Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18:00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med po Läs mer...litikerna i stadsdelsnämnden. Öppet forum varar som längst fram till klockan 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om att städa på parkmarksområdet kring återvinningsstationen Hägerstensvägen 302

3 Medborgarförslag för området kring Trekanten i Liljeholmen

Beslutsärenden

4 Medborgarförslag om hundförbudsskyltar i Kaninparken

6 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009

Årstadals förskoleenhet
Dnr 210-2009-099 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 X Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009

Äldrestöd
Dnr 223-2009-099 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ansökan om medel till insatser mot hemlöshet

Remissärenden

9 Miljöprofilområden - miljöstadsdelar i världsklass

10 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser

11 Förändringar i avgiftssystemet till personer med funktionsnedsättning

12 Årsrapport 2008 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Anmälningsärenden

13 Revisorernas årsöversikt 2008

14 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

21 Redovisning till länsstyrelsen i tillsynsärende om gruppbostäder

22 Anmälan av beslut från Svea Hovrätt i adoptionsärende

23 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (120 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 20 maj 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 16 april justerades
23 april 2009.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Medborgarförslag om att städa på parkmarksområdet kring återvinningsstationen Hägerstensvägen 302

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag 8 april 2009. Dnr 179-2009-002

____________________

§3 Medborgarförslag för området kring Trekanten i Liljeholmen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat förslag 28 april 2009. Dnr 208-2009-002

________________

§4 Medborgarförslag om hundförbudsskyltar i Kaninparken

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på inlämnat medborgarförslag om hundförbudsskyltar i Kaninparken.

Ärendet

Ett medborgarförslag med önskemål om uppsättning av hundförbuds-skyltar i Kaninparken har inkommit. Förvaltningen har monterat skyltar i parken som är en inhägnad lekpark väl avgränsad med staket.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 april 2009.

Dnr 142-2009-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§5 Tertialrapport 1 – 2009 Hägersten-Liljeholmen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 år 2009 med prognos för helåret.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner en ökad omslutning med16,5miljoner kronor (mnkr).

 3. Stadsdelsnämnden godkänner omdisposition av budgeten med
  0,3 mnkr från anslaget för administration till ekonomiskt bistånd.

 4. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 25,6mnkr. (Se bilaga 1 blankett 1.11)

 5. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för höga hyror inom förskoleverksamheten med 3,7 mnkr.

 6. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för projekt för minskad sjukfrånvaro i samverkan med företagshälsovården med
  0,3 mnkr.

 7. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med2,5 mnkr för förebyggande insatser för att motverka hemlöshet.

 8. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 1,1 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inklusive hemlösa.

 9. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,5 mnkrför stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.

 10. Stadsdelsnämnden ger servicenämnden i uppdrag att genomföra upphandling av sommarkoloniverksamhet för kommande år.

 11. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering inom investeringsplanen med 0,2mnkr förökade investeringsutgifter genom en fördyring avSannadalsparken.

 12. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Prognosen visar ett nettounderskott om 13,4 mnkr före resultat-dispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 13,5 mnkr. Efter hänsyn tagits till nämndens begärda budgetjusteringar med 8,1 mnkr redovisas ett nettounderskott om 5,4 mnkr, vilket är en förbättring med 2,9 mnkr jämfört med marsprognosen. I det kvarvarande underskottet ingår kostnader för tomgångshyror med 4,2 mnkr och flyttkostnader med 1,0 mnkr för omstrukturering av Axelsbergs servicehus. Nämnden avser att ansöka om medel för detta i tertialrapport 2. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med att minska underskottet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 maj 2009.

Dnr 143-2009-100

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Kjell Marténg (V) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Kjell Marténg (V) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

Att godkänna förvaltningens förslag till beslut vad avser att-satserna: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11.

Att därutöver avslå förvaltningens förslag till beslut samt att förvaltningens ges i uppdrag att återkomma med förslag till tertialrapport utifrån vad som angavs i oppositionens förslag till verksamhetsplan och budget för 2009.

Samt därutöver anföra:

Det är oroande att den moderatledda alliansens förslag till tertial-rapport visar på ett löpande underskott på 13,5 miljoner kr. Vi tycker att alliansens huvudlösa ekonomiska politik blir uppenbar i tider som dessa. Man sänker skatten i en förlamande lågkonjunktur varpå underskotten i våra verksamheter kommer som ett brev på posten/ kassaservice. Vi tvingas till personalnedskärningar och en evig jakt på ’billiga lösningar’ där kvalitén på verksamheterna kommer i andra hand. Vi hade inte sänkt skatten, vi hade använt skattepengarna i de kärnverksamheter som moderaterna och dess bundsförvanter säger sig vilja värna. Frågan blir då vad moderaterna lägger för betydelse i begreppet värna när äldreomsorgen går med 6,3 miljoner kr i underskott och förvaltningen tvingas till personalneddragningar?

