Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, sammanträdesrum Lars Magnus (LM-rummet) plan 9

Sammanträdet inleds med utbildning för nämnden i äldreboendefrågor.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Uppföljning av vårdgaranti för missbruksvård

4 Kvalitetsledningssystem för social omsorg

6 Tillsynsrapport och verksamhetsuppföljning vid Chispa dagverksamhet 2009

7 Förlängning av avtal för ungdomsgårdar

Fruängens ungdomsgård AB och Hövdingagården AB
Dnr 395-2009-104 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

8 Inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad

9 Lag om stöd och skydd för barn och unga

10 Verksamhet året runt för barn till missbrukare

11 Grön IT-strategi för Stockholms stad

12 Ansökan om serveringstillstånd för Jacobs Take Away

Dnr 350-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

20 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

21 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

22 Nedläggning av faderskapsutredning

23 Överflyttning av vårdnad till särskild vårdnadshavare

24 Tilldelningsbeslut - ramavtal för städtjänster i enskilda hem

Dnr 140-2009-103 Omedelbar justering

25 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 23 september 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 27 augusti justerades
2 september 2009.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 år 2009 med prognos för helåret.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner en ökad omslutning med 15,0 mnkr.

 3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,1 mnkr för stimulansbidrag utbyggnad av särskilda boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa.

 4. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med3,8 mnkr för stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.

 5. Stadsdelsnämnden vidaredelegerar beslutanderätten till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att förlänga avtalen med utförare av sommargårdsverksamhet. Bilaga 2.

 6. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Prognosen visar ett nettoöverskott om0,8 miljoner kronor (mnkr) före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 4,2 mnkr jämfört med månadsprognosen för juli.Nämndens mål bedöms uppfyllas i allt väsentligt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 september 2009.

Dnr 269-2009-100

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

Att avslå förvaltningens förslag till beslut samt att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag till tertialrapport utifrån vad som angavs i oppositionens förslag till verksamhetsplan och budget för 2009.

Samt därutöver anföra:

Det hedrar förvaltningens tjänstemän att man utifrån rådande konjunkturläge och snålt tilldelad budget lyckas få verksamheten att gå ihop. Jämfört med tertialrapport 1 är det en förbättring med drygt 14 miljoner kronor innan resultatdispositioner och budgetjusteringar.

Samtidigt är det tydligt att denna budgetförbättring inte går spårlöst förbi i verksamheterna.

Inom barnomsorgen där barngrupperna ökar drastiskt. På endast några månader så har antalet barngrupper med fler än 14 barn (småbarnsgrupper) eller 18 barn (storbarnsgrupper) nästan fördubblats. Samtidigt spås önskemålen om plats i förskolan vara fortsatt högt under hösten.

Inom äldreomsorgen som fortfarande visar på underskott. Antalet korttidsplatser täcker inte behoven, äldre får skickas hem från sjukhusen med utökad hemtjänst istället. Samtidigt planerar den moderatledda alliansen för ännu färre korttidsplatser i och med nedläggningen av Kastanjens servicehus.”

____________________

§3 Uppföljning av vårdgaranti för missbruksvård

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

En vårdgaranti inom stadsdelsförvaltningens vuxenenhet infördes på försök 1 juni 2008. Garantin innebär att personer som ansöker om vård och behandling ska få utredning och eventuell insats inom vissa tidsramar. En uppföljning visar att garantin följs. De avvikelser som förekom berodde på att den som sökte hjälp inte medverkade i kontakten. Efter att en ny mottagningsfunktion inrättats kan ett första besök bokas hos socialsekreterare inom en eller ett par dagar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 augusti 2009.

Dnr 393-2009-599

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§4 Kvalitetsledningssystem för social omsorg

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställer förslaget till kvalitetsledningssystem för avdelningen för social omsorg.

Ärendet

Socialtjänsten ska vara av god kvalitet som ska utvecklas systematiskt och fortlöpande. För att garantera att så sker ska stadsdelsnämnden fastställa ett ledningssystem för kvalitetsarbetet. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till kvalitetsledningssystem för enheterna inom avdelningen för social omsorg. Förslaget följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och är anpassat till stadens system för integrerad ledning och styrning (ILS).

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 augusti 2009.

