Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2007-12-18

Sammanträde 2007-12-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Förlängning av kommunal borgen för Spårvägens Tennisklubb, Dnr: 004123/2007.

7 Remiss avseende förslag till detaljplan för område vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro, s-dp 2007-03929-54

9 Förslag till nya bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar

10 Ökad trygghet i stadens simhallar

11 Program för framtida användning i Hägerstalundsområdet

12 Fullstor idrottshall vid Enskede Gårds gymnasium - preliminärt inriktningsbeslut

13 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsplan m.m. på Långbro bollplan

14 Åtgärder vid Nälstabadet, etapp 2 - inriktningsbeslut

15 Genomförandebeslut om upprustning och tillgänglighetsanpassning av Beckomberga sim- och idrottshall, etapp 2.

16 Ansökan om byggnation av Multifunktionshall på fastigheten Högdalstriangeln

17 Fotbollshall på Grimsta IP

19 Månadsrapport november 2007 för idrottsnämnden

21 Information och övriga frågor

a) Semester för förvaltningschefen

Ärenden utan personalrepresentation

22 Upphandling av sim och idrottshallar - antagande av anbud

23 Tilldelningsbeslut avseende ramavtal för enklare arkitektuppdrag 2008-01-01 - 2009-12-31

Mötesinformation

Justerat : 2008-01- 08
Madeleine Sjöstedt
Bo Olsson, Sekreterare
Carin Jahn

Ledamöter:

Madeleine Sjöstedt ordförande
Jari Visshed (s), vice ordförande deltog ej under §§ 175 och 176
Ulf Fridebäck (fp) deltog ej under § 173 och 174
Billy Östh (m)
Ariane Bucquet (m)
Andreas Sturesson (kd)
Carin Jahn (s)
Mehdi Oguzsoy (v)
Else Lundin (mp)

Ersättare:
Daniele Fava (fp)
Jakob Pawlak (m), tjänstgörande
Björn Begner (m)
Joar Horn (m)
Ulrika Jonasson (m)
Jennie Åkerlind (s) tjänstgörande
Barry Andersson (s)
Malin Romlin (s)
Axel Nekham (mp)

Personalrepresentanter:
Gunnar Buhre (Kommunal)
Thomas Wiklund (SKTF)
Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:
Inger Båvner förvaltningschef, Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Lennart Andreasson avdelningschef, Anders Berlin avdelningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Margareta Östrand avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsenheten, Marina Högland informationssekreterare, samt Bo Olsson nämndsekreterare.

Kultur- och idrottsroteln:
Peter Ahlström, biträdande borgarrådssekreterare

§168 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen med tillägget att punkterna 22 och 23 (sekretessärendena) behandlas i början av sammanträdet.

§169 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 8/2007 från nämndens sammanträde 2007-10-30, som justerats 2007-11-13.

§170 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och Carin Jahn (s) utses att justera dagens protokoll.

§171 Röstgranskning

Ledamöterna Anders Hellström (m) och Manlio Palocci (s) samt ersättarna Fredrika Bernadotte (m) och Åsa Hagelbäck (v) har förhinder att närvara.

För Anders Hellström (m) tjänstgör Jakob Pawlak (m) och för Manlio Palocci (s) tjänstgör Jennie Åkerlind (s)

§172 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. lägga anmälningarna till handlingarna.

 1. att därutöver anföra

Idrottsnämnden sätter liksom kommunstyrelsen tillgängligheten högt på agendan. De senaste åren har viktiga insatser gjorts för att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010. Vi uppdrar därför åt idrottsförvaltningen att, i enlighet med kommunstyrelsens beslut, under våren återkomma med en utvärdering av dessa insatser samt förslag på konkreta tillgänglighetsmål att uppfylla senast 2010.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2007-10-19 – 2007-12-06

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 7, 2007-11-14

c) Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2007

d) Riktlinjer för helgöppethållande – vid sim- och idrottshallar

e) Riktlinjer för helgöppethållande – vid idrottsplatser, bollplaner och sportfält

f) Projektlista avseende 2007 års tillgänglighet

Ärenden utan personalrepresentation

§173 Upphandling av sim och idrottshallar – antagande av anbud

Dnr: 125/376-378/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. avbryta upphandlingen av driften av Högdalens sim- och idrottshall

 1. avbryta upphandlingen av driften av Västertorps sim och idrottshall

 1. avbryta upphandlingen av driften av Forsgrenska sim- och idrottshall

 1. under 2008 åter pröva upphandling av driften på en av ovanstående sim- och idrottshallar i enlighet med föreslagen delvis ny inriktning

 1. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-07.

Idrottsförvaltningen redovisar i ärendet upphandlingsprocessen avseende drift av tre sim- och idrottshallar, nämligen Forsgrenska , Högdalen och Västertorp. Efter granskning och utvärdering föreslår förvaltningen att samtliga upphandlingar avbryts.

Fem anbud hade efter upphandlingsperioden inkommit för Västertorps sim- och idrottshall, fyra anbud för Forsgrenska sim- och idrottshall och fyra anbud för Högdalens sim- och idrottshall.

Idrottsnämnden antog den 19 december 2006 en första aktivitetsplan för verksamhetsupphandlingen som innebar att bland annat driften av Forsgrenska badet, Högdalens sim- och idrottshall (inklusive utomhusbadet Älvsjöbadet) och Västertorps sim- och idrottshall ( inklusive utomhusbadet Hägerstensbadet ) i ett första steg skulle upphandlas. Tilltänkt tillträde för eventuell entreprenör beslutades till den 1 juli 2008.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. bifalla förvaltningens förslag till beslut i punkt 1, 2, 3, 5
 2. avslå förvaltningens förslag till beslut i punkt 4
 3. därutöver anföra följande

Det är tydligt att intresset för att upphandla verksamheten vid stadens sim- och idrottshallar inte har varit så stort som den borgerliga majoriteten hoppats på. För att inte ytterligare undergräva tryggheten hos de som idag jobbar inom de aktuella anläggningarna, bör staden istället även fortsättningsvis bedriva verksamheten i egen regi. Sim- och idrottshallarna Forsgrenska, Högdalen och Västertorp är idag viktiga delar av stadens idrottsliga verksamhet. I dessa anläggningar kan vi erbjuda kvalitativ verksamhet för alla stadens invånare. Verksamheter som de i dessa anläggningar är viktiga att de står till hela stadens förfogande och att staden har möjlighet att påverka dem även i framtiden. En upphandling minskar möjligheterna till det. Den borgerliga majoriteten låter all stadens verksamhet gå ut på upphandling, utan att fundera över vad konsekvenserna av en sådan upphandling kan bli.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Avslå förvaltningens förslag till beslut i punkt 4.

Beslutsgång

Ulf Fridebäck (fp) anmäler jäv och deltar inte under ärendets behandling.

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Ett viktigt mål i vår politik är att förbättra kvaliteten och effektivisera och öka mångfalden av offentligt finansierade verksamheter. De medel vi använder är bland annat konkurrensutsättning och upphandling. Vi anser att det generellt sett ger stockholmarna större möjligheter att hitta lösningar som är bäst för dem. Medlet får däremot inte överskugga målet. Vi ser efter en noggrann genomgång av anbuden på de tre anläggningarna att de ger en lägre intäkt än förvaltningens referensbudget. Då finner vi att det är rimligt att avbryta upphandlingsprocessen med den utformning den har i dag. Vi vill ändå understryka vikten av att förvaltningen nu sätter i gång ett arbete för att förbereda ett nytt koncept för våra verksamhetsupphandlingar. Det politiska målet kvarstår men metoden måste förbättras.


