Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2001-02-20

Sammanträde 2001-02-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 3/2001 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
20 februari 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

Brittmarie Utterström informerar inledningsvis om
NTF:s verksamhet
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Ett nytt sätt att ta fram byggbar mark och ny- och ombyggnation av bostäder. Motion av Eva Oivio (s), 2000:71 (S)

6 Underlag för budget 2002 och beräkningar för 2003 och 2004 (A)

7 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2000 (A)

8 Trafiksituationen i Vasastaden. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

9 Principöverenskommelse om omlokalisering av gasverkets gaslagring m m för att möjliggöra en framtida exploatering av Hjorthagen (RI)

10 Laglighetsprövning av beslut om upplåtelse för försäljning på offentlig plats; Kungsgatan 32, Norrmalm (RI)

11 Detaljplan för området vid kv Fyrspannet på Södermalm. Genomförandebeslut (RI)

12 Tillgänglighetsprojektet 2000. Redovisning (RI)

13 Markanvisningar 2000. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

14 Stockholms stads ”Nattljusvision”. Lägesredovisning (RI)

15 Överklagande av nämndens beslut för kv Smyrna på Östermalm (RI)

16 Markanvisning vid Tantogatan och Ringvägen i anslutning till överdäckning av spårområde (RI)

17 Cykelbanor på Götgatan mellan Tjärhovsgatan och Åsögatan. Genomförandebeslut (RI)

18 Markanvisning för förtätning inom SKB:s tomträtter Kampementsbacken 2 och 3 på Ladugårdsgärdet (RI)

19 Hotell vid Skanstull. Genomförandebeslut (RI)

20 Upprustning av Rinkeby Torg med angränsande park- och gatumark. Genomförandebeslut (RY+Tt)

21 Begäran om utredning och yttrande från JO gällande handläggningen av tvist avseende fastigheten Styrbjörn 10 i Bromsten (RY)

22 Markanvisning av två områden för bostäder i Årsta. Återremiss (RY)

23 Exploateringsavtal för del av fastigheten Liljeholmen 1:1, blivande kv Karet, Liljeholmen (RY)

24 Redovisning av pågående ärende rörande bryggor och parkering till Lambarön (RY)

26 Vikingaby i Akalla. Begäran från stadsdelsnämnden i Kista (RY)

27 Markanvisningstävlan för utbyggnad av markområde mellan kv Danmark och Borgarfjordsgatan, fastigheten Danmark 3 i Kista (RY)

28 Ny bebyggelse i anslutning till Spånga station. Lägesredovisning (RY)

29 Avtal om friköp av fastigheten Vårgården 1, Vårby Gård i Huddinge kommun (RY)

30 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av 476/625 andelar av fastigheten Luxlampan 9 på Lilla Essingen (SV)

31 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

32 Upprustning av Hötorgsgången inom fastigheten Beridarebanan 10 på Norrmalm. Ändring av inriktningsbeslut (F+ RI)

33 Försäljning av del av fastigheten Jursta 4:30 i Nynäshamns kommun (F)

34 Avtal för genomförande av detaljplan för kv Panncentralen i Salems kommun. Slutredovisning (F)

35 Återuppbyggnad och tillbyggnad av brunnen barnstuga på fastigheten Laxholmen 4, Skärholmen. Genomförande-beslut (F)

36 Tillbyggnad och renovering av barnstuga på fastigheten Kvarnpigan 1, Rinkeby. Genomförandebeslut (F)

37 Försäljning av fastigheten Skärlinge 4:282 i Nynäshamns kommun (F)

38 Försäljning av fastigheten Skärlinge 4:283 i Nynäshamns kommun (F)

39 Försäljning av fastigheten Skärlinge 4:284 i Nynäshamns kommun (F)

40 Försäljning av fastigheten Skärlinge 4:285 i Nynäshamns kommun (F)

41 Ombyggnad av ventilationen i Stadshuset. Slutredovisning (F)

42 Fortsatt försäljning av arrendetomter inom fastigheten Näs 2:1 m fl på Näslandet i Botkyrka kommun (F)

43 Fortsatt förvaltning av Hässelby Slott. Inriktningsbeslut (F)

44 Investeringsbehov i transportsystemet. Remiss från länsstyrelsen (Ta)

45 Ändringar i gatu- och fastighetsnämndens reglemente (A)