Dnr 377-2009-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§5 Tillsyn av enskilt drivna verksamheter enligt socialtjänstlagen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tillsynsrapporter och överlämnar dem till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har genomfört tillsyn enligt socialtjänstlagen av tre av enskilt drivna verksamheter i stadsdelen, Krica­gårdens behandlingshem, Trädgårdsvillan och Stiftelsen ”På rätt väg”. Alla tre bedöms fungera väl.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 augusti 2009.

Dnr 384-2009-502

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§6 Tillsynsrapport och verksamhetsuppföljning vid Chispa dagverksamhet 2009

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tillsynsrapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län, Äldreförvaltningen och Chispa dagverksamhet.

Ärendet

Dagverksamheten Chispa riktar sig till målgruppen äldre personer med behov av dagverksamhet. Verksamheten bedriver social dagverksamhet och demensdagverksamhet. Förvaltningens intryck är övervägande positivt, bra lokaler och trevlig måltidsmiljö. Verksamheten ger ett hemliknande intryck och aktiviteterna anpassas utifrån deltagarnas behov. Verksamheten uppfyller de krav som gäller för tillstånd att bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 augusti 2009.

Dnr 373-2009-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§7 Förlängning av avtal för ungdomsgårdar

Förlängning av avtal för ungdomsgårdar
Fruängens ungdomsgård AB och Hövdingagården AB

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Fruängens ungdomsgård AB, organisationsnummer
  556740-5898, gällande driften av Storsvängens ungdomsgård förlängs från 1 juli 2010 till och med 30 juni 2011.
 1. Stadsdelsnämnden godkänner att avtalet med Hövdingagården AB, organisationsnummer 556592-1367, gällande driften av Västberga ungdomsgård förlängs från 1 juli 2010 till och med
  30 juni 2011.
 1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fyra ungdomsgårdar som samtliga drivs på entreprenad sedan 1 maj 2008. Två av ungdomsgårdarna har kortare avtalstider eftersom det på sikt finns anledning att förändra lokalerna för att lösa tillgänglighetsfrågor och störningar för omkringboende.

Förvaltningen har i dagsläget inga alternativa lokaler för Västberga ungdomsgård och bedömer att den sista möjliga förlängningen av avtalet bör göras till och med 30 juni 2011.

För Storsvängens ungdomsgård pågår tillsammans med entreprenören ett aktivt arbete för att söka nya lokaler med planerad flytt i juli 2010. Sista möjliga förlängning av avtalet föreslås därför till och med
30 juni 2011.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 september 2009.

Dnr 395-09-104

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§8 Inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ett förslag att införa trygghetsboende i Stockholms stad har kommit på remiss. Trygghetsboende innebär att de boende i någon form har tillgång till trygghetslarm, personal för att ordna social samvaro och aktiviteter, allmän lokal samt möjlighet till gemensamma måltider. Trygghetsboende ska erbjudas personer som bor i Stockholms stad och som upplever otrygghet och/eller social isolering i sitt ordinarie boende. Åldersgränsen för att kunna ansöka föreslås vara 65 år.

Förvaltningen är positiv till förslaget och att en omstrukturering påbörjas av Kastanjen. Äldre ges därmed ökade möjligheter att själva bestämma, planera och göra egna aktiva val. En viktig fråga som behöver klargöras är om de boende får möjlighet att bo kvar när servicehus omstruktureras till trygghetsboende.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 september 2009.

Dnr 305-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”att avslå förvaltningens förslag,

att tillsvidare avvakta med ställningstagande till omdaning av Kastanjens servicehus,

att ge förvaltningen i uppdrag att snarast återkomma med en konsekvensanalys på kort och lång sikt av en omdaning,

att förvaltningen undersöker möjligheten för personer att flytta in i servicehus utan föregående biståndsbeslut,

samt därutöver anföra:

Äldreboendedelegationen är enig om att den framtida grundstrukturen i äldres boende ska bygga på tre boendeformer: ett anpassat och väl fungerande ordinarie boende (inklusive dagens seniorboenden), trygghetsboende med hyresrätt samt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. I en sådan struktur ska de nuvarande servicehusen inordnas. Det kan inte göras utan en genomarbetad plan där servicehusens roll definieras och övergången till en ny ordning kan överblickas.

Vi är positiva till att staden ska inrätta trygghetsboenden för äldre. Vår uppfattning är att dessa trygghetsboenden skulle kunna fungera som ett bra komplement till befintliga boenden. Men för att tanken med trygghetsboenden ska fungera så krävs att flera frågeställningar utreds vidare. Bland annat behöver innehållet i trygghetsboendena ses över, som möjligheter till gemensamma aktiviteter, aktivering och måltider.

