Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-03-30

Sammanträde 2009-03-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:48 av Jan Valeskog (s) om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter. RI

Dnr 214-2697/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2008:54 av Malte Sigemalm (s) om utbyte av gasspisar. RI

Dnr 319-2800/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2008:55 av Malte Sigemalm (s) om alliansens beslut om att miljöförvaltningen ej ska utreda möjligheten till att fortsätta utbilda fastighetsägare i energieffektivisering och egenkontroll. RII

Dnr 315-2801/2008 (framställd 15/12, bordlagd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2008:56 av Ann-Margarethe Livh (v) om frånvaron av handikappolitiska mål och åtaganden i verksamhetsplanerna. RI

Dnr 326-2827/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2008:57 av Jan Valeskog (s) om det borgerliga nedläggningshotet av dagverksamheten Balder på Norrmalm. RVII

Dnr 326-2932/2008 (framställd 12/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:1 av Ann Mari Engel (v) om konstnärernas villkor i Stockholm. RVIII

Dnr 328-156/2009 (framställd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2009:2 av Susanna Brolin (v) om förskoleavgifter beräknas på ett sätt som missgynnar ensamstående föräldrar. RIV

Dnr 321-274/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2009:3 av Jan Valeskog (s) om majoritetens planer att bygga bostäder i Lövsta (Kyrkhamn). RIII

Dnr 316-275/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2009:4 av Jan Valeskog (s) om de borgerligas kraftiga neddragningar vid avdelningen Teknik och trafiktjänst inom trafikkontoret samt rådande förtroendekris. RII

Dnr 314-276/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2009:5 av Jan Valeskog (s) om principerna vid upphandlingar på trafikkontoret med anledning av avtal som ger upp till 20% lönesänkningar för renhållningsarbetare. RII

Dnr 219-277/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2009:6 av Roger Mogert (s) om kommunens uppföljningsansvar. RIV

Dnr 322-278/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2009:7 av Mattias Ericson (v) om brandsäkerhet i stadens förskolor och skolor. RIV

Dnr 322-347/2009 (framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

14 Nr 2009:8 av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat. RIII

15 Nr 2009:9 av Teres Lindberg (s) om den minskande (?) segregationen. RV

16 Nr 2009:10 av Abdo Goriya (s) om hyressättning för gruppbostad. RVII

17 Nr 2009:11 av Bengt Sandberg (s) om svart och papperslös arbetskraft på Stockholms skolor. RIV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

23 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:12, i vad avser val av fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:19, i vad avser val av två ledamöter i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnd och en ledamot i trafik- och renhållningsnämnden.
Mem. 2008:23, i vad avser val av två nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Mem. 2009:1, i vad avser val av en ersättare i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, en ledamot i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:2, i vad avser val av två ledamöter i stadsdelsnämnder.
Mem. 2009:3, i vad avser val av två vigsel- och partnerskapsförrättare.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

24 Nya valärenden.

Mem. 2009:4. Fyllnadsval av styrelse och lekmannarevisorer i IT-BO i Stockholm AB och Fastighetsaktiebolaget Centrumhuset i Vällingby.
Mem. 2009:5. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2009:6. Fyllnadsval av styrelse i S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolagen Fastighets AB G-mästaren och Fastighets AB Runda Huset.
Mem. 2009:7. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB.
Mem. 2009:8. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Asignalen Ä5 AB och Asignalen S5 AB, dotterbolag till AB Stockholmshem.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

25 Utl. 2009:34. Ändrade reglementen till följd av kommunfullmäktiges beslut om budget 2009 och översyn samt redovisning av uppdrag om ändring i servicenämndens reglemente samt ändring av stadens regler om utbetalning av arvoden för förtroendevalda.

Möjligheten att överföra kommunens hemvärnsnämnd från brand- och räddningsnämnden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Utredning om möjligheten att föra över ansvaret för att fullgöra de uppgifter som regleras i lag (1988:868) om hantering av brandfarliga och explosiva varor och dess förordning till Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.

Dnr 031-2188/2008, 661-2640/2008, 661-2641/2008, 019-2642/2008, 307-2867/2008, 307-2868/2008

26 Utl. 2009:35. Övertagande av donationsstiftelser.

27 Utl. 2009:36. Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009. Kommunstyrelsen: Miljömiljarden - förtydligande av ansvar. Kommunstyrelsen: Översyn av reglerna för stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre. Trafik- och renhållningsnämnden: Lägesrapport nummer fyra, Stockholm Ren och Vacker 2007 till 2009.