§174 Tilldelningsbeslut avseende ramavtal för enklare arkitektuppdrag 2008-01-01 – 2009-12-31

Dnr: 125/619/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

1. följande: 1. Zenit Arkitekter AB 556434-2185

2. Rebecka Forsberg Ark.kontor AB 556502-3339

3. Granströms Arkitektkontor AB 556205-6878

4. Aperto arkitekter byggkons. AB 556650-9096

5. Cedervall Arkitekter 556184-5073

antages som ramavtalspartners avseende mindre arkitektuppdrag inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2008-01-01 – 2009-12-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 6 milj. SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-10.

Upphandlingen har genomförts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsförfrågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Förvaltningen förslår att idrottsnämnden beslutar att anta dessa anbud och anlita ovanstående företag för mindre arkitektuppdrag inom investerings- och underhållsprogrammen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


§175 Förlängning av kommunal borgen för Spårvägens Tennisklubb, Dnr: 004123/2007.

Dnr: 113/611/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. avstyrka Spårvägens Tennisklubbs begäran om förlängt borgensåtagande för lån 39788397573,

 1. paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007- 11-23.

Till idrottsnämnden har för yttrande remitterats en till kommunstyrelsen inkommen skrivelse från Spårvägens Tennisklubb angående 10 års förlängning av kommunal borgen

Klubben anser sig vara i behov av förlängd kommunal borgen för att kunna fullfölja en positiv utveckling av verksamheten. En utbyggnad av hallen 2004-2005 har bidragit till att föreningen idag ser en ökad tillströmning av tennisintresserade ungdomar i åldern 6 till 17 år. Då kommunfullmäktige inför ombyggnaden beslutade om borgensåtagandet i september 2004, beviljades ett lägre belopp och en kortare borgenstid än den ansökta, då endast vissa utrymmen godkändes som underlag för kommunal borgen. Klubbens styrelse beslöt då att finansiera den övriga utbyggnaden med egna lån. Oförutsedda byggkostnader tvingade klubben att öka belåningen ytterligare.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Carin Jahn m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut
 2. tillstyrka Spårvägens Tennisklubbs begäran om förlängt borgensåtagande
 3. därutöver anföra följande:

Vi ser ingen anledning att inte fortsätta det kommunala borgensåtagande som gällt för Spårvägens Tennisklubb. Om ett kommunalt borgensåtagande är nödvändigt för att föreningen ska ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet finner vi det högst rimligt att Stockholm stödjer dem i detta.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Carin Jahn m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§176 Remiss avseende förslag till detaljplan för område vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro, s-dp 2007-03929-54

Dnr: 311/738/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007- 11-20.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag med syfte att möjliggöra byggande av 34 bostäder i rad-/parhus på delar av idrottsområdet för Långbro bollplan. Planen möjliggör även upprustning och kvalitetshöjning av allmänna idrotts- och parkytor i kvarteret. Planen syftar även till att befästa befintlig skola och överföra mark till skoländamål. Långbro bollplan, belägen i anslutning till Vantörsvägen – Linbodavägen, är för närvarande en 11 – manna grusfotbollsplan. Förvaltningen anser att detaljplanen följer de intentioner som diskuterats under samrådsmötena. Förvaltningen vill dock påpeka att när bostadsbebyggelse planeras i nära anslutning till en bollplan så måste det vid projekteringen av husen tas hänsyn till att ett visst ”spilljus” från planbelysningen kan förekomma.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§ 177

Verksamhetsprogram 2008

Dnr:101/841/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. verksamhetsplan för 2008 godkänns.

2. avgiften för allmän båtplats fastställs till 3000 kr per säsong att gälla från och med den 1 januari 2008.

3. avgiften för administration och drift av kortlås i skolornas gymnastiksalar fastställs till 8000 kr per skola och år från och med 2008.


4. förvaltningschefen får i uppdrag att utarbeta en detaljorganisation för idrottsförvaltningen, i enlighet med bilaga 8.

5. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007- 12-06.

Idrottsnämnden erbjuder ett omfattande och varierat utbud av idrotts-, motions- och friskvårdsaktiviteter och medverkar till att göra Stockholm till en attraktiv och trygg stad för alla som bor och verkar här. Samverkan och samarbete med idrottsrörelsen är prioriterat, liksom aktiviteter och insatser för barn, ungdomar och underrepresenterade grupper. De satsningar nämnden planerar för 2008 ska bland annat bidra till ett mer jämställt och jämlikt idrottande och en ökad tillgänglighet till anläggningarna. En särskild satsning kommer att ske på att förbättra stockholmarnas simkunnighet. Idrottsnämnden svarar även för frilufts-, båt- och fiskefrågorna i staden. Nämnden ska arbeta för att fler intressenter medverkar i byggande och drift av idrottsanläggningar. Avknoppning ska stimuleras och upphandling av driften av idrottsanläggningar och övrig verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av strategisk betydelse fortgår.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2008

2. att fem miljoner tillförs för ökade föreningsbidrag

3. att sju miljoner tillförs för ökade driftskostnader

4. att medel tillförs så att en bandyhall, fotbollshall och friidrottshall kan byggas samt

5. därutöver anföra följande:

Fysisk aktivitet är grundläggande för en frisk och sund kropp men också för det psykiska välbefinnandet. Idrott och motion är viktiga komponenter för att starka folkhälsan i Stockholm. Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar skapar vanor och rutiner som innebar att de förblir fysiskt aktiva även som vuxna.

Genom medlemsaktivitetsstöd till föreningarna ökas möjligheten att utöva idrott, spontant och inom föreningsidrotten för alla stadens barn. Förvaltningen bör utreda möjligheterna att utforma föreningsbidraget så att ungdomar inte lämnar idrotten i tonåren. Viktigt är också att utveckla samarbetet med skolorna för att öka barn och ungdomars idrottande

En uppgift för idrottsnämnden är att öka möjligheterna för alla stockholmare oavsett kön, ålder, etnisk och social bakgrund att kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.

Satsningar måste också göras på att öka idrottsutövandet i de delar av staden där det är som lägst. Staden ska tillhandahålla en god tillgång på bra anläggningar. Idrottsnämnden ska ta fram en långsiktig och prioriterad utbyggnads- och upprustningsplan för idrottshallar och andra större anläggningar för att kunna fortsätta den stora satsningen på att underhålla gamla anläggningar och bygga nytt.


Satsningen på att renovera skolidrottshallar i staden ska fortsatta liksom arbetet med att se över vilka skolidrottshallar och gymnastiksalar som är möjliga att bygga ut till fullstora hallar. När staden planerar nya bostadsområden ska behovet av idrottsanläggningar och spontanidrottsplatser tas med i helhetstanken i området så att närheten till att utöva idrott inte byggs bort. Arbetet med att se över, renovera och bygga nya näridrottsplatser ska fortsatta.

För att möta bristen på anläggningar inom ishockeyn och bandyn måste staden bygga en ny ishall. Det ökade intresset för friidrott bland barn och unga kräver en ny friidrottshall och för att möta efterfrågan från fotbollen krävs en ny fullstor fotbollshall.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 avslås till förmån för vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmaktige.
 2. samt därutöver anföra följande:

Idrottsrörelsen med sina 3 miljoner utövare brukar med rätta kallas Sveriges största folkrörelse. Idrotten kan ge såväl utövare, ledare och publik stora och vardagliga upplevelser. Den kan ge många en rikedom i sina liv och påverkar såväl unga som gamla, kvinnor och man. Allas möjlighet att delta är ett av idrottsrörelsens mål. Det är ett högt ställt mål som kräver såväl lokala som nationella initiativ för att det ska förverkligas. Vi är självklart många som hoppas och på olika sätt försöker bidra till att målet ska nås, men vi är inte där än. För vänsterpartiet är det således en självklarhet att den personliga ekonomin inte ska vara ett hinder för att besöka idrottsplatser och utöva idrott. Anläggningar ska göras tillgängliga ekonomiskt. Personneutrala kort ska införas till badanläggningar för att inte förhindra besök av ekonomiska skäl.