46 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Skebo 7 i Lunda industriområde till Birka Nät AB (RY)

47 Trafiksituationen i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

48 Markanvisning till Riksbyggen avseende Idrottsparken i Traneberg (RY)

49 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata” (Ta)

50 Program för handikappanpassning i utemiljön. Revidering och komplettering (RI)

51 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Inriktningsbeslut (RI)

53 Riktlinjer för uteserveringar. Återremiss (RI)

54 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkerings-dispens för eldrivna bilar (Ta)

55 Markanvisningar inom detaljplaneområdena Kölnan och Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Anders Broberg (kd), §§ 1-23

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m), tjänstgörande

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Mats Rosén (kd), tjänstgörande §§ 24-54

Kajsa Stenfelt (v)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Barbro Collin, Anna-Sofia Holmquist

§§ 1-2, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreterna från roteln Christian Rockberger och Peter Lundberg §§ 1-2.

Vidare deltog Brittmarie Utterström från NTF under §§ 1-2.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 6 mars 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Aktuella läget i fråga om fuktskador på byggnader i Hammarby Sjöstad

--------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och ordföranden Sten Nordin (m) informerade om det aktuella läget i fråga om fuktskador på byggnader i Hammarby

Sjöstad och besvarade frågor om detta.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade efter diskussion - varunder ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) önskade uppgift om gatu- och fastighetskontorets samarbete med miljö-förvaltningen i ärendet - för informationen.

Information om trafiksäkerhet

------------------------------------

Brittmarie Utterström vid NTF informerade om behov och åtgärder på trafiksäkerhets-

området i allmänhet och NTF:s syn på kommunalt trafiksäkerhetsarbete i synnerhet samt besvarade frågor om detta.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 Investeringar i lekplatser, parklekar och andra offentliga rum för barn och ungdom av vice ordföranden Börje Vestlund (s).

2 Markanvisning för byggande av bostäder i kv Smyrna på Östermalm av vice ordföranden Börje Vestlund (s).

3 Studieresa för nämnden till ”car free cities” av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

4 Möjligheten att inrymma ett vagnmuseum i fastigheten Ruddammen 12 på Norra Djurgården av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

5 Register över brister vid om- och nybyggnad av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

6 Balansering av miljövärden av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

7 Barnvagnsramper på Västerbron av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

8 Säkerheten för gående vid Räntmästartrappan av ledamoten Kurt Hultgren (sp).

9 Inrättande av mobilitetskontor av ledamoten Kurt Hultgren (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om trappor för gående vid järnvägsbron i Tanto

----------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Svante Linusson (sp) om planer på trappor för gående vid järnvägsbron i Tanto.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om kyrkogård på Järvafältet

-----------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) om planer på kyrkogård på Järvafältet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 13 februari 2001 enligt

bilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den

20 februari 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2001

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ett nytt sätt att ta fram byggbar mark och ny- och ombyggnation av bostäder. Motion av Eva Oivio (s), 2000:71

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med

kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med

kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt fram-ställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga B2.

§6 Underlag för budget år 2002 och beräkningar

för år 2003 och 2004

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även MBL-protokoll av

den 30 januari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för

budget 2002 och beräkningar för 2003 och 2004 och överlämnar förslaget

i utlåtandet till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp)

yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga C2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg

m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta

yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl

(s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna kontorets utlåtande utan eget ställningstagande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) deltog inte i

beslutet i sakfrågan.

§7 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2000

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även MBL-protokoll av

den 30 januari 2001. I tjänsteutlåtandet, vars bilaga 12 sid 7 och 8 sedermera

ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets bokslut och verksam- hetsberättelse avseende 2000 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.
2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om ombudgetering av drift-

kostnader med 25,2 Mkr för förvaltningsnummer 181.
3 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av investerings-

planen för år 2001 för förvaltningsnummer 181 med 50,8 mkr p g a förskjutna

projekt med genomförandebeslut från år 2000 som inte kan inrymmas inom plan

år 2001.
4 Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets bokslut och verksam- hetsberättelse avseende 2000 och överlämnar detta till kommunfullmäktige.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om ombudgetering av drift-

kostnader med 25,2 Mkr för förvaltningsnummer 181.

