Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-03-17

Sammanträde 2008-03-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:48 av Jan Valeskog (s) om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansökan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken. RII

3 Nr 2007:67 av Jari Visshed (s) om när moderaterna avser att genomföra sitt vallöfte om att införa en jobbgaranti. RVII

4 Nr 2007:68 av Malte Sigemalm (s) om nedgrävning av återvinningsstationer. RII

5 Nr 2007:69 av Malte Sigemalm (s) om stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10). RII

6 Nr 2008:1 av Mirja Räihä Järvinen (s) om Järvalyftet. RV

7 Nr 2008:2 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RII

8 Nr 2008:3 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RVII

9 Nr 2008:4 av Ann-Margarethe Livh (v) om nedläggningen av fritidsverksamhet för flyktingbarn på Elektravägen. RV

10 Nr 2008:5 av Jan Valeskog (s) om fiaskot med ombildningarna av hyresrätterna i ytterstan och konsekvenserna av den segregerande ombildningskarusellen i innerstaden och närförort. RV

11 Nr 2008:6 av Jan Valeskog (s) om formen för införande av skriftliga omdömen under de första skolåren i Stockholm. RIV

12 Nr 2008:7 av Jan Valeskog (s) om agerande gentemot regeringen för lånefinansiering av angelägna infrastrukturprojekt. RI

13 Nr 2008:8 av Ann-Margarethe Livh (v) om anställdas deltagande i marknadsföring av alliansens politik. RI

14 Nr 2008:9 av Mirja Räihä Järvinen (s) om avveckling av Riddersviks trädskola. RI

15 Nr 2008:10 av Eivor Karlsson (mp) om en särskild handläggare för att förhindra vräkning av barnfamiljer. RVII

NY INTERPELLATION

16 Nr 2008:11 av Elisabeth Brandt-Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad - tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? RVII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

22 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av fyra nämndemän i Solna tingsrätt, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och fem nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:16, i vad avser val av tre nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2007:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och två nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av två nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:22, i vad avser val av tre ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2007:23, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konserthusstiftelse.
Mem. 2008:1, i vad avser en nämndeman i Södertörns tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:3, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsen, två ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot i styrelsen för AB Fortum Värme Holding och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:5, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Utl. 2008:24. Avtal mellan Stockholms stad och Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset. RI+VII+VIII

24 Utl. 2008:25. Namn för gata inom stadsdelen Midsommarkransen - Tellusgatan. RII

25 Utl. 2008:26. Namn för gator inom stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärdet - Hjorthagsrampen, Hjorthagsvägen och Hjorthagsmotet. RII

26 Utl. 2008:27. Namn för gata inom stadsdelen Norrmalm - Birger Jarlspassagen. RII

27 Utl. 2008:28. Utgående namn för gata inom stadsdelen Sköndal - Frida Elfströms Väg. RII

28 Utl. 2008:29. Namn för gata inom stadsdelen Vällingby - Solursgränd tillkommer och Hogdalsgatan utgår. RII

29 Utl. 2008:30. Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna. RII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

30 Nya valärenden.

Mem. 2008:6. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2008:7. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer i S:t Erik Försäkrings AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VII

31 Utl. 2008:32. Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad.

Rotel I

32 Utl. 2008:33. Avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde. Hemställan från exploateringsnämnden. Avveckling av Bromma flygplats. Motion av Christopher Ödmann och Cecilia Obermüller (båda mp) (2001:52). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 3 mars 2008.

33 Utl. 2008:34. Tillämpningsanvisningar till Stockholms stads e-postregler.

34 Utl. 2008:35. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2007, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Rotel I+II

35 Utl. 2008:36. Förbifart Stockholm. Inriktningsbeslut.

Rotel II

36 Utl. 2008:37. Namn för torg inom stadsdelen Råcksta - Råcksta Torg.

37 Utl. 2008:38. Namn för plan inom stadsdelen Farsta - Storöplan.

38 Utl. 2008:39. Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan mellan svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploateringsnämnden.

39 Utl. 2008:40. Citybanan - tillägg till detaljplaner, från Fatbursparken till Tomteboda, TDp 2007-36070-54.

40 Utl. 2008:41. Detaljplaner avseende nya lägen för avluftstorn för Norra länken vid Ryttarstadion och Frescati (del av Norra Djurgården 1:1) i stadsdelen Norra Djurgården, Dp 2006-01594-54, 2006-21946-54.

