Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2010-02-09

Sammanträde 2010-02-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

7 Restaurering av Stockholms vatten - svar på remiss

8 Stadens upphandlingsverksam - svar på revisionsrapport

9 Styrning och uppföljning av miljöprogrammet - svar på revisionsrapport

10 Kärrtorps BK:s klubbhus. Svar på skrivelser från Jari Visshed (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Kärrtorps bollklubb

11 Parkeringsplats till parkmark eller idrottsyta samt konstgräs på Pålsundsvallen och vid Sofia skola Skrivelse från Södermalms stadsdelsnämnd. Svar på återremiss

12 Möjligheten att förlänga Kampementsbadets säsong - Svar på skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd

13 Redovisning av etisk policy för idrottsförvaltningen

14 Byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektskolan samt begäran om utökad investeringsbudget - Förslag till genomförandebeslut

15 Avstämning av handlingsplan för idrottsnämndens miljöarbete 2008-2011

16 Ekonomiskt stöd till verksamheten Egalia 2010.

17 Att arbeta med handbollsklister - Rapport från studieresa

18 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

19 Tilldelningsbeslut avseende klottersanering 2010-2011

Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

_________
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (123 kb)

§1 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§2 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 9/2009 från nämndens sammanträde 2009-12-15 som justerats 2009-12-18.

§3 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att justera dagens protokoll.

§4 Röstgranskning

Ersättarna Fredrika Bernadotte (M), Ulrika Jonasson (M), Barry Andersson (S) och

Åsa Hagelstedt (V) har förhinder att närvara.

§5 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2009-12-05 - 2010-01-27.

b) Rapportsammandrag - ”Är stadens integrerade ledningssystem, ILS, ett effektivt system för ledning, styrning och uppföljning.”

c) ”Pigg på jobbet” Folder om idrottsförvaltningens interna hälsoarbete

d) Transportstyrelsens rapport över uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt. Svar på remiss från kommunstyrelsen. Kontorsutlåtande.

§6 Verksamhetsberättelse 2009 för idrottsnämnden

Dnr: 101 - 69 - 2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Verksamhetsberättelse för 2009 godkänns

 1. Fordringar om302 710 kronor avskrivs

 1. Intraprenadens nettounderskott om0,9 mnkr överförs till tidigare års
  acku­mulerade resultatfond, som därmed uppgår till1,0 mnkr

 1. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-22.

Idrottsnämnden har ett grunduppdrag och det är att få fler stockholmare fysiskt aktiva. För att lyckas är det viktigt att ha ett brett utbud av aktiviteter för idrott och motion med en god sprid­ning över staden. Idrottsnämnden driver verksamheter som attraherar människor i alla åldrar. Fram­för allt bland barn och ungdomar är föreningslivet en väg till idrott och motion. Idrottsan­läggningarna har ett utbud som är så brett att de allra flesta kan hitta nå­got som lockar vare sig det handlar om fotboll, gymträning, simning, fäktning eller någon annan av de otaliga aktivite­ter som finns, och vare sig det sker i organiserad form genom skolan, föreningslivet eller indi­viduellt.

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott inom driftbudgeten exklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition upp­gårtill 10,3 mnkr. Överskottet beror på att budgetmedel reservera­des på kostnadssi­dan för att täcka osäkerheten när det gällde årets intäktsutfall. Jämfört med 2008 har intäkterna ökat med 13,4 mnkr. Nämndens investeringsutgifter uppgick till totalt 322,5 mnkr, och inkomsterna uppgick till 15,2 mnkr. Resultatet för investeringar visar ett net­toöverskott om 26,5 mnkr, vilket är något lägre än beräk­nat i prognoser under året. Större pro­jekt som har pågått under året är byggnation av ett nytt ridhus vid Åkeshovs ridanläggning, nytt stall på Enskede ridanläggning, fortsatt upprust­ning av skolidrottshallarna, bygg­nation av Skanstullshallen, ombyggnation av Tensta sim- och idrottshall, upp­rustning av Stadion och Nälstabadet, uppgradering av friidrottsanläggningen på Spånga idrottsplats, upprustning av motionsspår i Nackareservatet och energibe­spa­rande åtgär­der. Under året har konstgräsplaner färdigställts på Älvsjö idrotts­plats och bollplanerna Lång­bro, Elinsborg och Bellevue.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt ut­talande enligt följande:

I verksamhetsberättelsen står det att finna en glädjande uppgång i motionsvanorna hos sta­den vuxna. Dock fastslås att det är oklart vad en sådan ökning kan bero på. Det skulle där­för vara intressant med en mer grundlig analys av detta. Förvaltningen får därför i uppgift att återkomma med en analys av varför och hur vuxnas motionerande har ökat.

Jari Visshed m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi tackar förvaltningen för redovisningen och ett gott arbete under 2009.

Generellt anser vi att kommunfullmäktiges mål för inriktningen överlag och verksamhets­området specifikt är diffusa, varför även det redovisade utfallet ofta är svåra att relatera visavi målen. Vi anser även generellt att resultaten på idrottsområdet inte är helt tillfreds­ställande till följd av en alltför passiv borgerlig politik på området.

Mer specifikt har vi följande frågeställningar kring och invändningar mot 2009 års resultat:

Vi ställer oss frågande till överskottet om 26,5 mnkr i investeringsbudgeten. Detta med hänsyn till det stora behov som finns vad gäller renoveringar och byggnation inom stadens utbud av anläggningar parallellt med att den borgerliga majoriteten nu skär i investering­arna 2010-2012. Något av de många projekt som har skjutits på framtiden under 2009 hade istället kunnat prioriteras inom ramen för överskottet.

