Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2022-03-29

Sammanträde 2022-03-29

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/27 /2022

a) Handlingar inkomna till kulturnämnden 2022 - 02-11 – 2022 - 03-18
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022 - 03 - 22
c) Protokoll arkivutskottet 2022 - 03 - 23
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2022 - 03-21
e) Protokoll Stockholms konstråd 2022 - 02 - 17
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Delegationsbeslut fattade vid Stadsarkivet (inga beslut att
anmäla)
h) Samråd för projekt E18, Jakobsberg - Hjulsta, kapacitetsförstärkning, Järfälla kommun och Stockholm Stad i Stockholms län. Anmälan av gemensamt tjänsteutlåtande
i) Anmälan av genomfört avrop av IT-konsulter (dnr 2.6/2972/2021)
j) Verksamhetsplan för Kulturskolan 2022
k) Kulturförvaltningens månadsrapport februari
l) Stadsarkivets månadsrapport februari
m) Stadsarkivariens beslut om vidaredelegation från och med 2022-03-09

4 Stadsgemensam visselblåsarfunktion (KS 2021/17903). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.1/111/2022

Remisstid 2022-04-26


Dagordning
Sida 2 (2)Föredragningslista

5 Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler (KS 2021/992). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad (2022/20). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Motion av Lisa Palm (Fi) om att starta ett fritidshjälpmedelbibliotek för en jämlik fritid (KS 2021/1345). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Motion av Malin Ericson och Lisa Palm (båda Fi) om en bilfri innerstad (KS 2021/1125). Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Stadens styrning av verksamhetsprojekt. Revisionsrapport från stadsrevisionen nr 7/2021. Svar på remiss från revisionskontoret

11 Upphandling av en utskrifts - och kopieringslösning för Stockholms stadsbibliotek

Dnr: 2.6/337/2022

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Teknisk upprustning av Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16. Utredningsbeslut

13 Fyllnadsval av ordförande till arkivutskottet

14 Betalnings- och bokningsvillkor för Kulturskolans termins- och kortkurser

15 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsgemensam visselblåsarfunktion (KS 2021/17903). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler (KS 2021/992). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad (2022/20). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Motion av Lisa Palm (Fi) om att starta ett fritidshjälpmedelbibliotek för en jämlik fritid (KS 2021/1345). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Motion av Malin Ericson och Lisa Palm (båda Fi) om en bilfri innerstad (KS 2021/1125). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Stadens styrning av verksamhetsprojekt. Revisionsrapport från stadsrevisionen nr 7/2021. Svar på remiss från revisionskontoret

§11 Upphandling av en utskrifts- och kopieringslösning för Stockholms stadsbibliotek

§12 Teknisk upprustning av Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16. Utredningsbeslut

§13 Fyllnadsval av ordförande till arkivutskottet

§15 Information och övriga frågor