Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2011-02-15

Sammanträde 2011-02-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6/2010

5 Anmälan av beslut om vidaredelegering från förvaltningschefen samt beslut om vissa ändringar av vad som utgör verkställighet vid fastighetskontoret

8 Tjänstgörande chef vid fastighetsdirektörens frånvaro

9 Delegation av beslutanderätt enligt ärenden om tvångsförvaltning enligt bostadsförvaltningslagen

11 Förslag till arbetsmiljöpolicy och fördelning av arbetsmiljöuppgifter

13 Miljöklassning vid större om- och nybyggnation

14 Långsiktig planering för stadens idrottsfastigheter. Svar på remiss

15 Motion om Stockholms stads avtal om elförbrukning. Svar på remiss

16 Beslut om förlängning av hyresavtal inom fastigheten Klamparen 7 avseende exploateringsnämnden

17 Ombyggnad av Klarascenen i fastigheten Skansen 23. Slutrapport

18 Ombyggnad av Kulturhuset för Läsesalongen i Skansen 23. Slutrapport

19 Renovering och ombyggnad av del av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Lägesrapport

20 Anläggande av 7-manna konstgräsplan på Bäckahagens bollplan. Genomförandebeslut

21 Anläggande av 11-manna konstgräsplan på Ängby Södra bollplan. Genomförandebeslut

22 Försäljning av fastigheten Grangården 1 i Hägersten. Inriktningsbeslut

23 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser Ewa Larsson (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 22 februari 2011 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 1 februari 2011 och den 15 februari 2011 anmäls.

§3 Anmälan av delegeringsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-022/2010

Delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2010-12-01 – 2010-12-23 enligt förteckning från den 24 januari 2011 anmäls.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6/2010

Dnr1.1.3-033/2011

Protokoll 6/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 6 december 2010 anmäls.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mattias Ericson (V) enligt följande:

Vi instämmer i samtliga av Handikappsrådets påpekanden men vill särskilt understryka det som torde vara självklart, men i den moderatledda borgerliga alliansen sällan är det; Vackra ord måste också åtföljas av möjlighet att förverkliga orden.

§5 Anmälan av beslut om vidaredelegering från förvaltningschefen samt beslut om vissa ändringar av vad som utgör verkställighet vid fastighetskontoret

1.4.-025/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan av förvaltningschefens beslut den 17 december 2010 och 12 januari 2011 om vidaredelegation.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 13 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§6 Anmälan av fastighetskontorets riktlinjer för resor vid fastighetskontoret

Dnr 1.1.2-052/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan av riktlinjer för resor vid fastighetskontoret.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 24 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) och Billy Östh m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Nämnden återremitterar riktlinjerna och anför följande:

Det är positivt att kontoret nu styr upp och gör riktlinjerna för resor i tjänsten tydligare. Det är glädjande att majoriteten har tagit till sig av vår kritik från 2009 om att tjänsteresor med flyg ska klimatkompenseras. Det är dock sorgligt att det skulle ta 2 och ett halvt år innan detta självklara blev självklart för också för alliansen. Det förefaller dock märkligt att man i inledning säger att det ska ske, medan det i dokumentet fortfarande står bör. Vi utgår ifrån att detta är tryckfelsnisses verk och att det rättas till.

Vi har också svårt att se varför det mer än under en övergångsperiod ska vara tillåtet att färdas via fordon som inte är miljöfordon. Likaså anser vi att det itne är rimligt att lämna så mycket som 20% av drivmedlet som förvaltningen använder till icke-förnyelsebara drivmedel. Då vi är realister inser vi dock att det ibland inte är möjligt att vara miljövänlig, men då ska detta skriftligen motiveras och regelbundet rapporteras på lämpligt sätt till nämnden. Vi anser också att kraven för att inte ta tåg vid inrikesresor bör stramas upp. När det gäller ecodrivning anser vi att 50mil i månaden verkar vara en väldigt hög gräns eftersom det utgör minst 2,5 mil per arbetsdag i snitt. Även de som inte använder bil i den utsträckning bör få utbildning i ecodriving.

