Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2010-12-14

Sammanträde 2010-12-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Motion om att bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur. Remiss kommunstyrelsen

7 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde

8 Månadsrapport per november 2010

9 Samarbete med SISAB om byggnation och förvärv av Smedshagshallen

10 Nytt ridhus på Åkeshovs ridanläggning - Slutrapport

11 Kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar.

12 Specialfordon.

13 Ökad trygghet i stadens simhallar. Återrapport av uppdrag

14 Förslag från Hammarby IF FF om att etablera hela föreningen på Kärrtorps IP

15 Fullfölj moderniseringen för ungdomsfotbollen Svar på skrivelse från IF Brommapojkarna

16 Plats för valborgsmässobrasa i Hjorthagen, Svar på skrivelse

17 Parkeringsavgifter vid idrottsanläggningar

18 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

19 Ramavtal för leverans av driftkemikalier avseende badvatten och isbanor

Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§162 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§163 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 9/2010 från nämndens sammanträde 2010-11-15 som justerats 2010-11-15.

§164 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§165 Röstgranskning

Ledamoten Frida Johansson Metso (FP) samt ersättarna Jakob Pawlak (M), Björn Begner (M) och Malin Romlin (S) har för­hinder att närvara. För Frida Johansson Metso tjänstgör Daniele Fava (FP).

§166 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2010-10-15 – 2010-12-02

b) Handikapprådet protokoll nr 7; 14 september 2010, nr 8; 20 september 2010 och nr 9; 28 oktober 2010

c) Anmälan av delegationsbeslut inom idrottsförvaltningens fastighetsavdelning för tiden 2010-10-07 – 2010-11-24.

d) Granskningsrapport Grimsta ishallsallians och Granskningsrapport Mälarhöj­den-Bredäng Hockey

e) Anmälan delegationsbeslut. Avtal med Tieto Corporation


Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Avseende anmälningsärenden, Protokoll NR. 7/2010, Stockholms idrottsnämnds och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB handikappråd

Det är ytterst beklagligt att den moderatledda majoriteten väljer att prioritera budgeten så att besparingar ska ske på åtgärder för ökad tillgänglighet.

Denna besparing sker samtidigt som majoriteten, å ena sidan, fortsätter prata om att Stockholm ska bli världens mest tillgängliga stad, och, å andra sidan, är väl medvetna om att exempelvis vissa badanläggningar saknar utrymningsvägar för rullstolsburna personer.

Det minskade investeringsutrymmet för ökad tillgänglighet kommer ur förändringen att dessa kostnader nu ska inrymmas i idrottsnämndens budget, jämfört med tidigare år då 10 mnkr har avropats ur trafiknämndens budget om 100 mnkr för en tillgängligare stad. Konsekvensen blir att åtgärder för ökad tillgänglighet nu måste konkurrera med andra efterfrågade anläggningsinvesteringar i en med 100 mnkr reducerad investeringsbudget för 2011.

§167 Motion om att bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur. Remiss kommunstyrelsen

Dnr: 015-882/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen hänvisas till vad som sagts i idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-01.

Motionärerna anser att den gamla brandstationen i Midsommarkransen bör beva­ras och fyllas med kultur. I motionen anförs bland annat att” brandstationen behö­ver få ett nytt liv, och det är viktigt att den bevaras till sitt yttre p.g.a. det kulturella riksintresset”. Vidare att ”troligen skulle man även kunna bevara idrottshallen för friskvårdande aktiviteter”. Förvaltningen besiktigade gymnastiklokalsbyggnaden okulärt den 28 oktober 2010. Gymnastiklokalen har ett spelmått om cirka 20x12 meter, vilket innebär begränsningar för utövandet av traditionella inomhusidrotter i enlighet med fastställda minimimått. Därutöver är lokalen inte tillgänglighetsanpassad samt att den är i behov av upprustning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag

2. Att ärendet lyfts ifrån exploateringsnämnden

3. Att i övrigt anföra följande

Den gamla brandstationen i Midsommarkransen är en kulturbyggnad värd att bevara. Den ingår i LM-staden som är riksintresse för kulturmiljövården samt till stora delar blå- och grönklassad enligt kulturmiljöavdelningens klassificering (den aktuella fastigheten är grön­klassad). Som anförs i motionen är brandstationen nu hotad, och av den moderatstyrda ma­joriteten i Stadshuset överförd till exploateringsnämnden för ett kommande rivningsbeslut.

