Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, Sammanträdesrummet Lars Magnus, plan 9

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Enheternas årsredovisning 2009

Dnr 568-2009-101

"Bilagorna till ärendet kan rekvireras från registrator."
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Utbyggnad av förskolan Korpen

5 Genomförandeplan för omvandling av Kastanjens servicehus till trygghetsboende

7 Uppdatering av delegationsordningen

8 Brandstationen i Midsommarkransen

Remissärenden

9 Ekoism framför egoism - köp tillbaka Fortum? motion från (S) - yttrande till kommunstyrelsen

10 Anläggningar för spontanidrott i parker, bostadsområden och på skolgårdar

11 Revidering av STAN-programmet

Stockholms tobaks alkohol och narkotikapolitiska program
Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 555-2009-006

12 Modernare adoptionsregler

Anmälningsärenden

13 Brukarundersökning inom social omsorg 2010 - boendestöd

15 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Förteckning över inkomna skrivelser

19 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

20 Upphandling av entreprenaddrift av servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan

21 Nedläggning av faderskapsutredning

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 18 februari 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 28 januari justerades
4 februari 2010.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Årsredovisning 2009 Hägersten-Liljeholmen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslag till årsredovisning för 2009.

 2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att ombudgetera ej förbrukade projektmedel till 2010 med 0,2 mnkr för projekt om att minska korttidssjukfrånvaron.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämndens verksamhet har bedrivits utifrån kommun-fullmäktiges övergripande inriktningsmål. Nämndens mål har i allt väsentligt uppfyllts under året. Nämnden redovisar för 2009 ett överskott med 11,4 mnkr före resultatöverföringar och 5,2 mnkr efter resultatöverföringar. Ombudgetering begärs med 0,2 mnkr för ej förbrukade projektmedel. Investeringsplanen redovisar ett överskott med 2,0 mnkr.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 januari 2010.

Dnr 567-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Nämndens årsredovisning för budgetåret 2009 visar ett litet överskott. All heder åt de personal och tjänstemän som under rådande ekonomiska omständigheter lyckas med den beundransvärda bedriften att visa en ekonomi i balans.

Det är dock ett överskott som är dyrköpt. Det beror på hårdare biståndsbedömningar, större barngrupper i förskolan, försämringar för personalen i form av fler arbetade helger, längre arbetspass och uppsägningar av personal. Om vi vill upprätthålla och förbättra kvalitén i nämndens verksamheter är detta en ohållbar situation.”

__________________________

§3 Enheternas årsredovisning 2009

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas årsredovisningar för 2009 till handlingarna.

Ärendet

I verksamhetsplanerna för 2009 beskrev enheterna arbetet för att säkerställa att åtaganden uppfylls samt arbetet med uppföljning av dessa. I årsredovisningarna beskriver enheterna uppfyllelsen av åtaganden och identifierade utvecklingsområden inom verksamheten. Enheterna bedöms i huvudsak ha uppfyllt sina åtaganden för 2009. Några enheter har dock inte klarat detta inom beslutad budget. En samlad redovisning av verksamheternas resultat finns i nämndens årsredovisning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 februari 2010.

Dnr 568-2009-101

_____________________

§4 Utbyggnad av förskolan Korpen - genomförandebeslut

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget om utbyggnad av förskolan Korpen med tre barngrupper inom kvarteret Korpen 1.
 1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet med utbyggnaden.
 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av SISAB och att teckna hyresavtal med SISAB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

 1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende en utbyggnad av förskolan Korpen med tre barngrupper på tomten Korpen 1. I utbyggnaden byggs ett nytt tillagningskök med kapacitet för samtliga sex grupper. Årshyreskostnaden per barn blir år 1 för den utbyggda förskolan 25 040 kronor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 februari 2010.