I vår bild av ett trygghetsboende är gemenskapslokalen och personalresursen kommunalt finansierad. Detta för att dels begränsa kostnaden för den enskilde pensionären, men också för att lokal och personal ska kunna vara en resurs för äldre i närområdet.

Stadsledningskontoret föreslår att dessa kostnader ska belasta den enskilde äldre, vilket vi tycker är helt fel.

När det gäller Kastanjens servicehus finns det mycket som talar för att det skulle vara lämpligt som trygghetsboende. För att kunna ta ställning till det fordras dock en analys av de konsekvenser en omvandling kan få på kort och lång sikt. Trots politiska utfästelser är det dominerande problemet idag den svårighet många äldre möter när man söker plats i ett tryggt äldreboende. En starkt bidragande orsak till att det finns tomma platser i servicehus är att biståndsbedömningen är mycket restriktiv. En mer generös bedömning måste till eftersom många som är i behov av att få bo servicehus nu inte ges den möjligheten. Hur kommer den tänkta omvandlingen av servicehusen bidra till att möta dagens och morgondagens behov av bostäder för äldre?

Vi befarar att stadsdelen får färre platser för heldygnsomsorg, färre platser i servicehus, färre korttidsplatser och även färre ytor som kan användas för gemensamma aktiviteter och samlingslokaler.

Det är en inte den inriktning som vi i oppositionen talade om med medborgarna i valrörelsen, det är inte heller den riktning som alliansen lovade i valrörelsen, det är inte heller den riktning som vi tror bäst svarar mot de behov som de äldre i vår stadsdel har eller kommer att ha, nu och i framtiden.”

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att ansluta oss till förvaltningens förslag.

Att avslå stadsledningskontorets förslag till beslut på punkt 5 angående 55 år till seniorboenden.

Att utöver detta anföra följande:

På detta sätt vill vi säkerställa att våra seniorboenden kommer till behövande pensionärer och inte till pigga 55-åringar, eller behövande
58-åringar. De ska få hjälp på annat vis.

Att man nu gör en förbättring av vissa seniorboenden till trygghetsboenden är en bra satsning. Det är centralt och viktigt att även det boendet inte är biståndsbedömt. Dessutom undviker vi nog flyttar mellan senior- och trygghetsboenden om man har samma ålder för ansökningen till de olika bondeformarna.

Vidare föreslår vi att de ekonomiska resurser som besparas genom denna reform kommer de äldre behövande tillgodo i form av till exempel bra närlagad mat och utevistelser, i alla boendeformerna.”

____________________

§9 Lag om stöd och skydd för barn och unga

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänste­utlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Barnskyddsutredningen har lämnat förslag till en ny lag om stöd och skydd för barn och unga som föreslås träda i kraft 1 juli 2011. Förslaget innebär en förstärkning av barnperspektivet i lagstiftningen, vilket förvaltningen finner positivt. Förvaltningen välkomnar även förslagets betoning av att det är ett gemensamt samhällsansvar att uppmärksamma barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa och att överenskommelser ska träffas mellan kommun och landsting om ansvars- och kostnadsfördelning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 augusti 2009.

Dnr 346-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”att stadsdelsnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens remissvar på ’Lag om stöd och skydd för barn och unga’ samt

att därutöver anföra följande beträffande några viktiga punkter i förvaltningens remissyttrande:

Vård utom hemmet

Barnskyddsutredningen föreslår att barn som är placerade utom hemmet ska ha en egen socialsekreterare som besöker dem minst fyra gånger per år. Här är förvaltningen av annan åsikt. Vi anser däremot att besök fyra gånger per år får anses som ett absolut minimum, även för barn i långvariga och trygga placeringar. Barn utvecklas olika och gemensamt för alla placerade barn är att de har en eller flera separationer bakom sig, som under deras identitetsutveckling kan ställa till problem. En långvarig trygg placering ska kopplas till den relation som placeringen bygger på. Barn har ett annat tidsperspektiv än vuxna och konsulentstödda familjehem har redan i dag täta besök, var fjortonde dag är inte ovanligt.