41 Utl. 2008:42. Justering av stadsbyggnadsnämndens reglemente.

Rotel III

42 Utl. 2008:43. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun.

BORDLAGDA MOTIONER

43 Utl. 2007:177. Strategi för att komma tillrätta med Stockholms råttproblem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:10). RIII

44 Utl. 2008:12. Genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2004:43). RI

45 Utl. 2008:31. Sänkta taxor och utökade öppettider på stadens simhallar. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2002:34). RVIII

NYA MOTIONER, Rotel IV

46 Utl. 2008:44. Elevrepresentanters närvaro- och yttranderätt vid utbildningsnämndens möten. Motion av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) (2001:81).

47 Utl. 2008:45. Inrättande av vidareutbildning för vårdpersonal. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:27).

Rotel II

48 Utl. 2008:46. Stockholms offentliga kranar. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:14).

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansö­kan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken (nr2007:48)

Dnr 302-2453/2007

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansökan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken.

Kommunfullmäktige hade den 3 september 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog samt borgarråden Söderlund och Hamilton.

§4 Interpellation om när moderaterna avser att genomföra sitt vallöfte om att införa en jobbgaranti (nr2007:67)

Dnr 331-5068/2007

Jari Visshed (s) hade lämnat in en interpellation om när moderaterna avser att genomföra sitt vallöfte om att införa en jobbgaranti.

Kommunfullmäktige hade den 21 januari 2008 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jari Visshed, borgarrådet Kristersson samt Karin Rågsjö.

§6 Interpellation om fiaskot med ombildningarna av hyresrätterna i ytterstan och konsekvenserna av den segregerande ombildningskarusellen i innerstaden och närförort (nr2008:5)

Dnr 316-401/2008

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om fiaskot med ombildningarna av hyresrätterna i ytterstan och konsekvenserna av den segregerande ombildningskarusellen i innerstaden och närförort.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Larsson samt Margareta Johansson.

§7 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation 2008:6.

§8 Interpellation om agerande gentemot regeringen för lånefinansiering av angelägna infrastrukturprojekt (nr2008:7)

Dnr 314-403/2008

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om agerande gentemot regeringen för lånefinansiering av angelägna infrastrukturprojekt.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Axén Olin.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 8, 9 och 10 för år 2008.

§10 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2008:11) av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad – tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet?
Dnr 326-672/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.55 – 17.00.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Kolonilotternas framtid

Karin Hanqvist (s) ställde en fråga om kolonilotternas framtid.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 2. Moderaternas svek när det gäller Hornsgatan

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om moderaternas svek när det gäller Horns­gatan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 3. Sommarjobb?

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om sommarjobb.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Hjulstahallens framtid

Jari Visshed (s) ställde en fråga om Hjulstahallens framtid.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jari Visshed och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 5. Konsekvensanalys och kostnadsförslag särskolan Skarpnäck

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om konsekvensanalys och kostnadsförslag särskolan Skarpnäck.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 6. Förfrågan till hyresgäster vid fastighetsförsäljning

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om förfrågan till hyresgäster vid fastighets­försäljning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Axén Olin.


Fråga nr 7. Ombildning av hyresrätter i Blackeberg

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om ombildning av hyresrätter i Blackeberg.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 8. Tomma lägenheter i allmännyttan

Catharina Tarras-Wahlberg (s) ställde en fråga om tomma lägenheter i allmän­nyttan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 9. Arenor

Barry Andersson (s) ställde en fråga om arenor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Barry Andersson och borgarrådet Sjöstedt.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.50 – 18.00.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 6 mars 2008

Beslut (6 mars) angående kommunfullmäktiges beslut (11 december 2007) av­seende förslag till detaljplan för en ny trafikplats vid Hjorthagen (Ladugårds­gärdet 1:9 m.m.).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-3957/2007

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 7 mars 2008

Beslut (7 mars) angående kommunfullmäktiges beslut (1 oktober 2007) avse­ende Rekommendation att anta överenskommelser mellan Stockholms läns landsting och KSL avseende rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård m.m.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 327-2353/2007.