Vi föreslår därför att rekommendationen för tjänsteresor ska se ut som följer. (X är för förvaltningens kompetens att bedöma rimlig.)

1 Under en övergångsperiod om X år skall resorna med fordon som inte är miljöfordon minskas till 100%. I de fall miljöfordon inte finns att till ska undantag skriftligt motiveras och klimatkompenseras.

2 Under en övergångsperiod om X år skall drivmedel som tankas för transporter som utförs av driftsenheten ökas till att vara 100% förnyelsebara drivmedel . I de fall förnyelsebara inte finns att till ska undantag skriftligt motiveras och klimatkompenseras.

3 Tjänsteresor inom landet ska ske med tåg. Undantag vid extrem brådska ska skriftligt motiveras.

4 Tjänsteresor som sker med flyg ska klimatkompenseras.

5 Alla anställda som nyttjar bil i tjänsten ska genomgå utbildning i ecodriving.

3) Ewa Larsson m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Även om förslaget till nya riktlinjer innebär en förbättring så föreslår vi ytterligare skärpningar. Detta inte bara för direkta minskningar av miljö- och klimatpåverkan, utan också för att vara en tydlig ledare inom branschen.

Angående färdsätt föreslås följande utgångspunkter:

1 100 % av sammanlagda trafikarbetet per bil ska ske med miljöfordon

2 Transporter som utförs av driftsenheten ska till 100 % tankas med förnyelsebara drivmedel

3 Resor under 5 km ska utföras med cykel/moped eller kollektivtrafik om arbetet så tillåter

4 Tjänsteresor inom landet ska ske med tåg, om inte tidsvinsten är betydande eller särskilda skäl föreligger.

5 Tjänsteresor med flyg ska klimatkompenseras

6 Alla anställda som nyttjar bil i tjänsten ska genomgå utbildning i ecodriving.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot förslag att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer sedan övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP) och Billy Ösths m.fl. (M) förslag till beslut.

Reservation

Bengt Sandberg och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§7 Anmälan av fastighetskontorets riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor

Dnr 1.1.2-053/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan av riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 24 januari 2011

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§8 Tjänstgörande chef vid fastighetsdirektörens frånvaro

Dnr 1.4-028/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att vid fastighetsdirektörens frånvaro träder i första hand chefen för fastighetsavdelningen in, i andra hand chefen för utvecklingsavdelningen, i tredje hand chefen för ekonomiavdelningen och i fjärde hand chefen för personal och administration in, om inte fastighetsdirektören beslutar annat.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 14 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§9 Delegation av beslutanderätt enligt ärenden om tvångsförvaltning enligt bostadsförvaltningslagen

Dnr 2.1.1-035/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att besluta på nämndens vägnar i följande ärendegrupper enligt bostadsförvaltningslagen och lagen om arrendenämnder och hyresnämnder:

- Lämna förslag på förvaltare till hyresnämnden.

- Avge yttrande till hyresnämnden innan hyresnämnden beslutar att förvaltararvode skall betalas av fastighetsägaren personligen.

- Beslut om utbetalning av förskott av förvaltararvode enligt 25 och 25 a §§ bostadsförvaltningslagen intill ett belopp av 500.000 kronor.

2 Fastighetsnämnden överlåter åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i sitt ställe.

3 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Väsentligt är att delegationsmöjligheten inte utnyttjas på sådant sätt, att nämnden därigenom avhänder sig ledningen av och ansvaret för verksamheten. Delegation är inte tillåten beträffande ärenden avseende myndighetsutövning mot enskilda, som är av principiell beskaffenhet eller eljest av större vikt, kommunallagen 6 kap 34 § p. 3. Huruvida denna delegation skulle strida mot nämnda paragraf är oklart. Trots att delegation förekommit i Exploateringsnämnden i denna sak skulle ett klargörande i frågan vara önskvärt.

§10 Verksamhetsberättelse 2010

Dnr 1.3-061/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse
för år 2010.

2 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige.

