Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, sammanträdesrummet Lars Magnus

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

4 Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009 för förskolorna i Hägersten-Liljeholmen

5 Ny lokal för Glasade Gångens verksamheter Café Hitom, chokladtillverkning och servicegruppen

6 Redovisning av biståndsbedömda insatser

Remissärenden

7 Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten

9 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

10 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

12 Minnesanteckningar från Lokala Brå

13 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

15 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

16 Intervjuundersökning bland långvariga bidragstagare

19 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

20 Nedläggning av faderskapsutredning

21 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 21 december 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 19 november justerades
23 november 2009.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Svar på medborgarförslag om hundrastgårdar

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på de tre medborgarförslagen.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta en hundrastgård i Årstadal enligt föreslagen placering.

Ärendet

Tre medborgarförslag om hundrastgårdar har inkommit till stadsdelsnämnden. I Stockholm förekommer hundrastgårdar främst i innerstaden med några få undantag. Stadsdelsnämnden har tidigare behandlat medborgarförslag om hundrastgårdar och avvisat samtliga. Som en följd av innerstadens utbredning mot söderort anser förvaltningen dock att det kan vara motiverat att anlägga en hundrastgård i Årstadal. Behovet anses mer koncentrerat där utifrån den mer innerstadslika karaktär som Årstadal utgör.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 december 2009.

Dnr 434-2009-002, 459-2009-002, 532-2009-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§3 Verksamhetsplan 2010 Hägersten-Liljeholmen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslag till verksamhetsplan för 2010.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.

 3. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar med
  143,0 miljoner kronor (mnkr).

 4. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och ersättningsnivåer bilaga 7.

 5. Stadsdelsnämnden godkänner handlingsplan för jämställdhet och mångfaldsplan, bilaga 6.

 6. Stadsdelsnämnden godkänner internkontrollplan för 2010,
  bilaga 5.

 7. Stadsdelsnämnden godkänner aktivitetsplan för upphandling i konkurrens, bilaga 2.

 8. Stadsdelsnämnden beslutar att permanenta vårdgaranti för missbruksvård från och med 1 januari 2010.

Ärendet

Verksamheten omsluter 1 572,9 mnkr under 2010 inklusive omslutningsförändringar. Jämfört med 2009 har nettokostnaderna i budgeten ökat med36,5 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsförändringar, volymökningar, ökning av kostnader för ekonomiskbistånd samt satsningar i verksamheterna. Satsningarna i budgeten består bland annat avhöjda ersättningsnivåer inom äldreomsorgens hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 december 2009.

Dnr 530-2009-100

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten ) Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningen förslag till beslut

Att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 som bygger på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige.

Samt därutöver anföra:

Med hänvisning till att Stockholms stad ska satsa på kärnverksamheten lägger den moderatledda majoriteten ned en rad viktiga verksamheter inom socialtjänsten. I stadsdelsnämnden har vi ansvar för många av de s.k. kärnverksamheter som majoriteten säger sig satsa på. Hur ser denna satsning då ut här i stadsdelen? Vi har valt att titta på ersättningarna i kronor räknat som de olika verksamheterna de facto erhåller då dessa siffror avgör kvalitén på verksamheterna. Inte olika borgarråds bollandes med procentsatser hit och dit.

Förskola

Förskolepengen sänks och barngrupperna blir större!

Det står att läsa i förslaget till verksamhetsplan på sidan 31. Andelen barngrupper med fler än 14 barn i 1-3 års avdelningar beräknas bli
40 %, jämfört med 0 % tidigare år. Om man sedan tittar i bilagan med ersättningsnivåer och jämför med förra årets ersättningsnivåer ser man att förskolepengen sänks. Då ska alltså barnens förskoleverksamhet, inklusive löne- och prisökningar, betalas med mindre pengar än förra året. En satsning är en sänkning och en sänkning är en satsning.

Äldreomsorg

Man höjer faktiskt ersättningarna till de olika verksamheterna med i genomsnitt 2 %. Då ska man dock beakta att dessa 2 % ska betala pris- och löneökningar och att den strikta biståndsbedömningen fortsätter, vilket innebär att antalet som får tillgång till hemtjänst och vård och omsorgsboende fortsätter minska i stadsdelen.

Social omsorg

Satsningen inom detta område innebär att verksamheterna får 0 kr mer i ersättning jämfört med förra året. Det betyder bl.a. att gruppbostäder för medborgare med funktionsnedsättningar kommer att få skära i verksamheten för att kunna betala löne- och kostnadsökningar. Dessutom är vi starkt oroade över det nya ersättningssystemet för socialpsykiatri som sjösätts i och med det nya året, mycket tyder på att det kommer att innebära sänkta anslag till de verksamheter som riktar sig till medborgare med en psykisk funktionsnedsättning.