Vi noterar även att barns och ungdomars motionsvanor redovisas vara oförändrade sedan 2008. Vad gäller redovisningen av antalet bidragsberättigade föreningar och unga med­lemmar fortsätter dessa att sjunka. Frågan om barn och ungdomars idrottande har utpekats av både den politiska majoriteten och oppositionen som en av de mest centrala frågorna för idrottsnämnden och vi hoppas därför att ytterligare satsningar på detta område kommer att diskuteras och beslutas om under 2010.

Barn och ungdomars idrottande relaterar särskilt tydligt till tillgången på hallar och planer för skolor och föreningar att bedriva undervisning och aktiviteter i och på. I vår reserva­tionsbudget för 2010 satsar vi socialdemokrater 35 mnkr mer än den moderatledda majori­teten på att bland annat upprusta och anpassa skolornas idrottshallar, öka aktivitetsstödet för barn och unga och anlägga 1-2 spontanidrottsplatser per stadsdel. Vi fortsätter även att hålla en hög byggtakt med två nya fullstora idrottshallar per år fram till 2015 och fortsätter arbetet med att tillskapa fler konstgräsplaner.

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

I verksamhetsberättelsen för 2009 följs ett antal inriktningsmål upp. Målet att fler anlägg­ningar ska drivas på entreprenad sägs delvis ha uppfyllts, vilket dessbättre inte stämmer. Några avknoppningar till privata aktörer som inte är föreningar har inte genomförts, trots förvaltningens insatser. Att låta privata aktörer upphandla idrottsanläggningar är med andra ord och på flera sätt dålig idrottspolitik. Det är naturligtvis viktigt att driften av anlägg­ningarna rent generellt kan bedrivas så effektivt som möjligt.


Att konkurrensutsätta driften av idrottsanläggningar är dock helt fel väg att gå. Idrotts­nämnden ska inte medverka till att driften av idrottsanläggningarna konkurrensutsätts. Därmed inte sagt att föreningsdrivna anläggningar är något dåligt, tvärtom kan det i vissa fall vara en bra lösning. Det är därför glädjande att flera driftavtal har ingåtts under året med föreningar om drift av anläggningar

Att den moderatledda majoriteten i verksamhetsberättelsen aviserar att den under 2010 av­vaktar besked från stadsledningskontoret vad gäller externt finansierade idrottsanlägg­ningar i form av s.k. OPS-lösningar är oroande. Uppförandet av en sim- och idrottshall i Skarpnäck drar återigen ut på tiden just på grund av att man önskar se en extern finansiär. I Vänsterpartiets förslag till budget för 2010 föreslår vi att bygget av Skarpnäcks sim- och idrottshall ska startas så snabbt som möjligt. För detta avsätter vi 125 mnkr.

Else Lundin (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är glädjande att förvaltningens arbete i många avseenden har gett ett bättre resultat än året innan. Det finns dock flera bitar där målen kan skärpas och förtydligas ännu mer.

Det är bra att förvaltningen lägger stor vikt vid tillgänglighetsaspekterna när det gäller om­byggnad, tillbyggnad och nybyggnad. Men det är även viktigt att snabbt åtgärda de brister som kommer fram i de genomgångar som görs tillsammans med handikapprådet. Det är även viktigt vid planerandet av nya hallar att lätt kunna ta sig dit med kollektivtrafik. För­valtningen borde även ha en kontinuerlig dialog med SL när det gäller linjesträckningar och busshållplatsers placeringar mm vid befintliga och nybyggande av idrottsanläggningar.

Det är synd att traineeprogrammet som enligt förvaltningen har varit framgångsrikt och gett ungdomar i åldrarna 20-28 chansen till arbete inom förvaltningen inte längre ryms inom budgeten. Miljöpartiet anser att detta är ett kortsiktigt agerande då de ökade löne­kostnaderna som programmet för med sig kommer att vara betydligt mindre än kostna­derna för att rekrytera ny personal och lära sig nya uppgifter samt den förlust av kompetens som uppstår vid pensionsavgångar. Kompetens som på ett naturligt sätt kan tankas inom ett traineeprogram.

Miljöpartiet förutsätter att inte enbart dubbfria vinterdäck köps in vid nybilsinköp utan även när befintliga vinterdäck ska bytas ut.

Ett flertal föreningar driver egna hallar och anläggningar idag. Dessa bör uppmuntras att utveckla sina verksamheter för att bredda idrotts och motionsutbudet till Stockholms invå­nare ännu mer. Därför bör förvaltningen se över möjligheterna till kommunal borgen i de fall där föreningar vill bygga till eller bygga nytt, och har god ekonomi, vid sina nuvarande anläggningar.

§7 Restaurering av Stockholms vatten - svar på remiss

Dnr: 015 - 1165 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen hänvisas till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-15.

Kommunstyrelsen har begärt idrottsnämndens yttrande över en motion av Stellan F Hamrin (V) om restaurering av Stockholms vatten. Motionären anser att vatten­miljön i Stockholmsregionen måste förbättras för ett bättre friluftsliv, utökad tu­rism, finare bad och bättre fiske. Stellan F Hamrin föreslår därför att staden ska ”initiera och aktivt delta i ett samordnat vattenarbete i stadens sötvatten och i skär­gården, bidra med egna resurser utifrån sitt nuvarande och historiska ansvar” och föreslår att ett samlat åtgärdsprogram tas fram för detta arbete.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) och Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

1. Att bifalla förvaltningens förslag till svar på remissen, samt

2. Därutöver anföra:

Svaret på remissen är bra och visar på Idrottsnämndens generellt goda ambitioner för bättre vatten i Stockholm. Miljöpartiet tolkar förvaltningens text som att man arbetar aktivt med en ny eller fortsatt LOVA-ansökan. Om så inte är fallet förmodar vi att detta kommer till nämndens kännedom med en tydlig motivering.