3 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas Ewa Larsson m.fl. (MP) enligt följande:

I verksamhetsberättelsen redovisas hur de olika ansvarsområdena uppfyller de krav som KF och nämnden ställt för 2010, majoriteten av dessa är uppfyllda till belåtenhet. Vi väljer att endast kommentera de krav som finns beslutade om energieffektivisering.

Under året har energikostnaderna ökat vilket skylls på kall vinter. Vi menar att anledningen till de ökade kostnaderna är att förvaltningen inte ännu kommit i gång med sitt energispararbete. Inte ens en broschyr om de allra enklaste åtgärder att spara energi har producerats och distribuerats till hyresgästerna.

Att en energieffektivisering skulle genomföras inom hela fastighetsbeståndet beslutades redan i januari 2008. Utgångspunkten var att uppfylla stadens och Sveriges klimatmål, vilka är satta betydligt lägre än vad vi anser nödvändigt. Strategin blev klar i oktober 2009 där de insatser beskrivs som ska vara genomförda till 2015. En av insatserna är ett energiprojekt som skulle starta förra året och vara klart 2013. Det projektet tar endast upp de riktigt stora energislösarna i fastighetsbeståndet.

Inget av detta är ännu igång. Ingen hyresgäst har ännu fått information om energibesparing. Detta är klandervärt. Därför är också energikostnaderna fortsatt höga och klimatmålen fortsatt hägrande.

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Inom Fastighetsnämndens område har den borgerliga politiken bland annat resulterat i:

- Utförsäljningar utan konsekvensanalyser. Ett mycket stort antal fastigheter utanför kommungränserna har sålts av, ibland med tveksamma beslutsunderlag. Något som stadens revisorer har riktad hård kritik emot.

- Att stadens projekt med EPC (Energy Performance Contracting) fick avbrytas. Det är misshushållning med tid och ekonomiska resurser att påbörja projekt som sedan avbryts. Staden riskerar dessutom att få dåligt rykte hos branschen.

- Absurda inköp av bostadsrätter för att klara den kommunala servicen där den borgerliga majoritetens nyliberala bostadspolitik har fått ett sådant genomslag att inga förutsättningar för kommunal service annars kan upprätthållas.

- Det är också fullständigt absurt att kommunen avvecklar sitt ägande i befintliga, betalda fastigheter, säljer dem till underpris, bygger nya fastigheter till högre kostnader med högre hyror och/eller köper bostadsrätter för sin egen verksamhet. Inte ens ett barn som ”leker affär” skulle göra sådana dåliga affärer.

Fastighetsnämndens verksamhet styrs utifrån nyckelbegrepp som ”strategisk” och” stärkt kundfokus”. Begreppet duger dock inte att utvärdera verksamheten utifrån och har ingen styrande funktion. Istället är det den politiska beställningen – ”sälj allt som går” – som styr verksamheten. Det finns stora risker att natur- och kulturvärden hamnar i kläm när allting styrs utifrån ekonomiska incitament.

Vi beklagar den kortsiktiga politik som präglar Fastighetsnämnden. Att inte ha en hög nivå på underhållet av stadens fastigheter, utan istället spara in på detta, leder enbart till att det blir dyrare på sikt och är inte ett tecken på god förvaltning. Vi ställer oss också frågande till det överskott i budgeten förvaltningen har och undrar om detta enkom är av godo.

Särskilt uttalande lämnas av Mattias Ericson (V) enligt följande:

I visionerna för 2010 kan man läsa att fastighetskontorets vision är Stockholm ska vara ” ett Stockholm i världsklass- där vi skapar värden och attraktiva miljöer som lämnar ett positivt intryck” och att nämndens utifrån kommunfullmäktiges mål är ” Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och tillgänglig och växande stad för boende, företagare och besökare”.

Visionerna kan tyckas goda men för att nå visionerna krävs mer än ord, i verksamhetsberättelsen kan man se att de visioner och inriktiningar som alliansen tagit i KF- beslut och nämndbesluten inte är i harmini med varandra, tvärtom återstår en hel del arbete om man ser till kulörten i de olika markeringarna.