Den lokala opinionen för att bevara byggnaden för framtiden är stark. Nu krävs det att ärendet lyfts bort från exploateringsnämnden för att kunna förverkliga en framtida verk­samhet i den gamla brandstationen.

I beslutet om vad lokalerna ska användas till i framtiden bör stadsdelnämnden finnas med som en aktiv part. I stadsdelen finns behov av icke-kommersiella lokaler för verksamheter både inom kultursektorn och inom det övriga föreningslivet. Dessa aktörer bör prövas att ta över drift och ansvar av brandstationen. Vi vet även att det är brist på lokaler för förskole­verksamhet i området.

Även om idrottsförvaltningen konstaterat i sin undersökning av den lilla idrottshallen att hallen är i det minsta laget och att de är i behov av upprustning så finner vi att det finns an­ledning att bevara den i huset. En liten gymnastikhall har högt värde som rörelserum för förskolor eller aktivitetsyta för föreningar. Idag används den bl.a. av förskolor på dagtid och av andra grupper på kvällstid.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Stockholms stad lider stor brist på idrottshallar, inte minst mindre inomhushallar i cen­trala Stockholm. Detta medför att ungdomslag och mindre resursstarka idrottsföreningar begränsas i sin ambition att erbjuda stockholmarna goda möjligheter till idrott och mo­tion.

Flera icke-traditionella inomhusidrotter kan mycket väl använda en spelplan med måt­ten 20x12 meter, och som förvaltningen påpekar är lokalen lämplig för motionsverk­samhet. Självklart skulle lokalen behöva upprustning och tillgänglighetsanpassning för att kunna nyttjas för idrott och motionsverksamhet.

Miljöpartiet anser att nämnden bör ställa sig bakom motionen och bidra till att arbeta fram olika alternativ, exempelvis med inriktning på kultur- och idrottsutövande eller förskoleverksamhet, för hur brandstationen kan nyttjas framöver.

§168 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde

Dnr: 414-1003/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Ärendet bordläggs

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-18. Inom ramen för kommun­fullmäktiges vision för söderort 2030 har Farsta stads­dels­förvaltning, utbildnings-förvalt­ningen och idrottsförvaltningen gemensamt tagit fram ett underlag för idrotts­profilering inom stadsdelsnämndens och idrottsnämndens verksamheter och utbildningsförvalt­ningens skolor inom stadsdelsområdet. Syftet är att Farsta ska utgöra ett nav för idrott och hälsa i hela staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden godkänner för sin del förslaget till idrottsprofilering i Farsta stadsdels­om­råde enligt uppdrag från kommunfullmäktige inom ramen för visionen för Söderort 2030, och överlämnar det till kommunfullmäktige.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med konkreta förslag till genomförande i nämndens verksamhetsplan 2011.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar bordlägga ärendet.

§169 Månadsrapport per november 2010

Dnr: 101-1188/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-10.


Förvaltningens månadsprognos för november grundar sig på tertialrap­port 2, bokförda kostna­der och intäkter t.o.m. november samt kända förändringar. Driftbudgeten är justerad enligt beslu­tade omslutningsförändringar i tertialrapport 2. Detta innebär att intäkts- och kostnadsbud­geten för fritidsomsorg har sänkts med 0,4 mnkr. Nämndens nettoinvesteringsbudget uppgår till totalt 274,0 mnkr under 2010 (se tabellen nedan) efter budgetjustering med sammanlagt 24,0 mnkr enligt beslut i kommunstyrelsen. I samband med beslut om verksamhetsplanen samt terti­alrapport 2 har budget­omslutningen för investeringar ökats med sammanlagt 10,8 mnkr avse­ende bland annat tillgänglighets­åtgärder.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. att nämnden inte genomför ytterligare nedskärning på fastighetsunderhåll,

2. att nämnden äskar 2,0 mnkr från kommunstyrelsen för nödvändigt fastighetsunderhåll,

3. att därutöver anföra

Rapporten konstaterar att fastighetsunderhållet skärs ner med ytterligare 2,0 mnkr trots att det finns mycket stora behov.