Dnr 112-2849/2008, 451-3871/2007, 327-4949/2007, 303-2749/2008

28 Utl. 2009:37. Reviderat inriktningsbeslut för projekt Norra Station. Hemställan från exploateringsnämnden.

29 Utl. 2009:38. Fördelning av medel för B A Danelii stiftelse och Forsgrénska stiftelsen.

Rotel II

30 Utl. 2009:39. Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun § 18 avseende badförbud. Hemställan från Stockholms Hamn AB om tillägg till § 18 i ordningsföreskrifterna (reformering av rådande badförbud inom hamnområdet). Minoritets-återremiss från kommunfullmäktige den 3 november 2008.

31 Utl. 2009:40. Översyn av avgifterna för dispenser för breda, långa och tunga fordon samt för färd- och parkeringsdispenser. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

32 Utl. 2009:41. Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Stockholms stad.

33 Utl. 2009:42. Norra Länken. Ny trafikplats vid Hjorthagen. Reviderat genomförandebeslut.

Rotel III

34 Utl. 2009:43. Försäljning av mark till Botkyrka kommun. Hemställan från fastighetsnämnden.

35 Utl. 2009:44. Översiktsplan för Nationalstadsparken - Stockholmsdelen, Dp 1998-00183-51.

Rotel IV

36 Utl. 2009:45. Hemställan om att fastställa namnet Mariehällsskolan för den nya skolan i kvarteret Mattisborgen i Annedal.

Rotel V

37 Utl. 2009:46. Vision Järva 2030. Projekt 830 årsrapport 2003 ytterstadssatsning, stadsdelsförnyelse.

Dnr 319-2070/2008, 336-2252/2004

Rotel VI

38 Utl. 2009:47. Prolongering av färdtjänstavtalet. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län.

39 Utl. 2009:48. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 3 2008, äldreomsorg.

Rotel VII

40 Utl. 2009:49. Gemensam policy för att förebygga och tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län.

Rotel VIII

41 Utl. 2009:50. Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012. Återremiss från kommunfullmäktige den 11 december 2007.

BORDLAGDA MOTIONER

42 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

Dnr 303-376/2008 (bordlagd 16/2, 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

44 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+VII

45 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

46 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

47 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

48 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

Dnr 322-428/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

50 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

51 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

52 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

53 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

55 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

57 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

58 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

59 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

60 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

62 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

63 Utl. 2009:8. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RI

Dnr 334-3825/2005 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

64 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

65 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

66 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

67 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

68 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

69 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

70 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

71 Utl. 2009:32. Bostäder för elallergiker. Motion av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v) (2001:11). RV

72 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

NYA MOTIONER, Rotel I

73 Utl. 2009:51. Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan. Motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71).

74 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53).

75 Utl. 2009:53. Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:70).

Rotel IV

76 Utl. 2009:54. Utveckling av en undervisning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som förekommer eller förekommit i Sverige. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:58).

§3 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av interpellation nr 2008:55.

§5 Interpellation om det borgerliga nedläggningshotet av dagverksamheten Balder på Norrmalm (nr 2008:57)

Dnr 326-2932/2008

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om det borgerliga nedläggningshotet av dagverksamheten Balder på Norrmalm.

Kommunfullmäktige hade den 12 januari 2009 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Kristersson, Margareta Johansson och Eivor Karlsson.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2009:1.

§7 Interpellation om förskoleavgifter beräknas på ett sätt som missgynnar ensamstående föräldrar (nr 2009:2)

Dnr 321-274/2009

Susanna Brolin (v) hade lämnat in en interpellation om förskoleavgifter beräk­nas på ett sätt som missgynnar ensamstående föräldrar.

Kommunfullmäktige hade den 16 februari 2009 beslutat medgiva att interpella­tionen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Susanna Brolin och borgarrådet Edholm.

§8 Interpellation om majoritetens planer att bygga bostäder i Lövsta (Kyrkhamn) (nr2009:3)

Dnr 316-275/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om majoritetens planer att bygga bostäder i Lövsta (Kyrkhamn).