3 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av investerings-

planen för år 2001 för förvaltningsnummer 181 med 50,8 mkr p g a förskjutna

projekt med genomförandebeslut från år 2000 som inte kan inrymmas inom plan

år 2001.

4 Nämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och

Karin Wanngård (s) enligt bilaga D2.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt

bilaga D3.

§8 Trafiksituationen i Vasastaden. Skrivelse från

Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Principöverenskommelse om omlokalisering av gasverkets gaslagring m m för att möjliggöra en framtida exploatering av Hjorthagen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner principöverenskommelse enligt

kontorets utlåtande med Birka Värme Stockholm AB och Birka Nät AB om omlokalisering av gasverkets gaslagring samt markförläggning av kraftledning

och avveckling av ställverk inom fastigheten Elektriciteten 6.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa detalj-

planeutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

3 Nämnden bemyndigar kontoret att vidta erforderliga förberedelser för en

framtida exploatering av gasverkstomten och Storängskroksområdet.

4 Nämnden bemyndigar kontoret att med vägverket omförhandla genomförande-

avtalet för Norra Länken.

5 Nämnden besvarar motion 2000:63 av Rolf Lindell (s) om bostäder på ställ-

verkstomten i Hjorthagen genom att till kommunstyrelsen överlämna och

åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Laglighetsprövning av beslut om upplåtelse för försäljning på offentlig plats, Kungsgatan 32, Norrmalm

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar promemoria

från juridiska avdelningen som yttrande till länsrätten i Stockholms län.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Detaljplan för området vid kv Fyrspannet på Södermalm, S-Dp 1999-09564-54. Genomförandebeslut

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner förslaget till exploateringskalkyl.

3 Nämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att genomföra exploa-

teringen av område vid kv Fyrspannet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga E1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner förslaget till exploateringskalkyl.

3 Nämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att genomföra exploa-

teringen av område vid kv Fyrspannet.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m),

Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga E3.

§12 Tillgänglighetsprojektet 2000. Redovisning

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av arbetet

inom Tillgänglighetsprojektet under 2000.

2 Nämnden underrättar samtliga stadsdelsnämnder om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Markanvisningar 2000. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även tillägg till utlåtandet

av den 19 februari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av

markanvisningar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av

markanvisningar.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m),

Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande

ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga F2.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga F3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt bilaga F4.

§14 Stockholms stads ”Nattljusvision”. Lägesredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning för

Stockholms stads ”nattljusvision”.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m),

Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga G.

§15 Överklagande av nämndens beslut för kv Smyrna på Östermalm

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar till länsrätten.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart för att svar skall kunna avges inom

stipulerad tid.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga H1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar till länsrätten.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart för att svar skall kunna avges inom

stipulerad tid.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt bilaga H3.

§16 Markanvisning vid Tantogatan och Ringvägen i anslutning till överdäckning av spårområde

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger markanvisning till HSB Stockholm

inom fastigheterna Södermalm 1:2 och 1:3 samt del av 1:1 och 1:12 för

uppförande av bostäder.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära

upprättande av detaljplan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Cykelbanor på Götgatan mellan Tjärhovsgatan och Åsögatan. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att, med ändring av

nämndens tidigare inriktningsbeslut om cykelbanor, anlägga cykelfält på

berörd del av Götgatan.

2 Nämnden godkänner remissammanställningen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders

Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga I2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga I3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I4.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda åter-remissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 anföra följande

Kontorets förslag med cykelfält är bra. Bristen på utrymme gör annars att risken för konflikter mellan cyklister och gångtrafikanter är uppenbar. Dessutom är kontinuitet och förutsägbarhet för cyklister ett viktigt moment när det gäller att höja säkerheten. Den norrgående cykelbanan bör dock dras innanför rödljuset vid Åsögatan innan den övergår i ett cykelfält, eftersom där inte förekommer någon korsande motorfordons- trafik.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av

ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§18 Markanvisning och inriktningsbeslut för förtätning inom SKB:s tomträtter Kampementsbacken 2 och 3 på Ladugårdsgärdet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger markanvisning till SKB för bostäder