Det är fortfarande stora klass- och könsskillnader i fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Stockholm. Studier visar att över 60 % av första generationens invandrarflickor i tonåren är fysiskt inaktiva. När dessa tillfrågas framkommer att de vill att staden ska satsa på friskvårdsanläggningar, t.ex. bad och lokaler för dans och aerobics. Vänsterpartiet konstaterar att den nuvarande borgerliga majoriteten inte har för avsikt att göra något åt detta. Satsningar och investeringar måste präglas av jämställdhet och rättvisa mellan flick- och pojkidrott.

Idrotten har ett oerhört stort ansvar för de värderingar den står för. Som folkrörelse håller den inte bara på med idrott. Det finns en tendens till ovilja eller oförmåga inom idrottsrörelsen till att se att det finns en heteronormativitet och att personer med annan sexuell läggning – homo och bisexuella - riskerar att stötas bort. Vi kan alla ta del av idrottsledares offentliga uttalanden som tydligt talar för att det behövs ett genomgripande arbete för att välkomna alla, vilket är vår övertygelse att idrottsrörelsen egentligen vill. Vänsterpartiet vill därför genomföra en bred undersökning av hur idrottsrörelsens arbete inom staden bedrivs för att nå målet om allas delaktighet oavsett sexuell läggning. Kriterier ska fastställas utifrån ovanstående mål för att staden ska betala ut stöd till idrottsföreningar, och dessa ska följas upp kontinuerligt.

Som ett komplement till den organiserade idrottsrörelsen är det av stor betydelse att framför allt barn och unga, på egna villkor och på ett jämlikt sätt, kan utöva olika typer av spontan lekfull idrottslig verksamhet i sitt närområde. I detta arbete har såväl idrottsnämnden som stadsdelsnämnderna centrala roller. Staden bör därför satsa på exempelvis dans, vilket gynnar flickors idrottande. Många idrotter som räknas som små saknar idag ändamålsenliga lokaler.

Ett exempel är bågskjutning som sommartid sker utomhus, men som under resten av året har svårt att få tider. Detta gäller många idrotter, därför har vi också en vision om ett Småidrotternas hus. Vidare bör friidrotten i norra Stockholm starkas med en friidrottsanläggning i Kälvesta.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att idrotta på samma villkor som andra barn och ungdomar. Simhallar och andra anläggningar ska göras tillgängliga. När nya idrottsplatser byggs ska de planeras så att det är möjligt att färdas dit med kollektivtrafik.

Hälsoperspektivet inom motion och idrott måste lyftas fram. Vi vet att all motion gynnar hälsan och med ökade problem, t.ex. med överviktiga barn, så kan detta inte nog belysas. Caféer och serveringar vid idrottsanläggningar och bad måste i större utsträckning ha bra och nyttig mat.

En fortsatt upprustning av befintliga bollplaner och idrottsplatser, med förbättrade ljusförhållanden behövs. Nya konstgräsplaner ska ha bästa möjliga material ur miljösynpunkt. Befintliga planer som har konstgräs som bland annat innehåller material från bildäck ska successivt bytas ut.

Det behövs en kraftsamling inom idrottsrörelsen kring klimatförändringen. Ett påtagligt exempel på hur klimatet har förändrats är att snösäsongens längd har reducerats med 40 procent i Götaland och 20 procent i Svealand sedan år 1960. Även tillgången till is på sjöar och till havs har minskat. På 1960- och 1970-talen spolade man naturisbanor på gräs och grusbanor, som exempelvis på Ladugårdsgärdet. Idag är det i hög grad konstisbanor som gäller. På nationell nivå har Bandy-, Skid-, Skridsko- och Ishockeyförbundet därför gått samman i Koalition vinter med syfte att initiera en kraftsamling kring klimatförändringen Idrottsnämnden bör uppmuntra initiativ som dessa.

Hallar och andra idrottsanläggningar medför en stor energianvändning och därmed höga energikostnader. Med hänsyn till såväl ekonomi som miljö är det därför angeläget att tillvarata alla möjligheter till energieffektivisering samt där så är möjligt i högre grad nyttja alternativa energikällor, En plan för detta arbete behöver tas fram. Som stöd i detta arbete finns bl.a. Energicentrum. Simhallar ska också källsortera sina sopor.

Det är viktigt att driften av anläggningarna rent generellt kan bedrivas så effektivt som möjligt. Att konkurrensutsatta driften av idrottsanläggningar är dock helt fel väg att gå. Idrottsnämnden ska inte medverka till att driften av idrottsanläggningarna konkurrensutsatts. Den nuvarande borgerliga majoriteten rear i första hand ut sim- och idrottshallar där det enligt en analys av marknaden finns privata intressenter. En majoritet av stadens personal vill dock att deras verksamheter även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi. Den nuvarande borgerliga majoriteten säljer ut våra gemensamma tillgångar med sådan hastighet att det snart inte finns några kommunala alternativ till exempelvis privata badanläggningsföretag. När privata aktörer går in i verksamheter som vanligtvis drivs i gemensam regi får det dessutom ofta till följd att tillgängligheten och kvaliteten minskar, d.v.s. inträdespriser och avgifterna höjs samt personal sägs upp.

Vänsterpartiet tar avstånd från den borgerliga politiken att överlåta driften av sammanlagt tio idrottsanläggningar genom avknoppning eller upphandling. Vi tar också avstånd från de nedskärningar som görs i administration och lokaler.


Inom idrottens område behövs det satsningar. vänsterpartiet vill därför starta bygget av Skarpnäcks sim- och idrottshall, införa personalneutrala kort till stadens simhallar, göra bad för barn och ungdomar gratis, starta ett

Småidrotternas hus, projektera och utveckla Högdalstopparna samt verka för att fler naturisbanor spolas.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. godkänna förvaltningens förslag till långsiktig investeringsplan
 2. därutöver besluta att

1. komplettera verksamhetsplanen med uppgift om åtgärder för att främja möjligheten att bedriva andra bollsporter som tennis, bordtennis, badminton och squash.

2. förutom den simundervisning som nämns för vuxna kvinnor även se till att den omfattar vuxna män.

3. betona vikten av att motverka elitisering; något som hindrar/skrämmer bort många unga som gärna vill utöva idrott men inte under sådana omständigheterna.

4. påpeka vikten av att i möjligaste mån planera för att idrottsanläggningarna nås via kollektiva samfärdsmedel.

5. redovisa den uppskattade utgiften för af Chapman specifikt - inte som en "klumpsumma" tillsammans med Stadion.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Den nyrenoverade ishallen vid Zinkensdamm har tydligt förbättrat situationen för ishockey på Södermalm. Det är dock viktigt att förutsättningarna för ishockey och konståkning är goda i de södra stadsdelarna även i framtiden. Förvaltningen får därför i uppdrag att arbeta vidare med förberedelserna för en ishall vid Hagsätra IP och under året återkomma till idrottsnämnden när den ekonomiska genomlysningen är färdig.


§177 Verksamhetsprogram 2008

Dnr:101/841/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. verksamhetsplan för 2008 godkänns.

2. avgiften för allmän båtplats fastställs till 3000 kr per säsong att gälla från och med den 1 januari 2008.

3. avgiften för administration och drift av kortlås i skolornas gymnastiksalar fastställs till 8000 kr per skola och år från och med 2008.