§13 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum tisdagen den 25mars 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Fyllnadsval (mem. 8, 16, 19, 21, 22 och 23 för år 2007 samt mem.1, 3 och 5 för år 2008)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8, 16, 19, 21, 22 och 23 för år 2007 samt memorial nr 1, 3 och 5 för år 2008 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av fyra nämndemän i Solna tingsrätt, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:8), en suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:19), en nämndeman i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:21), en ersättare i Rinkeby-Kista stadsdels­nämnd, en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (mem. 2007:22), en leda­mot i Stockholms konserthusstiftelse (mem. 2007:23), en nämndeman i Söder­törns tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:1), en ersättare i kommunstyrelsen, en ersättare i Bromma stadsdelnämnd, en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelnämnd, tre nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2008:3) och en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2008:5).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2007:8

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Eva Jarenius (m), Joy Westergård (m), Gull-Britt Montalvo (m);

Mem. 2007:16

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Kjell Anders Hietala (s), Jan-Erik Wigren (s), Gunnar Lindholm (s);

Mem. 2007:19

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Lars Baltzari (s), Mona Abou (s);

Mem. 2007:21

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Anders Reichenberg (s);

Mem. 2007:22

i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Ann-Louise Ebérus (m);

Mem. 2008:3

i styrelsen för AB Fortum Värme Holding för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2011:

till ledamot: Madeleine Raukas (m);

Mem. 2008:5

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: My Hellberg (v).

§16 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 30 på före­dragningslistan före punkt nr 23.

§17 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:6 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Daniel Somos (m) – ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i brand- och räddningsnämn­den, Bengt Lindner (m) – ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdels­nämnd, Jessica Nilsson (v) – ersättare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Kristina Alvendal (m) – ledamot tillika ordförande i styrelsen för AB Familjebostäder – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant, utse ersät­tare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en nämn­deman i Solna tingsrätt, åtta nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämnde­man i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2010-10-18:

till ersättare: Daniel Valiollahi (m);

i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Suchada Phothisingha (m);

i Skarpnäcks stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Åke Mezán (v);

i styrelsen för AB Familjebostäder för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2011:

till ledamot: Joakim Larsson (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Henrik Hedberg (m), Sandra Landgraff (m), Gunnar Magnusson (m).

§18 Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer i S:t Erik Försäkrings AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB (mem. 2008:7)

Kommunstyrelsens memorial nr 2008:7 avseende val av styrelseledamöter, ord­förande och revisorer i S:t Erik Försäkrings AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

i styrelsen för S:t Eriks Försäkrings AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2011:

till ledamot tillika ordförande: Catharina Gyllencreutz;

till ledamot tillika vice ordförande: Per Åkenes;

till ledamöter: Thomas Atterdal, Åsa Öttenius, Ingrid Gyllfors, Patrik Emanuelsson;

till lekmannarevisor: Fredrik Bojerud (c);

till lekmannarevisorssuppleant: Urban Karlsson (v).

§19 Avtal mellan Stockholms stad och Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset (utl.2008:24)

Dnr 329-4362/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:24 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om avtal mellan Stockholms stad och Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Elisabeth Brandt Ygeman, borgarrådet Kristersson, Stefan Nilsson samt borgarrådet Sjöstedt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Nuvarande (avtalade) årliga grundstöd om 7,0 mnkr till Fryshusets ungdoms­verksamhet behålls under perioden 2008-2010.

 2. Därutöver ges ett engångsbidrag år 2008 till Fryshusets ungdomsverksam­het om 8,0 mnkr för riktade brottsförebyggande åtgärder.

 3. Avsatta medel i stadens budget för social ungdomsverksamhet, 15 mnkr, överförs från idrottsnämnden till socialtjänstnämnden i samband med ter­tialrapport 1 för 2008.

 4. Upprättat avtal med stiftelsen KFUM Söder Fryshuset för perioden 2008-01-01 t.o.m. 2010-12-31 godkänns, bilaga till utlåtandet.

 5. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att underteckna avtalet.

 6. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för vilka tjänster som kan upp­handlas av de 8,0 mnkr avsatta medlen för riktade insatser samt förbereda en gemensam upphandling för brottsförebyggande insat­ser, där avrop från upphandlat ramavtal kan ske från och med år 2009.