Stockholms stad har en hög investeringsnivå, vilket i huvudsak är bra. Men det förplik­tigar ett aktivt och långsiktigt ansvarstagande för stadens investeringar. Den moderat­ledda majoriteten väljer att drar ner på och skjuta upp planerat underhåll. Bristande un­derhåll leder till minskad kvalité genom att våra idrottsanläggningar slits fortare. Kort­siktigheten i majoritetens politik skapar ökade kostnader på sikt. En affärsmässig syn på stadens tillgångar tillåter inte en sådan kapitalförstöring.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut.

§170 Samarbete med SISAB om byggnation och förvärv av Smedshagshallen

Dnr: 411-364/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens slutrapport om Smedshagshallen


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-24.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 om ett fortsatt samarbete för idrotts­nämnden med SISAB för att uppföra en fullstor idrottshall i anslutning till Smedshagsskolan i Hässelby och förvärv av densamma efter färdigställandet. Samarbetet med SISAB inleddes efter det att idrottsnämnden återtagit ett tidigare genomförandebeslut, att i området uppföra en tillfällig idrottshall i form av en demonterbar plasthall

. Lösningen i Hässelby blev att en av SISAB planerad gymnastiksalsbyggnad projekterades om till en fullstor idrottshall.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) Daniele Fava (FP) och Leif Kroon (KD) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att Hässelby i och med uppförandet av en fullstor idrottshall får en för­bättrad tillgång till moderna idrottsytor. Idrottsnämnden kan dock konstatera att detta projekt har fördyrats med över 60 procent under projekteringens gång. Nämnden ser mycket allvarligt på den bristande prognossäkerheten inför investeringsbeslut, eftersom fördyrade projekt riskerar att minska utrymmet för andra angelägna investeringar. Un­der det kommande verksamhetsåret ska idrottsförvaltningen vidta åtgärder för att, i samband med organisationsförändringen gentemot fastighetskontoret, stärka projekte­rings- och beställarkompetensen. Målsättningen måste vara att uppnå väsentligt mindre avvikelser i nämndens beslutsunderlag mellan de olika beslutstillfällena.

§171 Nytt ridhus på Åkeshovs ridanläggning – Slutrapport

Dnr: 125-961/2008

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens rapport om det nya ridhuset vid Åkeshovs ridanläggning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-26.

I detta ärende lämnar förvaltningen en slutrapport för det nya ridhuset vid Åkeshovs ridanlägg­ning. Genomförandebeslutet för att uppföra ett nytt ridhus fattades av idrottsnämnden i oktober 2008. Upphandling av totalentreprenören, Heving & Hägglund, gjordes i februari 2009 och entreprenaden påbörjades i mars samma år.


Entreprenaden var klar våren 2010 och ridhuset invigdes i maj. Totalkostnaden för projektet uppgår till 23,0 miljoner kronor.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§172 Kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar.

Dnr: 127-1000/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Fastställa förslag till tillämpningsanvisningar för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar (attestinstruktion)

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010- 11-23.

Idrottsnämndens hittillsvarande attestinstruktion antogs av idrottsnämnden 2007-06-19. Denna bestod av stadsledningskontorets anvisningar med tillägg av några förtydliganden för idrotts­nämnden. Förslaget till ny attestinstruktion utgörs av stadsledningskontorets tillämpningsanvis­ning Kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar som är ett förtydligande till kap 3 §§4-5 i stadens Regler för ekonomisk förvaltning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§173 Specialfordon.

Dnr: 412-1018/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden fastställer att de i tjänsteutlåtandet angivna fordonen är att betrakta som specialfordon i enlighet med stadens definition.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-29.