4. förvaltningschefen får i uppdrag att utarbeta en detaljorganisation för idrottsförvaltningen, i enlighet med bilaga 8.

5. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007- 12-06.

Idrottsnämnden erbjuder ett omfattande och varierat utbud av idrotts-, motions- och friskvårdsaktiviteter och medverkar till att göra Stockholm till en attraktiv och trygg stad för alla som bor och verkar här. Samverkan och samarbete med idrottsrörelsen är prioriterat, liksom aktiviteter och insatser för barn, ungdomar och underrepresenterade grupper. De satsningar nämnden planerar för 2008 ska bland annat bidra till ett mer jämställt och jämlikt idrottande och en ökad tillgänglighet till anläggningarna. En särskild satsning kommer att ske på att förbättra stockholmarnas simkunnighet. Idrottsnämnden svarar även för frilufts-, båt- och fiskefrågorna i staden. Nämnden ska arbeta för att fler intressenter medverkar i byggande och drift av idrottsanläggningar. Avknoppning ska stimuleras och upphandling av driften av idrottsanläggningar och övrig verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av strategisk betydelse fortgår.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2008

 2. att fem miljoner tillförs för ökade föreningsbidrag

 3. att sju miljoner tillförs för ökade driftskostnader

 4. att medel tillförs så att en bandyhall, fotbollshall och friidrottshall kan byggas samt

 5. därutöver anföra följande:

Fysisk aktivitet är grundläggande för en frisk och sund kropp men också för det psykiska välbefinnandet. Idrott och motion är viktiga komponenter för att starka folkhälsan i Stockholm. Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar skapar vanor och rutiner som innebar att de förblir fysiskt aktiva även som vuxna.

Genom medlemsaktivitetsstöd till föreningarna ökas möjligheten att utöva idrott, spontant och inom föreningsidrotten för alla stadens barn. Förvaltningen bör utreda möjligheterna att utforma föreningsbidraget så att ungdomar inte lämnar idrotten i tonåren. Viktigt är också att utveckla samarbetet med skolorna för att öka barn och ungdomars idrottande

En uppgift för idrottsnämnden är att öka möjligheterna för alla stockholmare oavsett kön, ålder, etnisk och social bakgrund att kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.

Satsningar måste också göras på att öka idrottsutövandet i de delar av staden där det är som lägst. Staden ska tillhandahålla en god tillgång på bra anläggningar. Idrottsnämnden ska ta fram en långsiktig och prioriterad utbyggnads- och upprustningsplan för idrottshallar och andra större anläggningar för att kunna fortsätta den stora satsningen på att underhålla gamla anläggningar och bygga nytt.


Satsningen på att renovera skolidrottshallar i staden ska fortsatta liksom arbetet med att se över vilka skolidrottshallar och gymnastiksalar som är möjliga att bygga ut till fullstora hallar. När staden planerar nya bostadsområden ska behovet av idrottsanläggningar och spontanidrottsplatser tas med i helhetstanken i området så att närheten till att utöva idrott inte byggs bort. Arbetet med att se över, renovera och bygga nya näridrottsplatser ska fortsatta.

För att möta bristen på anläggningar inom ishockeyn och bandyn måste staden bygga en ny ishall. Det ökade intresset för friidrott bland barn och unga kräver en ny friidrottshall och för att möta efterfrågan från fotbollen krävs en ny fullstor fotbollshall.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 avslås till förmån för vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmaktige.
 2. samt därutöver anföra följande:

Idrottsrörelsen med sina 3 miljoner utövare brukar med rätta kallas Sveriges största folkrörelse. Idrotten kan ge såväl utövare, ledare och publik stora och vardagliga upplevelser. Den kan ge många en rikedom i sina liv och påverkar såväl unga som gamla, kvinnor och man. Allas möjlighet att delta är ett av idrottsrörelsens mål. Det är ett högt ställt mål som kräver såväl lokala som nationella initiativ för att det ska förverkligas. Vi är självklart många som hoppas och på olika sätt försöker bidra till att målet ska nås, men vi är inte där än. För vänsterpartiet är det således en självklarhet att den personliga ekonomin inte ska vara ett hinder för att besöka idrottsplatser och utöva idrott. Anläggningar ska göras tillgängliga ekonomiskt. Personneutrala kort ska införas till badanläggningar för att inte förhindra besök av ekonomiska skäl.

Det är fortfarande stora klass- och könsskillnader i fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Stockholm. Studier visar att över 60 % av första generationens invandrarflickor i tonåren är fysiskt inaktiva. När dessa tillfrågas framkommer att de vill att staden ska satsa på friskvårdsanläggningar, t.ex. bad och lokaler för dans och aerobics. Vänsterpartiet konstaterar att den nuvarande borgerliga majoriteten inte har för avsikt att göra något åt detta. Satsningar och investeringar måste präglas av jämställdhet och rättvisa mellan flick- och pojkidrott.

Idrotten har ett oerhört stort ansvar för de värderingar den står för. Som folkrörelse håller den inte bara på med idrott. Det finns en tendens till ovilja eller oförmåga inom idrottsrörelsen till att se att det finns en heteronormativitet och att personer med annan sexuell läggning – homo och bisexuella - riskerar att stötas bort. Vi kan alla ta del av idrottsledares offentliga uttalanden som tydligt talar för att det behövs ett genomgripande arbete för att välkomna alla, vilket är vår övertygelse att idrottsrörelsen egentligen vill. Vänsterpartiet vill därför genomföra en bred undersökning av hur idrottsrörelsens arbete inom staden bedrivs för att nå målet om allas delaktighet oavsett sexuell läggning. Kriterier ska fastställas utifrån ovanstående mål för att staden ska betala ut stöd till idrottsföreningar, och dessa ska följas upp kontinuerligt.

Som ett komplement till den organiserade idrottsrörelsen är det av stor betydelse att framför allt barn och unga, på egna villkor och på ett jämlikt sätt, kan utöva olika typer av spontan lekfull idrottslig verksamhet i sitt närområde. I detta arbete har såväl idrottsnämnden som stadsdelsnämnderna centrala roller. Staden bör därför satsa på exempelvis dans, vilket gynnar flickors idrottande. Många idrotter som räknas som små saknar idag ändamålsenliga lokaler.

Ett exempel är bågskjutning som sommartid sker utomhus, men som under resten av året har svårt att få tider. Detta gäller många idrotter, därför har vi också en vision om ett Småidrotternas hus. Vidare bör friidrotten i norra Stockholm starkas med en friidrottsanläggning i Kälvesta.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att idrotta på samma villkor som andra barn och ungdomar. Simhallar och andra anläggningar ska göras tillgängliga. När nya idrottsplatser byggs ska de planeras så att det är möjligt att färdas dit med kollektivtrafik.

Hälsoperspektivet inom motion och idrott måste lyftas fram. Vi vet att all motion gynnar hälsan och med ökade problem, t.ex. med överviktiga barn, så kan detta inte nog belysas. Caféer och serveringar vid idrottsanläggningar och bad måste i större utsträckning ha bra och nyttig mat.

En fortsatt upprustning av befintliga bollplaner och idrottsplatser, med förbättrade ljusförhållanden behövs. Nya konstgräsplaner ska ha bästa möjliga material ur miljösynpunkt. Befintliga planer som har konstgräs som bland annat innehåller material från bildäck ska successivt bytas ut.