(kooperativa hyresrätter) inom tomträtterna Kampementsbacken 2 och 3,

Ladugårdsgärdet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram erforderligt underlag för

genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger markanvisning till SKB för bostäder

(kooperativa hyresrätter) inom tomträtterna Kampementsbacken 2 och 3,

Ladugårdsgärdet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram erforderligt underlag för

genomförandebeslut.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§19 Hotell vid Skanstull. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförande och redovisde

investeringskalkyl för hotellprojektet vid Skanstull och gångtunnel under

Ringvägen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga K.

§20 Upprustning av Rinkeby Torg med angränsande park- och gatumark. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även komplettering till

utlåtandet av den 14 februari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning

av torget med angränsande park- och gatumark enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m),

Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga L.

§21 Begäran om utredning och yttrande från JO gällande handläggningen av tvist avseende fastigheten Styrbjörn 10 i Bromsten

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna kontorets utlåtande

som svar på remissen.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Markanvisning av två områden för bostäder i Årsta.

Återremiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger markanvisning till JM (bostads-

rätter) vid kv Slaktmasken och Besqab (bostadsrätter) vid kv Flåsjön.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders

Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga M2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga M3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt

det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 ge markanvisning till Besqab vid kv Flåsjön

2 ej ge markanvisning vid kv Slaktmasken eller mellan kv Dynekilen och kv Mjörn 1

3 anföra följande

Kontorets förslag att inarbeta en ersättning för fotbollsplanen är bra. Det måste tas med i den kommande detaljplaneprocessen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§23 Exploateringsavtal för del av fastigheten Liljeholmen 1:1, blivande kv Karet i Liljeholmen

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner exploateringsavtal med JM AB

avseende del av Liljeholmen 1:1, blivande kv Karet, i Liljeholmen.

2 Nämndens hemställer att exploateringsavtalet enligt ovan godkänns av kommunfullmäktige.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner exploateringsavtal med JM AB

avseende del av Liljeholmen 1:1, blivande kv Karet, i Liljeholmen.

2 Nämndens hemställer att exploateringsavtalet enligt ovan godkänns av kommunfullmäktige.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§24 Redovisning av pågående ärende rörande bryggor och parkering till Lambarön

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadsnämnden söka erforderliga

bygglov och detaljplaneändringar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Grimsta naturreservat

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 5 februari 2001

avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänste-utlåtandet, vars bilaga 1 sid 1-35 sedermera ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar för sin del föreslå kommunfullmäktige

att inrätta Grimsta naturreservat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§26 Vikingaby i Akalla. Begäran från stadsdelsnämnden i Kista

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande samt överlämnar

beslutet till Kista stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) yrkade

bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Per Bolund (mp) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och leda-moten Per Bolund (mp) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande samt överlämnar

beslutet till Kista stadsdelsnämnd.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§27 Markanvisningstävlan för utbyggnad av markområde mellan kv Danmark och Borgarfjordsgatan, fastigheten Danmark 3 i Kista

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på gatu- och fastighetskontorets förslag,

låta ärendet utgå.

§28 Ny bebyggelse i anslutning till Spånga station. Lägesredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning angående

planeringsförutsättningarna för Spånga centrum.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§29 Avtal om friköp av fastigheten Vårgården 1, Vårby Gård i Huddinge kommun

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på gatu- och fastighetskontorets förslag,

låta ärendet utgå.

§30 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av 476/625 andelar av fastigheten Luxlampan 9 på Lilla Essingen

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Probus Development AB:s ansökan

om tillstånd till förvärv av 476/625 andelar till fastigheten Luxlampan 9.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart med hänsyn till att yttrandet skall

avges till hyresnämnden senast den 1 mars 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Upprustning av Hötorgsgången vid Sergelgatan inom fastigheten Beridarebanan 10 på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att rusta upp befintlig

yta inom Hötorgsgången.

