Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2001-12-11

Sammanträde 2001-12-11

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 16/2001 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
11 december 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Barn och ungdomar och den fysiska planeringen. Motion av Börje Vestlund (s), 2001:36 (S)

6 Nedskrivning av vissa fordringar 2001 (A)

7 Plan för intern kontroll 2002 (A)

8 Delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2001 (A)

9 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2001 (A) (utdelas)

12 Köp av mark från landstinget inom kvarteren Södersjukhuset och Sabbatsberg (RI)

13 Förtida tillträde av arrende inom kvarteret Shanghai vid Ropsten (RI)

14 Avtal om köp/tomträttsupplåtelse och exploatering avseende sex fastigheter inom Sickla Kanal i Hammarby Sjöstad (RI)

15 Trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden (RI)

17 Arbete med att ta fram en grönkarta för Stockholm. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

18 Telefonkiosker på offentlig plats (RI)

19 Program för kvarteren Fikonet och Persikan m m på Södermalm. Remiss (RI)

20 Markanvisning för markområde mellan Essingeleden och Ekelundsbron på nordvästra Kungsholmen. Inriktningsbeslut samt planbeställning (RI)

21 Markanvisning av del av fastigheten Södersjukhuset 10, Tvätteritomten, på Södermalm (RI)

22 Studentbostäder m m inom del av fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm. Markanvisning och inriktningsbeslut (RI)

23 Markanvisning för studentbostäder inom detaljplane-områdena Kölnan och Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad (RI)

24 Upprustning av Erik Dahlbergsgatans mittremsa. Genomförandebeslut (RI)

25 Upprustning av Kronobergsparken. Återremiss och genomförandebeslut (RI)

26 Program för ny detaljplan för del av fastigheten Perstorp 1, Farsta sjukhem, i Farsta. Remissvar (RY)

27 Markanvisning för bostäder på del av kv Bränningen vid Tenstaplan (RY)

28 Markanvisning för bostäder invid kv Åkermyntan, Hässelby Villastad, till Wihlborgs Fastigheter AB (RY)

29 Markanvisning av del av Fagersjö bollplan i Fagersjö (RY)

30 Högdalstippen till ett attraktivt grönområde med plats för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp), 2001:53 samt skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd (RY)

31 Ny detaljplan för nybyggnad av hotell vid Stockholms-mässan, kv Mässhallen, i Älvsjö (RY)

32 Överenskommelse om exploatering och köpeavtal för kv Birgitta och Norra Vägen i Bromsten (RY)

33 Trafiksituationen i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

34 Trafikproblem i Spånga centrum. Fråga från Inge-Britt Lundin (fp) (RY)

35 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen (RY)

36 Upprustningsutredning för Skärholmstorget och Bodholmsplan. Remissutskick (RY)

37 Kista Science City - lägesrapport och förslag till genomförande av bebyggelse och utbyggnad av gatunät för området vid Kista Gård och Kista IP (RY)

38 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av 4,98 % av fastigheten Essingeklippan 2 på Stora Essingen (SV)

39 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av 8,49 % av tomträtten till fastigheten Polarforskaren 5 i Hammarbyhöjden (SV) Hemligt

40 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

41 Ramavtal för entreprenörer år 2002. Delegationsbeslut (F)

43 Försäljning av del av fastigheten Neder Söderby 2:7 i Nynäshamns kommun (F)

45 Stadens agerande i samband med ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Skrivelse från Leif Rönngren (s) (F)

46 Förbättrad elsäkerhet i stadens lokaler. Motion av Conny Nilsson (s), 2001:16 (F)

47 Elsäkerhet på dagis och fritids. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:10 (F)

48 Ombyggnad för ny entré till Stockholms Stadsmuseum. Inriktningsbeslut (F)

49 Försäljning av fastigheterna Uven Större 4 och 27, Barnängens Gård 1 och Justitia 27 på Södermalm till Stadsholmen AB (F)

50 Förlängning av avtal gällande elleveranser (F)

51 Utredning om alternativa sträckningar för Norra Länken mellan Norrtull och Roslagstull (St)

52 Hastighetsdämpande åtgärder (St)

53 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 9 och 10/2001 (Pa)

54 Den akuta bristen på studentlägenheter i staden. Skrivelse av Annika Billström (s). Bordlagt 20 november 2001 nr 6 (S)

55 Ett tusen nya lägenheter under 50 kvm i hyresrätt - "Bygg lägenheter för oss unga". Motion av Karin Wanngård (s), 2001:46. Bordlagt 20 november 2001 nr 7 (S)

56 Tidig markreservation av del av Akalla 4:1 i Kista, Hotell Kista City, till Skanska. Bordlagt 20 november 2001 nr 22 (RY)

57 Markanvisningar till Svenska Bostäder. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 20 november 2001 nr 25 (RY)

58 Försök med avancerad styrning av trafiksignaler på Kungsholmen etapp 2. Genomförandebeslut. Bordlagt 20 november 2001 nr 30 (St)

59 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”. Bordlagt 20 november 2001 nr 31 (Pa)

60 Tillgänglighetsprojektets medel för handikappade eller en extraresurs för stadens renoveringsarbete? Skrivelse från Mats Rosén (kd). Bordlagt 6 november 2001 nr 11 och senast 20 november 2001 nr 33 (RI)

61 Anvisning av mark för bostäder vid kv Stoppen i stadsdelen Höglandet. Bordlagt 6 november 2001 nr 26 och senast 20 november 2001 nr 37 (RY)

62 Program för ny detaljplan för fastigheten Japanen 1 m m i Blackeberg samt anvisning av mark för bostäder till AB Borätt. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 25 och senast 20 november 2001 nr 42 (RY)

63 Tilläggsavtal avseende fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48, f d Fordfabriken m m (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Henrik Nyberg (m)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s), tjänstgörande

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.