Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

5 Tjänstgörande chef vid fastighetsdirektörens frånvaro

6 Planerad stamnätsförbindelse mellan Överby och Beckomberga, synpunker enligt samråd1

7 Alliansens skrivelse om Kista gård. Svar på skrivelse

8 Permanent tillgänglighetslösning för stora trappan på Borgargården. Svar på skrivelse

9 Motion om en policy för stadens torg och parker. Remissvar

10 Fastighetskontorets hantering för att motverka svart arbetskraft hos våra leverantörer

11 Utredning av Liljeholmsbadets framtid. Utredningsrapport

13 Delegationsordning för fastighetskontoret

14 Ombyggnad och upprustning, alternativt nybyggnad av Västertorps sim- och idrottshall. Utredningsbeslut

15 Solviks friskvårdanläggning. Reviderat genomförandebeslut

16 Värdeöverföring av fastigheterna Vätö 16 och Marö 5 i Farsta till exploateringskontoret. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.1-070/2017, 4.4.1-168/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Försäljning avseende fastigheten Stiftelsen 1. Inriktningsbeslut

19 Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden. Reviderat genomförandebeslut

Dnr: 4.4.2-124/2017

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 25 april 2017
Fastighetskontoret

20 Förvaltningschefen informerar

21 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.7-009/2017

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.2-010/2017

§5 Tjänstgörande chef vid fastighetsdirektörens frånvaro Dnr 1.7-185/2017

§6 Planerad stamnätsförbindelse mellan Överby och Beckomberga, synpunker enligt samråd 1 Dnr 1.6-139/2017

§8 Permanent tillgänglighetslösning för stora trappan på Borgargården.

§9 Motion om en policy för stadens torg och parker.

§10 Fastighetskontorets hantering för att motverka svart arbetskraft hos våra leverantörer Dnr 2.4-189/2017

§11 Utredning av Liljeholmsbadets framtid.

§13 Delegationsordning för fastighetskontoret.

§14 Ombyggnad och upprustning, alternativt nybyggnad av Västertorps sim- och idrottshall.

§16 Värdeöverföring av fastigheterna Vätö 16 och Marö 5 i Farsta till exploateringskontoret.

§17 Försäljning avseende fastigheten Stiftelsen 1.

§19 Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden.

§20 Förvaltningschefen informerar

§21 Frågor för beredning och övrig information