Vidare tycker vi att det finns många oroande skrivningar som indikerar att kraven på att sälja ut gemensamt ägd verksamhet blir allt tydligare. Vad innebär exempelvis denna mening:

’Samtal förs också mellan förvaltningen och privata aktörer om nystart och drift av förskolor, där förvaltningens nyproducerade förskolor kan överlåtas till intresserade privata aktörer.’

I synnerhet är det intressant vilken betydelse ordet överlåtas har i detta sammanhang.

Vi undrar också hur planeringen för privatisering av våra äldre-boenden ser ut. I tertialrapporten skriver förvaltningen att man kommer att fortsätta med konkurrensutsättning så fort omstruktureringen är klar. I verksamhetsplanen för 2009 sades emellertid att man skulle avvakta utredningen om äldreboende-planering och några tidsangivelser fanns ej.”

_____________________

§6 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009 – Årstadals förskoleenhet

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd nominerar Årstadals förskoleenhet till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Inför 2009 års kvalitetsutmärkelse föreslår förvaltningen att nämnden nominerar Årstadals förskoleenhet i klassen förskola.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 april 2009.

Dnr 210-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§7 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009 - Äldrestöd

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd nominerar Äldrestöd till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Inför 2009 års kvalitetsutmärkelse föreslår förvaltningen att nämnden nominerar Äldrestöd i klassen äldreomsorg.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 maj 2009.

Dnr 223-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§8 Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner genomförandet av parkinvesteringsprojektet Sannadalsparken i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa genomförandet av projektet av Trafikkontoret.

Ärendet

Sannadalsparken är belägen i centrala Gröndal. Parken utgör en välbesökt och uppskattad mötes- och lekplats men är sliten och i behov av upprustning. Mitt i parken föreslås ett torg som öppnar mot Gröndalsvägen och utgör parkens entré. I anslutning till torget planeras en paviljong för café och eventuellt andra verksamheter. Nya lekytor för yngre barn föreslås med klätterlek, gungor m.m. En yta för äldre barn och ungdomar föreslås med skateutrustning, basket m.m. Plaskdammen föreslås få ny utformning. På den befintliga bollplanen föreslås en liten trädgård med bouleyta och sittplatser. Efter samrådet i december har förslaget bearbetats utifrån inkomna synpunkter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 april 2009.

Dnr 211-2009-399

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Kjell Marténg (V) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är med entusiasm som vi ser fram emot att Sannadalsparken äntligen upprustas och utifrån de ritningar som återfinns i ärendet ser det ut att i framtiden bli en mycket fin park. Den förestående renoveringen av parken får oss dock att undra hur planeringen och framtiden ser ut för det så kallade ungdomscafé som numera har sina lokaler i parken. Det är förvisso planerat för en paviljong i den nya parken men beslut om denna, och hur den ska finansieras, ligger tyvärr längre fram i tiden. Vi i oppositionen har länge förespråkat ett nytt hus i parken som ska kunna användas av både äldre och yngre medborgare. Det är synd att majoriteten inte kan ta detta tillfälle i akt att åstadkomma en önskvärd renovering av parken såväl som en permanent lösning på lokalproblemet för ungdomsgårdsverksamheten i Gröndal.

Kanske kan denna upprustning, för en lång tid, även bilägga den önskan som finns hos vissa byggherrar att bygga bostäder i parken.”

_______________

§9 Ansökan om medel till insatser mot hemlöshet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansöker om 2,5 miljoner kronor ur central medelsreserv till insatser mot hemlöshet.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om medel till ett projekt som riktas till personer med ett massivt missbruk och risk för hemlöshet samt till personer som idag bor i stödboende eller liknande och inte kommer vidare i boende­trappan på grund av gamla skulder. Ett boteam föreslås ge stöd för att stärka den enskildes egna resurser att klara sitt boende. En budget- och skuldrådgivare föreslås arbeta med dem som får insatser i form av boende, med uppdraget att stärka deras förmåga att klara sin ekonomi och sanera eventuella skulder. Projektet bedöms kunna minska antalet avhys­ningar och hjälpa fler personer att gå vidare till eget boende och egen försörjning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 april 2009.