Det behövs en kraftsamling inom idrottsrörelsen kring klimatförändringen. Ett påtagligt exempel på hur klimatet har förändrats är att snösäsongens längd har reducerats med 40 procent i Götaland och 20 procent i Svealand sedan år 1960. Även tillgången till is på sjöar och till havs har minskat. På 1960- och 1970-talen spolade man naturisbanor på gräs och grusbanor, som exempelvis på Ladugårdsgärdet. Idag är det i hög grad konstisbanor som gäller. På nationell nivå har Bandy-, Skid-, Skridsko- och Ishockeyförbundet därför gått samman i Koalition vinter med syfte att initiera en kraftsamling kring klimatförändringen Idrottsnämnden bör uppmuntra initiativ som dessa.

Hallar och andra idrottsanläggningar medför en stor energianvändning och därmed höga energikostnader. Med hänsyn till såväl ekonomi som miljö är det därför angeläget att tillvarata alla möjligheter till energieffektivisering samt där så är möjligt i högre grad nyttja alternativa energikällor, En plan för detta arbete behöver tas fram. Som stöd i detta arbete finns bl.a. Energicentrum. Simhallar ska också källsortera sina sopor.

Det är viktigt att driften av anläggningarna rent generellt kan bedrivas så effektivt som möjligt. Att konkurrensutsatta driften av idrottsanläggningar är dock helt fel väg att gå. Idrottsnämnden ska inte medverka till att driften av idrottsanläggningarna konkurrensutsatts. Den nuvarande borgerliga majoriteten rear i första hand ut sim- och idrottshallar där det enligt en analys av marknaden finns privata intressenter. En majoritet av stadens personal vill dock att deras verksamheter även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi. Den nuvarande borgerliga majoriteten säljer ut våra gemensamma tillgångar med sådan hastighet att det snart inte finns några kommunala alternativ till exempelvis privata badanläggningsföretag. När privata aktörer går in i verksamheter som vanligtvis drivs i gemensam regi får det dessutom ofta till följd att tillgängligheten och kvaliteten minskar, d.v.s. inträdespriser och avgifterna höjs samt personal sägs upp.

Vänsterpartiet tar avstånd från den borgerliga politiken att överlåta driften av sammanlagt tio idrottsanläggningar genom avknoppning eller upphandling. Vi tar också avstånd från de nedskärningar som görs i administration och lokaler.


Inom idrottens område behövs det satsningar. vänsterpartiet vill därför starta bygget av Skarpnäcks sim- och idrottshall, införa personalneutrala kort till stadens simhallar, göra bad för barn och ungdomar gratis, starta ett

Småidrotternas hus, projektera och utveckla Högdalstopparna samt verka för att fler naturisbanor spolas.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. godkänna förvaltningens förslag till långsiktig investeringsplan
 2. därutöver besluta att

1. komplettera verksamhetsplanen med uppgift om åtgärder för att främja möjligheten att bedriva andra bollsporter som tennis, bordtennis, badminton och squash.

2. förutom den simundervisning som nämns för vuxna kvinnor även se till att den omfattar vuxna män.

3. betona vikten av att motverka elitisering; något som hindrar/skrämmer bort många unga som gärna vill utöva idrott men inte under sådana omständigheterna.

4. påpeka vikten av att i möjligaste mån planera för att idrottsanläggningarna nås via kollektiva samfärdsmedel.

5. redovisa den uppskattade utgiften för af Chapman specifikt - inte som en "klumpsumma" tillsammans med Stadion.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Den nyrenoverade ishallen vid Zinkensdamm har tydligt förbättrat situationen för ishockey på Södermalm. Det är dock viktigt att förutsättningarna för ishockey och konståkning är goda i de södra stadsdelarna även i framtiden. Förvaltningen får därför i uppdrag att arbeta vidare med förberedelserna för en ishall vid Hagsätra IP och under året återkomma till idrottsnämnden när den ekonomiska genomlysningen är färdig.

§178 Förslag till nya bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar

Dnr: 404/840/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens förslag till nya bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar i Stockholms stad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007- 11-30.

Den senaste större förändringen av bidragsreglerna beslutades i idrottsnämnden 1999-09-30. Reglerna har sedan dess reviderats 2001-11-06, 2002-12-17 och 2004-12-07.

Några av de viktigaste förändringarna som föreslås är:

- I kommunfullmäktiges budgetbeslut har idrottsnämnden fått i uppdrag att ta fram förslag på hur de idrottsföreningar som får stöd av staden ska arbeta med att motverka diskriminering bland annat på grund av sexuell läggning.

- Förvaltningen föreslår en skarpare beskrivning av föreningens demokratiska skyldigheter i de ”Allmänna förutsättningarna för bidrag”. Förvaltningen kommer även tillsammans med SISU idrottsutbildarna initiera ett arbete kring etik och moralfrågor för föreningslivet.

- Lägerbidraget förenklas.

-Ett skollovsbidrag för öppen verksamhet under skolloven införs. Har tidigare kunnat sökas som projekt.

-Ledarutbildningsbidraget förändras så att framför allt de mindre föreningarna ges bättre möjligheter att utbilda sina ledare.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. lägerbidrag ska utgå med 50 kr per medlem och dag både under vardag och veckoslut

Vi oroas över de besparingar som genomförs inom flera av stadens verksamheten. En förändring av bland annat lägerbidragen är i realiteten en nedskärning som genomförs på grund att den borgerliga majoriteten har beslutat att sänka skatten. Istället för att sänka stödet till barn- och ungdomsföreningar bör staden hitta incitament, och då kanske främst ekonomiska sådana, för att uppmuntra föreningarna att öka antalet medlemmar och de som aktivt deltar i verksamheten. Att minska bidragen till föreningarna är utifrån den utgångspunkten helt fel väg att gå. Medlemsaktivitetsstödet bör också höjas för att öka möjligheterna för föreningarna att utveckla verksamheten och öka antalet barn och ungdomar som deltar.


Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§179 Ökad trygghet i stadens simhallar

Dnr: 017/122/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. bifalla förvaltningens förslag till beslut

 1. därutöver anföra

Det är ett svårt dilemma för oss som värdesätter den personliga integriteten att hantera frågan om kameraövervakning på stadens bad. I ena vågskålen finns varje individs rätt att slippa övervakning och kontroll. I den andra vågskålen ligger varnandet om människors rätt att slippa bli utsatta för brott.

Vi gör här bedömningen att det är värt att pröva de åtgärder som föreslås i tjänsteutlåtandet. Den samlade insatsen kommer förhoppningsvis att leda till att stadens bad blir tryggare. För att säkerställa att den integritetskränkning som kameraövervakningen innebär inte görs i onödan får idrottsförvaltningen i uppdrag att utvärdera resultatet av insatserna under slutet av 2009. Då kan vi göra en analys av insatserna och korrigera det så att de ger maximal effekt med minimal integritetskränkning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007- 11-19.

Vid idrottsnämndens sammanträde i februari 2007 överlämnades till förvaltningen en skrivelse från nämndens majoritet. I skrivelsen framförs ökade problem i form av stölder och ofredanden i stadens sim- och idrottshallar. Förvaltningen gavs i uppdrag att återkomma med förslag på en bred strategi för ökad säkerhet vid stadens badhus.

Stockholms idrottsnämnds simhallar har årligen drygt 3 miljoner besök. Det är beklagligt, att det förekommer olika former av störningar, när så många människor kommer samman. De flesta problem är enkla att klara ut. I vissa fall är ordningsstörningarna emellertid av svårare art. Tillsägelser räcker inte; brott har kanske begåtts. Sådana allvarligare störningar på anläggningarna har ökat på senare tid. Missförhållandena kan riskera att äventyra målsättningen att baden skall utgöra en källa till motion, rekreation, välmående och övrig trivsel. Missförhållandena utgör också ett allvarligt hot mot arbetsmiljön på anläggningarna. Det förekommer att förvaltningens anläggningspersonal utsätts för hot och angrepp på sin arbetsplats och/eller på grund av sin anställning. Härigenom riskerar dessutom tryggheten och säkerheten för besökarna att begränsas.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

1. Som svar på skrivelsen från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och And reas Sturesson (kd) om ökade problem i form av stölder och ofredanden i stadens sim- och idrottshallar godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Godkänna förslaget med regler samt övriga åtgärder i detta utlåtande.