Kommunfullmäktige hade den 16 februari 2009 beslutat medgiva att interpella­tionen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Alvendal och Berit Kruse.

§9 Interpellation om alliansens beslut om att miljöförvaltningen ej ska utreda möjligheten till att fortsätta utbilda fastighetsägare i energieffektivisering och egenkontroll (nr 2008:55)

Dnr 315-2801/2008

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Malte Sigemalm (s) om alliansens beslut om att miljöförvaltningen ej ska utreda möjligheten till att fortsätta utbilda fastighetsägare i energieffektivisering och egenkontroll.

Kommunfullmäktige hade den 15 december 2008 beslutat medgiva att interpel­lationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm och borgarrådet Hamilton.

§10 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 4, 5, 6 och 7 för år 2009.

§11 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2009:8) av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat
  Dnr 304-539/2009;

 2. (2009:9) av Teres Lindberg (s) om den minskande (?) segregationen
  Dnr 332-548/2009;

 3. (2009:10) av Abdo Goriya (s) om hyressättning för gruppbostad
  Dnr 326-549/2009;

 4. (2009:11) av Bengt Sandberg (s) om svart och papperslös arbetskraft på Stockholms skolor
  Dnr 322-552/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.58 – 17.00.

§12 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Aktivitetsplanernas genomförande

Karin Hanqvist (s) ställde en fråga om aktivitetsplanernas genomförande.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Massmediakorten

Jonas Eklund (mp) ställde en fråga om de utdelade korten om hur anställda ska tala med företrädare för massmedia.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jonas Eklund och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 3. Kvarteret Linjalen

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om kvarteret Linjalen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Larsson.


Fråga nr 4. Meddelarfrihet

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om meddelarfriheten i staden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Sprututbyte

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om utredningen om sprututbyte.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 6. Ny scen i Gasklockan

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om ny scen i Gasklockan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 7. Aktiviteter för döva med psykisk funktionsnedsättning

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om aktiviteter för döva med psykisk funk­tionsnedsättning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 8. Allmännyttans uthyrning av lägenheter

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om allmännyttans höga ekonomiska krav vid uthyrning av lägenheter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Larsson.

§13 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 10 mars 2009 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ersättare efter Henrik Mannerstråle (mp) hade utsetts Ylva Wahlström (mp).

§14 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsrättens beslut

av den 24 februari 2009

Beslut (24 februari) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (1december 2007) avseende tertialrapport 2 2007 för Kommunfullmäktige m.m.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Dnr 113-3489/2007

Regeringsbeslut

av den 5 mars 2009

Beslut (5 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens

beslut (14 juni 2007) i fråga om ändrad detaljplan för Högalids församling, var­samhetsbestämmelse och upphävande av vindsinredningsförbud inom stads-

delen Södermalm, Stockholms kommun

Regeringen avslår överklagandet.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 9 mars 2009

Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken och registre­ringsförrättare enligt 1 kap. 8 § lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.

Länsstyrelsen förordnar Lotta Juul Martin-Löf (m), Joakim Larsson (m), Inga-Märta Fröman (kd) samt Fredrick Federlay (c).

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 13 mars 2009

Beslut (13 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens

beslut (22 januari) avseende namn för gator och park i stadsdelarna Hjorthagen

och Norra Djurgården. Länsrätten avvisar överklagandet.


Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 18 mars 2009

Beslut (18 mars) med anledning av överklagat avgörande i Länsstyrelsen

(beslut 14 april 2008) avseende Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 667-4444/2007

Regeringsrättens beslut

av den 17 mars 2009

Beslut (17 mars) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (16november 2005) avseende Godkännande av avtal avseende omdisponering av Fortums verksamhet, Hjorthagen.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Dnr 316-1999/2004

Regeringsrättens beslut

av den 17 mars 2009

Beslut (17 mars) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (17januari 2008) avseende Lägesredovisning Hjorthagen, Värtahamnen, Fri­hamnen, Loudden. Delgenomförandebeslut Hjorthagen och Södra Värtahamnen.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 309-3938/2004

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 20 mars 2009

Beslut (20 mars) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Dnr 669-192/2009

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 20 mars 2009

Beslut (20 mars) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 21november 2008) avseende Friköpspris för flerbostadshus-tomträtter upplåtna till bostadsrättsföreningar, mål nr 9393-08. Kammarrätten meddelar inte pröv­ningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-2196/2007


Högsta domstolens beslut

av den 25 mars 2009

Beslut (25 mars) med anledning av överklagat avgörande i Svea hovrätt, Miljö­överdomstolen (beslut 22 oktober 2008) avseende ansökan om omprövning av villkor för tillstånd till verksamheten vid Stockholm-Arlanda flygplats i Sigtuna kommun, mål nr T 4815-08.

