Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-12-13

Sammanträde 2017-12-13

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

17 november - 23 november 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 PM: Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden

Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) och Lotta Edholm (L)
Dnr 108-1418/2017


Borgarrådet Burell

4 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

Ersätter Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr 321- 1360/2014)
Ändrade reglementen för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 2 oktober 2017
Dnr 171-803/2017

Borgarrådet Wanngård

5 Rapport över inkomna ärenden

24 november - 30 november 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 PM: Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 12 januari 2017
Dnr 110-1577/2017

7 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1, projektområde Vårbergstoppen, Fokus Skärholmen, till Mårbärsstigen Fastighets AB och Åke Sundvall i Stockholm AB samt Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB

Genomförandebeslut
Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-1634/2017

8 Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden

Förslag från fastighetsnämnden
Dnr 123-1640/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Valeskog

9 PM: Prövning i mark- och miljödomstolen av kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2016, § 20, att anta detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m. fl. (Nobel Center på Blasieholmen) i stadsdelen Norrmalm i Stockholms kommun

Yttrande till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, mål nr P 1535-17
Svarstid den 15 december
Dnr 120-514/2016

Borgarrådet Räihä

10 PM: Stöd till uppstart av sverigefinskt aktivitets- och kulturcentrum

11 PM: Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Remiss från Stockholms läns landsting
Remisstid den 15 december 2017
Dnr 145-1460/2017

Borgarrådet Burell

12 Revidering av Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

Uppdatering av stadens riktlinjer för fristående förskola och pedagogisk omsorg
Förslag från utbildningsnämnden
Dnr 140-1411/2017

Borgarrådet Luhr

13 PM: Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid 8 januari 2018
Dnr 110-1452/2017

Valärenden

14 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
13 december 2017

15 Ny mandatperiod: val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens pensionärsråd, ordförande, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter och val av ledamöter och suppleanter i stiftelsen Barnens Dag

16 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 6 december 2017

Borgarrådet Wanngård

17 PM: Upphörande av underhåll på sidospår längs Mälarbanan i Sundbyberg (bdl 404) och Spånga (bdl 445) i Sundbybergs och Stockholms stad, Stockholms län samt hemställan om undantag från järnvägsförordningens bestämmelser avseende avveckling av järnväg med anledning av Mälarbanans utbyggnad till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll

Remiss från Trafikverket
Remisstid den 22 december 2017
Dnr 123-1570/2017

18 PM: Tillståndsansökan för ändring av stiftelseändamål

19 PM: Delegationsordning för stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier

20 PM: Instruktion för stadsdirektören

Borgarrådet Lindhagen

21 PM: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 16 oktober 2017, § 34, att anta reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 24645-17
Dnr 150-2129/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 PM: Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 22 december 2017
Dnr 110-1528/2017

§2 Rapport över inkomna ärenden

17 november ­ 23 november 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20171213.pdf (259 kb)

§3 PM: Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden

Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) och Lotta Edholm (L)
Dnr 108-1418/2017

§4 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

Ersätter Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr 321-1360/2014)
Ändrade reglementen för stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 2 oktober 2017
Dnr 171-803/2017

§5 Rapport över inkomna ärenden

24 november ­ 30 november 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20171213.pdf (258 kb)

§6 PM: Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 12 januari 2017
Dnr 110-1577/2017

§7 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1, projektområde Vårbergstoppen, Fokus Skärholmen, till Mårbärsstigen Fastighets AB och Åke Sundvall i Stockholm AB samt Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB

Genomförandebeslut
Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 123-1634/2017

§8 Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden

Förslag från fastighetsnämnden
Dnr 123-1640/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20171213.pdf (258 kb)

§9 PM: Prövning i mark- och miljödomstolen av kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2016, § 20, att anta detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. (Nobel Center på Blasieholmen) i stadsdelen Norrmalm i Stockholms kommun

Yttrande till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, mål nr P 1535-17
Svarstid den 15 december
Dnr 120-514/2016

§10 PM: Stöd till uppstart av sverigefinskt aktivitets- och kulturcentrum

§11 PM: Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Remiss från Stockholms läns landsting
Remisstid den 15 december 2017
Dnr 145-1460/2017

§12 Revidering av Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

Uppdatering av stadens riktlinjer för fristående förskola och pedagogisk omsorg
Förslag från utbildningsnämnden
Dnr 140-1411/2017

§13 PM: Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

Remiss från Miljö- och energidepartementet
Remisstid 8 januari 2018
Dnr 110-1452/2017

§14 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fylnadsval
13 december 2017

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20171213.pdf (199 kb)

§15 Ny mandatperiod: val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens pensionärsråd, ordförande, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter och val av ledamöter och suppleanter i stiftelsen Barnens Dag

§16 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 6 december 2017

§17 PM: Upphörande av underhåll på sidospår längs Mälarbanan i Sundbyberg (bdl 404) och Spånga (bdl 445) i Sundbybergs och Stockholms stad, Stockholms län samt hemställan om undantag från järnvägs-förordningens bestämmelser avseende avveckling av järnväg med anledning av Mälarbanans utbyggnad till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll

Remiss från Trafikverket
Remisstid den 22 december 2017
Dnr 123-1570/2017

§18 PM: Tillståndsansökan för ändring av stiftelseändamål Ljungcrantzka testamentsfonden Elin Hirschs minne

§19 PM: Delegationsordning för stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier

§20 PM: Instruktion för stadsdirektören

§21 PM: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 16 oktober 2017, § 34, att anta reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Yttrande til förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 24645-17
Svarstid den 18 december 2017
Dnr 150-2129/2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20171213.pdf (257 kb)

§22 PM: Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 22 december 2017
Dnr 110-1528/2017

§23 Skrivelse om sexuella trakasserier i stadens verksamheter