I övrigt efterlyser vi ökad samverkan mellan kommuner/kommundelar vid utbildning och rekrytering av familjehem. Vi är väl medvetna om vad Stockholms stad erbjuder sina familjehem men anser ändå att det är viktigt att familjehemmen utöver grundutbildning får delta i olika specialistutbildningar som är värdefullt för uppdraget som till exempel kommunikation, handikapp, diagnoser etc.

Vidare bör man för barn placerade i vård utanför hemmet eftersträva en större samverkan mellan BUP, landsting, kommun, skola, habilitering osv. Det haltar högst betänkligt på flera håll idag.

Beträffande utredning av familjehem anser vi att det är av yttersta vikt att familjehemmen utreds före placering fullt ut, förslagsvis enligt Kälvesten. Det räcker inte bara med att utbilda familjehem. Detta för att minska framtida sammanbrott i familjehemmet och för att gallra ut de familjehem som kan visa sig vara olämpliga för uppdraget.

Arbetsgivare har idag tillsammans med försäkringskassan rehabiliteringsansvar för sina anställda men familjehem med uppdrag från kommun får ingen del av det. Lagförslaget säger att barn som flyttar ut från familjehem ska få stöd även efter det att placeringen upphört. Vi vill gärna att även familjehemmen får del av ett sådant stöd när behov föreligger. Det kan vara svårt att göra det praktiskt genomförbart, speciellt för familjehem med uppdrag från flera kommuner/kommundelar då ingen är helt ansvarig.”

_________________

§10 Verksamhet året runt för barn till missbrukare

Skrivelse av Stefan Nilsson (MP)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stefan Nilsson (MP) föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen att det i Stock­holms stad ska finnas öppen gruppverksamhet för barn till missbrukare även under sommaren. Han föreslår också att en inventering ska göras av stadsdels­nämndernas verksamheter för stöd och hjälp åt dessa barn samt att ökat ekonomiskt stöd ska ges till frivilligorganisationer som arbetar med målgruppen.

Förvaltningen håller med motionären om vikten av att ge stöd till barn till missbrukare, men anser att stödet sommartid bör ges i andra former än av öppna gruppverksamheter. Under övrig tid av året bör gruppverksamhet tillhandahållas i form av så kallade Vågengrupper, gärna i samarbete mellan flera stadsdelsförvaltningar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 augusti 2009.

Dnr 338-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) med instämmande av vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

Att delvis ansluta oss till förvaltningens svar.

Att utöver detta anföra följande:

Staden bör kartlägga möjligheten till någon eller någon sommarbaserad verksamhet just för dessa ungdomar som till exempel kolloverksamhet. I exempelvis svenska kyrkan finns det verksamheter tillsammans med socialtjänsten, eller har i alla fall funnits. Och som motionären skriver behövs dessa krafter förstärkas och inte minst karläggas, så vi kan få till ett aktivt samarbete på flera ställen.

Vidare behöver man säkerhetsställa att våra unga kan få delta i dessa stödgrupper och därför borde de bli reglerat att bara en förälder behöver stödja ett deltagande.”

_______________

§11 Grön IT-strategi för Stockholms stad

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsledningskontoret har utformat ett förslag på Grön IT-strategi för Stockholms stad. Förslaget utgår ifrån de av kommunfullmäktige antagna dokumenten Vision 2030, Stockholms miljöprogram
2008- 2011, IT-programmet och IT-strategin.

Förvaltningen ser förslaget som positivt och som ett sätt minska miljöbelastningen i staden. Förvaltningen lämnar synpunkter på förslag till åtgärder samt redovisar exempel på åtgärder, relaterat till IT, som förvaltningen redan arbetar med för minskad miljöbelastning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 september 2009.

Dnr 347-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§12 Serveringstillstånd för Jacobs Take Away Liljeholmen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Jacobs Take Away Liljeholmen kan få tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten klockan 11:00-20:00.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En ansökan om serveringstillstånd har inkommit till nämnden för yttrande. Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Jacobs Take Away Liljeholmen. Jacobs Take Away Liljeholmen är ett av de serveringsställen som planeras i Liljeholmens galleria som öppnar hösten 2009. Förvaltningen har inget att invända mot att restaurangen får serveringstillstånd i enlighet med ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 augusti 2009.

Dnr 350-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§13 Rapport av inspektion från Gröndals förskoleområde

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Stockholm stads förskoleinspektörer har inspekterat Gröndals förskolor. Förvaltningen redogör i detta ärende för inspektörernas uppdrag samt slutsatser efter genomförd inspektion. Resultaten och måluppfyllelsen redovisas som styrkor, svagheter, brister samt områden att utveckla. De brister som påtalats har åtgärdats.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 17 augusti 2009.