Högsta domstolen finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. Miljööver­domstolens dom står därmed fast.

Dnr 303-1096/2008.

§15 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 5.

§16 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt Berthold Gustavsson (m) och att justeringen kommer att äga rum måndagen den 6 april 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige god­kände.

§17 Fyllnadsval (mem. 8 och 21 för år 2007, mem.6, 12, 14, 19 och 23 för år 2008 samt mem. 1, 2 och 3 för år 2009; skrivelse 3)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8 och 21 för år 2007,6, 12, 14, 19 och 23 för år 2008 samt 1, 2 och 3 för år 2009 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2007:8), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:21), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:6), fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2008:12), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:14), en ledamot i Norrmalms stadsdelsnämnd, en ledamot i trafik- och renhållningsnämnden (mem. 2008:19), en nämndeman i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2008:23), en ledamot i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Founda­tion, en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:1), en ledamot i Bromma stads­delsnämnd, en ledamot i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, två nämnde­män i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:2) samt en vigsel- och partnerskapsför­rättare (mem. 2009:3).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2008:23

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Anna Burström (s);

Memorial 2009:1

i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Monzer Dia (s);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Hanna Carlsson (s);

Memorial 2009:3

till vigsel- och partnerskapsförrättare för tiden till och med 31 december2010 nominera: Arhe Hamednaca (s).

§18 Fyllnadsval av styrelse och lekmannarevisorer i IT-BO i Stockholm AB och Fastighetsaktiebolaget Centrumhuset i Vällingby (mem. 2009:4)

Kommunstyrelsens memorial nr 2009:4 om fyllnadsval av styrelse och lekman­narevisorer i IT-BO i Stockholm AB och Fastighetsaktiebolaget Centrumhuset i Vällingby behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

i styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Centrumhuset i Vällingby för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot: Pelle Björklund;

till suppleant: Patrik Emanuelsson;

till lekmannarevisor: Bengt Lagerstedt (m);

till lekmannarevisorssuppleant: Gun Risberg (s);

i styrelsen för IT-BO i Stockholm AB för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2011:

till ledamot: Pelle Björklund;

till suppleant: Patrik Emanuelsson;

till lekmannarevisor: Bengt Lagerstedt (m);

till lekmannarevisorssuppleant: Gun Risberg (s).

§19 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:5; skrivelse 4)

Kommunstyrelsens memorial nr2009:5 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Torhild Lamo (v)–leda­mot i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Karin Wanngård (s) – le­damot tillika vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, Kerstin Gustavsson (m) – ledamot i exploateringsnämnden, Karin Wanngård (s) – ledamot i exploateringsnämnden, Anders Tilly (kd) – le­damot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Suchada Phothisingha (m) – ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, Anette Höijer (s) – ersättare i stadsbyggnadsnämnden, Sonny Österman (m) – ersättare i ut­bildningsnämnden, Karin Wanngård (s) – ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stadsteater AB, Catharina Tarras-Wahlberg (s) – ledamot i stiftelsen Stockholm Water Foundation, Caroline Kling (mp) ledamot i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Karin Wanngård (s) suppleant i styrelsen för Stockholm Business Region AB, Johan Dyrefors – revisor i styrelsen för AB Fortum Värme Holding, Roland Nilsson – revisorssuppleant för AB Fortum Värme Holding – och förrätta i memorialet föreslagna val. Rolf Mirlas (s), ersättare i fastighets­nämnden, har avlidit.

