Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-13

Sammanträde 2018-12-13

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19
Bilagor till föredragningslista
Mötesinformation.pdf (195 kb)

1 Protokollsjusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3 Medborgarförslag om Vinsta och Kälvesta bollplaner samt idrottshall i Kälvesta

4 Medborgarförslag om synliggörande av att ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

Beslutsärenden

5 Månadsrapport november 2018 - ekonomi och verksamhet.

6 System för intern kontroll

6:a Idéburet, offentligt partnerskap (IOP) om trygghets-, fritids- och arbetsmarknadsinsatser. IOP med Brommapojkarna i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen

6:b Idéburet, offentligt partnerskap (IOP) gällande Vällingbykaféet för målgruppen vuxna med beroende- eller psykiatrisk problematik med föreningen Ny Gemenskap

Remisser och yttranden

7 Remiss om ansökan om serveringstillstånd på Re:bel Kitchen i Vällingby

8 Revisionsrapport tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service

Anmälningar och Redovisningar

9 Beslut om avslut efter tillsyn av egenkontroll

12 Uppföljning av Vällingby Hemtjänst som drivs i egen regi

13 Uppföljning av Hässelby Hemtjänst som drivs i egen regi

14 Uppföljning av Skölörtens Servicehus som drivs i egen regi

15 Anmälan av nya, regsitrerade ärenden (utdrag ur diarium)

16 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

17 Uppdragslistan

18 Protokoll från pensionärsrådet

19 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

20 Förvaltningschefen informerar

SLUTNA DELEN

21:a Anmälan protokoll från Sociala delegationen. Tillgängligt på sammanträdet

22 Begäran om komplettering till IVO

23 Begäran om yttrande i enskilt ärende inom LSS

24 Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut

25 Begäran om yttrande om skriftligt uppdrag vid placeringar

26 Begäran om komplettering i enskilt ärende från inspektionen för vård och omsorg (IVO)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt

31 Begränsning av umgänge enligt 14 § 2 st LVU

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om Vinsta och Kälvesta bollplaner samt idrottshall i Kälvesta Svar på medborgarförslag

§4 Medborgarförslag om synliggörande av att ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler Svar på medborgarförslag

§5 Månadsrapport november 2018

§6:a Idéburet, offentligt partnerskap (IOP) om trygghets-, fritids och arbetsmarknadsinsatser.

§6:b Idéburet, offentligt partnerskap (IOP) gällande Vällingbykaféet, för målgruppen vuxna med beroende- eller psykiatrisk problematik med föreningen Ny Gemenskap

§7 Remiss om ansökan om serveringstillstånd på Re:bel Kitchen i Vällingby

§8 Revisionsrapport om tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service Projektrapport från Stadsrevisionen, Dnr 3.1.3-89/2018

§9 Beslut om avslutat ärende ­ Inspektionen för vård och omsorg Dnr.

§12 Uppföljning av Vällingby Hemtjänst som drivs i egen regi

§13 Uppföljning av Hässelby hemtjänst som drivs i egen regi

§14 Uppföljning av Skolörtens servicehus som drivs i egen regi

§15 Anmälan av nya, registrerade ärenden (utdrag ur diarium)

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§19 Protokoll från stadsdelsnämndens lokala råd för funktionshinderfrågor

§20 Förvaltningschefens informationspunkt