Är alliansen verkligen nöjd med måluppfyllelsen i årsredovisningen?

Trots alla miljörapporter som finns att läsa, vilka tycks dessa helt gått förbi alliansen, så är miljöarbetet inte prioriterat i en målstyrd allians. Anmärkningsvärt är att trots att arbetet med energieffektivisering har ett startdatum 2008 så är arbetet långt från måluppfyllelse, samma gäller på punkt efter punkt i att minska miljöpåverkan.

Vi kan konstatera att om vår budget fått råda skulle miljöarbetet fått en betydande större vikt och en mer framskjuten plats.

Att grönmarkera markera KF:s mål för Stockholm som en ren, vacker och trygg stad, förefaller märkligt när både kännedom om det förebyggande säkerhetsarbetet, rutiner för incidentrapporter och utbildningsplan för säkerhetsarbetet rödmarkerats? Också när det gäller arbetsmiljö och implementering av kärnprocesser finns frågetecken som behöver rätas ut.

Även under 2010 har den moderatledda försäljningsivern av stadens tillgångar i form av fastigheter fortgått.

§11 Förslag till arbetsmiljöpolicy och fördelning av arbetsmiljöansvar

Dnr 1.1.2-055/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till arbetsmiljöpolicy.

2 Fastighetsnämnden beslutar att fördela arbetsmiljöansvaret till förvaltningschefen som i sin tur fördelar arbetsmiljöansvaret enligt kontorets förslag.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 26 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§12 Strategi för fastighetskontorets tillgänglighetsarbete

Dnr 1.1.2-072/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till strategi för fastighetskontorets tillgänglighetsarbete.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 19 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP) enligt följande:

Ett år efter det att Stockholm skulle ha varit världens mest tillgängliga huvudstad är det både pinsamt och skamligt att arbetet med att tillgänglighetsanpassa befintligt fastighetsbestånd måste fortgå. Arbetet skulle självklart varit slutfört. Men, för att leva upp till de stora orden om ”att vara världsbäst”, måste prioriteringar göras. Allianspartierna har valt att inte prioritera tillgänglighet och därför har inte heller de mål som sattes redan 2004 kunnat uppnås. Grunden för tillgänglighetsarbetet är en FN-konvention som Sverige ratificerat och som förpliktigar världens länder att till 2010 anpassa samhället också för människor med funktionsnedsättning.

Särskilt uttalande lämnas Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Stockholm är en stad som vi tycker ska ha höga ambitioner vad gäller hållbarhet, tillgänglighet och modernitet. Stockholm har alla förutsättningar att gå före i dessa frågor, och vi ser ingen anledning god nog att låta bli. Ändå är det vad den borgerliga majoriteten väljer att göra.

Ett år efter att Stockholm skulle ha varit världens mest tillgängliga huvudstad är finns det ingen tillräcklig ursäkt för att arbetet med att tillgänlighetsanpassa befintligt fastighetsbestånd måste fortsätta, för att vi inte nått längre än vad vi gjort. Vår stad har alla haft alla förutsättningar att ha uppnått målet från 2004, alla förutsättningar utom politisk vilja. Den borgerliga majoriteten har under föregående mandatperiod valt att konsekvent prioritera ner tillgänglighetsarbetet och lagt energi och fokus har på utförsäljningar och ombildningar. Inriktningen för kommande mandatperiod tycks tyvärr vara densamma.

Den borgerliga majoriteten vill lägga 15 miljoner på fastighetskontorets tillgänglighetsarbete. 15 miljoner för fastighetskontorets tillgänglighetsarbete kommer inte göra den skillnad vår stad skulle behöva. 15 miljoner räcker definitivt inte för att nå målsättningarna från 2004. 15 miljoner för tillgänglighetsarbetet visar tydligt att tillgänglighet inte är ett område den borgerliga majoriteten tänker prioritera den här mandatperioden heller. Det är märkliga och omoderna prioriteringar som skapar en segregerad, otillgänglig och trist stad. Det är prioriteringar vi djupt beklagar.