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i stads­byggnadsnämnden, en ledamot i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foun­dation, en ledamot i styrelsen för Stockholm Stads Bostadsförmedling AB, en suppleant i styrelsen för Stockholm Business Region AB, tre nämndemän i Solna tingsrätt, sex nämndemän i Stockholms tingsrätt samt två nämndemän i Söder­törns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2010-10-14:

till ledamot tillika vice ordförande: Eva-Louise Erlandsson Slorach (s);

till ersättare: Emma Lindqvist (s);

i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Sven Påfvels (kd);

i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ledamöter: Katharina Gratschew (m), Berit Kruse (s);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Karin Wanngård (s);

i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Olof Gustafsson (m);

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Carl Pereswetoff Morath (m);

i styrelsen för Stockholms Stadsteater AB för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2011:

till ledamot tillika vice ordförande: Eva-Louise Erlandsson Slorach (s);

i styrelsen för AB Fortum Värme Holding för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2011:

till revisor: Carl Gustaf Kulin;

till revisorssuppleant: Johan Dyrefors;

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Maryam Barkadehi (fp);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Jan Hellgren (fp).

§20 Fyllnadsval av styrelse för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolagen Fastighets AB G-mästaren och Fastighets AB Runda Huset (mem. 2009:6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2009:6 avseende fyllnadsval av styrelse för S:tErik Markutveckling AB med dotterbolagen Fastighets AB G-mästaren och Fas­tighets AB Runda Huset behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

i styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2011:

till suppleant: Hans Pettersson;

till lekmannarevisor: Siv Rodin (fp);

till lekmannarevisorssuppleant: Barbro Ernemo (v);

i styrelsen för Fastighets AB G-mästaren för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2011:

till suppleant: Hans Pettersson;

till lekmannarevisor: Siv Rodin (fp);

till lekmannarevisorssuppleant: Barbro Ernemo (v).

i styrelsen för Fastighets AB Runda Huset för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2011:

till suppleant: Hans Pettersson;

till lekmannarevisor: Siv Rodin (fp);

till lekmannarevisorssuppleant: Barbro Ernemo (v).

§21 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB (mem. 2009:7)

Kommunstyrelsens memorial nr 2009:7 avseende nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att nominera

i styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2009 till och med ordinarie bolagsstämma år 2010:

till ledamot tillika ordförande: Sten Nordin (m);

till ledamöter: Mats Hulth (s), Bo Bladholm (m), Joakim Larsson (m), Kerstin Källander Öhrling (s);

till suppleanter: Lennart Rydberg (fp), Gogos Spiridon (s).

§22 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Asignalen Ä5 AB och Asignalen S5 AB, dotterbolag till AB Stockholmshem (mem. 2009:8)

Kommunstyrelsens memorial nr 2009:8 avseende nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Asignalen Ä5 AB och Asignalen S5 AB, dotterbo­lag till AB Stockholmshem behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att nominera

i styrelsen för Asignalen Ä5 AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot tillika ordförande: Mikael dé Faire;

till ledamot: Svante Larsson;

till suppleant: Bengt Kylerud;

till lekmannarevisor: Bengt Leijon (m);

till lekmannarevisorssuppleant: Barbro Hedman (s);

i styrelsen för Asignalen S5 AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011:

till ledamot tillika ordförande: Mikael dé Faire;

till ledamot: Svante Larsson;

till suppleant: Bengt Kylerud;

till lekmannarevisor: Bengt Leijon (m);

till lekmannarevisorssuppleant: Barbro Hedman (s).

§23 Ändrade reglementen till följd av kommunfullmäktiges beslut om budget 2009 och översyn samt redovisning av uppdrag om ändring i servicenämndens reglemente samt ändring av stadens regler om utbetalning av arvoden för förtroendevalda

Dnr 031-2188/2008, 661-2640/2008, 661-2641/2008, 019-2642/2008,

307-2867/2008, 307-2868/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:34 behandlades. Utlåtandet gäller

dels ett ärende om ändrade reglementen till följd av kommunfullmäktiges beslut om budget 2009 och översyn samt redovisning av uppdrag om ändring i service­nämndens reglemente samt ändring av stadens regler om utbetalning av arvoden för förtroendevalda,

dels ett ärende om möjligheten att överföra kommunens hemvärnsnämnd från brand- och räddningsnämnden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

samt ett ärende om utredning om möjligheten att föra över ansvaret för att full­göra de uppgifter som regleras i lag (1988:868) om hantering av brandfarliga och explosiva varor och dess förordning till Kommunalförbundet Storstock­holms brandförsvar.