2 Nämnden upphäver tidigare inriktningsbeslut beträffande inglasning av

Hötorgsgången i fastigheten Beridarebanan 10.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Försäljning av del av fastigheten Jursta 4:30 i Nynäshamns kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden säljer del av fastigheten Jursta 4:30 i

Nynäshamn kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Avtal för genomförande av detaljplan för kv Panncentralen i Salems kommun. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning av avtal

för genomförande av detaljplan för kv Panncentralen i Salems kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Återuppbyggnad och tillbyggnad av brunnen barnstuga på fastigheten Laxholmen 4, Skärholmen. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att, under förutsättning av Skärholmens

stadsdelsnämnds beslut om framtida förhyrning, uppföra en utökad barnstuga

på fastigheten Laxholmen 4 för en beräknad total kostnad om 14 Mkr exkl

försäkringsersättning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Tillbyggnad och renovering av barnstuga på fastigheten

Kvarnpigan 1, Rinkeby. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner en kostnadsökning med 3,5 Mkr

för tillbyggnad och renovering av fastigheten Kvarnpigan 1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Försäljning av fastigheten Skärlinge 4:282 i Nynäshamns kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden säljer fastigheten Skärlinge 4:282 i Nynäshamns

kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Försäljning av fastigheten Skärlinge 4:283 i Nynäshamns kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden säljer fastigheten Skärlinge 4:283 i Nynäshamns

kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Försäljning av fastigheten Skärlinge 4:284 i Nynäshamns kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden säljer fastigheten Skärlinge 4:284 i Nynäshamns

kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Försäljning av fastigheten Skärlinge 4:285 i Nynäshamns kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden säljer fastigheten Skärlinge 4:285 i Nynäshamns

kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Ombyggnad av ventilationen i Stadshuset.

Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning av

ventilationsombyggnaden i Stadshuset.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter överläggning – varunder ersättaren Svante Linusson (sp) önskade uppgift om hur luften i Stadshuset förbättrats - enligt kontorets förslag.

§42 Fortsatt försäljning av arrendetomter inom fastigheten Näs 2:1 m fl på Näslandet i Botkyrka kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av

fastigheten Näs 2:1 i Botkyrka kommun.

2 Nämnden uppdrar på nytt åt kontoret att fortsätta försäljning av arrendetomter

inom fastigheten Näs 2:1 m fl på Näslandet i Botkyrka kommun på i utlåtandet angivna grunder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Fortsatt förvaltning av fastigheten Hässelby Slott 1.

Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att försälja fastigheten

Hässelby Slott 1 i enlighet med de föreslagna riktlinjerna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Investeringsbehov i transportsystemet.

Remiss från länsstyrelsen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Ändringar i gatu- och fastighetsnämndens reglemente

Dnr

Bordlagt 2001-02-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även tillägg till tjänste-

utlåtandet av den 14 februari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorets förslag till

ändringar i nämndens reglemente.

2 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner i ärendet föreslagna

ändringar i nämndens reglemente.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§46 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Skebo 7 i Lunda industriområde till Birka Nät AB

Dnr

Bordlagt 2001-02-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker tomträttsupplåtelse av fastigheten

Skebo 7 till Birka Nät AB.

2 Nämnden bemyndigar kontoret att teckna tomträttsavtal med Birka Nät AB

i enlighet med de förutsättningar som redovisas i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker tomträttsupplåtelse av fastigheten

Skebo 7 till Birka Nät AB.

2 Nämnden bemyndigar kontoret att teckna tomträttsavtal med Birka Nät AB

i enlighet med de förutsättningar som redovisas i kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m),

Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättarna Esbjörn Eriksson (m) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga P2.

§47 Trafiksituationen i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Bordlagt 2001-02-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§48 Markanvisning till Riksbyggen avseende Idrottsparken

i Traneberg

Dnr

Bordlagt 2001-02-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreliggande

förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen för uppförande av ca 50

lägenheter i Idrottsparken, Traneberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§49 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”

Dnr

Bordlagt 2001-02-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§50 Program för handikappanpassning i utemiljön.