Dnr 310-2009-402

________________

§14 Brukarundersökning inom social omsorg

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

För andra året i rad genomförs brukarundersökningar vid samtliga enheter inom avdelningen för social omsorg. De första resultaten kommer från de myndighetsutövande enheterna och från barn- och ungdoms­enhetens barn-, ungdoms- och föräldrastöd. Verksamheterna får i huvudsak goda omdömen från brukarna vad gäller bemötande, tillgänglighet och huruvida kontakten lett till förändring. Undersökningarna kommer att användas i förvaltningens fortlöpande arbete med att utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 augusti 2009.

Dnr 372-2009-500

____________________

§15 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 15 september 2009.

_____________

§16 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 10 september 2009.

_____________

§17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 8 september 2009.

_____________

§18 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

1. Förslag om trygghetsbelysning vid området under Essingeleden, Gröndalsvägen. Inkom 31 augusti 2009. Dnr 388-2009-011
Översänd till trafikkontoret

2. Ohållbar trafiksituation på Stjernströms väg.
Inkom 3 september 2009. Dnr 398-2009-001
Översänd till trafikkontoret

3. Trafiksituationen vid Stjernströms väg
Beslut från trafik- och renhållningsnämnden 18 augusti 2009 som svar på stadsdelsnämndens skrivelse från 16 april 2009.
Dnr 131-2009-001

_____________

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2009-000

_______________

§20 Nämndens och förvaltningens frågor

Möte med Söderorts polismästardistrikt

Abit Dundar (FP) informerade att presidiet och stadsdelsdirektören inbjudits till ett möte 18 september med Söderorts polismästardistrikt, med anledning av bilbränder m.m.

Skräpet i stadsdelen

Lowisa Anderzon (S) framförde att det är skräpigt i stadsdelen och att städningen inte verkar vara anpassad till antalet boende. Flera i nämnden anslöt sig till diskussionen och lyfte även fram problem med attityden hos dem som kastar skräpet på exempelvis gatan.

Maria Mannerholm föreslog att man ringer Driftcentralen,
tfn 08-651 00 00, vid anmälningar så slussar de frågan rätt.

Pandemiplan

Maria Mannerholm informerades att förvaltningen tagit fram lokala riktlinjer för beredskapsplanering vid en befarad influensapandemi. Dnr 383-09-299

Lars Svärd (M) frågade hur vaccinationen av personalen är tänkt att gå till. Maria Mannerholm svarade att en arbetsgrupp ledd av stadsdirektören Irene Svenonius arbetar centralt med att ta fram rekommendationer för hela staden avseende vaccination av boende, brukare och personal.

Bullerskydd i Liljeholmen

Maria Mannerholm informerade om att stadsledningskontoret beviljat en utökning av budgeten med 2,0 mnkr till vårt miljömiljardsprojekt ”Bullerkydd i Liljeholmen” (bullerplank utmed Niörtsvägen). Genomförandetiden har förlängts till 31 mars 2010, vilket innebär att det både finns resurser och tid att slutföra projektet.

Michael Löhf (S) frågade vilket material planket kommer att uppföras i samt hur stor budgeten är totalt för projektet. Förvaltningen återkommer i frågan.

Vintervikens ateljéer

Nämnden påmindes om besöket i Vintervikens ateljéer 21 september 2009.

______________________

§21 Tilldelningsbeslut – ramavtal för städtjänster i enskilda hem

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser tre leverantörer, MIAB AB med organisationsnummer 556515-9810, Städ & Maskincentralen i Stockholm AB med organisationsnummer 556519-8677 och Adlersons Fönsterputs AB med organisationsnummer 556230-6919, för ramavtal gällande städning i enskilda hem.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna ramavtal med MIAB AB, Städ & Maskincentralen i Stockholm AB och Adlersons Fönsterputs AB för tiden 1 november 2009 till och med 31 oktober 2013.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden beslutade att genomföra en ramavtalsupphandling av städning i enskilda hem och godkände förfrågningsunderlaget 16 april 2009. Upphandlingen har genomförts i samarbete med Södermalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 september 2009.

Dnr 140-2009-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§25 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 3 september 2009.

___________________