Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2013-02-05

Sammanträde 2013-02-05

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av protokoll 7/2012 från rådet för funktionshinderfrågor

5 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok. Svar på remiss

6 Motion om att 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Svar på remiss

7 Motion om utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande. Svar på remiss

8 Angående motion om reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Remissvar

9 Möte om omlokalisering av Slakthusområdet. Svar på skrivelse

10 Renoveringsbehov och kostnader för upprustning av fyra sim- och idrottshall. Svar på skrivelse

11 Moderna energieffektiva badanläggningar. Svar på skrivelse

12 Inventera möjligheterna till att upprätta studentbostäder inom det befintliga beståndet. Svar på skrivelse

14 Verksamhetsanpassning av Sköndalsladan, Sköndal 2:1. Genomförandebeslut

15 Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Reviderat genomförandebeslut

16 Byggande av en ny idrottshall på Stora Mossens IP. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

17 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall. Slutrapport

18 Affärskoncept för idrottsanläggningar. Lägesrapport

19 Förvärv av bostadsrättslokal i bostadsrättsföreningen Ekskogen för uthyrning till Farsta stadsdelsnämnd för användning som gruppboende. Genomförandebeslut

20 Förvärv av bostadsrättslokal i kvarteret Europén för uthyrning till Bromma stadsdelsnämnd för användning som förskola. Genomförandebeslut

21 Rapport från förvaltningschefen

22 Frågor för beredning och övrig information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen den 14 februari 2013 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 24 januari 2013 och den 5 februari 2013 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-046 /2013

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret från och med 2012-04-25 – 2012-11-08.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 20 november 2012.

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.3-014/2012

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträde nummer 7/2012 från den 26 november 2012 anmäls.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vi uppmärksammar att rådet nu i efterhand har diskuterat hyreshöjningen av LSS-bostäder. Vi ville ju under förra nämnden återremittera detta ärende då vi menade att nämnden annars förbiser rådets funktion. Vi kan inte fatta beslut som berör rådet innan rådet fått yttra sig i ärendet. Dessutom ville vi veta hur detta kan komma att påverkar brukarna i slutänden.

§5 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok. Svar på remiss

Dnr 1.6-479-2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens finansrotel överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok”.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 3 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Att införa standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering är i grunden positivt. Samtidigt som det är viktigt att beakta de skilda behov och krav på dokumenthantering som finns inom de olika förvaltningarnas verksamheter, bör ambitionen vara att i största möjliga utsträckning standardisera arbetsprocesserna för så många befattningskategorier som möjligt inom stadens förvaltningar.

§6 Motion om att 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Svar på remiss

Dnr 1.6-538/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens finansrotel överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Motion om 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020”.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 27 december 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

- Godkänna förvaltningens förslag till beslut

- Ge kontoret i uppdrag att utifrån motionen och miljöpartiets budget upprätta en handlingsplan för att 20 procent av fastighetsbeståndets elkonsumtion ska täckas av el från solceller till 2020.

Vi är glada att kontoret ser positivt på Miljöpartiets ambitioner om ökad konsumtion av el från solceller och delar bilden av det behövs en inventering över Stockholms takytor för att se vilka som kan lämpa sig för produktion av solenergi. Vi välkomnar även att kontoret knutit till sig ny kompetens på området och visat stort intresse för frågorna. Men vi tror tyvärr inte att de ekonomiska ramarna som majoriteten lägger fram räcker för att verkställa detta och andra angelägna energiprojekt i närtid. Det krävs stora resurser för att inventera beståndet, ta fram planer, upphandla konsulter, uppgradera tak och köpa in solceller. I miljöpartiets budget avsätter vi därför 100 miljoner kronor mer varje år än majoriteten, just för denna typ av insatser på energiområdet. Med vår politik skulle projekt av denna typ och skala redan kunna vara igång idag. Detta skulle inte bara innebära stora vinster för miljön, utan även skapa många nya gröna jobb och på lång sikt vara mycket lönsamt ekonomiskt.

Till sist vill vi även framhålla att 20 procents konsumtion av el från solceller inte behöver uppnås enkom genom ökad produktion av el från solceller, utan även genom satsningar för effektiviseringar för att minska den totala användningen av energi. Detta är både billigare och bättre för miljön.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vänsterpartiet ser mycket positivt på att se över hur man kan uppnå ett mål om att låta 20 procent av elkonsumtionen täckas av solceller. Vi har i vår budget i kommunen en klimat- och framtidsmiljard där vi nämner detta och skulle gärna se att nämnden går vidare med dessa ambitioner.