Dnr 193-2009-504

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§10 Miljöprofilområden - miljöstadsdelar i världsklass

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En remiss om miljöprofilområden i Stockholm har inkommit till nämnden för synpunkter. Lövholmen inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde föreslås som ett område för miljöprofilering. Förutsättningen är att frågan om Cementas verksamhet kan förenas med bostadsbebyggelse i området alternativt om det går att hitta en annan lokalisering för verksamheten.

Förvaltningen har i ett tidigt skede varit engagerad i frågan om miljöprofilering och ser fram emot en utveckling av Lövholmen med miljöaspekterna som övergripande vision.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 april 2009.

Dnr 154-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är glädjande att Lövholmen föreslås som Miljöprofilområde. Lövholmen får en högklassig, framåtsyftande arkitektonisk utformning av internationell kvalitet och bidrar till att skapa ett bättre stadsliv i området. Ett levande stadsliv förutsätter en blandning av bostäder och verksamheter. Inriktning som beskrivs i ärendet, speciellt förslag på parkering för endast miljöbilar, motverkar mångfald och en stad för alla. Även om tanken är god får den en utestängande effekt.”

__________________

§11 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ett förslag om nytt arrendeavtal mellan Stockholms stad och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser har inkommit till stadsdelsnämnden för synpunkter. Förslaget innebär främst förändringar vad gäller avgifter för trädgårdarna, storlek på stugorna, verandor och däck, giltighetstiden för avtal samt ansvarsfördelning vad gäller gemensamma byggnader.

Stadsdelsnämnderna ansvarar idag för upplåtelse av mark för trädgårdarna och uppgifter som i övrigt rör koloni- och fritidsträdgårdar samt nyinvesteringar. Förvaltningen anser att samtliga frågor som rör koloni- och fritidsträdgårdar bör finnas centralt i staden för att få en jämnare fördelning av kostnader och intäkter vad gäller trädgårdsverksamheterna. Förvaltningen föreslår att hela ansvaret för koloni- och fritidsträdgårdsfrågorna samlas hos Trafik- och renhållningsnämnden för en mer sammanhållen och övergripande hantering av dessa frågor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 april 2009.

Dnr 168-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Kjell Marténg (V) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Kjell Marténg (V) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens remissvar.

2. Stadsdelsnämnden anser att avtalen med berörda föreningar ska tecknas för 25 år i likhet med tidigare avtal.

3. Stadsdelsnämnden anser att den slutliga avtalstexten måste utarbetas genom ytterligare förhandlingar mellan staden och koloniträdgårdsrörelsens företrädare med möjlighet till konsultation av respektive parts juridiska företrädare.

4. Därutöver vill vi framföra följande

Koloniträdgårdsverksamheten, inkluderande både föreningar med stugor och fritidsträdgårdar utan enskilda stugor, utgör ett viktigt inslag i Stockholms gröna struktur. Verksamheten har betydelse för stadens möjligheter att i framtiden vara en ekologiskt hållbar storstad och bidrar till stadens krisberedskap. Trädgårdsverksamheten utgör även ett icke föraktligt inslag i stadens friskvårdande verksamheter för medborgarna. Mot denna bakgrund är det viktigt att staden noga utformar de handlingar som ska ligga till grund för denna verksamhet. Avtalen med koloniträdgårdsföreningarna i Stockholm utarbetades för 25 år sedan efter en omfattande genomgång av de då gällande lagarna och med konsultation av motsvarande avtal på andra ställen i Sverige och utomlands. I huvudsak har de hittills gällande avtalen fungerat väl.

Stadsdelsnämnden har inför behandlingen av detta ärende tagit del av Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdars (FSSK) remissvar på det utsända förslaget från Stadsledningskontoret.

De utsända förslagen till nya avtal inrymmer ett antal ändringar i förhållande till de tidigare avtalen som förutom att de är svåra att utläsa även är dåligt testade vad gäller konsekvenserna för föreningarna och deras medlemmar. Den rådande avtalsmodellen bygger på ett väl fungerande samspel mellan arrendeavtalen mellan staden och föreningarna liksom mellan föreningarna och deras medlemmar såväl beträffande arrendeavtal, stadgar och ordningsregler. Det är helt nödvändigt att regelverket är juridiskt hållbart för alla parter.