3. Uppdra åt förvaltningen att påbörja upphandling av utrustning för allmän kamera- övervakning i de delar där ansökan bifallits.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) med instämmande av Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m), Andreas Sturesson och Else Lundin (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§180 Program för framtida användning i Hägerstalundsområdet

Dnr: 312/756/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. ge förvaltningen i uppdrag att gemensamt med exploateringskontoret och fastighetskontoret upprätta program för Hägerstalundsområdet i enlighet med redovisat tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen tillsammans med redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-20.

På Hägerstalundsområdet i Hansta naturreservat finns ett flertal olika verksamheter såsom motocrossbana, upplag, driving range, stall, hästbeten, värdshus och bostäder. Området ger idag ett oorganiserat intryck och markavtal med staden saknas för flera av verksamheterna. Naturreservatet är dåligt skyltat och en riktig besöksparkering saknas. Mot bakgrund av detta avser exploateringskontoret, idrottsförvaltningen samt fastighetskontoret att gemensamt utarbeta ett program för den framtida markanvändningen i området.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut

 1. delvis bifalla förslaget om ett program för Hagerstalundsområdet
 2. flytta motorcrossbanan från naturreservatet
 3. verka för bättre kollektivtrafik förbindelser till Hansareservatet
 4. därutöver anföra följande:

Ett samlat program för markanvändningen i området är positivt. Inriktningen ska vara att starka naturreservatet, utveckla kultur- och naturvärdena, fornminnesområdena, det öppna landskapet och beteshagarna, främja klimatansvar, hälsa och resursnyttjande långsiktigt hållbart. Det är angeläget att förbättra tillgängligheten till Hansta naturreservat. Att ensidigt satsa på en stor parkering är dock inte rätt sätt, utan det är viktigare att bygga ut kollektivtrafiken genom en ny busstation t.ex.. Motorcrossbanan hör inte hemma i naturreservatet och bör flyttas till annan plats. Vi har motsatt oss ändring av föreskrifterna för att göra motorcrossbanan möjlig.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§181 Fullstor idrottshall vid Enskede Gårds gymnasium – preliminärt inriktningsbeslut

Dnr: 411/454/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. uppdra åt förvaltningen att uppta förhandlingar med Järntorget om byggnation och förutsättningarna för ett eventuellt långsiktigt hyresavtal avseende en ny fullstor idrottshall vid Enskede Gårds Gymnasium och att återkomma med redovisning till nämnden innan eventuellt avtal tecknas.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-23.

Järntorget Bostad AB har erbjudit sig att bygga en fullstor idrottshall i samarbete med idrottsförvaltningen inom del av fastigheten Drivhuset 1. Förutsättningen för ett sådant åtagande är att bolaget får en planerad markanvisning för ca 120 lägenheter på intilliggande mark utmed Enskedevägen. Exploateringskontoret planerar att pröva en markanvisning i sin nämnd då idrottsnämnden har beslutat i föreliggande ärende. Bolaget erbjuder sig att uppföra, finansiera och underhålla hallen mot att idrottsnämnden tecknar ett långsiktigt hyresavtal för densamma och mot i efterhand upprättade markanvisnings- och exploateringsavtal.

Hallen ingår inte bland de främst prioriterade hallprojekten i den prioriteringslista som nämnden antagit.


Dock aviserar utbildningsförvaltningen att man har önskemål om att en hall byggs snarast möjligt så att eleverna vid Enskede Gårds gymnasium kan få sin idrottsundervisning i anslutning till den egna skolan i stället för som idag i Bandhagshallen. Förvaltningen ser en ny fullstor idrottshall vid Enskede Gårds gymnasium som ett välkommet tillskott till det totala utbudet av fullstora idrottshallar i staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§182 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsplan m.m. på Långbro bollplan

Dnr: 412/776/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna föreliggande inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7 – manna konstgräsfotbollsplan m.m. på Långbro bollplan,

 1. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringsarbetet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-20.

Idrottsområdet för Långbro bollplan, belägen i anslutning till Vantörsvägen – Linbodavägen inom stadsdelen Långbro skall delvis exploateras med 34 bostäder i par-/radhus. Exploateringen innebär för det kvarvarande idrottsområdet att befintlig 11 – manna grusfotbollsplan byggs om till en 7 – manna konstgräsplan. Vidare kommer en ny Kulananläggning att anläggas inom området och befintlig BMX-bana kommer får en ny sträckning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.


§183 Åtgärder vid Nälstabadet, etapp 2 – inriktningsbeslut

Dnr: 121/156/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

 1. därutöver anföra

Vi anser att det även vid tillbyggnad och renovering finns anledning att planera för konstnärlig utsmyckning av stadens idrottsanläggningar. Det faktum att det visuella intrycket förstärks av renoveringar gör det bara an mer angeläget att lyfta det intrycket med konstnärlig utsmyckning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-08.

I ärendet redogörs för de åtgärder förvaltningen föreslår genomföras i etapp 2 av ombyggnads- och renoveringsåtgärderna i Nälstabadet. Detta omfattar rivning och ombyggnad av nuvarande toaletter för allmänheten, tillskapande av RWC med skötbord, samt nya omklädningsrum med duschar för badets kunder sommartid. Tillgänglighetsanpassning utförs. Arbetena beräknas kunna starta efter badsäsongen 2008 d v s ca 1 september och beräknas kunna slutföras under 2008.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

1. godkänna föreslagen inriktning av projektet

2. ge förvaltningen i uppdrag att söka bygglov om så erfordras och påbörja projektering av åtgärder i Nälstabadet, utifrån de förutsättningar som redovisas i ärendet

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§184 Genomförandebeslut om upprustning och tillgänglighetsanpassning av Beckomberga sim- och idrottshall, etapp 2.

Dnr: 414/789/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna redovisat förslag till upprustning av Beckomberga sim- och idrottshall till en kostnad om ca 17,5 mnkr.

 1. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-29.

Idrottsnämnden förvärvade i januari 2007 Beckomberga sim- och idrottshall, och har hyrt ut hallen till Stockholms Handikappidrottsförbund. I samband med köpet genomfördes viss upprustning av idrottshallen med bl.a. nytt sportgolv och ny utrustning. Nu föreslås en fortsatt upprustning av hallen, i syfte att öka tillgänglig­heten och verksam­hetsanpassa lokalerna. Projektet syftar till att nå en mycket hög grad av tillgänglighet för olika grupper av funktionshindrade. Förslaget innebär omfattande tillgänglighetsanpassningar och ombyggnader i främst id­rottshallen med omklädnings- och serviceutrymmen samt entrén med markarbeten och parkering mm. Simhallen/ bassängdelen av byggnaden är planerad att rustas i en senare etapp.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra följande:

Det är av största vikt att nämnden ställer höga och uppföljningsbara krav vid varje upphandling. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling. Bland dessa krav ska det skrivas in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Detta bör ske enligt den, under förra mandatperioden, testade " Vita jobb- modellen". Vi anser att en antidiskriminerings-klausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning. Även miljökrav ska vara en självklarhet vid upphandling av Idrottsnämndens verksamhet. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram. Vid upphandling av för Stockholm viktig verksamhet är det självklart att staden självt skall inkomma med ett anbud för att driva verksamheten.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§185 Ansökan om byggnation av Multifunktionshall på fastigheten Högdalstriangeln

Dnr: 411/677/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. uttala ett stöd för avsiktsförklaringen från Högdalens Innebandy Center avseende byggnation av en multifunktionshall på fastigheten ”Högdalstriangeln”,

 1. ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta kommunikationen med Högdalens Innebandy Centrum för att utröna möjligheterna att kunna nå en överenskommelse.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-29.