Samtidigt vill vi återigen påpeka att vi efterlyser ytterligare åtgärder krig stadens båtklubbar för en ökad användning av miljövänliga färger och ett bättre system för omhändertagande av toalettavfall.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt följande:

1. Som svar på remissen hänvisas till vad som anförs enligt nedan:

Stockholms stad har idag en bra rening av sitt avloppsvatten, men har kvarstående problem med bräddningar och otillräckligt renat dagvatten. Reningen har starkt bidragit till en klart förbättrad vattenkvalitet i Stockholms inner- och mellanskärgård. Betydande problem kvarstår dock med stadens mindre sjöar och vattendrag, varav flera helt har eliminerats.

Staden har dock historiskt varit huvudansvarig för övergödningen av Stockholms skärgård och har därför också ett historiskt ansvar för att åtgärder vidtas för restaurering.

Staden har sedan lång tid varit engagerad i flera lokala samarbetsprojekt, vars resurser varit helt otillräckliga och därför till stor del åtgått till undersökningar och administration. All­deles för lite har gjorts för att verkligen rena Stockholms vatten, vilket också Stockholm Vatten helt riktigt påpekat förra året. Förvaltningen i Stockholm Vatten har också följdrik­tigt i allt väsentligt tillstyrkt motionen. Vid en nationell jämförelse ligger Stockholm långt efter vad gäller restaurering av förstörda vatten trots att de ekonomiska och ekologiska för­utsättningarna är goda. Detta vill vi nu råda bot på.

Förvaltningen har i sitt svar hänvisat till den nationella lagstiftning och organisation som nu är under genomförande. Samtidigt kritiserar man de förslag till åtgärder som Vatten­myndigheterna föreslår då man anser att dessa förslag kommer att leda till byråkrati och inte åtgärder. Härvid skiljer man sig från nuvarande regering som tvärtom ansett att pro­cessen bör fortsätta som föreslagits. Vi delar regeringens syn i detta avseende. De åtgärds­förslag som återfinns i vattendirektivet och marinadirektivet baseras på ett politiskt beslut om att så långt möjligt återskapa den vattenbeskaffenhet som tidigare varit rådande, utom i de fall där permanenta fysiska ingrepp gör detta omöjligt. Utifrån detta beslut har myndig­heterna i samarbete med oberoende forskare föreslagit vilka vattenkvalitetsmål som bör uppnås och dessa har nu fastställts. Myndigheterna har också påbörjat arbetet med åtgärds­förslag. Detta arbete baseras på ekologiska mål uppställda av våra främsta forskare på lik­nande sätt som när forskarna fastställer kvoter for fisket. Nu föreslår förvaltningen precis som många regeringar tidigare gjort vad gäller fisket, att de av forskarna fastställda målen inte behöver uppnås. Vi anser detta vara helt felaktigt.

Det framgår också av förvaltningens svar att de är relativt nöjda med nuvarande situation där mycket lite görs rent konkret för att rena Stockholms mindre sjöar och vattendrag. Som konstateras i motionen finns det mycket kvar att göra och där finns presenterat konkreta förslag på vad som bör göras. Medel för detta arbete måste tillkomma genom nya resurser i Stockholm Vatten och genom vår föreslagna miljömiljard. Om staden ställer upp med dessa medel kan lika mycket pengar erhållas från regeringens nya anslag för åtgärder i vatten.

Staden bör därför, i samarbete med Vattenmyndigheten ta initiativet till ett regionalt sam­arbetsprogram och förverkliga alla de åtgärder som föreslås i motionen, t.ex. minskad bräddning, utökad rening av dagvatten, musselodling i salt och sött vatten, båtbottentvättar, restaurering av lekplatser för fisk i rinnande vatten m.m. I existerande lokala samarbetsor­ganisationer görs idag mycket lite. Huddinge kommuns borgerliga ledning har nyss stoppat restaureringen av Magelungen. Samtidigt har en kommun som Vallentuna påbörjat restau­reringen av Vallentunasjön, vilket visar att intresse finns på andra håll.

Restaureringen av Stockholms mindre sjöar är en klassfråga. Det rena vattnet i skärgården och Mälaren utnyttjas till största delen av personer med strandtomter och pengar nog att ha egen båt. I förorterna, där man kanske saknar resurser att regelbundet ta sig till dagens rena vatten, är man hänvisade till småsjöarna, vars vattenkvalitet är långt sämre. Det är på tiden att detta ändras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Else Lundin (MP) och Jari Visshed m.fl. (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§8 Stadens upphandlingsverksam – yttrande över rapport från stadsrevisionen

Dnr: 124 - 1248 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som yttrande över stadsrevisionens rapport överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-20.