Om koloniträdgårdsverksamheten i en storstad som Stockholm ska kunna upprätthålla sin målsättning att göra det möjligt även för familjer med mindre inkomster att få tillgång till en trädgård måste staden bidra med rimliga arrendekostnader och med långa arrendetider. De faktiska byggkostnaderna för kolonistugor är idag så pass höga att det krävs goda ekonomiska villkor för att kunna investera i köp eller nyuppförande av en kolonistuga. Det torde vara helt uteslutet att medborgare vågar eller kan göra sådana investeringar om de endast garanteras en avskrivningstid av fem år eller mindre. Även ansträngningarna för att åstadkomma fina trädgårdar i stadens parklandskap torde minska avsevärt under sådana premisser. Om staden dessutom vill övervältra ett ännu större ansvar för de gemensamhetsanläggningar som ska finnas på områdena krävs ytterligare investeringsvilja både ekonomiskt och arbetsmässigt bland föreningarnas medlemmar. Det är därför viktigt att även arrendetiderna för fritidsträdgårdsföreningarna blir längre än fem år.

Vill staden minimera kostnaderna för att upprätthålla en god fungerande koloniträdgårdsverksamhet för stadens invånare torde det vara nödvändigt att träffa väl avvägda avtal med väl fungerande föreningar som själva kan upprätthålla målsättningen med verksamheten och förmedla kunskap och intresse för verksamheten bland blivande kolonister. Att i huvudsak träffa de grundläggande överenskommelserna med en motpart som företräder samtliga stadens koloniföreningar torde innebära avsevärda besparingar beträffande stadens skötsel- och kontroll av gällande arrendeavtal.

Det är därför nödvändigt att staden medverkar till att ge koloniträdgårdsföreningarnas regionala samverkansorgan, Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdar, reella möjligheter att fungera som stadens huvudsakliga motpart för dessa avtal genom att icke teckna motsvarande avtal med andra föreningar än sådana som är medlemmar i FSSK.”

________________________

§12 Förändringar i avgiftssystemet till personer med funktionsnedsättning

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänste­utlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Nämnden har fått en remiss med förslag om förändringar i stadens avgiftssystem för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år, för synpunkter. Förslaget syftar till att förbättra likställigheten mellan kommunerna i landet och mellan medborgare i staden. Motsvarande förändring har tidigare gjorts i avgiftssystemet inom äldreomsorgen.

Förvaltningen är positiv till grundtankarna med det nya förslaget, men anser att det föreslagna systemet är komplicerat och att det kan leda till ökade svårigheter att få korrekta avgifter fastställda.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 april 2009.

Dnr 167-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Kjell Marténg (V) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Kjell Marténg (V) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (MP) reserverade sig med hänsyn till eget förslag.

”1. Nämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut till förändringar i avgiftssystemet.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vad vi kan bedöma utifrån det omfattande och detaljrika ärendet är att de föreslagna förändringarna i avgiftssystemet verkar vara väl motiverade utifrån principer om likställighet inom kommunen och i förhållande till landet i övrigt.

Eftersom det inte är möjligt att få heltäckande kunskap om hur nuvarande avgiftssystem och de föreslagna förändringarna påverkar de funktionsnedsattas ekonomi, krävs en ganska snabb återkoppling till kommunfullmäktige när avgiftssystemet varit i drift en tid. Vi anser därför att kommunfullmäktige bör få en återrapport till exempel i samband med tertialrapport 2 år 2010.

Vi anser också att det är problematiskt att enskilda individer drabbas av avgiftshöjningar, och vill därför att övergångsbestämmelser övervägs för speciellt drabbade hushåll. Även om det är relativt få hushåll som drabbas, kan det slå hårt i det enskilda fallet. Vi vet inte heller på förhand hur många som verkligen beviljas handikapp-ersättning. Exempel på stora försämringar är den föreslagna sänkningen av minimibeloppet för sammanlevande makar, registrerade partners och sambor från 5350 kronor till 4492 kronor, vilket för en del hushåll ger höjda avgifter. Även avgiften för nutrition höjs för personer som bor på servicehus, vilket innebär en ökning från 1200 kronor till 2614 kronor per månad för personer som behöver hel nutrition.”

___________________

§13 Årsrapport 2008 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till Stadsrevisionen.

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2008 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 april 2009.

Dnr 203-2009-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Kjell Marténg (V) och tjänstgörande ersättaren Jimmy Mannung (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Även om vi i det rödgröna samarbetet inte delar den moderatledda alliansens mål för verksamheten visar dock förutvarande rapport att förvaltningens tjänstemän förtjänar uppskattning. Vi finner det dock värt att nämna två saker som nämns i rapporten. Dels det faktum att så mycket som 32 % av de barnutredningar som inleds inte blir klara inom de utsatta fyra månader, dels att alliansens löfte om att minska det så kallade utanförskapet inte har kunnat infrias. Revisorerna skriver uttryckligen att nämndens mål om att minska antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd inte har kunnat nås.”