Ordet innehades av Barry Andersson, Mehdi Oguzsoy, borgarrådet Nordin samt Jonas Eklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jonas Eklund (mp) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande delvis återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Jonas Eklunds (mp) och Mehdi Oguzsoys (v) gemensamma förslag i övrigt. Vid pro­positioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommun­styrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Ändringar i reglementena för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna, trafik- och renhållningsnämn­den och exploateringsnämnden till följd av kommunfullmäktiges beslut om budget 2009 och översyn godkänns, bilaga 2-6 till utlåtandet.

 2. Ändring i servicenämndens reglemente godkänns, bilaga 7 till utlåtandet.

 3. Ändring i stadens regler för utbetalning av arvoden för förtroendevalda godkänns, bilaga 8 till utlåtandet.

 4. Reglementet för brand- och räddningsnämnden upphör att gälla fr.o.m. 1april 2009.

 5. Uppgiften att vara kommunens hemvärnsnämnd läggs in som ny § 5 i reglementet för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden enligt följande ”5 § Nämnden har att fullgöra de uppgifter som enligt lag eller annan för­fattning ankommer på kommuns hemvärnsnämnd”, bilaga 2 till utlåtan­det.

 6. Stockholms stad överför ansvaret för att fullgöra de uppgifter som regle­ras i lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och dess förord­ning till Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.

 7. Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar övertar Stockholms stads ansvar för samordning och registerhållning för brandfarliga och ex­plosiva varor.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§24 Övertagande av donationsstiftelser (utl.2009:35)

Dnr 149-2093/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:35 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om övertagande av förvaltningen av fyra vårdstiftelser vilka ursprungli­gen förvaltades av staden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Staden övertar från Stockholms läns landsting förvaltaransvaret för föl­jande stiftelser under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar ett li­kalydande beslut:

Max Albin Dahlgrens stiftelse

Stiftelsen Trivselfonden vid Stureby sjukhem

Stiftelsen Trivselfonden vid Sabbatsbergs sjuk- och ålderdomshem

Stiftelsen Bidragsfonden vid Sabbatsbergs sjuk- och ålderdomshem

2. Stiftelsernas tillgångar överförs till kommunstyrelsen som ges i uppdrag att förvalta dessa samt administrera stiftelserna.

§25 Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009

Dnr 112-2849/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:36 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009, dels ett ärende om Kommunstyrelsen: Miljömiljarden – förtyd­ligande av ansvar, dels ett ärende om Kommunstyrelsen: Översyn av reglerna för stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre, samt ett ärende om Trafik- och renhållningsnämnden: Lägesrapport nummer fyra, Stockholm Ren och Vacker 2007 till 2009.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Anders Broberg, Eva-Louise Erlandsson Slorach, borgarrådet Hamilton, Per Ankersjö, Rolf Könberg, borgarrådet Mogert, Margareta Johansson, borgarråden Edholm och Ruwaida, Mehdi Oguzsoy, Åsa Romson, Jackie Nylander, borgarrådet Larsson, Teres Lindberg och Jonas Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) bifall till socialdemokraternas reser­vation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) ----------------------------------------------------- Bilaga 6,

dels av Margareta Johansson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Stimulans för Stockholm, med tillhörande uppdrag åt berörda nämnder och bolag samt budgetjusteringar för stadens bolag, bilaga 1 till utlåtan­det, beslutas i enlighet med vad som anges i stadsledningskontorets tjäns­teutlåtande.

 2. Kommunstyrelsen får besluta om Miljömiljardsprojekt, ändringsanmäl­ningar och omfördelning av medel upp till 8,0 miljoner kronor per projekt, dnr 451-3871/2007.

 3. Justerade indikatorer i kommunfullmäktiges budget för 2009 fastställs en­ligt bilaga 4 till utlåtandet.

 4. Investeringsbudget inrättas för Kommunfullmäktige m.m.

 5. Staden, genom kommunstyrelsen, inträder i avtalet med regeringen och Global Water Partnership Organisation (GWPO) av den 14 januari 2004 med verkan från den 1 april 2009.