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur stadens upphandlingspolicy följs och är förankrad hos ett antal nämnder samt om ansvars- och rollfördelningen är tydlig mellan kom­munstyrelsen och servicenämnden. För att belysa hur leverantörer uppfattar staden som kund har även en enkätundersökning genomförts. De granskade nämnderna är: kommunstyrelsen, servicenämnden, idrottsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnden Farsta, stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby och stadsdelsnämnden Sö­dermalm.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt föl­jande:

 1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande
 2. Att därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa so­ciala krav och miljökrav vid upphandlingarna. Genom sådana krav kan stadens upphand­lingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Rapporten pekar på att ”Vissa brister av mer generell karaktär har även uppmärksammats inom övriga nämnder. Detta gäller bl.a. osäkerhet om hur stadens policy om främjande av konkurrens och småföretagande ska tillämpas i olika typer av upphandlingar samt avsak­nad av dokumenterade rutiner för avtalsuppföljning och löpande seriositetskontroll av ex­terna leverantörer”. Som svar på detta skriver förvaltningen att ”Idrottsförvaltningen öns­kar få klargjort om ett avtal ska avbrytas i det fall en fortlöpande seriositetskontroll visar att leverantören inte är godkänd.”

I svaret från förvaltningen efterlyser vi en ambition gällande ”främjande av konkurrens och småföretagande”. Inom stadens upphandlingsverksamhet är det viktigt att även mindre fö­retag ges chans att konkurrera. Om denna kritik revisionsrapporten även gäller idrottsför­valtningen förutsätter vi att förvaltningen kommer att se över även detta.

I arbetet med upphandlingar vill vi att förvaltningen anstränger sig särskilt för att inkludera företag inom den sociala ekonomin. Om förvaltningen i dagsläget inte arbetar med att in­kludera företag inom den sociala ekonomin i sina upphandlingar, så uppmanar vi förvalt­ningen att se över möjligheten att göra på detta framöver.

Det är även viktigt att i samband med upphandlingar att i val av företag ska ingå en anti­diskrimineringsklausul. Både vid val av leverantörer men även vid val av företag som är intresserade av att driva stadens idrottsanläggningar. Utöver detta bör staden fortsätta att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa kollektivavtalsliknande villkor och miljökrav vid stadens upphandlingar och vid val av företag för drift av anläggningar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt verktyg som syftar till ekologiskt hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

§9 Styrning och uppföljning av miljöprogrammet – svar på revisionsrapport

Dnr: 124 - 1052 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som yttrande över stadsrevisionens rapport överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-18.

Revisionskontoret har översiktligt granskat former för styrning och uppföljning mot målen i stadens nya miljöprogram. En del i granskningen har varit att fokusera på målområdet ”Hållbar energianvändning”. Enligt revisionskontoret bör fullmäktige få en uppföljning mot målen i miljöprogrammet någon gång under och efter programperiodens slut. Kommunstyrelsen har lagt fast metoder för hur delmålen ska mätas.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Att det nuvarande miljöprogrammet inte fungerar i sin styrning och uppföljning har påpe­kats vid ett flertal tillfällen. Efter att halva programtiden gått saknas fortfarande en strate­gisk analys kring genomförandet och uppfyllelsen av miljömålen.

Det är i grunden bra att integrera miljöprogrammet i stadens integrerade ledningssystem (ILS) men eftersom den moderatledda majoriteten tog bort de centrala resurserna för en aktiv uppföljning av resultaten blir inte genomslaget av programmet så stort som det borde. Centrala resurser och tydligare och snabbare direktiv kring ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna krävs för att styra Stockholms miljöarbete på ett effektivt sätt.

§10 Kärrtorps BK:s klubbhus. Svar på skrivelser från Jari Visshed (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Kärrtorps bollklubb

Dnr: 017 -240 - 2009

412 - 1229 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 1. Att därutöver anföra:

Kärrtorps bollklubb är en ideell förening med många medlemmar och stor bredd. Det finns redan planer för ett nytt klubbhus till KBK och då föreningen nu riskerar att hamna helt utan lokal bör förvaltningen tidigarelägga en sådan investering till 2010. En sådan prioritering tryggar klubbens fortsatta verksamhet under det kommande året och på så vis kan klubbhuset fortsätta att vara en naturlig samlingspunkt med möjlighet till försäljning och liknande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-18.

Jari Visshed (s) och Mehdi Oguzsoy (v) har i var sin skrivelse till idrottsnämnden undrat vad som händer med Kärrtorps BK:s klubbhus på Skarpnäcks bollplan när byggnaden i samband med en bostadsexploatering ska rivas. Även Kärrtorps boll­klubb har inkommit med en skri­velse med samma innebörd.


Förvaltningen planerade att börja bygga en ny servicebyggnad på Skarpnäcks boll­plan under hösten 2009. Dessa planer fick avbrytas när investerings­budgeten för 2010 blev känd. Förvaltningen kunde inte inrymma pro­jektet inom tilldelad bud­get­­ram utan tvingades senarelägga projektet. Förvalt­ningen har i förslag till fler­årsprogram tagit upp pro­jektet för genomförande under 2011.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Som svar på skrivelserna från Jari Visshed (s), Mehdi Oguzsoy (v) och

Kärr­torps bollklubb hänvisas till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt följande:

 1. Att skyndsamt genomföra byggandet av ett nytt klubbhus åt Kärrtorps BK alternativt ar­rangera en temporär lösning i dialog med klubben
 2. Att därutöver anföra

Det står tydligt klart att Kärrtorps BK blivit ett offer för den borgerliga majoritetens kringskurna investeringsbudget för 2010. Nu tvingas idrottsförvaltningen bära hundhuvud då man i elfte timmen måste bryta upp löftet att bygga ett nytt klubbhus vid Skarpnäcks bollplan då det tidigare planeras att riva nu i februari månad.