§7 Motion om utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande. Svar på remiss

Dnr 1.6-544/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens finansrotel överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Motion om utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande”.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 10 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen föreslå att

- Motionen delvis tillstyrks

- Utöver detta anföra

Vi arbetar för ett Stockholm som är långsiktigt hållbart. Det kräver att vi säkrar och ökar antalet jobb, samtidigt som miljöpåverkan hålls nere. Västberga-Årsta är en pusselbit som kan bidra till den visionen.

Västberga industriområde med Årsta partihallar är ett område med stor potential. Det ligger nära Stockholm och har goda järnvägsförbindelser, vilket båda är bra för miljön eftersom det minskar miljöskadliga transporter. Dessutom är området stort vilket öppnar för bostadsbyggande och ger möjlighet för industrin att såväl växa som omforma sig efter förändringar i omvärlden.

Vi vet alltså redan att förutsättningarna är ovanligt goda i Västberga-Årsta. Till detta ska läggas att både företrädare för livsmedelsindustrin och berörda arbetstagarorganisationer uttryckt önskemål om att Slakthusområdets livsmedelsindustri flyttas till Västberga-Årsta. Detaljer kring utvecklingen av område behöver utredas vidare. Att i nuläget stänga dörren till den möjlighet som utvecklingsområdet ger vore mycket oklokt.

I Stockholms strategiska Vision 2030 har staden förbundit sig att arbeta för unika möjligheter till arbete genom ett varierat utbud av arbeten och ett stort och brett näringsliv som skapar arbetstillfällen. I samma vision slås fast att transportsystemet ska utmärkas av en innovativ och koldioxidneutral transport- och miljöteknik och en välutbyggd logistisk planering. Smarta trafiklösningar ska byggas för att kunna uppnå målet om att vara fossilbränslefritt år 2050.

Denna vision förpliktigar. Stadens ledning måste ta den på allvar. Annars kommer Stockholm att utvecklas i en riktning som blir sämre för de som bor och vistas här.

3) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Fastighetsnämnden instämmer med motionären. Det är viktigt att utveckla ett program för bostäder och företagande som motionären skriver. Detta är ett område som har många möjligheter och en utredning för hur man bäst tar vara på de möjligheter som finns.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§8 Angående motion om reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Remissvar

Dnr 1.6-553/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens stadsbyggnads- och idrottsrotel överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Motion om reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader”.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 9 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Fastighetsnämnden instämmer helt med motionären och vill betona att det finns fler städer som är mer varsamma om det offentliga rummet. Reklamskyltar hör inte hemma på blå och grönklassade byggnader.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§9 Möte om omlokalisering av Slakthusområdet. Svar på skrivelse

Dnr 1.6-554/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att besvara skrivelse gällande möte om omlokalisering av Slakthusområdet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 15 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

- Avslå förvaltningens förslag till beslut

- Tillstyrka skrivelsen och ge kontoret i uppdrag att ordna ett möte mellan nämnden och berörda parter

- Utöver detta anföra:

Ett Stockholm med mat i världsklass?

Stockholm en modern livsmedelsindustri som kan hålla vår stad med närproducerade livsmedel. För att långsiktigt värna livsmedelsindustrin i vår stad vill vi att man utreder möjligheterna att flytta Slakthusområdet till Årsta partihallar och Västberga industriområde. Enligt vårt förmenande så har Årsta partihallar och Västbergaindustri område större möjligheter att utvecklas till ett nytt miljövänligt, ekologiskt hållbart industriområde för stockholmarna. Där ska livsmedelsindustrin inte bara skyddas från att tvingas längre från konsumenterna, utan också kunna växa. Såväl de ledande företagarna på området som idag finns i Slakthusområdet som Livsmedelarbetarförbundet är överens om att Årsta partihallar och Västberga industriområde är ett attraktivt område för Stockholms livsmedelindustri.

Därför är det problematiskt att det ansvariga borgarrådet vänder sig mot det föreslagna mötet. Det är också svårbegripligt. Stockholm stad har en chans att satsa på en modern och växande livsmedelsindustri, en livsmedelsindustri i världsklass. Vi har chansen att göra det tillsammans med näringen och fackförbundet. Istället väljer staden att gå sin egen väg, och inte lyssna på de sakägare som har idéer och visioner för vår livsmedelsindustri. Det är en trångsynt och ambitionslös näringspolitik.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP). Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstning

Omröstning begärs i förslag till beslut.