Dnr 42-2010-2.6

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Vi vet att behovet av förskolor är stort men detta blir en för stor enhet med nästan sju avdelningar, eftersom tomten även ska få användas av förskolan Flygande Mattan. Vi kan tänka oss nästan sex avdelningar, även om det blir dyrare per barn. Redan detta innebär att många barn måste dela en liten gård i ett tättbebyggt område. Utvecklingen med dessa stora förskoleenheter vill vi undvika för barnens bästa. Det räcker med de stora skolenheterna de snart möter i grundskolan. Vårt förslag innebär: Bygg en avdelning mindre än vad förvaltningens förslag säger.

Vidare anser vi det vara önskvärt att tillse att Flygande Mattans verksamhet, i enlighet med tidigare löften, kan fortsätta använda tomten enligt deras nuvarande och framtida behov.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande:

”Vi vill påminna om att om majoriteten hade lyssnat på badhusföreningen hade vi kunnat ha både en liten förskola och ett badhus på samma tomt, vilket hade varit mycket trevligare. Innan ockupanterna tog plats fanns det ett konkret förslag på hur dessa verksamheter skulle kunna samexistera. Här hade den omvända planprocessen fungerat mycket bra. Flera barn och föräldrar hade välkomnat ett sådant beslut och inga dyra onödiga utgifter kring demonstranterna hade behövts.”

_____________________

§5 Genomförandeplan för omvandling av Kastanjens servicehus till trygghetsboende

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner att Kastanjens servicehus omvandlas till trygghetsboende från och med
  1 september 2010 och genomförs i enlighet med tjänsteutlåtandet.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om intagningsstopp på Kastanjens servicehus från och med 1 mars 2010.

3. Stadsdelsnämnden avvecklar och överlämnar servicehuslägenheter samt komplementytor och gemensamhetslokaler till fastighetsägaren från och med 1 september 2010, enligt tjänsteutlåtandet.

4. Stadsdelsnämnden beslutar att platser för vård- och omsorgsboende vid Kastanjens sjukhem kan användas till korttidsplatser till och med 31 december 2010.

5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kastanjen är ett av tio servicehus som kommunfullmäktige i beslutat ska omvandlas till trygghetsboende. Omvandling av Kastanjen ingår sedan tidigare i stadsdelens boendeplanering för Axelsbergs servicehus och Kastanjens servicehus och vård- och omsorgsboende. Förvaltningen föreslår att Kastanjens servicehus blir trygghetsboende från 1 september 2010. Alla boende som så önskar, har möjlighet att bo kvar i sina nuvarande lägenheter. Vid en flytt från Kastanjen under perioden maj-augusti 2010 står förvaltningen för den boendes flyttkostnader.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 januari 2010.

Dnr 31-2010-1.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Ylva Wahlström (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Samt därutöver anföra:

Föreliggande ärende innebär förvisso att trygga bostäder erbjuds äldre utan föregående biståndsbeslut. Kötiden avgör. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gav den 29 januari 2009 förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för personer att flytta in i servicehus utan föregående biståndsbeslut. Oss veterligen har inget svar inkommit härvidlag.

Nämnden måste ställa sig frågan vilken riktning föreliggande ärende anger för äldreomsorgen. Vi finner att den riktning som anges innebär att stadsdelen får färre platser för heldygnsomsorg, färre platser i servicehus, färre korttidsplatser och även färre ytor som kan användas för gemensamma aktiviteter och samlingslokaler.

Det är en inte den inriktning som vi i oppositionen talade om med medborgarna i valrörelsen, det är inte heller den riktning som vi tror bäst svarar mot de behov som de äldre i vår stadsdel har eller kommer att ha, nu och i framtiden.

Dessutom innebär nedläggningen av Kastanjen att personal sägs upp, får byta arbetsplats och försämrade villkor. Vi tycker inte det går att förena med stadens mål att vara en god arbetsgivare.”

____________________

§6 Slutrapport och utvärdering för kvinnofridsprojektet Athena

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning och översänder dokumentationen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat en slutrapport över kvinnofridsprojektet Athena, som pågick från hösten 2006 till hösten 2009. Av rapporten framgår att projektet nått sina mål att ge stöd till de våldsutsatta kvinnorna och till barnen som bevittnat våld. Också målet om kompetensutveckling av personalen har uppnåtts. Däremot lyckades inte projektet utveckla stödet till de våldsutövande männen så som det var tänkt.

Insatsen kvinnostöd har permanentats från 1 januari 2010 i det nya kvinno­fridsteam som inrättats vid förvaltningen. Kvinnostödet delfinansieras och sam­nyttjas av stads­delsförvaltningarna i Skärholmen och Älvsjö.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 januari 2010.

Dnr 17-2010-1.2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

 3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställde delegationsordningen i juni 2007. Den har därefter uppdaterats vid behov, senast i november 2009. I detta ärende har en översyn gjorts främst inom avdelningen för social omsorg, dels för att delegationen ska ligga på rätt nivå, dels för att det ska finnas en samstämmighet mellan enheterna inom avdelningen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 januari 2010.

Dnr 39-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§8 Fyllnadsval till sociala delegationen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Marita Liljeqvist (M) till ledamot i sociala delegationen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Ledamoten Lars Svärd (M) meddelar att Moderaterna nominerar Marita Liljeqvist till ny ledamot i sociala delegationen efter Anette Hellström som avgår.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 februari 2010.

Dnr 524-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§9 Brandstationen i Midsommarkransen

Svar på skrivelser från (MP) och Aspuddens Kultur och Badhusförening

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelse från Miljöpartiet och som svar på skrivelse från Aspuddens Kultur och Badhusförening.

Ärendet

I ärendet behandlas två skrivelser som tar upp frågan om kultur- och badaktiviteter kan förläggas till den nu nedlagda brandstationen på Bäckvägen 1 i Midsommarkransen samt möjligheterna till att brandstationen får fortsätta framhäva sin kulturhistoriska prägel i stadsdelen.

Förvaltningen bedömer att en anpassning av lokalerna i den nedlagda brandstationen kan bli mycket kostsamt. I övrigt hänvisar förvaltningen till exploateringsnämndens beslut angående vikten av att i planarbetet sträva efter att förena utvecklingen av området med de kulturhistoriska värdena.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 februari 2010.

Dnr 593-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi anser att svaret kunde ha bearbetats bättre och givit tydligare besked. Vi är dock tacksamma över tidshållningen. Vidare har det ju hänt saker under denna korta tid. Det är glädjande att även majoriteten kan tänka sig att hyra ut den befintliga brandstationen till några andra och inte bara jämna denna kulturvärda byggnad med marken.

Kanske kommer det också att visa sig att delar av byggnaden även fortsättningsvis behöver användas till utryckningsfordon, då staden ständigt växer.

Det har också kommit till vår kännedom, genom Stockholms Fria Tidning, att i Älvsjö, på Varuvägen 9, finns ett nybyggt varmvattenbad för babysim, vattengymnastik delvis med sjukgymnaster med mera. Badet är privatägt och fullt tillgängligt, vilket vi välkomnar.

Förvaltningen skriver att brandstationen inte är tillgänglighets-anpassad. Det behöver i så fall ordnas, då det redan bedrivs aktiv verksamhet i idrottshallen. Kanske även våra pensionärer kan få plats med sin gymnastik där, när de inte får vara kvar i Axelsbergs servicehus.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Delar av en stads kvalité beror på hur man förenar historia med nutid. Vi tycker att Brandstationen bör bevaras. Det är en byggnad som ger karaktär åt området. Det är förmodligen så att byggnaden är i starkt behov av underhåll, det betyder emellertid inte att rivning är enda alternativet. Vid en eventuell nybyggnation inom området tycker vi Brandstationens bevarande kan bidra till att ge området en egen prägel, som skiljer det från den tämligen likriktade arkitektur som annars är aktuell vid nybyggnation. Vad brandstationen ska användas till är en senare fråga. En funktionell, vacker och unik lokal kommer alltid att vara efterfrågad, vare sig vi fyller den med kommersiell eller offentliga verksamheter, eller både och. Ett villkor för byggnadens bevarande är emellertid att den politiska viljan finns.”

_________________

§10 Ekoism framför egoism – köp tillbaka Fortum?

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Karin Wanngård (S) föreslår i en motion att frågan utreds om staden kan starta ett energibolag i syfte att utveckla miljövänliga energialternativ samt prövar om ett återköp av Fortum skulle bidra till att nå stadens miljömål. Nämnden har fått motionen på remiss från kommunstyrelsen.

Förvaltningen anser att staden har en viktig roll i utvecklingen av miljövänliga energialternativ. Staden kan påverka utvecklingen som köpare av stora mängder energi och som fastighetsägare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 januari 2010.

Dnr 454-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§11 Anläggningar för spontanidrott i parker, bostadsområden och på skolgårdar

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I en remiss redogörs för problematiken kring frågan om drift- och underhållsansvar för idrottsanläggningar på annan mark än idrottsmark. Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde finns ett antal sådana anläggningar där drift- och underhållsansvaret tillhör förvaltningen respektive skolan, något som förvaltningen inte haft anledning att ifrågasätta. Det är viktigt att principen för drift- och underhållsansvaret för anläggningar av denna typ lyfts fram och tydliggörs inom berörda organisationer i staden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 januari 2010.

Dnr 10-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§12 Revidering av STAN-programmet

Stockholms tobaks alkohol och narkotikapolitiska program
Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Nämnden har fått en remiss med förslag till revision av Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program (STAN- programmet). Intentionen har från början varit att vara ett praktiskt användbart verktyg i arbetet mot negativa konsekvenser av tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Förändringarna i det reviderade STAN-programmet skärper möjligheten till tillämpning och lokal anpassning. Det finns en tendens att ansvaret med mål, åtaganden och indikatorer för frågor rörande förebyggande arbete mot droger eller annat antisocialt beteende hamnar hos stadsdelförvaltningarnas individ- och familjeomsorg. Arbetet blir på så sätt inte tillräckligt effektivt. För att nå de förbättringar som önskas behöver samlade grepp tas. Avgörande är att ansvaret delas med fler aktörer.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 januari 2010.

Dnr 555-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§13 Modernare adoptionsregler

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Den statliga utredningen om modernare adoptionsregler föreslår en rad förändringar som syftar till att stärka barnperspektivet i adoptionerna. Förvaltningen ställer sig bakom förslagen i utredningen och bedömer att de kan bidra till att barnens intressen bättre tas till vara i samband med adoptioner.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 januari 2010.

Dnr 595-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§14 Brukarundersökning inom social omsorg 2010 - boendestöd

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har genomfört brukarundersökningar inom socialpsykiatrins sysselsättningsverksamheter, stödbostäder och boendestöd. Av undersökningarna framgår att brukarna överlag är nöjda med verksamheterna. De sammanfattande betygen är mellan 4,2 och 4,6 på en femgradig skala där fem är bäst. Förvaltningen kommer att analysera resultaten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 januari 2010.

Dnr 43-2010-1.6

_____________________

§15 Medarbetarenkät 2009

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Stockholms Utrednings- och Statistikkontor AB har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört en medarbetarundersökning med tillsvidareanställd personal inom stadens förvaltningar och bolag. Resultaten från 2009 visar att medarbetarna i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning ger ett gott betyg för arbetsförhållandena. Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) är 64 vilket innebär en ökning jämfört med förra årets undersökning då NMI var 59. NMI för staden som helhet var 62 år 2009.

Dnr 45-2010-1.6

_____________________

§16 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 9 februari 2010.

_______________________

§17 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 4 februari 2010.

_______________________

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 2 februari 2010.

_______________________

§19 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelse anmäldes till stadsdelsnämnden:

Pensionärernas friskvård på undantag i Axelsbergs servicehus

Inkom 22 januari 2010 från tillförordnad ordförande i
SPF Mälarhöjden-Hägersten

Anmäldes även svar på skrivelsen från ordförande i stadsdelsnämnden Abit Dundar (FP) 4 februari 2010. Dnr 61-2010-1.2.3

________________

§20 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse till stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden

om att upprätta ett områdesprogram för Aspudden, Telefonplan
och Midsommarkransen

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) lade fram ett förslag som vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anslöt sig till.

Ordföranden fann att en enig nämnd ställde sig bakom beslutet.

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att tillskriva stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden om att ett områdesprogram upprättas för Aspudden, Telefonplan och Midsommarkransen för att underlätta en helhetssyn i samband med kommande byggnationer och övrig exploatering i dessa områden.

____________

Medborgarenkät 2009

Eva Fagerhem (S) och Lowisa Andersson (S) efterfrågade mer information om resultatet från medborgarenkäten 2009, om möjligt nedbrutet per enhet. Medborgarenkäten anmäldes under § 15 i detta protokoll. Förvaltningen återkommer i frågan. Dnr 45-2010-1.6

Stadens logotype i protokoll

Som svar på fråga från Fredrik Möller (KD) informerade Maria Mannerholm att handikappråden och pensionärsråden kan använda stadens logotype S:t Erik i sina protokoll, eftersom de är kommunala organ som är inrättade med instruktion från fullmäktige. Rådgivande organ kan vara officiella kommunala organ även om de inte har någon rätt att besluta på stadens vägnar.

Stadsdelsdirektörens information

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen

Maria Mannerholm informerade att resultatet från stadslednings-kontorets brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2009 fanns att beställa i den pärm som skickades runt under mötet. Sammanfattningen kommer att skickas med e-post till nämnden.

Presidiets möten med brukarråden

Handikapprådet och pensionärsrådet önskar träffa samtliga gruppledare i nämnden vid något av sina sammanträden under året. Nämndsekreteraren mejlar förslag till tider.

Medborgarmöten

En diskussion fördes i nämnden på initiativ av ledamoten Sven Lindeberg (FP) om medborgarmöten. Nämnden konstaterade att medborgarmötena är ett bättre forum för dialog med allmänheten än frågestunden som hölls tidigare före varje nämndsammanträde.

_________________

§21 Upphandling av entreprenaddrift av servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att genomföra upphandlingen av entreprenaddriften av servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan.

3. Nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, såsom förtydligande av förfrågningsunderlag.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden beslöt i aktivtetsplanen för 2010 att konkurrensutsätta Sjöviken och Telefonplan som är bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En upphandling behöver därför göras.

Förvaltningen har utarbetat ett förfrågningsunderlag och en tids- och kommunikationsplan. För service, stöd och omsorg utgår ersättning till entreprenören utifrån den enskildes behov. Ersättningsbeloppen fastställs utifrån den nivågruppering som gäller i Stockholms stad. Syftet med upphandlingen är att finna den mest lämpade utföraren av verksamheten. Avtalstiden i denna upphandling föreslås vara 1 oktober 2010 till den 30 september 2013 med möjlighet till förlängning i två år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 januari 2010.

Dnr 4-2010-2.2.2

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att inte upphandla sevicebostäderna Sjöviken och Telefonplan.

Det finns många fördelar med kommunal verksamhet i egen regi, till exempel att den står för långsiktighet och en god omsorg för alla brukare. Istället för att utsätta personal och brukare för de ständiga störningar, orosmoment och avbrott i utvecklingen av verksamheten som upprepade byten av utförare medför, kan man i lugn och ro koncentrera sig på förbättringar. Detta blir speciellt viktigt för utsatta grupper såsom exempelvis brukare med olika former av funktionshinder.”

__________________