Högdalens Innebandy Center har tillskrivit idrottsnämnden angående ansökan om att finansiera, uppföra och driva en multifunktionshall i Högdalstriangeln. Högdalens Innebandy Center har i sin avsiktsförklaring angivet att det krävs långsiktiga avtal med olika intressenter som genererar intäkter från nyttjandet av multifunktionshallen som motsvarar den årliga hyresutgiften. Detta för att verksamheten skall vara ekonomiskt uthållig samt att finansieringen av extern part skall kunna säkerhetställas. Exakt vad som menas med detta framgår inte och inte heller hur stor hyresutgiften beräknas bli. Förvaltningen bedömer dock att Högdalens Innebandy Center vill att förvaltningen hyr in sig i någon eller några av de fullstora idrottsplanerna.

Förvaltningen anser att initiativet från Högdalens Innebandy Center är mycket intressant och förslår att idrottsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta kommunikationen med Högdalens Innebandy Centrum för att se över möjligheterna att kunna nå en överenskommelse som är godtagbar för bägge parter.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


§186 Fotbollshall på Grimsta IP

Dnr: 411/710/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på skrivelsen från IF Brommapojkarna överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-05.

Till idrottsnämnden har inkommit en skrivelse, daterad 2007-10-22, från IF Brommapojkarna angående önskemål om en omedelbar byggnation av en fotbollshall på Grimsta IP:s grusfotbollsplan. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden tills vidare avslår IF Brommapojkarnas önskemål om att nämnden uppför en fotbollshall på Grimsta IP:s grusfotbollsplan och att en ny fotbollshall inom västerort iordningställs först efter det att fotbollshallar uppförts i innerstaden respektive söderort.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) lämnade särskilt uttalande enligt följande:

Det är viktigt att pointera att nämnden i planerandet av nya och utbyggda fotbollshallar även planerar in byggnationen av en fullstor fotbollshall.

§187 Ärendet utgår

§188 Månadsrapport november 2007 för idrottsnämnden

Dnr: 101/398/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. bevilja intraprenaden i västerort en utökning av budget 2007 om 0,7 mnkr avseende ökade kostnader i samband med allsvensk fotboll på Grimsta IP

 1. godkänna denna uppföljning av ekonomi och verksamhet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-13.

Förvaltningens månadsprognos för november grundar sig på tertialrapport 2 och visar en ekonomi i balans. Följande av vikt har påverkat prognosen efter tertialrapporten.

Driftbudget

Totalt beräknas ett nettoöverskott exklusive kapitalkostnader om 0,7 mkr som motsvarar beräknat överskott inom intraprenaden i västerort. Överskottet kommer att föras till enhetens ackumulerade resultatfond från tidigare år.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar utökades i samband med beslut om tertialrapport 2 med det tidigare beräknade underskottet om 85,6 mkr. Prognosen för utgifter och inkomster har justerats något jämfört med tertialrapporten men tidigare bedömning av nettoutgifterna är oförändrad, varför prognosen för november inte visar någon nettoavvikelse för investeringar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§189 Rättegångsfullmakt.

Dnr: 045/848/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. utfärda en rättegångsfullmakt med den i bilaga till redovisat tjänsteutlåtande angivna lydelsen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-04.

Idrottsnämnden är, eller har varit, part i ett till synes växande antal processer i såväl allmänna domstolar (t.ex. skadeståndsmål i tingsrätt/hovrätt) som förvaltningsdomstolar (t.ex. överprövningsmål i länsrätt i samband med upphandling). Ombud för nämnden/staden är förvaltningsjuristen Jan Humlekil, som därvid har getts rättegångsfullmakt från nämnden från fall till fall, oftast från ordföranden med stöd av delegation. Nu har Stockholms tingsrätt i ett pågående mål begärt att få en rättegångsfullmakt från idrottsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§190 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningschefens ansökan om semester

Ärendet

Förvaltningschef Inger Båvner ansöker om semester för tiden 20 t.o.m. 31 december 2007. Under semestern är Kjell Olofsson tillförordnad förvaltningschef .

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Inger Båvner informerade att förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2007 kommer att sändas ut till nämnden den 1 februari 2008. Det innebär att det blir kort tid för läsning av ärendet innan nämndsammanträdet den 5 februari.

b) Inger B informerade att Hammarby hockey inte klarat den avbetalningsplan som föreningen och förvaltningen kommit överens om. Föreningen har också skulder till Stockholm Globe Arena och förvaltningen och Globen för nu samtal med föreningen.

§191 Uppdrag att planera för genomförandet av rådslag 2008

Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

En av grunderna för ett fritt och demokratiskt samhälle är att medborgarna har rätt och möjlighet att själva organisera sig för sina intressen, alldeles oavsett om detta är idrott, kultur, fritidsverksamhet eller något annat. Ett brett, pluralistiskt och självständigt civilt samhälle är grunden som en modem demokrati vilar på.

Det är ett ansvarsfullt uppdrag att fostra kommande generationer till demokratiskt tankande individer. Inte minst ställer det höga krav på idrottens ledare. De kan med rätt instrument och rätt förutsättningar motverka negativa strömningar och åsiktsbildningar bland både unga och äldre, såväl utövare som åskådare.

För den som tar ett uppdrag som idrottsledare följer också ett ansvar att visa gott ledarskap. Det innebär att ledaren ska se både det kortsiktiga och det långsiktiga perspektivet. Sammanhållningen och utvecklingen i gruppen är en lika avgörande faktor som den enskildes ökade prestationsförmåga. Förmågan att stimulera och utveckla både individuella och kollektiva förmågor prövas.

Gott ledarskap innebär också att man agerar som en god representant för sin förening. Men inom elitidrotten i framför allt de stora lagidrotterna som fotboll och ishockey finns en tydlig och negativ trend. Tränare och andra ledare använder ett aggressivt språk och attityd mot domare och motståndare som verkar inbjudande och uppmuntrande för vissa supportrar att göra samma sak. Idrottsledare på elitnivå måste ta ett tydligt ansvar för att förändra denna trend.

Olika grupper har av olika anledningar svårt att bli inkluderade på samma villkor som alla andra inom idrotten. Det självklara målet för vår idrottspolitik är att idrotten ska vara öppen för alla som vill delta. I många fall är det inte medvetna, aktiva ställningstaganden som grundlägger utanförskapet utan osynliga strukturer. Ett bra exempel är bristen på öppet homosexuella elitidrottare. Årets Pridefestival tydliggjorde vad många länge har anat. Idrotten har svårt att möta och inkludera människor som avviker från den etablerade normen.

Ett annat viktigt mål för vår politik är att utjämna skillnaderna i förutsättningar för flickors och pojkars idrottande. Det innebär i praktiken att flickors behov och önskemål ska vara lika tillgodosedda både i fråga om anläggningar som resurser inom sin egen förening. Det är till exempel inte acceptabelt att flickor kommer i andra hand när träningsscheman planeras.