I omröstningen står ja för förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och nej står för förslag från Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V). Omröstningens utfaller enligt följande:

Jakob Dalunde (MP) Avstår

Peter Jönsson (M) Ja

Petter Krönmark (M) Ja

Johan Möller (M) Ja

Mikael Eskman (M) Ja

Olof Hermansson Wallentin (FP) Ja

Elisabeth Svensson (C) Ja

Bengt Sandberg (S) Nej

Sonja Pagrotsky (S) Nej

Nicklas Nilsson (S) Nej

Ewa Larsson (MP) Avstår

Sebastian Wiklund (V) Nej

Madeleine Sjöstedt (FP) Ja

Vid sammanräkning av rösterna utfaller 7 ja röster, 4 nej röster och 2 avstår att rösta.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) (se beslutet).

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Renoveringsbehov och kostnader för upprustning av fyra sim- och idrottshall. Svar på skrivelse

Dnr 1.6-555/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att besvara skrivelse gällande renoveringsbehov och kostnader för upprustning av fyra sim- och idrottshallar från Sebastian Wiklund (V) med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 9 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att fastighetsnämnden äskar om ytterligare medel till investeringsbudgeten för beslutade renoveringar av simhallarna ska kunna fortskrida som planerat samt för en överdäckning av Nälstabadet under renoveringstiden

Att uppmuntra idrottsnämnden att göra detsamma

Att i övrigt anföra följande som svar på skrivelsen:

Byggstart för Åkeshov, Vällingby och Västertorp simhallar har planerats till 2014, 2016 respektive 2017. Det är viktigt att renoveringarna av dessa anläggningar inte drabbas negativt av att kostnaderna har ökat för Farsta sim- och idrottshall. En ökad investeringsbudget är en förutsättning för att upprustningen av de tre andra hallarna ska kunna genomföras enligt den tidsplan som beslutats.

Under byggtiden är det viktigt att simklubbar och den badande allmänheten har någonstans att ta vägen. Simklubbarna gör en mycket viktig insats både för folkhälsa och för att främja simkunnigheten i staden. Det råder redan nu brist på tider i stadens simhallar. För att möta efterfrågan ska en överdäckning av Nälsta friluftsbad göras. Utrymme för en överdäckning av Nälsta friluftsbad ska tillföras i investeringsbudgeten.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Sebastian Wiklund (V).

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§11 Moderna energieffektiva badanläggningar. Svar på skrivelse

Dnr 1.6-556/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att besvara skrivelsen angående moderna energieffektiva badanläggningar från Ewa Larsson med flera (MP) med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 11 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Satsningen på energieffektiva simhallar är en ytterst prioriterad fråga då staden har anslagit betydande belopp för reinvesteringar i och med Stimulans för Stockholm. Stadshusalliansen har redan i samband med budget för 2013 givit Fastighetskontoret och Idrottsförvaltningen i uppdrag att analysera drift- och underhållskonsekvenser i samband med investeringsbeslut för att tydliggöra den långsiktiga påverkan på stadens ekonomi. I uppdraget ligger bl.a. att fördjupa kunskapen om moderna och energieffektiva anläggningar med låg miljöpåverkan.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet tackar för det positiva svaret från förvaltningen. Förvaltningen arbetar redan i dag med utveckling av badanläggningar och välkomnar nu också uppdrag att genomföra en mer formell och omfattande utredning av hur moderna badanläggningar kan utformas. Miljöpartiet uppskattar också att förvaltningen vill utvidga utredningen till att omfatta alternativa lösningar inom området så som fuktsäkerhet, avdunstning samt luft- och vattenkvalitet. Det gemensamma målet är att badanläggningarna ska hålla hög kvalitet med låg miljöpåverkan där energieffektivitet och minskad kemikalieanvändning utgör honnörsord.

§12 Inventera möjligheterna till att upprätta studentbostäder inom det befintliga beståndet. Svar på skrivelse

Dnr 1.6-557/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att besvara skrivelsen om att inventera möjligheterna till att upprätta studentbostäder inom det befintliga beståndet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 december 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Det är glädjande att kontoret prioriterar studentbostäder. Enligt kontoret kommer 4000 studentbostäder att färdigställas under perioden 2010-1014. Om så sker är det mycket positivt, men vi kan konstatera att det hittills bara färdigställts ett par hundra studentbostäder (vilket främst skett genom ombyggnad).