Under kommunfullmäktiges mål i stadens budget för 2011 att Stockholms livs­miljö ska vara hållbar finns ett antal indikatorer angivna. En av dessa mäter ande­len miljöbilar i stadens for­donspark inklusive leasade fordon men exklusive utryck­nings- och specialfordon. Stadens mål är att 100 procent av stadens fordons­park, enligt indikatorns definition, ska vara miljöbilar. Definitionen av vad som räknas som miljöbil har kommunfullmäktige fastställt senast den 22 februari 2010. För att nämnden ska få undanta ett specialfordon från indikatorn, måste nämn­den ha fastställt att det är att betrakta som ett sådant.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§174 Ökad trygghet i stadens simhallar. Återrapport av uppdrag

Dnr: 411-999/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsförvaltningens rapport godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-26.

Vid idrottsnämndens sammanträde i februari 2007 lämnades en skrivelse från Madeleine Sjö­stedt m fl. (FP), Billy Östh m fl. (M) och Andreas Sturesson (KD). I skrivelsen gavs idrottsför­valtningen i uppdrag att ta fram en bred strategi med flera olika åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten vid stadens badhus. Idrottsförvaltningen lade fram ett förslag till strategi för idrottsnämnden vid mötet den 18 december 2007. Idrottsnämnden antog strategin och uppdrog åt förvaltningen att utvärdera resultatet av insatserna i slutet av 2009. Vissa processer tog dock så lång tid att en utvärdering inte var relevant vid den tidpunkten. Nu har alla åtgärder genom­förts och har varit i drift under en viss tid. Då blir en utvärdering mer givande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. att återremittera ärendet och uppdra åt förvaltningen att komplettera ärendet med ett särskilt fokus på vilka effekter som ändrat rondschema och ökad personal kan betyda för att öka tryggheten,

2. mer utförligt beskriva resultaten av de genomförda förändringarna,

3. att därutöver anföra

I samband med uppförandet av övervakningskameror i stadens simhallar uppdrogs förvaltningen att utvärdera resultatet insatserna. I det nu föreliggande ärendet framgår väldigt lite vilka de faktiska resultaten är av installation av övervakningskameror.

Miljöpartiet vill att det genomförs en mer genomgripande utvärdering med fokus på hur man kan öka tryggheten i stadens simhallar utan övervakningskameror i bassäng och omklädningsrum. I det föreliggande ärendet går det i viss mån utläsa att det finns andra åtgärder än övervakningskameror för att öka säkerheten. Utgångspunkten måste alltid vara att dessa åtgärder först ska genomföras.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslaget om återremiss och finner att nämnden beslutar att ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut.

§175 Förslag från Hammarby IF FF om att etablera hela föreningen på Kärrtorps IP. Svar på skrivelse

Dnr: 412-818/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Förvaltningens redovisning godkänns som svar på skrivelse från Hammarby IF FF

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-28.

Fotbollsföreningen Hammarby IF FF (herrfotboll) vill att alla föreningens lag ska få tillgång till Kärrtorps IP. De redovisar också behov av ytterligare föreningslokaler och intresse av att ta hand om driften av anläggningen. En överlåtelse med driftbidrag kan inte ske utan upphandling och det kan bli svårt att inrymma fler investeringar på Kärrtorps IP. Det finns också risk att andra föreningar trängs undan om Hammarby IF FF ska utöka sin verksamhet på anläggningen som föreslagits.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Att återremittera ärendet

2. Att anföra följande

Önskemålet från Hammarby IF FF om att få etablera hela föreningen på Kärrtorps IP ska ses som ett positivt initiativ från föreningen till att vilja utveckla dess verksamhet. Att kon­centrera verksamheten till Kärrtorp IP innebär att man lämnar andra attraktiva idrottsplaster som skulle kunna nyttjas av andra föreningar. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att göra en djupare analys av vad en koncentration av verksamheten skulle betyda i ett större perspek­tiv. Uppdraget innefattar att genom dialog med alla berörda föreningar hitta om, och hur, en flytt skulle vara möjlig.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslaget om återremiss och finner att nämnden beslutar att ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) meddelade att de inte deltar i beslutet

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§176 Fullfölj moderniseringen för ungdomsfotbollen Svar på skrivelse från IF Brommapojkarna

Dnr: 412-670/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen från IF Brommapojkarna åberopar idrottsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-01.