Denna marginella kostnad borde ha kunnat inrymmas, särskilt som investeringsbudgeten gav ett överskott på 26,4 mkr 2009. Det är inte tillfredställande att projektet nu skjuts på framtiden. Särskilt inte som den borgerliga majoriteten, vid ännu en eventuell valseger, har sagt sig vilja skära ytterligare i investeringarna i stadens idrottsliv.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§11 Parkeringsplats till parkmark eller idrottsyta samt konstgräs på Pålsundsvallen och vid Sofia skola Skrivelse från Södermalms stads­delsnämnd. Svar på återremiss

Dnr: 412 - 661 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen från Södermalms stadsdelsnämnd hänvisas till detta tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar tillsammans med exploateringskontoret ett tjänsteutlåtande date­rat 2010-01-18. Södermalms stadsdelsnämnd har i skrivelse till idrottsnämnden och exploate­rings­nämnden förslagit en omvandling av parkeringsplatsen vid Tantolunden till park­mark eller idrottsyta. Stadsdelsnämnden föreslår också att konstgräs anläggs på Pålsunds­vallen och på bollplanen i anslutning till Sofia skola. I gällande detaljpla­ner är området för såväl Tantolunden som Sofia skola parkmark. Idrottsförvaltningen anser att förslaget om att anlägga konstgräs på Pålsundsvallen som idrottsnämnden ansvarar för är bra och kommer att inarbeta projektet i sin långsik­tiga planering för utbyggnad av antalet konstgräsplaner i staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt följande:

 1. Att anlägga konstgräs vid Pålsundsvallen på Långholmen och bollplan vid Sofia skola
 2. Att därutöver anföra

Vi är positiva till Södermalms stadsdelsnämnds förslag och välkomnar idrottsförvaltningens vilja att hörsamma förslaget. I sin ambition att möta behoven av fler konstgräsplaner och andra ytor för lek, rörelse och idrott i staden ska inte idrottsförvaltningen behöva begränsas av den brist på investeringsmedel som orsakas av den borgerliga majoriteten skattesänkar­politik. Vi socialdemokrater erbjuder i vår reservationsbudget för 2010 utrymme att snarast börja anlägga fler konstgräsplaner i staden där så behövs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§12 Möjligheten att förlänga Kampementsbadets säsong - Svar på skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr: 412 - 1253 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsförvaltnin­gens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-25.

Vid Östermalms stadsdelsnämnds sammanträde den 19 november 2009 beslutade nämnden att via sitt presidium ställa frågan till idrottsnämnden om möjligheten att förlänga öppethållandet på Kampementsbadet, exempelvis med hjälp av frivilliga och eventuellt ideella krafter.

Idrottsförvaltningen avstyrker en förlängning av säsongen med hjälp av frivilliga krafter. Det måste alltid finnas utbildad personal som kan hantera eventuella driftstörningar i vattenreningsan­läggningen. Däremot kan driften av Kampementsbadet i sin helhet prövas i en verksamhetsupphandling.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt följande:

 1. Att i huvudsak godkänna idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen
 2. Att därutöver anföra

Vi ser positivt på Östermalms stadsdelsnämnds ambitioner att erbjuda fler medborgare ökad tillgång till Kampementsbadet. Vi ser, liksom idrottsförvaltningen, samtidigt problematiken att lösa behovet av mer personal enbart med ideella ansträngningar.

Dock skulle möjligheten till en kombination av mer utbildad personal (för att svara för kva­lificerade uppgifter) och ideella krafter (för enklare uppgifter) kunna utredas av idrottsför­valtningen för att möta stadsdelsnämndens ambitioner.

Att i övrigt en alternativ privat drift av Kampementsbadet skulle kunna erbjuda förlängda öppettider, utan ideella krafter eller försämrade personalförhållanden, har vi svårigheter att se.

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt följande:

1. Att avslå förvaltningens förslag till svar på skrivelse, samt att

2. Därutöver anföra:

Förvaltningens motivering till förslag till beslut visar tyvärr på en ovilja till flexibilitet. Då stadsdelen visar mycket god vilja att genom kreativitet och engagemang lösa frågan om re­surser för bemanning så bör förvaltningen vara dem mer tillmötesgående.

Schemaläggningen för den kunniga personal som krävs bör staden kunna justeras så att medborgarnas engagemang kan tas till vara och badhusets säsong kan förlängas.

Vi anser att nämnden, utifrån motiveringen ovan, ska återremittera ärendet till förvaltningen i syfte att tillsammans med stadsdelen och dess engagerade medborgare försöka arbeta fram ett gemensamt förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (MP), och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut.

§13 Redovisning av etisk policy för idrottsförvaltningen

Dnr: 036 - 251 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Godkänna förvaltningens redovisning av ”Etisk policy för idrottsförvaltningen”

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-09.

Idrottsförvaltningen har under 2009 tagit fram en etisk policy för förvaltningen.

Den etiska policyn ska vara vägledande för arbetet inom idrottsförvaltningen och vara vägle­dande för alla medarbetare, och ska stärka en grundinställning av serviceanda, bra bemötande, integritet, rättskänsla, ärlighet och bra arbetsklimat. Stadens idrottsanläggningar är invånarnas gemensamma egendom och detta ger dem rätt att kräva god service och ha en förväntan på goda upplevelser. Förvaltningens anställda ska ha en inställning av respekt, tydlighet, samar­betsvilja och vänlighet i relation till dem som nyttjar stadens utbud. Under 2010 ska den etiska policyn implementeras inom idrottsförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektskolan samt begä­ran om utökad investeringsbudget - Förslag till genomförandebeslut

Dnr: 411 - 368 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner för egen del förslag till genomförandebeslut för en full­stor idrottshall vid Engelbrektsskolan till en kostnad om 155 mnkr, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt nedan.