Kontoret skriver vidare att de prövar varje fastighet för studentbostäder innan försäljning av byggnaden. Vi ställer oss frågande till varför det i så fall inte framgår av de försäljningsärenden nämnden får upp varför den aktuella fastigheten inte anses lämplig för studentbostäder. Det skulle skapa betydligt bättre förutsättningar för politisk styrning.

§13 Verksamhetsberättelse och bokslut 2012

Dnr 1.3-061/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse 2012.

2 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till budgetjustering på uppjusterad kreditivränta med 1,9 mnkr.

3 Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till utrangering och nedskrivning av anläggningsvärden motsvarande 19,8 mnkr.

4 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna verksamhetsberättelse 2012 till kommunfullmäktige.

5 Fastighetsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 22 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiets vision är ett modernt, mänskligt och miljömässigt Stockholm och vi vill att fastighetsnämnden ska vara en del i det arbetet. Kontoret ska bistå Stockholm med moderna fastigheter som människor vill arbeta, leva och verka i under långsiktigt hållbara förutsättningar.

Det är viktigt att staden föregår med gott exempel, oavsett om det gäller tillgänglighet, arbetsmiljö eller energieffektivitet. Staden ska vara drivande i en omställningsprocess.

Miljöpartiet menar att det fortfarande finns arbete kvar att göra innan dessa mål är uppnådda. Exempelvis, när det gäller energibesparande åtgärder behöver arbetet intensifieras. Även om flera viktiga projekt nu är igång är det fortfarande så att det saknas ett tydligt politiskt mandat för de prioriteringar som behövs för att uppnå redan lågt satta mål. Efter lång tid av förseningar och försummelse på energiområdet krävs nya direktiv med betydligt högre ambitioner och ett politiskt ledarskap i miljöfrågorna.

Miljöpartiet vill att vi slutar skjuta problemen framför oss och gör en kraftfull satsning på energieffektivisering, då detta inte bara är bra för miljön – utan också på sikt sparar skattemedel till Stockholmarnas gagn. Det finns också goda möjligheter att driva marknaden och skapa nya gröna företag och arbetstillfällen.

Även när det gäller underhållsarbetet visar verksamhetsberättelsen att det skulle behövas en mer långsiktig politisk styrning för att uppnå ett mer hållbart förvaltande, både ekonomiskt och ekologiskt.

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Fastighetsnämndens verksamhet har under 2012 präglats av en kortsiktig fastighetspolitik med låga ambitioner. Genom en aktiv fastighetspolitik skulle Stockholm stad kunna se till att det finns tillräckligt med bostäder av hög standard i alla delar av Stockholm utan också gynna vår näringspolitik, vårt kulturliv och hälsan hos stadens invånare. Genom energieffektiviseringar av stadens fastigheter och genom att ha höga miljökrav för nybyggnation kan staden gå före i utvecklandet av Stockholm till en grön och hållbar stad. Med en sådan linje i fastighetspolitiken skulle vi kunna bidra till en stad som står stark inte bara idag utan i framtiden. Vi kan konstatera att de viktiga perspektiven inte är vägledande för stadens fastighetsinnehav idag. Istället präglas stadens fastighetsinnehav av bristande underhåll och försäljningar av dåligt underhållna fastigheter. Vi beklagar den kortsiktiga politik som präglar fastighetsnämnden och Stockholm stad idag. Att inte ha en hög nivå på underhållet av stadens fastigheter, utan istället spara in på detta, leder till att det blir dyrare på sikt och är inte ett tecken på god förvaltning.

Vi vill ha en långsiktigt hållbar politik som värnar och utvecklar stockholmarnas gemensamma egendomar – via stadens innehav av till exempel fastigheter – istället för att avveckla dem. Vi vill se en politik som gynnar stockholmarna och Stockholm. Det kan ibland betyda att fastigheter bör säljas och i andra fall att de bör köpas, och det betyder inte minst att staden ska vara en långsiktig och god förvaltare av de fastigheter staden äger och ansvarar för. Stadens fastighetsinnehav är en resurs, en resurs vi kan använda för att skapa möjligheter för ett levande småföretagande, för ett rikt kulturliv och för stockholmarnas idrottande.

Vi kan konstatera att den budget som den borgerliga majoriteten fattat beslut om i kommunfullmäktige saknar de ambitioner för fastighetspolitik som vi socialdemokrater velat se och med att en socialdemokratisk budget för Stockholm hade fastighetsnämnden getts andra förutsättningar, förutsättningar att utveckla istället för att avveckla. Med en socialdemokratisk budget hade fastighetsnämnden varit en aktiv part i ett Stockholm med jobb, tillväxt och kunskap i fokus.