 6. Avsättning för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning disponeras i enlighet med vad som anges i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

 7. Hushållsinkomstnivåer för beräkning av avgifter för sommarkoloni­verk­samhet från och med 2009 fastställs i enlighet med vad som anges i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

 8. Socialtjänstnämndens hemställan avseende kundval i familjerådgivningen i Stockholm, dnr 325-1617/2008, anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

 9. Den särskilda styrgruppen för Jobbtorg Stockholm under kommunstyrel­sen (dnr 331-1800/2007) upphör med anledning av att ansvaret för verk­samheten flyttats organisatoriskt.

 10. Kommunfullmäktige upphäver beslutet av den 17 oktober 2005, § 20, punkt 1-4.

 11. Bostadsbolagen uppmanas att bygga inomhusnät med fiber i sina fastighe­ter och att ansluta dessa nät till ett öppet och operatörsoberoende fibernät. Bolagens investeringsbeslut ska ske på marknadsmässiga villkor.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§26 Reviderat inriktningsbeslut för projekt Norra Station

Dnr 302-2963/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:37 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från exploateringsnämnden om reviderat inriktningsbeslut för projekt Norra Station.

Ordet innehades av Petter Lindfors, Cecilia Obermüller, Maria Hannäs, Per Ankersjö, Gulan Avci och Mirja Räihä Järvinen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta utredningsarbetet upp till 130,0 miljoner kronor för exploatering i Norra Stationsområdet. Utgifterna får rymmas inom exploateringsnämndens investeringsram för 2009 och kommande år.

§27 Fördelning av medel för B A Danelii stiftelse och Forsgrénska stiftelsen (utl.2009:38)

Dnr 149-394/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:38 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om fördelning av medel för B A Danelii stiftelse och Forsgrénska stiftel­sen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Ur B A Danelii stiftelse fördelas för 2008 sammanlagt 941000 kronor, enligt bilaga 1 till utlåtandet, och återstående medel om 105000 kronor reserveras till år 2009.

 2. Ur Forsgrénska stiftelsen fördelas för 2008 sammanlagt 2390000 kronor, enligt bilaga 1 till utlåtandet, och återstående medel om 1589000 kronor reserveras till kommande femårsperiod.

§28 Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun § 18 avseende badförbud

Hemställan från Stockholms Hamn AB om tillägg till § 18 i ordningsföre­skrifterna (reformering av rådande badförbud inom hamnområdet)

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 3 november 2008 (utl.2009:39; skrivelse 5)

Dnr 667-1717/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:39 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 3 november 2008 om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun § 18 avseende badförbud.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton samt Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Stockholms kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter (Kfs 2008:6) §18 ändras i enlighet med bilaga 2, 3, 4, 5 och 6 i utlåtandet.

§29 Översyn av avgifterna för dispenser för breda, långa och tunga fordon samt för färd- och parkeringsdispenser

Dnr 314-2750/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:40 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från trafik- och renhållningsnämnden om översyn av avgifterna för dispen­ser för breda, långa och tunga fordon samt för färd- och parkeringsdispenser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Avgifter för dispenser för breda, långa och tunga fordon samt avgifter för färd- och parkeringsdispenser fastställs att gälla från den 1 april 2009.

§30 Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Stockholms stad (utl.2009:41)

Dnr 303-2757/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:41 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Stockholms stad.

Ordet innehades av Åsa Romson, Stellan Hamrin och borgarrådet Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms stad fastställs i enligt med fö­religgande förslag, bilaga 3 till utlåtandet.

§31 Norra Länken. Ny trafikplats vid Hjorthagen

Dnr 314-216/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:42 behandlades. Utlåtandet gäller ett revi­derat genomförandebeslut av Norra Länken. Ny trafikplats vid Hjorthagen.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, borgarrådet Hamilton, Åsa Romson och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Lägesrapport för Norra Länken godkänns.

 2. Reviderat genomförandebeslut för Ny trafikplats vid Hjorthagen inom en total investeringsram om 850 mnkr godkänns.

 3. Investeringsutgifter för år 2009 får rymmas inom trafik- och renhållnings­nämndens investeringsplan för 2009.

 4. Investeringsutgifter för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommunfullmäktiges budget för 2010 med inriktning för 2011 och 2012.