Idrottsnämnden har fått en skrivelse från IF Brommapojkarna om att fullfölja mo­der­niseringen för ungdomsfotbollen. Föreningen anser att stadens initiativ till nya konstgräsfotbollsplaner är mycket lovvärd. Föreningen är nu orolig för att utbygg­nadstakten av konstgräsfotbollsplaner har stannat upp. Förvaltningen har inte för avsikt att sluta anlägga konstgräsfotbollsplaner men bedömer att den tidigare utbyggnadstakten måste dämpas.


Under 2011 planeras det för en ny konstgräsfotbollsplan i västerort och då på Södra Ängby bollplan. När det gäller uppvärm­ningen av konstgräsplaner är förvaltningen mycket restrik­tiv både ur miljö- och kostnadsper­spektiv.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det finns en plan för hur den fortsatta utbyggnaden över staden av konstgräsplaner ska ske. Planen ska i huvudsak följas. Men dialogen med föreningarna får inte glömmas bort och en viss flexibilitet måste finnas i systemet. Konstateras kan också att med en annan majoritet hade takten i utbyggnaden av konstgräsplaner varit mycket högre

Fotbollen bör även vintertid ges möjlighet att träna och spela matcher. Därför bör ett antal planer plogas och hållas spelbara även under vintertid.

Nämnden har tidigare, och även under senare år investerat i uppvärmningsanläggningar för fotboll. Dessa ska självklart nyttjas i när behov föreligger. Arbetet med att utveckla nya mer energieffektiva metoder ska fortsätta. Exempel på detta finns i andra städer i Sverige.

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

När stadens resurser planeras är det viktigt att prioritet ges till nödvändigt underhåll, miljö- och energieffektiviseringar, alla stadsdelsområden samt den fulla bredden av olika idrotter. Förvaltningens tar på ett tydligt sätt in samtliga dessa perspektiv i sitt svar på skrivelsen.

§177 Plats för valborgsmässobrasa i Hjorthagen, Svar på skrivelse

Dnr: 017-972/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Att som svar på skrivelsen från Jari Visshed m.fl. (S) åberopar idrottsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-01.


Förvaltningen har efter det att idrottsnämnden den 8 juni 2010 antagit inriktningsbe­slutet om att anlägga tre konstgräsfotbollsplaner och byggnation av en ny personalbyggnad på Hjorthagens idrottsplats under hösten genomfört markprojekteringen för de tre konstgräsfotbollsplanerna m.m. Förutom de tre konstgräs­planerna har även en grusyta för boulespel projekterats. Grus­ytan har förberetts så att den kan användas vid valborgsmässofirande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Hjorthagens idrottsplats ligger intill Nationalstadsparken och i närheten av den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden vilken kommer att ha en utpräglad miljöprofil. Det är viktigt att allt som byggs i detta område får en stark miljöprofil, också denna förbättring av Hjorthagens idrottsplats. Målet bör vara att driftskostnaderna skall vara betydligt lägre än i dag. Det är fullt möjligt om det byggs exempelvis i passivhus standard, görs investeringar som bergvärme, solvärmeteknik.

Den nya personalbyggnaden bör också få en arkitekturmässig utformning styrd av mil­jötänk, exempelvis med sedumtak, solcellsdrivna värmefläktar eller/och andra smarta lösningar.
Det här skulle kunna bli Stockholms första energismarta och miljöinnovativa idrotts­plats, helt fossilbränslefri från början, där gräddan av svensk miljöteknik finns repre­senterad.

§178 Parkeringsavgifter vid idrottsanläggningar

Dnr: 322-617/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av avgiftsbeläggning av parkeringsplatser vid stadens idrottsanläggningar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-02.