Vi hade inte haft någon skattkista att ösa ur om vi hade haft makten, vi hade dock inte genomfört skattesänkningar finansierade genom sänkt förskolepeng och fler barn i barngrupperna. Vi hade inte heller privatiserat fullt fungerande gemensamt ägda och drivna verksamheter, såsom de gruppbostäder som nästa år står på tur. Vi tycker att den moderatledda alliansens tvångsmässiga upphandlingsiver är olycklig. Det är en utveckling som gynnar stora multinationella vårdföretag på bekostnad av små, tvärt emot de ambitioner man sade sig förespråka.

Under denna mandatperiod har nästan allt lokalt miljöarbete i stadsdelarna avstannat. För att kunna bedriva ett effektfullt och offensivt miljöarbete behöver detta arbete prioriteras. Vilket med fördel kan göras tillsammans med det lokala näringslivet och konstfack.

Vi hade gärna sett att nämnden tog tillfället i akt att i och med ombyggnationen av Sannadalsparken aktivt arbeta för att det planerade aktivitets/föreningshuset i parken blev verklighet. I tider som dessa när ungdomsarbetslösheten växer tycker vi att nämnden bör erbjuda sommarjobb till betydligt fler än de 50 som nu erbjuds jobb i sommar. Nämnden borde även ge förvaltningen i uppdrag att mer aktivt arbeta med att fånga upp de ungdomar som slutar gymnasiet i förtid och därmed riskerar hamna i en situation där de varken får jobb eller utbildning.

De trygghetsboende som nu byggs i stadsdelen är ett bra komplement till befintliga vård- och omsorgsboenden. Nu byggs dessa emellertid på bekostnad av stadsdelens servicehus som nu avvecklas. Vi tycker att man bör göra en ordentlig konsekvensbeskrivning över vad detta kommer att innebära med avseende på innehåll, finansiering och kostnader för den enskilde stockholmaren. Den viktigaste kvalitetsmarkören inom äldreomsorgen är personalen, både dess antal och dess utbildning. Vi vill öka personaltätheten och fortsätta den kompetensutveckling av äldreomsorgens personal som inleddes under förra mandatperioden.

Under parollen att man ska bygga stad så pressar den borgerliga alliansen nu ner hus med skohorn i vår stadsdel. Det är ofta frågor som berör stadsdelens innevånare på djupet. Därför är det sorgligt att den lokalt förankrade stadsdelsnämnden får mindre möjligheter att yttra sig i dessa frågor. Vi tycker att utvecklingen bör gå åt andra hållet. Vi tror att stadsdelens medborgare kan göras mer delaktiga i exploateringsprocessen om man väljer att helt enkelt ställa frågan var kan vi bygga och bjuda in medborgarna att svara. Istället för att som nu komma med färdiga förslag som vi förvisso kan ha åsikter om, åsikter som det alltför ofta inte tas hänsyn till.

Socialpsykiatrin är förmodligen den verksamhet som är mest uppskattad och som värdesätts mest av dess brukare. Vi vill att det ska förbli så och arbeta tillsammans med brukarna för att utveckla och göra dessa verksamheter mer tillgängliga för medborgare med psykiska funktionshinder.”

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Stadsdelsnämnden beslutar att

 1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2010

 2. återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2010 som grund

 3. samt därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2010 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 745,4 mnkr mer än den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2010 betyda 53,8 mnkr mer för vår stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi tydligare åtaganden på följande områden:

- Lyssna på medborgarna när de bjuds in på egna medborgarmöten.

- Upphandla inte väl fungerande verksamhet, som t.ex. Broder Pehrs boende som Mogård nu ansvarar för.

- Med vår budget skulle riktlinjerna för olika bistånd till behövande hållas på en rimlig nivå och omstruktureringar för vissa gruppbostäder blev onödigt.

- Personal inom äldreomsorgen skulle kunna dela på arbetstillfällena och inga skulle bli helt utan. Händer och hjärtan behövs i vården.

Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Under denna mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Detta handlar om mer än att bevara den biologiska mångfalden som de borgliga skriver om.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Vi borde även kunna bli en fairtrade stadsdel.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger och utgå från ett allmänt mångfaldskunnade.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter. Bra verksamheter bör inte upphandlas utan bevaras intakt oavsett utförare.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2010 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk, år 2011 bör det vara 40 procent.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Skolungdomar ska få möta konsumentkunskap via sina skolor.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker. Arbetet mot diskriminering ska regelbundet följas upp.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. Ett konkret förslag till bättring av tillgängligheten är en hörselslinga i stora möteslokalen under medborgarmötena.