§13 Miljöklassning vid större om - och nybyggnation

Dnr 4.1-041/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att fastighetskontoret miljöklassar fastigheter vid om - och nybyggnad i enlighet med förslaget i detta tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 18 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Nämnden återremitterar ärendet med följande tillägg:

Miljöklassning bör göras vid all om - och nybyggnation. Vi anser inte att ärendet klargör vilket system, eller vilka system som ger den samlade bästa metoden att göra det på. Eller huruvida olika system kan användas beroende på byggnationens storlek. Därför efterfrågar vi en grundligare och mer långsiktig analys av både miljö- och ekonomi vid användning av de olika systemen innan dess att nämnden tar sitt beslut.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot förslag att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer sedan övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Madeleine Sjöstedst m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Elisabeth Svenssons (C) förslag till beslut.

Reservation

Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Stockholms stad har ambitiösa miljömål och för en ansvarsfull miljöpolitik. För boende och besökare är den goda miljön en av Stockholms absolut främsta tillgångar. Frisk luft, rent vatten och en giftfri miljö främjar hälsa och livskvalitet, närheten till naturen gör staden attraktiv. Stockholm ska fortsatt vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet. En del i detta arbete är att tillse att stadens fastigheter är miljömässigt hållbara.

För att lyckas måste miljökunskapen inom stadens egna förvaltningar ständigt öka och forskningsbaserad miljöhänsyn ska vara en viktig ledstjärna i verksamheterna. Det är därför positivt att fastighetskontoret antagit ett miljömål som säger att alla ny- och ombyggnationer av stadens fastigheter ska miljöklassas.

Fastighetskontoret ska givetvis eftersträva att nå den högsta miljöklassificeringen som är möjlig utifrån respektive fastighets förutsättning.

§14 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Svar på remiss

Dnr 1.6-562/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till stadsbyggnads- och idrottsroteln överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet”.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 24 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Vi finner idrottsförvaltningens förslag till långsiktig plan i huvudsak väl genomarbetad och fram­åtblickande i det att den sätter fingret på viktiga strategiska områden för idrottsnämndens roll och framtida arbete. Många viktiga frågor reses såsom barns och ungas ökade fysiska inaktivi­tet, det minskade intresset för föreningsengagemang, ökat behov av stadens samverkan med idrottsrörelsen och skolan, ökat behov av utveckling av anläggningsutbudet med mera.

Med den strukturomvandling som pågår i staden tomställs av och till stora industrilokaler. Dessa kan ibland omvandlas till idrottslokaler till betydligt lägre kostnader än vad kostnaden blir för staden vid nybyggnation av idrottshall.

Man kan också då undvika att hamna i den markkonkurrens som ofta kan bli då hallar ofta är skrymmande. Staden bör ha en beredskap att ”slå till” när sådana tillfällen bjuds.

Det står klart att Stockholms stad och dess idrottsnämnd har en mycket viktig roll att fylla när det gäller att samordna utvecklingen av stadens idrottsliv. För detta krävs ett politiskt ledarskap och medel för att samla idrottens olika aktörer, utveckla motions- och idrottsfor­merna, ta nödvändiga investeringar och överhuvudtaget bejaka den positiva kraft idrotten för med sig.

Allt detta måste mötas med en ny idrottspolitik som inte styrs av besparingsting för att hantera skattesänkningar utan av framtidens behov inom bredd- och elitidrotten såväl som folkhälsan i staden. Det är vidare givet att detta ska vara en politik som planeras för jämställd idrott.

§15 Motion om Stockholms stads avtal om elförbrukning. Svar på remiss

Dnr 1.6-597/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att som svar på motionen åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 24 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Ewa Larsson m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden tillstyrker motionen med tillägget:

Stadens hyresgäster måste få ekonomiska incitament till energibesparande åtgärder. Det är därför viktigt att säkerställa att elräkningen separeras från hyran när nya hyresavtal tecknas.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Bengt Sandberg m.fl. (S) förslag.