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vi ser att kontoret har gjort ett bra jobb efter de förutsättningar man har haft. Dessvärre är de politiska mål man satt upp allt för lågt ställda. Ett av de mål man satt upp men inte uppfyller är att minska antalet felavhjälpta hinder. Det hänger samman med att det finns ett större renoveringsbehov än vad det finns renoveringsbudget. Så länge det är på det viset så kommer man inte att komma ned i antalet felavhjälpta hinder. Det är skandal att borgarna lämnar efter sig en renoveringsskuld till framtiden.

Hade Vänsterpartiet haft makten hade vi utvecklat stadens strategiska ägande för att skapa den stad som vi vill leva i. Vi behöver ett ägande för att stimulera det demokratiska deltagandet. Detta gör vi genom att ta fram möteslokaler inom varje stadsdel och på så sätt ge mötesfriheten de grundförutsättningar som den behöver. Dessa lokaler ska vara tillgängliga och möjliga att ha samråd i.

Fastighetsnämnden bör även inventera de fastigheter man har för att försäkra sig om att de fastigheter som är ämnade för kultur också används på detta sätt. De kulturhistoriska fastigheter som staden förvaltar ska rustas upp och fyllas med innehåll som gör att en så bred allmänhet som möjligt kan disponera och besöka lokalerna.

Det fastighetsbestånd vi har ska energieffektiviseras och klimatanpassas enligt våra övergripande mål, stadens ambition bör vara att leda den utvecklingen. Genom vårt ägande ska vi möjliggöra för sport och fritidsverksamheter i Stockholm och investera i idrottsplaner, idrottshallar och de offentlig ägda inomhus- och utomhusbaden.

Vi ska också behålla industrimark och köpa och bli aktiva fastighetsägare, om det behövs, för att stimulera fler arbetstillfällen där dessa är få. Dessutom ska fastighetskontoret verka för att stadens arbetsplatser flyttar utanför tullarna. Vänsterpartiet kräver stopp för all utförsäljning av mark utanför staden tills dess att man utrett stadens strategiska intresse av ägandet. Att sälja av ideologiska anledningar är inte seriöst. Staden ska ha en plan med allt sitt ägande. Stadens fastigheter som hyrs ut till staden själv, till kulturliv eller föreningsliv ska styras av självkostnadsprinciper eller subventioneras när detta är motiverat.

§14 Verksamhetsanpassning av Sköndalsladan, Sköndal 2:1. Genomförandebeslut

Dnr 5.2-349/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra verksamhetsanpassning av Sköndalsladan till en kostnad av 875 tkr.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§15 Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 4.2.1-047/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner föreliggande reviderat genomförandebeslut gällande renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen.

2 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 15 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§16 Byggande av en ny idrottshall på Stora Mossens IP. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 4.4-042/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisat förslag till byggande av en ny idrottshall med dubbla planer på Stora Mossens IP till en beräknad investeringsutgift om högst 40,0 mnkr, som utförs efter beställning från idrottsförvaltningen.

2 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna ett tillägg till nuvarande hyresavtal med idrottsförvaltningen för Stora Mossens IP till följd av den aktuella investeringen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 15 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut
Att därutöver anföra:

Vänsterpartiet ser positivt på bygget av den nya idrottshallen men finner det otidsenligt att bygga ut antalet parkeringsplatser. Platsen ligger nära T-bana och lokalbuss och istället borde man diskutera gångvägar och säkra cykelvägar. Staden borde dessutom ha samma policy kring biltrafik kring idrottshallar som man har vid förskolor och skolor. Det är farligt med kombinationen barn och bilar. Staden ska uppmuntra föräldrar att lämna bilen hemma när de följer sina barn till träning/match.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§17 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall. Slutrapport

Dnr 4.2.1-318/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisad slutrapport över genomförd upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 11 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§18 Affärskoncept för idrottsanläggningar. Lägesrapport

Dnr 5.2-508/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten Affärskoncept för idrottsanläggningar.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 16 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Peter Jönsson m.fl. (M) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Enligt ”Förteckning över ansvarsfördelningar för ingående uthyrnings- och arrendeavtal” är idrottsnämnden ansvarig för frågan om serveringsavtalen, med undantag för ett fåtal fall. Därför bör fastighetskontoret återkomma med ett ärende i de delar där fastighetsnämnden har rådighet för att beslut ska kunna fattas

3) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut samt Att därutöver anföra

Vänsterpartiet ställer sig positiva till att man nu tar tag i frågan kring matutbudet kring anläggningarna. Vi vill betona att det alltid ska finnas minst ett vegetariskt alternativ till hands.