I ärendet redovisar förvaltningen motiven till att införa avgifter för bilparkering i anslutning till stadens idrottsanläggningar. Arrendeavtal har tecknats med Stockholm Parkering AB som sva­rar för skötsel och tillsyn av vissa av parkeringsplatserna.


För detta uppbär bolaget parkerings­avgifterna. Protester har framförts till förvaltningen mot avgiftsbeläggningen. Samtidigt har positiva synpunkter framförts från andra håll att man nu sluppit vinteruppställda husvagnar, skrotbilar, boendeparkering etcetera.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ersättaren Barry Andersson (S) deltog inte vid behandlingen av ärendet.

§179 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade att förvaltningen på grund av det tidiga snöfallet i november inte kunnat bygga ytterligare en konstgräsplan på Stadshagens IP. Förvaltningen har därför som ersättning öppnat Essinge konstgräsplan för vinterfotboll. Förvaltningen har för närvarande fler än utlovade sex 11-manna konstgräsplaner snöfria för vinterfotboll.

b) Olof Öhman redovisade att ett intensivt arbete pågår med att föra över idrottsfastighe­terna till fastighetsnämnden. Överföringen skall i huvudsak vara klar till årsskiftet. Hu­vudinriktningen vad gäller gränsdragningen mellan nämnderna är klar vilket innebär att drift och inre underhåll av anläggningarna exempelvis vattenrening och kyla för konstis skall vara kvar hos idrottsnämnden.

c) Axel Nekham (MP) fram förde ett stor tack till de som ordnar skidspår i stadens friluftsom­råden. Spåren är av mycket gott skick och används flitigt av besökare.

d) Ordförande Regina Kevius (M) meddelade att den avgående och kommande nämnden är inbjudna till en gemensam middag den 15 februari 2011. Det är också planerat en utbildningsdag för den nya nämnden, den 1 februari 2011.

e) Flera av de ledamöter och ersättare som lämnar sitt nämnduppdrag vid årsskiftet tack­ade för den tid de suttit i idrottsnämnden och för det fina samarbete som varit.

§180 Redovisning av Idrottsförvaltningens sim- och idrottshallar .

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Stockholms stad har beslutat att förvaltningarna ska följa upp i vilken grad invånarna är nöjda med den service som erbjuds. Det gäller självklart också Idrottsförvaltningen som återkommande, bland annat via kundundersökning undersöker brukarnas synpunk­ter/åsikter vad beträffar stadens sim- och idrottshallar. Kunderna har bland annat på en skala från ett, lägst, till fem, högst, fått betygsätta personalens, inklusive kassans och re­ceptionens, servicevilja, kunnighet/kompetens och bemötande men också städning av olika utrymmen, ventilation, trygghet och hur snabbt fel rättas till.

Den här typen av undersökningar främjar och uppmuntrar en sund konkurrens och i viss mån, tävling mellan de olika baden som borde innebära att de alla blir ännu bättre. Av den anledningen vill miljöpartiet både understryka och beklaga att Liljeholmsbadet, inte längre förekommer i de publicerade redovisningarna. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att det är det badet som uppnått de bästa betygen inom alla områden. Trots att vattnet är 30-gradigt, är det likväl det renast vattnet. Bassängen är liten men likväl för­tjänar både Liljeholmsbadet, Idrottsförvaltningen men också kunderna att samtliga bad redovisas i en heltäckande enkät.

§181 Ramavtal för leverans av driftkemikalier avseende badvatten och isba­nor

Dnr: 125-788/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:
1. Följande:

1. Brenntag Nordic AB 556051-5974

antas som ramavtalspartners för leverans av driftkemikalier avseende badvatten och isbanor inom investerings och underhållsprogrammen under perioden två år från avtalstecknadet med möjlighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1).

Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 5,1 mnkr exkl. moms.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-23. Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på pris per kilo alternativt per liter av nio olika driftkemikalier. Upp­handlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Nio företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från två varav ett är kvalificerade.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§182 Önskan om God Jul och Gott Nytt År

Ordförande Regina Kevius (M) önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År och vice ordfö­rande Jari Visshed (S) önskade ordföranden detsamma.