Det antecknades att Petter Lindfors (m) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§20 Namn för gata inom stadsdelen Midsommarkransen – Tellusgatan (utl.2008:25)

Dnr 312-3542/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:25 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag till namn för gata inom stadsdelen Midsommarkransen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Tellusgatan godkänns som nytt namn på gata inom stadsdelen Midsommar­kransen enligt bifogad karta till utlåtandet.

§21 Namn för gator inom stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärdet – Hjorthagsrampen, Hjorthagsvägen och Hjorthagsmotet (utl.2008:26)

Dnr 312-4374/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:26 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag till namn för gator inom stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärdet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Hjorthagsrampen godkänns som nytt namn på ramp, Hjorthagsvägen god­känns som nytt namn på gata och Hjorthagsmotet godkänns som nytt namn på mot enligt bifogad karta till utlåtandet.

§22 Namn för gata inom stadsdelen Norrmalm – Birger Jarlspassagen (utl.2008:27)

Dnr 312-4921/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:27 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag till namn för gata inom stadsdelen Norrmalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Birger Jarlspassagen fastställs som nytt namn på gata inom stadsdelen Norr­malm enligt bifogad karta till utlåtandet.

§23 Utgående namn för gata inom stadsdelen Sköndal – Frida Elfströms Väg (utl.2008:28)

Dnr 312-4925/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:28 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om utgående namn för gata inom stadsdelen Sköndal.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Frida Elfströms Väg utgår som namn på gata inom stadsdelen Sköndal enligt bifogad karta till utlåtandet.

§24 Namn för gata inom stadsdelen Vällingby – Solursgränd tillkommer och Hogdalsgatan utgår (utl.2008:29)

Dnr 312-111/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:29 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag till namn för gata inom stadsdelen Vällingby.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Solursgränd fastställs som nytt namn på gata och Hogdalsgatan utgår som namn på gata inom stadsdelen Vällingby.

§25 Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna (utl.2008:30;skrivelse2008:1)

Dnr 667-4444/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:30 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om revidering av de lokala ordningsföreskrifterna.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Åsa Romson, Jan Valeskog, Ann Mari Engel, Abit Dundar, Zaida Catalán och Berthold Gustavsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Reviderat förslag till ändring av Stockholms stads lokala ordningsföreskrifter godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

§26 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad (utl.2008:32)

Dnr 329-4549/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:32 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson, Abdo Goriya, Peter Lundén-Welden, Stefan Nilsson, Karin Rågsjö, Jackie Nylander, Paul Lappalainen, Elisabeth Brandt Ygeman och Ann-Katrin Åslund.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Berthold Gustavsson (m) i en ordningsfråga om att banka i bänkarna och av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om att tiderna ska hållas.

I den fortsatta debatten yttrade sig borgarrådet Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag med komplettering ------------ Bilaga 6,

dels av Abdo Goriya (s), Stefan Nilsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen samt till följande tilläggsyrkanden nr 1 och 2:

Tilläggsyrkande nr 1: Att kommunfullmäktige beslutar följande.

Att kravet på tydliga och väl synliga skyltar vid entrén om vilka insläpps­regler som gäller för att förhindra diskriminering ska gälla alla krogar där köer uppstår.

Tilläggsyrkande nr 2: Att kommunfullmäktige beslutar följande.

 1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för serveringstillstånd i Stock­holms stad i huvudsak i enlighet med vad som anförs i borgarrådets för­slag.
 2. Därutöver ska följande skrivas in i riktlinjerna:
  2.10
  Villkor om STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering ska gälla alla restauranger med serveringstillstånd.
  2.11
  Miljöförvaltningen ska alltid vara remissinstans vid nyetableringar.
 3. Därutöver vill vi framföra följande.
  Villkoret om STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering behöver ut­sträckas till att gälla alla restauranger med serveringstillstånd, eftersom allt fler restauranger får serveringstillstånd fram till klockan 01.00.
  Vid nyetablering av restauranger med serveringstillstånd ska miljöför­valtningen alltid vara remissinstans, vilket bör förtydligas i riktlinjerna.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens kompletterade förslag varemot ställdes Abdo Goriyas (s), Stefan Nilssons (mp) och Karin Rågsjös (v) gemen­samma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens kompletterade förslag.

