Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2015-01-27

Sammanträde 2015-01-27

Datum
Klockan
16:30
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Anmälan av beslut om vidaredelegering av nämndens beslut om delegationsordning.

6 Val av ledamöter till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma funktionshinderråd för åren 2015-2018.

7 Boverkets rapport individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. Remissvar.

8 Boverkets rapport - Expertfunktion för byggskador. Remissvar.

9 Detaljplan för del av fastigheten Äppelviken 1:7 m m. Yttrande.

11 Ändrad användning och konvertering av hus 7 och 8 i Slakthusområdet. Utredningsbeslut.

12 Renovering av Bredängshallens simbassäng m.m. Inriktnings- och genomförandebeslut

13 Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan. Reviderat genomförandebeslut.

Dnr: Dnr 4.4-150/2014

Publiceras/skickas ut senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förvaltningschefen informerar

15 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.7-001/2015

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.2­003/2015

§5 Anmälan av beslut om vidaredelegering av nämndens beslut om delegationsordning Dnr 1.4-225/2014

§6 Val av ledamöter till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma funktions-hinderråd för åren 2015-2018. Dnr 1.1.3-007/2014

§7 Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. Remissvar Dnr 1.6-464/2014

§8 Remiss av Boverkets rapport 2014:22 - Expertfunktion för byggskador. Remissvar Dnr 1.6-474/2014

§9 Detaljplan för del av fastigheten Äppelviken 1:7 m.m. Yttrande Dnr 2.1.1-420/2014

§10 Verksamhetsplan och budget 2015 för fastighetsnämnden Dnr 1.3-473/2014

§11 Ändrad användning och konvertering av hus 7 och 8 i Slakthusområdet. Utredningsbeslut Dnr 5.2-478/2014

§12 Renovering av Bredängshallens simbassäng m.m. Inriktnings- och genomförandebeslut Dnr 4.2.1-434/2014

§13 Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan. Reviderat genomförandebeslut Dnr 4.4-150/2014

§14 Förvaltningschefen informerar

§15 Frågor för beredning och övrig information