Vad gäller att skapa möjligheter för reklam vill vi förtydliga att vi inte vill att det ska finnas reklam på kontorets egna skyltar, vi tycker däremot att det är okej med samhällsinformation. Skyltarna ska inte heller placeras på husväggarna på hallar som är grönklassade. Vidare ställer vi oss skeptiska till hur klubbarna ska få ha reklam i stadens lokaler och vill vet mer om hur detta ska se ut. Vad vi kan se så finns inga garantier för att det inte kommer förekomma reklam som direkt eller indirekt riktar sig till barn. Sådan verksamhet ska staden inte understödja.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Peter Jönsson m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

§19 Förvärv av bostadsrättslokal i bostadsrättsföreningen Ekskogen för uthyrning till Farsta stadsdelsnämnd för användning som gruppboende. Genomförandebeslut

Dnr 5.3.1-021/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner förvärv av bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Ekskogen till en beräknad kostnad om 15700 000 kronor, för att användas som gruppbostad av Farsta stadsdelsnämnd.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att hyra ut gruppbostaden till Farsta stadsdelsnämnd till en beräknad hyra på ca 860000 kronor per år.

3 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

De senaste årens fastighetspolitik har präglats av stora utförsäljningar. Strategiskt viktiga fastigheter, byggnader och bostäder har sålts av dogmatiska och ideologiska skäl. Nu betalar stadens verksamheter och Stockholms invånare priset för detta. Det har sålts ut så många hus, så mycket mark och så många lokaler att staden nu har brist på dessa.

Idag saknar Stockholms stad i allt för många fall lokaler för sin egen verksamhet: grundläggande samhällsservice, vilket under de senaste åren vid flera tillfällen lett till att staden fått köpa nya fastigheter. Det aktuella ärendet är bara ett exempel av många.

Det är förvisso rimligt att förvärva fastigheter i de fall staden behöver fastigheter, men det är kortsiktigt och dyrt att sälja för mycket för att sedan få återförvärva. Det är dyr politik och den drabbar alla skattebetalare och stockholmare som har rätt till stadens välfärd.

§20 Förvärv av bostadsrättslokal i kvarteret Europén för uthyrning till Bromma stadsdelsnämnd för användning som förskola. Genomförandebeslut

Dnr 5.3.1-561/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner förvärv av bostadsrättslokal i kvarteret Europén till en kostnad om 26500 000 kronor, för att denna ska kunna användas som förskola av Bromma stadsdelsnämnd.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att anpassa bostadsrätten till förskola till ett beräknat pris om 6 660000 kronor.

3 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att hyra ut förskolan till Bromma stadsdelsnämnd till en beräknad hyra om 1900 000 kronor per år.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 januari 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

De senaste årens fastighetspolitik har präglats av stora utförsäljningar. Strategiskt viktiga fastigheter, byggnader och bostäder har sålts av dogmatiska och ideologiska skäl. Nu betalar stadens verksamheter och Stockholms invånare priset för detta. Det har sålts ut så många hus, så mycket mark och så många lokaler att staden nu har brist på dessa.

Idag saknar Stockholms stad i allt för många fall lokaler för sin egen verksamhet: grundläggande samhällsservice, vilket under de senaste åren vid flera tillfällen lett till att staden fått köpa nya fastigheter. Det aktuella ärendet är bara ett exempel av många.

Det är förvisso rimligt att förvärva fastigheter i de fall staden behöver fastigheter, men det är kortsiktigt och dyrt att sälja för mycket för att sedan få återförvärva. Det är dyr politik och den drabbar alla skattebetalare och stockholmare som har rätt till stadens välfärd.

§21 Rapport från förvaltningschefen

Ingen information från förvaltningschefen.

§22 Frågor för beredning och övrig information

Nämndutbildning den 8 mars 2013
Ordföranden Madeleine Sjöstedt informerar om att en nämndutbildning planeras till den 8 mars 2013 i Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset. Inbjudan till utbildningen är delad till nämnden vid dagens sammanträde.

Beslut

Fastighetsnämnde tackar för informationen och beslutar att genomföra utbildningen för nämnden den 8 mars 2013.