psykisk funktionsnedsättning - rapport från Stadsrevisionen

7 Uppföljning av kvalitetsgranskning av ekonomiskt bistånd - rapport från socialnämnden

8 Fördelning av medel för forskning och utveckling - beslut från socialnämnden

10 Stadsdelsnämndens protokoll den 16 december 2014

11 Funktionshinderrådets protokoll den 19 januari 2015

12 Pensionärsrådets protokoll den 19 januari 2015

13 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

14 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

15 Upphandling av sjuksköterskeinsatser kvällar och nätter inom kommunalt drivna vård- och omsorgsboenden och servicehus - förfrågningsunderlag

16 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

17 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta gruppbostäder, enhet Ekliden

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

24 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

25 Ansökan om umgänge mellan barn och närstående enligt 6 kap 15 a § föräldrabalken

26 Stadsdelsnämndens protokoll den 16 december 2014, sluten del av sammanträdet

27 Sociala delegationens protokoll den 16 december 2014 (extra sammanträde), den 30 december 2014 (extra sammanträde), den 2 januari 2015, den 13 januari 2015 (extra sammanträde) och den 22 januari 2015

§3 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad ­ Veckobo

§4 Delegering till serviceförvaltningen av hantering av förskoleavgifter

§5 Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

§6 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Samverkan kring äldre med psykisk funktionsnedsättning Rapport från Stadsrevisionen

§8 Uppföljning av kvalitetsgranskning av ekonomiskt bistånd Rapport från socialnämnden

§9 Fördelning av medel för forskning och utveckling Beslut från socialnämnden

§11 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering