Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-08-26

Sammanträde 2010-08-26

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, sammanträdesrummet Lars-Magnus, plan 9

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om värdeförvaringsskåp på utomhusbadet vid Trekanten

3 Medborgarförslag till förbättring angående badet vid Trekanten

Beslutsärenden

4 Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

6 Redovisning av upphandling av bemanningstjänster

7 Policy om hantering av allmänna handlingar och arkiv

Remissärenden

9 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning

10 Öppna standarder - tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format

11 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

12 Revidering av stadens basnyckeltal

13 Serveringstillstånd för Carousel, Karusellplan 14

Dnr 362-2010-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Uppföljning av entreprenadavtal inom social omsorg

17 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Förteckning över inkomna skrivelser

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

23 Nämndens och förvaltningens frågor

- Månadsrapport juli
- Ansökan om medel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre - Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting
- Balanslista skrivelser
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

24 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

26 Beslut att återkalla behov av särskild förordnad vårdnadshavare

27 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och ledamoten Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 30 augusti 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 17 juni justerades
23 juni 2010.

Dagordningen godkändes.

____________________

§2 Medborgarförslag om värdeförvaringsskåp på utomhusbadet vid Trekanten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Ett förslag om att införskaffa värdeförvaringsskåp till utomhusbadet vid Trekanten hade inlämnats 8 juli 2010.

Dnr 334-2010-1.2.4

____________________

§3 Medborgarförslag om förbättring vid badet intill Trekanten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Ett förslag till förbättringar intill badet vid sjön Trekanten hade inlämnats 10 augusti 2010. Dnr 366-2010-1.2.4

__________________________

§4 Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2010

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till ansökan om stimulansbidrag för 2010 och överlämnar det till Socialstyrelsen.

Ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att för 2010 fördela cirka 680 miljoner kronor (mnkr) till kommuner och landsting, för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Stockholms stad har erhållit ca 40 mnkr, varav Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har möjlighet att ansöka om ca 3,3 mnkr.

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om dessa medel för att fortsätta utveckla de projekt som bedrivs sedan tidigare i samverkan med landstingets vårdcentraler i området, pensionärs- och frivillig-organisationer med flera. De prioriterade områdena är rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar i särskilda boendeformer, socialt innehåll och förebyggande arbete. Det har skett en positiv utveckling inom samtliga områden som resulterat i en ökad kvalitet, ökad kompetens och en förbättrad samverkan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 augusti 2010.

Dnr 360-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Förlängning av avtal med Alla Barnen AB gällande öppna förskolan i Fruängen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd förlänger avtalet med Alla Barnen AB, organisationsnummer 556753-7377, gällande entreprenaddrift av Fruängens öppna förskola från och med
1 augusti 2011 till och med 31 juli 2012.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns fyra öppna förskolor. En av dem, Fruängens öppna förskola, drivs på entreprenad av Alla Barnen AB sedan 15 augusti 2008. Avtalstiden gäller till 31 juli 2011, med möjlig förlängning på samma villkor i ett (1) + ett (1) år. Förvaltningen är nöjd med verksamheten och bedömer att den första möjliga förlängningen ska göras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 juli 2010.

Dnr 41-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Redovisning av upphandling av bemanningstjänster

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av upphandlingen av bemanningstjänster som genomförts av stadsdelsförvaltningen.

Ärendet

En gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning, har genomförts av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Tolv stadsdelsnämnder samt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden deltog. Ramavtal har tecknats med sju företag i de fyra personalkategorierna legitimerad sjuksköterska, undersköterska/vårdbiträde, vårdare och personlig assistent. Fem företag är rangordnade i varje personalkategori

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 19 juli 2010.

Dnr 397-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Policy om hantering av allmänna handlingar och arkiv

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner policy för hantering av allmänna handlingar och arkiv.

Ärendet

En policy har arbetats fram som anger mål, ansvarsfördelning och rutiner för förvaltningens hantering av allmänna handlingar och arkiv. En god dokumenthantering och en effektiv hantering av allmänna handlingar och arkiv är av största värde för stadsdelsnämnden. Genom att skydda och bevara handlingar, som belägg för åtgärder som genomförs, kan verksamheten bedrivas och medborgarnas intressen tas tillvara. Samtidigt slår vi vakt om vårt lokala kulturarv.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 19 juli 2010.

Dnr 339-2010-2.8

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§8 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar det beslut som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendet till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation anmälas till nämnden. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställde delegationsordningen i juni 2007. Den har därefter uppdaterats vid behov, senast i februari 2010. I detta ärende har beloppen för direktupphandling ändrats med anledning av förändring i lagen om offentlig upphandling (LOU) 15 juli 2010.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 juli 2010.

Dnr 39-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§9 Översyn av resursfördelningssystem för insatser till personer med funktionsnedsättning. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som
svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår förändringar i det mätinstrument som används för nivåbedömning i resursfördelningssystemet för personer med funktionsnedsättning. Avsikten med förändringarna är att mätningarna ska ta bättre hänsyn till andra behov än dem som föranleds av stora fysiska funktionsnedsättningar.

Förvaltningen anser att förslaget inte ger tillräcklig effekt för de grupper som det är avsett att identifiera. Det nuvarande systemet bör därför behållas tills man hittar en poängsättning där behoven hos de aktuella grupperna verkligen fångas upp.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 juni 2010.

Dnr 256-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är viktigt att förändringarna genomförs men samtidigt bör staden titta närmare på de frågor som förvaltningen belyser för att få önskade effekter.”

_________________________

§10 Öppna standarder - tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ärendet ”Öppna standarder – tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format” på remiss från kommunstyrelsen. Ärendet beskriver hur nationella och internationella direktiv och regelverk påverkar Stockholms stad. I ärendet ges också rekommendationer till hur staden bör förhålla sig till öppna standarder inom IT-området samt öppen programvara.

Förvaltningen instämmer helt i de rekommendationer som förs fram i ärendet för hur Stockholms stad ska förhålla sig till detta.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 augusti 2010.

Dnr 269-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§11 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden har fått förslag på ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen på remiss. De föreslagna rutinerna är i linje med det tillsynsarbete som förvaltningen redan genomför och innebär ett förstärkt samarbete med polismyndigheten samt att rutinerna för sanktioner vid överträdelser avseende folköls- och tobaksförsäljningen blir mer lika.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 augusti 2010.

Dnr 307-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§12 Revidering av stadens basnyckeltal. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden har fått förslag på revidering av stadens basnyckeltal på remiss. Nyckeltalen ska spegla utvecklingen inom respektive område och kunna användas för jämförelser internt och med andra. Förvaltningen delar i huvudsak stadsledningskontorets bedömningar om revidering av basnyckeltal, men anser att några av nyckeltalen inom äldreomsorgen kan utvecklas ytterligare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 augusti 2010.

Dnr 270-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
______________________

§13 Serveringstillstånd för Restaurang Carousel. Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att CaEr Handelsbolag kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid restaurang Carousel mellan klockan 11:00 och 01:00 samt vid restaurangens uteservering mellan klockan 11.00 och 22.00.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden har fått en ansökan om alkoholservering vid Restaurang Carousel, Karusellplan 14 i Västberga på remiss. Förvaltningen har inget att invända mot att CaEr Handelsbolag meddelas serveringstillstånd enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 augusti 2010.

Dnr 362-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§14 Brukarundersökning 2010 inom förskolan

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av resultat från vårens brukarundersökning inom stadens förskolor och lägger det handlingarna.

Ärendet

Resultatet av brukarundersökningar inom förskolan 2010 anmäldes. En stor del av brukarna är mycket nöjda med verksamheten på stadsdelens förskolor och verksamheten uppfattas som trygg och säker.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 juli 2010.

Dnr 335-2010-1.6

_____________________

§15 Brukarundersökningar 2010 inom social omsorg

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Resultaten av brukarundersökningar för gruppbostäderna och några av de dagliga verksamheterna anmäldes. Svaren som överlag är mycket positiva kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet inom respektive enhet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 juli 2010.

Dnr 361-2010-1.2.1

_____________________

§16 Uppföljning av entreprenadavtal inom social omsorg

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningens uppföljning av samtliga entreprenadavtal inom avdelningen för social omsorg anmäldes. Avtalen gäller driften av parklekar, ungdomsgårdar och en gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De flesta av entreprenaderna bedöms fungera väl, medan några behöver utveckla sitt arbete för att uppfylla de krav som ställs i avtalen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 juni 2010.

Dnr 299-2010-1.2.1

____________________

§17 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 24 augusti 2010.

___________________

§18 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 19 augusti 2010.

_____________________

§19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet

till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 17 augusti 2010.

_____________________

§20 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från lokala drog- och brottsförebyggande rådets sammanträde 4 juni 2010.

____________________

§21 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

1. Förslag att medborgarna arrangerar loppmarknad på torget i Liljeholmen

Inkom 21 juni 2010, dnr 302-2010-1.2.3

2. Förslag till byggnation av fotbolls-/idrottshall vid befintlig fotbollsplan i Axelsberg

Inkom från AFC-Academy 9 augusti 2010, dnr 365-2010-1.2.3
Kopia sänt till idrottsförvaltningen

3. Förslag att bygga en passage för gående och cyklister, över
eller under Södertäljevägen

Inkom 16 augusti 2010, dnr 369-2010-1.2.3

Rubricerat som medborgarförslag, översänt till exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret

4. Förslag att bygga bostäder eller anlägga en park vid de gamla övergivna järnvägsspåren i Liljeholmen/Årstadal

Inkom 16 augusti 2010, dnr 370-2010-1.2.3

Rubricerat som medborgarförslag, översänt till exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret

5. Förslag att göra i ordning gångbanan från Nybohovsbacken
och ansluta mot cykelbanan

Inkom 16 augusti 2010, dnr 371-2010-1.2.3

Rubricerat som medborgarförslag, översänt till exploateringskontoret

Svar på tidigare anmäld skrivelse:

6. Barnomsorg inom finskt förvaltningsområde

Svar från Abit Dundar, ordförande i stadsdelsnämnden,
daterat 24 maj 2010, dnr 245-2010-1.2.3

________________________

§22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2010-2.6

________________

§23 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om gångbro över Södertäljevägen

Kjell Marténg (V) anmälde en skrivelse med förslag att bygga en gångbro över Södertäljevägen för att öka framkomligheten för boende i Årstadal till Liljeholmsgallerian och tunnelbanan.

Dnr 369-2010-1.2.3

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

___________________

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Maria Mannerholm informerade om uppföljning av budget – månadsrapport för juli 2010. Dnr 97-2010-1.2.1

Medel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre

Nämnden har beviljats 4,6 mnkr för 2010 i projektmedel inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Socialdepartementets satsning på försöksverksamheter för ”de mest sjuka äldre”. Under förutsättning av riksdagens beslut, att projektet kommit igång och lägesrapport skickats in, kommer motsvarande summa även att beviljas för 2011 och 2012. Dnr 292-2010-1.2.6

Gröndals ungdomscafé

Ungdomscaféet i Gröndal har efter sommaruppehållet flyttat sin verksamhet till Gröndalsvägen 208.

Kjell Marténg (V) frågade hur tidplanen ser ut för upprustningen av Sannadahlsparken och vad som hänt med den tidigare byggnaden. Maria Mannerholm informerade att byggnaden är riven. Förvaltningen återkommer med information om tidplan.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser till förvaltningen för beredning, enligt önskemål från Jan Wallman (S) vid föregående nämndsammanträde.

Rapporter som anmäldes för kännedom

- Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning –
anmälan av slutrapport från ett projekt finansierat av länsstyrelsen.
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut 22 juni 2010

- Hemlösa i Stockholm
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut 22 juni 2010

__________________

§27 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 30 juni, 22 juli,
18 och 25 augusti 2010.

______________________