_________________

§14 Revisorernas årsöversikt 2008

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes stadsrevisionens årsöversikt 2008 som är en sammanfattning av stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2008. Årsöversikten utgör bilaga till kommunstyrelsens revisionsberättelse för 2008.

Dnr 202-2009-102

______________

§15 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 12 maj 2009.

_____________

§16 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 7 maj 2009.

_____________

§17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 5 maj 2009.

_____________

§18 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från det lokala drog- och brottförebyggande rådets möte 4 maj 2009.

_________________

§19 Inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

 1. Rädda Enbacksparken - bygg inte på parkmark
  Protester mot att bygga förskolebaracker från boende i området. Inkom 14 april 2009. Dnr 178-2009-001

 2. Tillsyn av enskilt drivna verksamheter enligt LSS, Västbergaskolan, kommentar till det särskilda uttalandet i protokoll 19 mars 2009. Inkom 23 april 2009 från
  Västbergaskolan AB. Dnr 201-2009-001

 3. Yttrande till ärende 10 på föredragningslistan (§ 11 i protokollet);
  Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser.
  Inkom 4 maj 2009 från Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar (FSSK). Dnr 222-09-001

 4. Ytterligare frågor kring trafiksituationen på Stjernströms väg.
  Inkom 13 maj 2009. Dnr 131-2009-001

 5. Begäran om plan för stängningen av Kinmanssonsvägen 41 i Axelsbergs servicehus. Inlämnades av anhöriga till boende på servicehuset under den öppna frågestunden före nämndsammanträdet 14 maj 2009. Dnr 240-2009-001

_______________

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2009-000

_______________

§21 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om jobbgarantin

Jan Wallman m.fl. (S) lämnade in en skrivelse med frågor om jobbgarantin samt begäran av redogörelse om samarbetet med jobbtorgen. Dnr 237-2009-000

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

_______________

Skrivelse för beredning om hyresreduktion

Jan Wallman m.fl. (S), Kjell Marténg (V) och Jimmy Mannung (MP) lämnade in en skrivelse om subventionering av hyran för boende på Axelsbergs servicehus i samband med ombyggnation av servicehuset.

Dnr 238-2009-000

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________

Skrivelse för beredning om sopsortering i Svandammsparken

Jan Wallman m.fl. (S), Kjell Marténg (V) och Jimmy Mannung (MP) lämnade in en skrivelse om sopsortering för att få en renare miljö kring Svandammsparken.

Dnr 239-2009-000

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

____________

Frågor från nämnden

Axelsbergs servicehus

Jimmy Mannung (MP) ställde frågor till förvaltningen efter att anhöriga till boende på Axelsbergs servicehus, uppvaktade nämnden med en skrivelse under den öppna frågestunden före sammanträdet. Maria Mannerholm svarade att förvaltningen kommer att bemöta och besvara frågorna som inlämnades samt hålla nämnden informerad. Dnr 240-2009-001

____________

Stadsdelsdirektörens information

Verksamhetsbesök

Maria Mannerholm påminde nämnden om verksamhetsbesöken
26 maj på tema barn och ungdom.

Reglemente för nämnderna

Maria Mannerholm informerade att reglementen delats ut till nämnden; Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder (Kfs 2008:12) och Reglemente för stadsdelsnämnderna (Kfs 2009:7).

Tilldelningsbeslut GS-IT

Maria Mannerholm informerade att Stockholms stad, efter genomförd upphandling, beslutat att tilldela Volvo Information Technology AB uppdraget att förse stadens fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag med en ny gemensam IT-service (GS-IT).

Samråd om ny deltaljplan för bostäder i Nybohovsbacken

Gunnar Ohlsén informerade om samråd om ny detaljplan för bostäder i Nybohovsbacken. Nämnden kommer att få ärendet på remiss till sammanträdet 11 juni 2009.

______________

§22 Redovisning till länsstyrelsen i tillsynsärende om gruppbostäder

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning och översänder den som sitt svar till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen har granskat tillgången på gemensamhetsutrymmen i förvaltningens gruppbostäder. Länsstyrelsens slutsats är att flera av grupp­bostäderna inte uppfyller grundläggande krav enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vad gäller gemensamhets­utrym­mena. Förvaltningen redogör i tjänsteutlåtandet för vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med bristerna samt rapporterar om att tidsplanen håller för att erbjuda fullvärdiga bostäder för brukarna på Gröndals gruppbostad/servicebostad.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 april 2009.

Dnr 323-2008-508

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§23 Anmälan av beslut från Svea Hovrätt i adoptionsärende

§24 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 6 maj 2009.

____________________