 2. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om genomförande av pro­jek­tet i enlighet med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Nämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om utökad investerings­bud­get för åren 2011-2013 med totalt 155 mnkr för finansiering av projektet.

 4. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan får förvalt­ningen i uppdrag att påbörja upphandlingen av en ny fullstor idrottshall med tillhörande serviceytor m.m. vid Engelbrektsskolan.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-27.

Ett förslag om att bygga bostäder samt en idrottshall under mark med bollplan ovanpå, söder om Engelbrektsskolan inom fastigheten Sädesärlan 6, presenterades under 2004. Idrottsnämn­den gav den 21 juni 2005 idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett utrednings- och pro­gramarbete för att klargöra förutsättningarna för att uppföra en fullstor idrottshall med spel­måtten 20x40 meter inom fastigheten. Kostnaden för den nya idrottsanläggningen beräk­nas till 124 mnkr i löpande priser exklusive sprängningskostnader. Sprängningsar­betena är beräknade till 29 mnkr i löpande priser och måste samordnas med sprän­g­ningen för bostäderna samt eva­kueringsperioden för skolan. Bostadsprojektet rymmer cirka 80 lägenheter i två stycken sex våningar höga bo­stadshus med inredda vindsvåningar. På gården mellan de två bostadshusen, under den nuvarande bollplanen, föreslås att en fullstor idrottshall uppförs.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt följande

 1. Att tillstyrka förvaltningens förslag till beslut
 2. Att därutöver anföra

Vi ser mycket positivt på tillkomsten även fullstor hall vid Engelbrektsskolan mot bakgrund av att det råder stor brist på fullstora hallar i Stockholm, inte minst i innerstaden. Denna hall kommer att bli till stort gagn både för skolidrotten och för föreningslivet.


Då den borgerliga majoriteten skär kraftigt i investeringsmedlen för idrotten är det helt na­turligt att medel tillförs centralt från staden för att nu genomföra den plan som arbetats fram under en rad år. En ny rödgrön majoritet i Stadshuset skulle vid en seger i valet i höst tillse att två nya fullstora hallar byggs per år fram till 2015.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt följande:

 1. inte godkänna förslaget till genomförandebeslut för en fullstor idrottshall vid Engelb­rektsskolan

samt därutöver anföra följande:

Förslaget med ett 80 tal nya bostadsrätter i kvarteret Sädesärlan vid Uggleviksgatan och Danderydsgatan har mött stora protester inte minst från föräldrar och barn på Engelbrektss­kolan. Ett massivt motstånd finns vilket samrådshandlingarna tydligt visar. Planen har, som föreliggande tjänsteutlåtande anger, ännu och därför inte vunnit laga kraft på grund av överklagande.

Förslaget att ta en större del av Engelbrektskolans skolgård i anspråk för bostadsbebyggelse går helt emot FN:s barnkonvention. Dels försvinner en stor del av barnens lek- och rastytor, dels blir ljusförhållandena på skolgården kraftiskt försämrade, såväl på morgon, eftermid­dag och kväll. Detta kan inte accepteras.

Den variationen av bebyggelsen längs båda Uggleviksgatan och Danderydsgatan med berg­platån och berg i dagen i form av råa bergskärningar är ett spännande inslag i en varierad stad. Den låga bebyggelsen, med skolans låga flyglar, visar hur staden såg ut innan den mera stadsmässiga bebyggelsen tillkom före och efter förra sekelskiftet. En varierad bebyg­gelse är inte ett sår, utan en kulturmiljö värd att bevara för kommande generationer.

Stockholm är underförsörjt vad gäller idrottshallar och bollplaner, inte minst på Östermalm. Ett förslag finns, från intresserade medborgare, att en idrottshall men bollplan på taket ändå skulle vara möjlig på platsen, utan att bostadsbebyggelsen kommer till. Enligt kontoret kan idrottshallen enbart komma tillstånd genom byggrätterna. Vi menar dock att stadens har ett ansvar för att bygga fler hallar även på Östermalm och idrottsförvaltningens initiativ är bra. Dock måste hallbygget ske utan att för den skull försämra för barnen på skolan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§15 Avstämning av Handlingsplan för idrottsnämndens miljöarbete 2008-2011

Dnr: 330 - 369 - 2008

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-25.

Detta är en första avstämning av handlingsplanen för idrottsnämndens miljöarbete, för 2008 och 2009, som beslutades av idrottsnämnden den 13 maj 2008. Idrotts­nämndens handlingsplan för miljöarbetet baseras på Stockholms miljöprogram 2008-2011. Handlingsplanen korrespon­derar mot miljöprogrammets sex över­gripande målområden. En slutlig redovisning av idrotts­förvaltningens arbete, ut­ifrån nämndens handlingsplan, sker till idrottsnämnden vid programpe­riodens slut.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Som tidigare nämnt är vi fortsatt kritiska till flera av de allt för lågt satta målen och indi­katorerna i den moderatledda majoritetens miljöprogram för Stockholm. Dock visar denna första avstämning av idrottsnämndens handlingsplan 2008-2011 för miljöarbete att förvalt­ningen både prioriterar och levererar utifrån handlingsplanens indikatorer. Glädjande är även att förvaltningen fortsatt arbetar utifrån programmet för miljöanpassat byggande.

