Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2020-02-18

Sammanträde 2020-02-18

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/26/2020

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2019-11-29 – 2020-02-07
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-02-11 –
publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2020-02-12
d) Protokoll Stockholms konstråd nr 5/2019 2019-12-05
e) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-02-10
f) Anmälan av delegationsbeslut fattade vid
kulturförvaltningen
g) Tjänsteresor utom Norden 2019, Kulturförvaltningen
h) Beslut om vidaredelegering från förvaltningschefen
avseende beslut vid kulturförvaltningen 2020-01-01
i) Information om Kulan och kulturstöd för unga 2019
j) Kontorsyttrande över remiss av Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet, dnr 1.1/3003/2019
k) Stadsarkivariens beslut enligt delegation

9 Stöd till lokalförvaltande organisation för Tensta Träff 2020

Dnr: 6.1/280/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Årsrapport över Stadsarkivets arbete med skydd och behandling av personuppgifter 2019

12 Nytt dataskyddsombud för kulturnämnden – kulturförvaltningen

13 Nya referenspersoner för bedömning av stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Dnr: 6.1/218/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Fyllnadsval av ledamöter och ersättare till arkivutskottet

15 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

16 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§9 Stöd till lokalförvaltande organisation för Tensta Träff 2020

§11 Årsrapport över Stadsarkivets arbete med skydd och behandling av personuppgifter 2019

§12 Nytt dataskyddsombud för kulturnämnden – kulturförvaltningen

§13 Nya referenspersoner för bedömning av stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

§14 Fyllnadsval av ledamöter och ersättare till arkivutskottet

§15 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

§16 Information och övriga frågor