Härefter tog ordföranden upp tilläggsyrkande nr 1. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå tilläggsyrkande nr 1 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkande nr 1.

Omröstningen utföll med 52 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rös­ta­des ja av ----------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå tilläggsyrkande nr 1.

Slutligen tog ordföranden upp tilläggsyrkande nr 2. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå tilläggsyrkande nr 2 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkande nr 2.

Omröstningen utföll med 52 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar rös­ta­des ja av ----------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå tilläggsyrkande nr 2.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad fastställs i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

§27 Avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde

Hemställan från exploateringsnämnden

Dnr 314-4285/2007

Motion om avveckling av Bromma flygplats

Dnr 310-1231/2001

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 3 mars 2008 (utl.2008:33)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:33 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 3 mars 2008 av, dels avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplats­område, dels en motion av Christopher Ödmann och Cecilia Obermüller (båda mp) i vilken de föreslår att flygplatsen bör avvecklas och att marken istället an­vänds till bostadsbebyggelse.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Cecilia Obermüller, Per Ankersjö, borgarrådet Ruwaida, Eva Louise Erlandsson-Slorach, borgarrådet Hamilton, Rolf Könberg, Jan Valeskog, Ann Mari Engel, Teres Lindberg, Inge-Britt Lundin, Torhild Lamo, borgarrådet Samuelsson, Catharina Tarras-Wahlberg, borgarråden Jämtin och Edholm och Åsa Romson.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Jämtin (s) och Edholm (fp) i en ordningsfråga angående tonen i debatten.

I den fortsatta debatten yttrade sig borgarrådet Larsson, Margareta Cederfelt, Yvonne Fernell-Ingelström, Gulan Avci, Åsa Hagelstedt och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen,

dels av Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) bifall till socialdemokraternas reser­vation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Torhild Lamo (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp att-sats nr 3 i miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besva­rad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå att-sats nr 3 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 3.

Omröstningen utföll med 49 ja och 41 nej. Såsom voteringslista nr 3 utvisar rösta­des ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå att-sats nr 3.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Per Ankersjös (c), Eva Louise Erlandsson-Slorachs (s), Torhild Lamos (v) respektive yrkanden samt borgarrådet Ruwaidas (mp) yrkande – utom att-sats nr 3. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Avtal samt tilläggsavtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde enligt bilagor 3.1-3.10 till utlå­tandet godkänns.

 2. Exploateringsnämnden bemyndigas att besluta om medgivande för icke flygplatsanknuten verksamhet och för tillfälligt överskridande av medgiven trafikvolym enligt avtalet.

 3. Motion (2001:52) av Christopher Ödmann och Cecilia Obermüller (båda mp) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§28 Tillämpningsanvisningar till Stockholms stads e-postregler (utl.2008:34)

Dnr 663-158/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:34 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tillämpningsanvisningar till Stockholms stads e-postregler.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Tillämpningsanvisningar till Stockholms stads e-postregler, bilaga till utlåtandet, godkänns.

 2. Kulturnämnden bemyndigas besluta om framtida justeringar i anvisning­arna.

§29 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2007, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl.2008:35)

Dnr 019-332/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:35 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2007, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 januari 2007, som inte be­handlats av kommunstyrelsen godkänns.

§31 ABVA 07 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun (utl.2008:43)

Dnr 315-1275/2007

Ärendet utgår.

§32 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 177 för år 2007 samt nr 12 och 31 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr44, 45 och 46 för år 2008.

§33 Motioner

Under tiden 4 – 17 mars 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2008:25) av Yvonne Ruwaida (mp) om klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy
  Dnr 209-673/2008;

 2. (2008:26) av Leif Rönngren (s) om bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras
  Dnr 316-803/2008;

 3. (2008:27) av Leif Rönngren (s) om inrättandet av projekt Bostad Matchning
  Dnr 316-804/2008;

 4. (2008:28) av Roger Mogert (s) om demolering av de skriftliga omdömena
  Dnr 322-806/2008;

 5. (2008:29) av Rebwar Hassan (mp) om förbättrade chanser för förortsföreta­gare att lyckas
  Dnr 009-807/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.35.