Under delmålet ”Upphandlad el i nämndens egna verksamheter bör uppfylla kraven för miljömärkning” refererar förvaltningen till en central upphandling av ”Bra miljövalmärkt elenergi” som löpte ut den 31 mars 2009. Vi förutsätter att denna centrala upphandling har fortsatt, och om så inte är fallet att förvaltningen gör nämnden uppmärksam på detta sna­rast.

§16 Ekonomiskt stöd till verksamheten Egalia 2010. Ansökan från RFSL Stockholm

Dnr: 404 - 1143 - 2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens utlåtande och beviljar RFSL Stockholm ett stöd om 200000 kr för verksamheten Egalia för 2010.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-15.

RFSL Stockholm ansöker hos idrottsnämnden, socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden om ett sammantaget ekonomiskt stöd med 1208 030 kr för ett års verksamhet avsedda för att driva ungdomsverksamheten Egalia. Verksamheten startade i januari 2007 och är en mötesplats för homosexuella, bisexuella och transexuella ungdomar (HBT – ungdomar) 13 – 20 år. Ungdomsverksamheten Egalia har under sina tre projektår (finansierat av Allmänna Arvsfonden t.o.m. den 30/9 2009) utformat en egen modell för hur de arbetar inom verksam­heten, Egaliamodellen. Förvaltningarna har samrått i ärendet och är överens om att Egalias ungdomsverksamhet fyller en viktig funktion för sin målgrupp, hbt-ungdomar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till be­slut enligt följande:

 1. Att idrottsförvaltningen beviljar RFSL Stockholm 300000 kr till verksamheten Egalia för 2010, samt
 2. Att förvaltningen tillsammans med RFSL Stockholm, intresserade idrottsföreningar och andra organisationer inleder ett samarbete med målet att tillsammans verka för att sta­dens HBTQ-ungdomar ska kunna delta i stadens idrottsutbud på lika villkor.

Summan i förvaltningens förslag till beslut, tillsammans med övriga medfinansierande för­valtningar, motsvarar endast ca hälften av de resurser som föreningen har ansökt om. Vi ifrågasätter starkt förvaltningens bedömning gällande vilket belopp som är rimligt. Det finns för oss inget i ansökan som tyder på att föreningen inte bäst själva gör bedömningen gällande vilken omfattning på verksamheten som behövs, och vilka resurser det kräver.

Konsekvensen av förvaltningens förslag är att med halverat stöd kan Egalia endast ha öppet en gång i veckan. Dessutom kan de inte fortsätta sitt arbete med att utbilda stadens övriga ungdomsverksamheter.

Vidare anser vi att verksamheter i staden för HBTQ-ungdomar är allt för centralt och viktigt för att det ska vara föremål för kortsiktig och halverad finansiering. Vi vill att verksamhe­tens överlevnad och utveckling ska säkerställas genom att dess finansiering behandlas i sta­dens ordinarie budget och upphandlas i inom långsiktiga avtal.


Samtidigt är det viktigt att stadens HBTQ-ungdomar ska kunna delta i utbudet av idrottsak­tiviteter hos de föreningar som erhåller ekonomiskt stöd från staden. Deras deltagande måste få ske på lika villkor och utan rädsla för nedsättande kommentarer eller annan krän­kande särbehandling. Idrottsförvaltningen bör tillsammans med idrottsföreningar, RFSL Stockholm och andra intresserade organisationer tillsammans arbeta fram ett program som ökar HBTQ-personers möjligheter att delta i stadens idrottsutbud på lika villkor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt ut­talande enligt följande:

Idrottsförvaltningen föreslår ett bidrag på 200 000 kronor till Egalias verksamhet 2010 vil­ket vi ställer oss positiva till. Totalt blir stödet från staden därmed 600 000 kronor.

Stadens mål är dock att alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna i stadens samtliga fritidsverksamheter, och att ingen ska behöva gå till en viss fritidsverksamhet för att känna sig accepterad.

Därför är det viktigt att Egalia deltar i arbetet med att identifiera anledningarna till att vissa HBT-ungdomar inte känner sig välkomna i stadens övriga verksamheter, och bidrar med förslag till åtgärder för att förändra detta. Idrottsförvaltningen och Egalia bör därför åter­komma med en uppföljning på detta arbete under 2011.

Jari Visshed m.fl.(S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Av ärendet framgår inte hur mycket övriga berörda förvaltningar avser att skänka. Vi utgår från att övriga förvaltningar bidrar med ekonomiska belopp så att det sammanlagt från de tre förvaltningarna motsvarar den ansökan som Egalia har gjort.

Den verksamhet Egalia bedriver är unik i sitt slag och mycket viktig för sin målgrupp, unga HBT-ungdomar som behöver stöd och trygghet i sin identitetsskapande process. Vi ser det därför som angeläget att Egalia beviljas stöd så att verksamheten kan säkras.

§17 Att arbeta med handbollsklister - Rapport från studieresa

Dnr: 207 - 136 - 2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsförvaltnin­gens rapport godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-15.