Revidering och komplettering

Dnr

Bordlagt senast 2001-02-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd av den 2 februari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs

enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets revidering och komplettering

av program för handikappanpassning i utemiljön.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v)

yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m), ledamöterna

Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd)

att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordföranden Sten Nordin

m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Handikappanpassningen måste ses som en integrerad del i stadens arbete som genomsyrar all projektering och planering. Det är därför nödvändigt att programmet för handikappanpassningen i utemiljön harmoniserar med övriga riktlinjer och principer som nämnden fastställt. Som exempel kan nämnas riktlinjer och principer om uteserveringar, skyltning/reklam, gatumiljön, möbleringsprogram, cykelbanor, hastighetsdämpande åtgärder etc. I flera av dessa program återfinns tillgängligheten som en viktig del i de redan antagna principerna/riktlinjerna. Därför kan dessa delar utgå ur det av kontoret nu föreslagna programmet. Målsättningen måste vara att tillgänglighetsfrågorna ska integreras i stadens övriga principer och riktlinjer så att ett

särskilt program för handikappanpassningen i framtiden inte skall behövas.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) för beslut idag enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemen-samt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga Q3.

§51 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt senast 2001-02-06

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande, daterat den 16 mars 2000, i

rubricerade ärende till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till utformning av

cykelbanor på Birger Jarlsgatan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga R2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och

Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 samtliga avsnitt skall byggas 2002

3 anföra följande

Förslaget om cykelbanor för avsnitt 2-4 är bra. Kontoret uppmanas dock att

underhand undersöka möjligheten att bredda cykelbanorna ytterligare.

Cykelbanor skall byggas på avsnitt 5 mellan Jarlaplan och Roslagstull längs

Birger Jarlsgatan innanför trädraden.

Målsättningen är att enkelriktade cykelfält skall byggas längs båda sidor på sträckan mellan Nybroplan och Stureplan. Det glädjer nämnden att cykelfält plus skyddszon

mot parkerade bilar är smalare än det utrymme som idag i praktiken upptas av ständig

angöring. Därför bör förändringen inte påverka kollektivtrafikens framkomlighet negativt. Givetvis är det viktigt att kontoret under projekteringen har en god dialog

och samråd med SL om utformningen inför genomförandebeslutet. Nämnden vill

rinra om tidigare beslut att trafikstörande arbeten inte ska ske samtidigt på Sveavägen och Birger Jarlsgatan.

Vad gäller byggstart är det extra viktigt att sträckan söder om Engelbrektsplan blir färdig tidigt under året, helst före sommaren.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga R4.

§52 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkeringsdispens för eldrivna bilar

Dnr

Bordlagt senast 2001-02-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att

fortsätta utvidga boendeparkeringszonerna genom överlappning där så

behövs.

2 Nämnden gör en framställan till kommunfullmäktige om att höja dagavgiften

för boendeparkering från 15 kr till 20 kr samt att avgiften skall börja gälla

fr o m den tidpunkt det är tekniskt möjligt.

3 Nämnden godkänner kontorets förslag och gör en framställan till kommun-

fullmäktige om att införa avgiftsfri parkering för boende med särskild boende-

dispens för eldriven bil.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Riktlinjer för uteserveringar

Dnr

Bordlagt senast 2001-02-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars sida 9 sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de nya riktlinjerna för uteserveringar,

att tillämpas från och med våren 2001 och i enlighet med den tidplan som presen-

teras, samt ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till

utformning av extra städavgift för nattöppna uteserveringar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och

Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra

Riktlinjerna kommer att underlätta för näringsidkare, förbättra tillgängligheten och bidra till en vacker och levande stad. Det är viktigt att riktlinjer för uteserveringar harmoniserar med övriga riktlinjer och principer som nämnden fastställt. I flera av dessa program återfinns tillgängligheten som en viktig del i de redan antagna principerna/riktlinjerna.

Det är angeläget att verksamheterna hinner anpassa verksamheten till de nya riktlinjerna. Tidplanen för riktlinjernas gällande skall därför förskjutas ett år framåt

för befintliga uteserveringar. För nya serveringar tillämpas de nya riktlinjerna.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) enligt kontorets förslag.

§54 Utbyte av luftbehandlingsaggregat m m i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr

Bordlagt senast 2001-02-06

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra utbyte av luftbehandlingsaggregaten m m för de första två reinvesteringsetapperna samt

projektera resterande etapper till färdigt förfrågningsunderlag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

Vid protokollet

Hans Engstrand