Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2011-03-15

Sammanträde 2011-03-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll 1/2011

5 Fastighetskontorets miljöinriktning 2011-2013

6 Uppsägning av hyresavtal med Kulturnämnden på fastigheten Skansen 23. Genomförandebeslut

7 Villkorsändring av hyresavtal med SOS Alarm Sverige AB på fastigheten Johannes Mindre10. Genomförandebeslut

8 Reviderat genomförandebeslut avseende utveckling och upprustning av handikappbadet vid Stora Sköndal. Genomförandebeslut (Fsk+Idf)

9 Beslut om förlängning av hyresavtal inom fastigheten Stadsarkivet 1 avseende stadsarkivet

10 Planering av Kulturkluster kring gasklockorna i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Utredningsbeslut (Fsk+Expl)

11 Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong på nordvästra Kungsholmen. Slutrapport

12 Framtida användning av magasinsbyggnaden inom Kista Gård 2. Inriktningsbeslut

13 Förvärv, ombyggnation och uthyrning av två flyglar samt lång sal under Storkyrkans gård på fastigheten Rådstugan 2 i Gamla Stan. Inriktningsbeslut.

Sekretess enligt 19 kap. 1§ och 19 kap. 3§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

14 Försäljning av del av fastigheten Hägersten 2:5 i Hägersten. Inriktningsbeslut

15 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker den 22 mars 2011 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den1 mars 2011 och den 15 mars 2011 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-079/2011

Delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret för tiden 2010-11-24 – 2010-11-29 enligt förteckning från den 24 februari 2011 anmäls.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2011

Dnr1.1.3-033/2011

Protokoll 1/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 24 januari 2011 anmäls.

§5 Fastighetskontorets miljöinriktning 2011-2013

Dnr 1.1.2-110/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till miljöinriktning 2011-2013.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl.(FP), Billy Östh m.fl. (M), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår (se beslutet).

2) Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden godkänner delvis förslaget.

2 Nämnden minskar energianvändningen i stadens fastigheter med 30 % till år 2014.

3 100 % av energianvändningen i Fastighetskontorets lokaler baseras på förnybara energikällor år 2014.

4 Nämnden utreder möjligheterna för produktion av vind- och solenergi i kontorets fastigheter.

5 10 % av Fastighetskontorets energiförsörjning ska komma från solenergi år 2014.

6 Nämnden inför fastighetsnära källsortering i nämndens fastigheter.

Det är positivt att Fastighetskontorets miljöinriktning 2011-2013 nu tas upp för beslut i nämnden, vilket tidigare inte gjorts. Vi är dock bekymrade över att ambitionsnivån inom vissa delar är alltför låg och att det råder vissa oklarheter om målen.

När det gäller miljö- och energiledningen så skrivs att miljö- och energikrav ska ställas i de upphandlingar som kontoret gör. Ett sådant mål blir ganska uddlöst om det inte samtidigt framgår vilka miljö- och energikrav som ska ställas.

Energianvändningen ska minska med 30% till 2014 och vi gröna avsätter 100 miljoner kr per år för att uppnå detta. Men vi ska inte bara minska energianvändningen, vi måste också öka produktionen av förnybar energi.

Därför vill vi utveckla avfallshanteringen i stadens fastigheter och inrätta omfattande system för källsortering och insamling av organiskt avfall för tillverkning av biogas. Stadens saluhallar, torgplatser och den nya ’Matstaden’ ska förses med kompletta, moderna och effektiva system för källsortering och insamling av alla fraktioner inklusive organiskt avfall för tillverkning av biogas. Så långt som möjligt ska fastighetsnära källsortering införas i nämndens fastigheter. I stadens fortsatta planering för nya återvinningscentraler bör utredas vilka av stadens bergrum som är lämpliga för att inrymma nya återvinningscentraler.

Stockholm stads nuvarande mål är att samla in 35% av matavfall från storkök, restauranger och verksamheter, men inte från hushållen. Miljöpartiet vill inkludera hushållen i detta mål och på sikt öka det till 70% till 2014. Vi vill att Fastighetskontoret ska vara ledande i arbetet att uppnå detta mål.

I stadens miljöprogram står att stadens bilpark ska bestå till 100 procent av miljöbilar som till 85 procent körs på förnybart drivmedel år 2011. Det är då förvånande att Fastighetskontorets förslag om miljöeffektiva transporter är att minst 90% av transporterna som utförs ska utföras med miljöfordon. Varför är målet inte 100%?

Samma resonemang används kring giftfria varor och byggnader. För Miljöpartiet är den en självklarhet att 100% av de material och varor som används, ska innehålla ämnen som rekommenderas eller accepteras enligt miljöbedömningssystem ByggVaruBedömningen. 90% är inte en tillräcklig målsättning.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) förslag.