Det pågår sedan många år en diskussion mellan idrottsförvaltningen, handbollen och andra id­rotter om effekterna av handbollens användning av klister och vax som greppförbättring. Det är tydligt att samtliga berörda måste samarbeta systematiskt på flera plan för att verksamheten ska fungera så konfliktfritt som möjligt. En arbetsgrupp från idrottsförvaltningen har därför genom­fört en studieresa till Göteborg och Partille. Syftet med resan var att fördjupa förvaltningens kunskaper om effektiva metoder för att minska problemen med handbollsklister och vax i id­rottshallar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Inger Båvner redovisade att förvaltningen fått positiv respons på de insatser förvalt­ningen gjort med skidspår och rundbanor för skridskoåkning. Förvaltningen ansvarar för skidspåren i Ågesta och skridskobanor på sjöarna Magelugnen, Trekanten, Långsjön och Drevvi­ken. En sammanställning av tidningsartiklar om skidspår och skridskobanor presentera­des för idrottsnämnden.

Med anledning av att tak, på grund av snömassor, rasat på flera anläggningar i Sverige, har förvaltningen gjort insatser för att undvika att detta sker i Stockholm.

b) Ingrid Gyllfors informerade med anledning av en fråga från Axel Nekham (MP) vid ett tidigare sammanträde om fontä­nen i Forsgrenska badets gym. Vattnet som kommer in i fon­tänen är rent och drickbart. Utflödet från fontänen blandas sedan med det vatten som kontinuerligt fylls på i badbassängerna.

c) Marina Högland informerade att personalen i våra anläggningar som vid flera tillfällen ut­satts för hot och vid något tillfälle även för våld. Den 5 januari hände en allvarlig incident i Husbybadet. En grupp ungdomar tog sig in i anläggningen, hotade besökare och en i personal­gruppen blev nerslagen. Ungdomarna kunde identifieras och händelsen har polisan­mälts.

d) Carin Jahn (S) frågade om vilka åtgärder förvaltningen gör för att minska ljudnivåerna i förvaltningens anläggningar. Anders Berlin svarade att förvaltningen är medveten om problemet och jobbar med att hitta lösningar. Bl.a. sätts ljudabsorberande material, aku­stikplattor och textilier upp i hallarna.


e) Anders Hellström (M) frågade om föreningars rätt att avstänga personer och hindra dem att besöka föreningars verksamhet i förvaltningens anläggningar. Förvaltningen åter­kommer med svar till kommande sammanträde.

Ärenden utan personalrepresentation

§19 Tilldelningsbeslut avseende klottersanering 2010-2011

Dnr: 125 - 1116 - 2009

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande: 1. All Remove Sweden AB 556623-1212

1. Color Off i Stockholm AB 556360-6523

3. Basta arbetskooperativ 802017-8433

antages som ramavtalspartners avseende klottersanering inom driftbudgeten upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2010-01-01 – 2011-12-31 med möjlighet till ett + ett års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 4 milj. SEK exkl. moms.

2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-21

Upphandlingen har genomförts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsförfrågan har anbud begärts på kvadratmeterpris.

Upphandlingen har annonserats i Opics databas. Elva anbud har inkommit varav åtta är kvalifi­cerade.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Drift av Ärvingehallen

Dnr: 125 - 79 - 2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar att bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-12-04.

Svenska Sportvaruhuset har inkommit med en utmaning till idrottsnämnden om att överta drif­ten av ett antal idrottsanläggningar. Företaget har i ett flertal år drivit en idrottshall i Sundby­berg på en helt kommersiell grund. Förvaltningen är beredd att pröva driften även av enstaka idrottshall. Förvaltningen föreslår att Ärvingehallen ska upphandlas först som enskild anlägg­ning. Förvaltningen anser det angeläget att Svenska Sportvaruhuset på detta sätt får pröva sin kapacitet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av driften av Ärvingehallen i enlig­het med idrottsförvaltningens förslag.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

§21 Industrilokaler till idrottshallar. Anmälan av skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

I Stockholm råder det många gånger brist på plats att bygga idrottshallar på, samtidigt finns det stora industrilokaler som inte används. Om man kunde bygga om dessa till id­rottslokaler vore mycket vunnet, som i fallet med Liljeholmshallen. Idrottsförvaltningen får därför i uppdrag att inventera eventuella objekt samt undersöka möjligheten att bygga om före detta industrilokaler till idrottshallar.

§22 Anmälan av skrivelse från Else Lundin (MP) och Axel Nekham (MP)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Tillgängligheten till en bredd av olika aktiviteter inom idrott är viktigt för att alla ska kunna finna och utöva en motionsform som passar. Det är viktigt att det finns goda förut­sättningar för såväl etablerade idrotter med många utövare som för idrotter med färre ut­övare, spontanidrott, motion och lek. Bland annat ska staden uppmuntra aktivitet genom att idrottsanläggningarna kan användas av intresserade utan att de behöver engagera sig i en förening.

Anläggningarnas öppettider för allmänheten ska därför inte endast vara de tider som blir över efter det att föreningarna har bokat in sina olika aktiviteter. De allmänna tiderna ska tillsammans med föreningarna dela på de mest attraktiva tiderna. I detta utbud av tider på anläggningarna ska allas möjlighet att ägna sig åt idrott, oberoende av familjens ekonomi eller vilken stadsdel man bor, vara en central utgångspunkt.

Det är viktigt att staden aktivt, samlat och lättillgängligt informerar Stockholmarna om deras möjligheter till aktivitet i stadens anläggningar.

Miljöpartiet vill att förvaltningen gör en kartläggning av anläggningarnas öppettider för allmänheten samt till nämnden föreslår insatser som syftar till att informera Stockhol­marna om deras möjligheter på stadens anläggningar.

_ _ _