 5. Tilläggsavtal nr 3 till genomförandeavtal för Norra Länken mellan Stock­holms stad och Vägverket, om ny trafikplats vid Hjorthagen, godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

 6. Tillkommande drift-, underhålls- och kapitalkostnader för trafik- och ren­hållningsnämnden får beaktas i budgetarbetet för kommande år.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§32 Försäljning av mark till Botkyrka kommun

Dnr 302-3050/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:43 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från fastighetsnämnden om försäljning av mark till Botkyrka kommun.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Avtal om försäljning till Botkyrka kommun av totalt ca 782 ha mark, omfat­tande fastigheterna Nolinge 3:2, Nolinge 3:17, Nolinge 3:18, Nolinge 3:19, Nolinge 3:20, Nolinge 3:21, Nolinge 3:22, Tumba 8:253, Tumba 8:483, Tumba 8:484, Norrga 3:2, Krögarfrun 1, Posthagen 2, Hallunda 4:43 samt del av fastigheterna Malmbro Gård l:l (skifte 1, 3 och 8), Nolinge 3:14 (del av skifte 1), Norrga 3:1 (del av skifte 1), samtliga i Botkyrka kommun, för en köpeskilling om 56500 000 kronor godkänns.

§33 Översiktsplan för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen, Dp1998 00183 51 (utl.2009:44)

Dnr 311-249/2009

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:44.

§34 Hemställan om att fastställa namnet Mariehällsskolan för den nya skolan i kvarteret Mattisborgen i Annedal (utl.2009:45)

Dnr 322-2542/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:45 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan om att fastställa namnet Mariehällsskolan för den nya skolan i kvarteret Mattisborgen i Annedal.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Mariehällsskolan fastställs för den nya skolan i kvarteret Mattisbor­gen i Annedal.

§35 Vision Järva 2030

Dnr 319-2070/2008, 336-2252/2004

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:46.

§36 Prolongering av färdtjänstavtalet

Dnr 327-2938/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:47 behandlades. Utlåtandet gäller en re­kommendation från Kommunförbundet Stockholms Län om prolongering av färdtjänstavtalet.

Ordet innehades av Berit Kruse och Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänster­partiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Färdtjänstavtalet (bilaga 1 till utlåtandet) prolongeras från och med 1 januari 2009 i enlighet med rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).

§37 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 3 2008, äldreomsorg (utl.2009:48)

Dnr 327-3055/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:48 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstla­gen kvartal 3 2008, äldreomsorg.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap, 1 § socialtjänstlagen godkänns.

§38 Gemensam policy för att förebygga och tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende

Dnr 325-1297/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:49 behandlades. Utlåtandet gäller en re­kommendation från Kommunförbundet Stockholms Län av gemensam policy för att förebygga och tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende.

Ordet innehades av Abdo Goriya, Abit Dundar, Jackie Nylander, Berit Kruse, Marie Ljungberg Schött, borgarrådet Kristersson, Dikran Dison och Jonas Eklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och väns­terpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Policyn för att förebygga och tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende antas, bilaga till utlåtandet.

 2. Policyn har en giltighetstid på fem år.

§39 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga

Dnr 328-2395/2008

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:50.

§40 Motion om införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad (utl.2008:115)

Dnr 303-376/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:115 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Yvonne Ruwaida (mp) i vilken hon föreslår att staden ska införa ett omedelbart stopp för köp av torsk inom stadens olika verksamhe­ter.

Ordet innehades av borgarrådet Ruwaida, Björn Ljung, Stellan Hamrin, Cecilia Brinck och Eva-Louise Erlandsson Slorach.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) och borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:7) av Yvonne Ruwaida (mp) om införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad anses besvarad med utlåtandet.

§41 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 143, 144, 148, 157, 158, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 8, 9, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32 och 33 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr51, 52, 53 och 54 för år 2009.

§42 Motioner

Under tiden 10 – 30 mars 2009 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2009:11) av Cecilia Obermüller (mp) om vinterträdgård vid kvarteret Brovakten
  Dnr 311-688/2009;

 2. (2009:12) av Teres Lindberg (s) om Brommaplanseländet
  Dnr 314-725/2009;

 3. (2009:13) av Roger Mogert (s) om handlingsplan för litteraturen i Stock­holm
  Dnr 328-726/2009;

 4. (2009:14) av Roger Mogert (s) om Stockholms Medeltidsmuséum
  Dnr 328-727/2009;

 5. (2009:15) av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) om åtgärds­plan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla
  Dnr 326-728/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.05.