Reservation

Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

De fastigheter som Staden äger bör vara Stockholms mest miljövänliga fastigheter och är de inte det ska Staden sträva efter att de blir det. Genom att ligga i framkant vad gäller miljöteknik, avfallshantering och så vidare kan Staden driva på miljöutvecklingen också hos privata fastighetsbolag och därmed utvecklingen i hela Stockholm. I den föreslagna miljöinriktningen för Fastighetskontoret finns flera positiva förslag som kommer att göra Stadens fastigheter mer miljövänliga, men de förslagna ambitionerna är inte tillräckliga för att göra Stadens fastigheter till den gröna pådrivande faktor de skulle kunna bli. Det är tråkigt att majoriteten väljer att inte använda sig av de verktyg som står till förfogande för att se till att Stockholm går före och visar vägen.

En källsorteringsuide för alla hyresgäster är välvilligt, att utveckla riktigt bra källsortering inklusive sortering av matavfall hade varit bättre. Att sortera ut matavfall och använda för biologisk behandling i de fastigheter där det genreras över 70 kubik matavfall årligen är rimligt, att höja den ambitionen och samla in än mer hade varit att gå före. Att genomföra en energisparkampanj riktad mot hyresgästerna gör eventuellt viss nytta, men det löser inte problemen.

Staden har i de egna fastigheterna en enorm möjlighet att testa nya tekniker, att utveckla gröna fastigheter, att inspirera och motivera. Om Staden använde de möjligheterna skulle det vara bra för miljön, för hyresgästerna och för de entreprenörer som arbetar med miljöteknik. Det vore bra för Stockholm.

Särskilt uttalande lämnas av Mattias Ericson (V) enligt följande:

Intentionerna i förvaltningens förslag är goda men inte tillräckliga. Som vi påpekade i verksamhetsuppföljningen för 2010 så är arbetet med energieffektivisering långt från måluppfyllelse, samma gällde på punkt efter punkt i att minska miljöpåverkan.Miljöarbetetär prioriterat område för Vänsterpartiet och vi har i budgeten avsatt en miljömiljard, vi konstaterar att om vår budget fått råda skulle miljöarbetet fått en betydande större vikt och en mer framskjuten plats.

§6 Uppsägning av hyresavtal med Kulturnämnden på fastigheten Skansen 23. Genomförandebeslut

Dnr 3.2.2-114/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner att fastighetskontoret säger upp hyresavtalet för avflytt med kulturnämnden i fastigheten Skansen 23, Kulturhuset.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget samt därutöver anföra:

Vi framhåller vikten av kallhyra när avtal förhandlas om.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Bengt Sandbergs m.fl. (S) förslag.

Reservation

Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§7 Villkorsändring av hyresavtal med SOS Alarm Sverige AB på fastigheten Johannes Mindre10. Genomförandebeslut

Dnr 3.2.2-115/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner uppsägning av avtal för villkorsändring med SOS Alarm Sverige AB på fastigheten Johannes Mindre 10.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget samt därutöver anföra:

Vi framhåller vikten av kallhyra när avtal förhandlas om.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Bengt Sandbergs m.fl. (S) förslag.

Reservation

Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§8 Reviderat genomförandebeslut avseende utveckling och upprustning av handikappbadet vid Stora Sköndal. Genomförandebeslut

Dnr 4.21.1-123/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner en ökad investeringsutgift för projektet, i

förhål­lande till tidigare beslut i idrottsnämnden, med 7,8 mnkr till totalt 25 mnkr. Ök­ningen ska inrymmas i fastighetsnämndens ram för idrottsinvesteringar

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att ta fram förslag till erforderliga avtal med Stiftelsen Stora Sköndal (dels ett arrendeavtal och dels ett hyresavtal för befintliga byggnader). Avtalet ska ersätta ett tidigare tecknat hyresavtal mellan stiftelsen och idrottsförvaltningen.

3 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att teckna hy­ resavtal/arrendeavtal med idrottsförvaltningen rörande berörd mark och byggnader i Stora Sköndal.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 22 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag

§9 Beslut om förlängning av hyresavtal inom fastigheten Stadsarkivet 1 avseende Stadsarkivet

Dnr3.2.2 -112/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att förlänga hyresavtalet med Stadsarkivet avseende lokal i fastigheten Stadsarkivet 1 med ytterligare tre år enligt de villkor som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande.

2 Fastighetsnämnden uppdrar till t.f. förvaltningschefen att underteckna hyresavtalet.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag

§10 Kulturkluster kring gasklockorna i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Utredningsbeslut.

Dnr 5.2-109/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets och exploateringskontorets gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att planera för ett kulturkluster inom området och återkomma med ett inriktningsbeslut under 2011.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 23 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjösted tm.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget samt därutöver anföra:

Vi ser mycket positivt på att skapa en miljöstadsdel i Norra Djurgårdsstaden. Det är angeläget att stadsdelen också lockar fler än de boende i stadsdelen, redan från början bör kollektivtrafik säkras för både nyinflyttade och besökare. Vi ser också vikten av att kulturklustret lockar starkt och brett. Det är angeläget att ta tillvara den kulturhistoriskt unika industrimiljön samt att stärka sambandet med Nationalstadsparken och den yttre gröna miljön kring kulturklustret.

Miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter i Fastighetsnämnden önskar få delrapporter från Fastighetskontoret och styrgruppen under utredningens gång. Vi vill lyfta fram några aspekter som vi ser angelägna att få klarlagda i utredningens punkter som Fastighetskontoret ansvarar för;

- Kulturklustret bör medverka till ökad förståelse för det historiska verksamhetsklustret. Det är angeläget att involvera Gasklocka 4 i klustret, då klustrets yttre miljö måste integreras.

-Verksamheterna i klustret måste självklart tillvarata de olika byggnadernas unika förutsättningar och samband. Förutsättningar för öppen kulturell mångfald måste tillvaratas.

-Intäkter och kostnader bör beskrivas i ett vidgat perspektiv. Den ekonomiska bilden måste tydliggöra långsiktiga konsekvenser. Högre byggkostnader kan ge lägre energi- och driftkostnader samt ökade intäkter.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Bengt Sandbergs m.fl. (S) förslag.

Reservation

Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§11 Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong på nordvästra Kungsholmen. Slutrapport

Dnr 2008/201/245

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapport för uppförande av Kristinebergs strandpaviljong på nordvästra Kungsholmen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 16 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§12 Framtida användning av magasinsbyggnaden inom Kista Gård. Inriktningsbeslut

Dnr 4.2.1-434/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att projektera för varsam ombyggnation av magasinsbyggnaden inom Kista Gård till en kostnad om totalt 500 tkr.

2 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden med erforderliga hyresavtal med lämplig restauratör avseende magasinsbyggnaden inom Kista Gård.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 23 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§13 Förvärv, ombyggnation och uthyrning av två flyglar samt en lång sal under Storkyrkans gård på fastigheten Rådstugan 2 i Gamla Stan. Inriktningsbeslut

Dnr 5.3.1-119/2011

Sekretess enligt 19 kap. 1§ och 19 kap. 3§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

§14 Försäljning av del av fastigheten Hägersten 2:5 i Hägersten. Inriktningsbeslut

Dnr5.3.2-062/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att påbörja försäljning av del av fastigheten Hägersten 2:5 i Hägersten.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 22 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att återremittera samt att därtill anföra följande:

Det är häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen fortsätter att sälja ut Stockholm. Trots hård kritik, inte minst från stadens revisorer fortsätter majoriteten med utförsäljningarna som ett politiskt egenvärde. Denna politik har sin grund i majoritetens dogmatiska politik om att allt som kan säljas ska säljas och allt som kan privatiseras ska privatiseras. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade.

Gång på gång kan vi konstatera att den nuvarande majoritetens strategi med ett lågt underhåll tycks ha ett politiskt syfte: Att ha som förevändning för försäljning. Ett dåligt underhåll och behöver aldrig bli ett skäl till försäljning. I det här fallet finns alternativ: Vi föreslår att fastighetskontoret får uppdraget utveckla fastigheten i stället för att avveckla den. Möjligetern till utveckling är många, allt från ungdom, idrott och föreningsverksamhet.

Det finns förutom de sakliga argument som framförts en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det finns goda grunder för detta, men att som huvudprincip att sälja ut så mycket som möjligt är inte en ansvarsfull, långsiktig politik.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot förslag att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner därefter att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP), Billy Ösths m.fl. (M) och Jakop Dalunde m.fl. (MP) förslag.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet framhåller att en förutsättning för försäljningen är ett 4H har långsiktiga möjligheter att vara kvar och utvecklas. Därför ser vi positivt på att ett av staden ägt bolag som Micasa skulle ta över.

§15 Rapport från förvaltningschefen

Ekonomirapportering och tidplan för ekonomiska rapporter

- Inget att kommentera kring utfall det vill säga inga prognosförändringar.

- Justerat verksamhetsplanen (VP) kommer till aprilnämnden.

- 3-åringen kommer som separat ärende i aprilnämnden.

- Osäkerhet kring justerat VP är på grund av mängden avtal som skall hanteras med idrottsförvaltningen vilket gör att korring kring justerat VP i april hanteras i Tertialrapport 2

- Av samma anledning kommer det eventuellt en korrigerad 3-åring i septembernämnden

- Ny avkastningsmodell för FSK för genomförandebeslut i septembernämnd

Thomas Perslund tackar för sig som tillförordnad förvaltningschef.

§16 Övriga frågor

Ordföranden Madelene Sjöstedt avtackar tillförordnade förvaltningschefen Thomas Perslund för sin tid på fastighetskontoret.