I maj i år hölls ett rådslag med de flesta av Stockholms specialidrottsförbund på temat anläggningar. Det är viktigt att det sker en återkoppling med slutsatser därifrån. Som en direkt följd av rådslaget gav vi i majoriteten idrottsförvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att stärka föreningarnas ekonomi. Föreningarnas ekonomiska stabilitet har också påverkan på olika familjers möjligheter att låta sina barn delta i föreningsdriven idrott. Om föreningarna får större möjligheter att påverka sin egen situation kan de på ett mer aktivt sätt agera för att ta emot fler barn och behålla dem längre upp i åldrarna. Det skulle vara en positiv utveckling för såväl idrottsrörelsen som de enskilda utövarna.

Vi vill att det positiva samarbetet vi upplevde i rådslaget i våras ska fortsatta och utvidgas. En slutsats vi drog var att det är önskvärt med en bredare och mer jämställd representation från förbunden. Därför ska varje förbund inbjudas att skicka två representanter till nästa års rådslag. Vi kunde också konstatera att den kreativa metod som användes både var uppskattad och givande. Därför ska inriktningen vara att fortsätta med denna eller liknande metod. Mot bakgrund av vad vi anför i denna skrivelse ger vi förvaltningen i uppdrag att planera för ett rådslag under våren 2008 med inriktning ledarskap, ansvar, diskriminering, språkbruk.

§192 Elitsatsningar och bidrag till föreningar.

Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Det överordnade målet för Stockholms stads idrottspolitik är att stockholmarna ska röra på sig mer för att därigenom starka stockholmarnas hälsa. Det är också viktigt att politiken främjar väl fungerande ideella föreningar som kan erbjuda idrotts- och motionsaktiviteter för medborgarna och främja demokratiskt deltagande i samhället. Staden har också ett ansvar för att det ska finnas goda arenor för elitidrotten.


I detta arbete står Stockholm inför flera viktiga och svåra utmaningar. Bland barn mellan 9 och 12 år lyckas idrottsrörelsen väl med att rekrytera såväl pojkar som flickor till föreningslivet. I takt med att barnen blir äldre minskar dock antalet ungdomar som idrottar och motionerar inom idrottsrörelsen. I gymnasieåldern och därefter är det mycket få som regelbundet idrottar eller motionerar i organiserad form.

Det är också svårt för de ungdomar i tonåren som inte redan som barn har börjat idrotta att finna lag och verksamheter att börja i. En viktig orsak till detta är den tidiga elitsatsning som pågår i många klubbar. Den gör att många barn, särskilt flickor, tröttnar snabbt och att det blir svårt för dem som inte varit med från tidig ålder att börja. En annan viktig orsak till det allt lägre idrottandet är att barn specialiserar sig i en idrott tidigt och inte utövar flera olika. Om man efter några år inte trivs med sitt val av idrott kan det vara för sent att hitta en ny.

Ett av stadens instrument för att förändra detta är de bidrag som staden förmedlar till idrottsföreningar. Redan idag finns det en begränsning i hur mycket aktivitetsstöd som föreningar kan få från Stockholms stad för barn- och ungdomsverksamhet. För barn mellan 7 och 9 år kan föreningarna få bidrag för 40 aktiviteter per år och för barn och ungdomar mellan 10 och 20 år for 120 aktiviteter per år. De föreningar som vill att medlemmarna tränar mer får finansiera det själva. Kommunalt stöd ska inte indirekt kunna användas till detta.

Idrottsförvaltningen får därför i uppdrag att se över vilken styrning nuvarande bidragsregler har haft och hur de kan utformas så att de främjar tre viktiga mål med politiken:

- Bidragssystemet ska inte främja elitsatsningar, utan i första hand utformas så att många pojkar och flickor får likvärdiga möjligheter att idrotta och eller motionera.

- Bidragssystemet ska gynna de föreningar som behåller ungdomar i verksamheten högt upp i tonåren och gör det möjligt för äldre barn att börja idrotta.

- Bidragssystemet ska gynna de föreningar som erbjuder sina medlemmar ett brett utbud av idrottsaktiviteter och inte främjar tidig specialisering.

§193 Planvärme och plantackning på Stockholms Stadion

Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Inför nästa allsvenska fotbollssäsong har Svenska fotbollförbundet antagit ett nytt regelverk kring planvarme och plantäckning. Reglerna innebär att alla allsvenska arenor ska vara utrustade med teknik som klarar kyla och kraftigare nederbörd.

Tyvärr råder oklarheter om vilken utrustning som uppfyller de nya kraven. Men vi förutsätter att förbundet är idrottsförvaltningen behjälpliga i den frågan. Det är rimligt att de som sätter upp nya regler också kan bistå med information om dessa.

Vi vill att den här frågan ska lösas så att Djurgården kan planera för kommande säsong med vetskap om att det blir spel på Stockholms Stadion som vanligt. Därför ger vi idrotts-förvaltningen i uppdrag att presentera en lösning på de problem som de nya reglerna

från Svenska fotbollförbundet har skapat.

§194 Skrivelse angående möjligheten att utveckla ungdomsidrotten

Anmälan av skrivelse från Jari Visshed m.fl. (s).

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Vi oroas över utveckling att fler och fler ungdomar slutar med idrott när de kommer upp i tonåren. Idrottsnämnden behöver i sitt arbete med att öka intresset för och möjligheten att utöva idrott, hitta incitament för att stödja föreningslivet att vända den negativa trenden bland ungdomars idrottande.

Utifrån detta vill jag ge förvaltningen i uppdrag:

- att utreda möjligheterna att utforma föreningsbidraget så att färre ungdomar lämnar idrotten i tonåren

§195 Skrivelse angående stöd till idrottsföreningar som bedriver osund elitsatsning. Anmälan av skrivelse från Mehsi Oguzsoy (v).

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

De rapporter vi fått på senare tid om tidiga elitsatsningar är oroväckande. I minst en gymnastikförening hemmahörande i Stockholm tas de första stegen mot eliten i sjuårsåldern. I ett flertal av stadens fotbollsföreningar bildas s.k. utvecklingslag redan när ungdomarna är 10-12 år. Förutom att den har typen av satsningar motsäger all vedertagen forskning på området -framtida talanger upptäcks senare - strider de mot idén om idrott som folkhälsa och idrott som en viktig del av en meningsfull fritid.

Ett viktigt styrinstrument för att komma till bukt med problemet med skadlig och irrationell elitsatsning är bidragssystemet. Det bör därför utredas om det är möjligt att som förutsättningar för bidrag ange regler för när det är lämpligt att starta elitsatsningar. Ett rimligt krav på en idrottsförening som erhåller bidrag från staden är att den inte bedriver elitsatsningar som utestänger barn och ungdomar vid för tidig ålder samt att den erbjuder plats för de som vill syssla med breddidrott.

§196 Allmänhetens åkning.

Anmälan av skrivelse från Else Lundin (kd) och Axel Nekham (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Stockholms stads anläggningar skall vara tillgängliga för både breddidrott som spontanidrott. Det är viktigt att ge alla stockholmare möjligheter till att förbättra sin livskvalité genom motion och friskvård.

Att öka möjligheterna till allmänhetens åkning förbättrar inte bara stockholmarnas möjligheter till motion och spontant idrottande utan ger även många ungdomar möjligheten att prova på skridskor och ishockey under mer lek än ordnade former och därigenom hitta glädjen och intresse till exempelvis mer organiserad träning. Dessutom så förbättras möjligheterna till att ishallarnas beläggning ökar.

Vi vill därför uppdra åt förvaltningen att se på möjligheterna och komma med förslag hur allmänhetens åkning kan börja i samband med att ishallarna öppnar för föreningarna. Föreningarna skall fortfarande ha möjlighet att hyra ut till skolor och företag för att dryga ut sina inkomster. De tider som avses i skrivelsen gäller den tid då hallarna öppnar för klubbarnas träningar fram till dess att den nuvarande allmänhetens åkning startar.

_ _ _