En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra habilitering och rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se ett tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), jämför MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En arbetsmodell som har gett mycket goda erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre, är den s.k. 3-3-modellen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. All personal inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktions-nedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka.

Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”En-dörr-in”-verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd – vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Sociala arbetskooperativ ser vi gärna mer av, men då behövs handledartjänster inrättas samtidigt.

Vi är mot att centralisera olika typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell. Varje stadsdelsnämnd ska ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Tanken på att dela på arbetstillfällena genom kortare arbetstid, ser Miljöpartiet som en viktig möjlighet framöver. Som vi nämner ovan har vi förslag på det i liten skala nu. Krav på att motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd. Alla som har försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett exempel på barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder.

Avklarade studier i svenska för invandrare (sfi) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.

Vidare önskar vi få flera viktiga beslut att fatta lokalt i våra stadsdelsnämnder. På sikt vore direkta val, precis som i Norge, en trevlig utveckling av våra stadsdelar. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och omvänd plansamordning är ett bra redskap i fortsatta förtätningsplaner.”

_____________

§4 Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009 för förskolorna i Hägersten-Liljeholmen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelens samlade kvalitetsredovisning för förskolorna läsåret 2008-2009.

Ärendet

Varje kommunal förskola och varje kommun är skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet. Förvaltningen har sammanställt stadsdelens samlade kvalitetsredovisning utifrån de olika förskoleområdenas redovisningar och övriga underlag. Här redovisas hur förskolorna arbetar utifrån målområden i förskolans läroplan och nämndens mål. Förvaltningen analyserar resultat av enheternas och förvaltningens insatser samt gör bedömning för fortsatt arbete. Styrkor och svagheter i verksamheten blir belysta och utifrån den samlade bedömningen föreslås utvecklingsområden till nästa verksamhetsår. Föreslagna utvecklingsområden kommer att integreras i nästa års verksamhetsplanering.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 november 2009.

Dnr 413-2009-400

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§5 Ny lokal till Glasade Gångens verksamheter Café Hitom, chokladtillverkning och servicegruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget om ny lokal för Glasade Gångens verksamheter Café Hitom, chokladtillverkningen och servicegruppen och ger förvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt med Stena Fastigheter för lokalen.

Ärendet

Glasade Gångens verksamheter Café Hitom, chokladtillverkningen och servicegruppen är spridda i stadsdelen. En gemensam lokal skulle innebära betydligt bättre förutsättningar för verksamheterna. Förvaltningen har en tid fört diskussioner med Stena Fastigheter om att få hyra den före detta Panncentralen i kvarteret Tvålflingan för verksamheten. Förvaltningen har fått ett förslag på hyresavtal på fem år med en hyra på 721500 kronor per år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 december 2009.

Dnr 562-2009-302

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§6 Redovisning av biståndsbedömda insatser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelsen från Vänsterpartiet.

Ärendet

I en skrivelse har Kjell Marteng (V) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) framfört önskemål om att förvaltningen ska göra en inventering på samtliga äldreboenden i stadsdelen och redovisa hur ofta biståndsbedömda tjänster inte utförs samt hur många personer som berörs. I ett tidigare svar i samma ärende redovisade förvaltningen vilka olika uppföljningar som genomförs inom äldreomsorgen. Vänsterpartiet ansåg att förvaltningens redovisning inte svarade på frågan varför skrivelsen överlämnades till förvaltningen på nytt för beredning.

Förvaltningen har utarbetat en modell för rapportering och sammanställning av brister och avvikelser i äldreomsorgen. För att säkerställa modellen har den testats under september 2009. En samlad bild över brister och avvikelser inom äldreomsorgens verksamheter kommer att kunna ges i samband med tertialrapport 1, 2010.

I ärendet presenteras också stadens nya tjänst, omsorgsdagboken.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 november 2009.

Dnr 144-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§7 Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har fått en remiss för yttrande gällande en kartläggning av och plan för åtgärder för att skapa trygghet och stävja våldet kring idrottsevenemang. I planen ingår ett förslag om att idrottsnämnden i Stockholms stad ska ansvara för Program Supporter. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget.

Förvaltningen ser en vinst i att samordningsansvaret flyttas från Stockholms Brandförsvar till idrottsnämnden. Förvaltningens fältassistenter deltar i Program Supporter samt är aktiva i det lokala arbetet med Bajen land.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 december 2009.