Reservation

Ewa Larsson m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§16 Beslut om förlängning av hyresavtal inom fastigheten Klamparen 7 avseende exploateringsnämnden

Dnr 3.2.2 -007/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att förlänga hyresavtalet med Exploateringsnämnden avseende lokal i fastigheten Klamparen 7 (Tekniska nämndhuset) med ytterligare tre år enligt de villkor som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande.

2 Fastighetsnämnden uppdrar till t.f. förvaltningschefen att underteckna hyresavtalet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 24 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§17 Ombyggnad av Klarascenen i Stadsteatern i fastigheten Skansen 23. Slutrapport

Dnr 2009/201/285

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapport för ombyggnad av Klarascen i Stadsteatern i fastigheten Skansen 23.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§18 Ombyggnad av Kulturhuset för Läsesalongen i Skansen 23. Slutrapport

Dnr 2008/201/394

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapport för ombyggnad av Kulturhuset för läsesalong i Skansen 23.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§19 Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Lägesrapport

Dnr 4.4-568/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport gällande renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 januari.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§20 Anläggande av 7-manna konstgräsplan på Bäckahagens bollplan. Genomförandebeslut

Dnr 5.2-047/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisat förslag och ger fastighetskontoret i uppdrag att genomföra anläggande av 7-mannakonstgräsfotbollsplan på Bäckahagens BP från grusfotbolls­plan till konstgräsfotbollsplan till en kostnad av cirka 8,0 mnkr varav 7,5 mnkr som ska inrymmas i fastighetsnämndens ram för idrottsinvesteringar.

2 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att påbörja upphand­ling av entreprenaden för genomförandet inom ramen för beslutad budget.

3 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att teckna hyresavtal med idrottsförvaltningen om Bäckahagens BP.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets och idrottsförvaltningens förslag.

§21 Anläggande av 11-manna konstgräsplan på Ängby Södra bollplan. Genomförandebeslut

Dnr 5.2-048/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisat förslag och ger fastighetskontoret i uppdrag att genomföra upprustningen av Ängby Södra BP från grusfotbollsplan till konstgräsfotbollsplan till en kostnad av ca 10,5 mnkr, varav 6,0 mnkr finansieras inom fastighetsnämndens ram för idrottsinvesteringar.

2 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att påbörja upphandling av entreprenaden för genomförandet inom ramen för beslutad budget.

3 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att teckna hyresavtal med idrottsförvaltningen om Ängby Södra BP.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets och idrottsförvaltningens förslag.

§22 Försäljning av fastigheten Grangården 1 i Hägersten. Inriktningsbeslut

Dnr 5.3.2-038/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att påbörja en försäljning av fastigheten Grangården 1 i Hägersten.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 19 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Ewa Larsson m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut

samt därutöver anförs följande:

Det är häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen fortsätter att sälja ut Stockholm. Trots hård kritik, inte minst från stadens revisorer fortsätter majoriteten med utförsäljningarna som ett politiskt egenvärde. Denna politik har sin grund i majoritetens dogmatiska politik om att allt som kan säljas ska säljas och allt som kan privatiseras ska privatiseras. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Det finns förutom de sakliga argument som framförts, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det finns goda grunder för detta, men att som huvudprincip att sälja ut så mycket som möjligt är inte en ansvarsfull, långsiktig politik.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M), Elisabeth Svenssons (C) och Ewa Larssons m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§23 Rapport från förvaltningschefen

Från och med den 15 februari 2011 har personal från idrottsförvaltningen börjat på fastighetskontoret.

Rapport angående snö och is. Inga personskador är inrapporterade dock en bilskada.

På fastighetsmarknaden råder en viss överhettning vilket gör att prisbilden på investeringsprojekt ökar.

§24 Övriga frågor

§25 Talan om inlösning hos fastighetsdomstolen enligt 28 § bostadsförvaltningen avseende tomträtter till fastigheter

Dnr 2.1.1-035/2011

Sekretess enligt 30 kap 22 kap offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

sekretessbelagt av tf. förvaltningschef Thomas Perslund.