Dnr 503-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________

§8 Brukarundersökning vid gruppbostäder och dagliga verksamheter

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Avdelningen för social omsorg har genomfört brukarundersökningar vid förvaltningens grupp- och servicebostäder samt vid Glasade gångens dagliga verksamhet, Fruängens yrkesgrupp, Nätverkets yrkesgrupp och Steget framåt. Resultaten visar även detta år att brukarna i hög grad är nöjda med sitt boende respektive sin sysselsättning. De känner sig trygga, väl bemötta och tycker sig ha inflytande över sin situation. Med de brukare som inte är helt tillfreds för personalen diskussioner om förändringar som kan göra att nöjdheten ökar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 23 november 2009.

Dnr 560-2009-500

____________

§9 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 15 december 2009.

_______________________

§10 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 10 december 2009.

_______________________

§11 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 8 december 2009.

_______________________

§12 Minnesanteckningar från Lokala Brå

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från lokala drog- och brottsförebyggande rådet från 27 november 2009.

_____________

§13 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

1. Barnantal i förskolans grupper
Svar från förvaltningen på fråga om antal barn i förskolegrupperna daterat 16 november 2009. Dnr 559-2009-499

2. Affärsplan för drift av Aspuddsbadet
Från Fredrik Baeckström ordförande Aspuddens Kultur & Badhusförening Ek Förening. Inkom 4 december 2009.
Dnr 569-2009-099.
Skickad till idrottskontoret och exploateringskontoret.

3. Information angående Aspuddsbadet
Överklagande samt inhibitionsbegäran av beslut om rivningslov för Aspuddssbadet. Från Rädda Aspuddsbadet.
Inkom 4 december 2009, dnr 570-2009-099
Skickad till idrottskontoret och exploateringskontoret.

4. Synpunkter om inhägnad hundrastgård
Från Josefin Linusson, inkom 7 december 2009, dnr 576-2009-001

5. Synpunkter om inhägnad hundrastgård i Hägerstensåsen
Inkom 8 december 2009, dnr 577-2009-001

6. Brandstationen i Midsommarkransen - alternativa möjligheter till ombyggnation eller förändrad verksamhet i byggnaden
Från Aspuddens Kultur och Badhusförening
Inkom 16 december 2009, dnr 593-2009-000

____________

§14 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2009-000

_______________

§15 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om allaktivitetshus i Sannadalsparken

Ylva Wahlström (MP), Jan Wallman m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) lämnade in en skrivelse om allaktivitets hus i Sannadalsparken i Gröndal. Dnr 599-2009-000

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

_____________

Skrivelse för beredning om Brandstationen i Midsommarkransen

Ylva Wahlström (MP) lämnade in en skrivelse om brandstationen i Midsommarkransen, med förslag till lösningar för att verksamheten i det rivna badhuset i Aspudden ska kunna fortsätta. Dnr 593-2009-000

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

_____________

Bullerskydd

Jan Wallman (S) frågade om byggnationen av bullerplanket utmed Nioörtsvägen påbörjats. Förvaltningen återkommer i frågan.

Upphandlingar

Eva Fagerhem (S) frågade om de upphandlingar som genomförts lett till bättre och billigare resultat. Maria Mannerholm svarade att flertalet upphandlingar genomförs som kvalitetsupphandlingar, vilket innebär att den som kan leverera till bästa kvalitet vinner anbudet.

Tillstånd att ta del av sekretessbelagda uppgifter

Ingrid Widebäck besvarade frågor från Marita Ros (S) ställda vid sammanträdet 19 november 2009 om ett anmält tjänstemannabeslut gällande tillstånd till Socialhögskolan att ta del av sekretessbelagda uppgifter till ett forskningsprojekt. Dnr 452-009-005

Stoppa langningen

Maria Mannerholm inbjöd nämnden till att dela ut flygblad mot langning vid Liljeholmstorget tisdag 22 december och Fruängens Centrum tisdag 29 december. Anmälan sker till preventions-samordnare Anna William-Olsson.

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget – månadsrapport för november 2009. Dnr 106-2009-101

_______________

§16 Intervjuundersökning bland långvariga bidragstagare

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har gjort en intervjuundersökning bland personer som haft ekonomiskt bistånd i tre år eller längre. Under 2010 avser förvaltningen att avsätta särskilda resurser för att hjälpa de långvariga bidragstagarna till annan försörjning än ekonomiskt bistånd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 december 2009.

Dnr 544-2009-500

__________________

§22 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 25 november och
9 december 2009.

______________