Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-11-16

Sammanträde 2006-11-16

Datum
Klockan
15.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 11/2006 med marknämnden den 16 november 20 Läs mer...06, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

4 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

6 Marknämndens kompletterande anvisningar för styrning och uppföljning av investeringar (S&E)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning för oktober 2006 (S&E) (utdelas)

8 Hotellsituationen i Stockholm 2006. Lägesrapport (S&E)

9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

10 Markanvisning för bostäder inom tomträtten Gångaren 11 på Kungsholmen till Skanska (I) Kungsholmen

11 Detaljplan för kv Brovakten, område vid kv Glädjen m m, i stadsdelen Stadshagen. Remiss (I) Kungsholmen

12 Markanvisning för kontors- respektive bostadsändamål inom fastigheten Kristinebergs Slott 10 m fl, Hornsbergs bussdepå på Kungsholmen (I) Kungsholmen

13 Nationalstadsparken. Samrådsförslag till översiktsplan-Stockholmsdelen. Remiss (I) Östermalm

14 Överföring av byggnad på fastigheten Vasastaden 2:97 (Lusthuset i Spökparken) i stadsdelen Vasastaden till AB Stadsholmen (I)*Norrmalm

15 Detaljplan för del av fastigheten Hässelby Villastad 11:66 inom stadsdelen Hässelby Villastad omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Återremiss (Y) Hässelby-Vällingby

16 Utredning av alternativa lägen för bergmaterialhantering med betongstation för fastigheten Rostugnen 6 i Ulvsunda (Y+Tk+Sbk) Bromma

17 Ändrad detaljplan för kvarteret Rämen i stadsdelen Årsta samt förlängning av markanvisning. Remiss (Y) Enskede-Årsta

18 Utökad omfattning av friställande av spårområde för bostäder i Älvsjö C. Genomförandebeslut och delbeslut (Y) Älvsjö

19 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder inom fastigheten Klädskåpet 1 m m i stadsdelen Hökarängen med AB Stockholmshem (Y)*Farsta

20 Ökad bostadsbebyggelse i kvarteret Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad (HS) Katarina-Sofia

21 Ny detaljplan för Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad. Remiss (HS) Katarina-Sofia

22 Sammanträdesdagar för marknämnden 2007 m m. Bordlagt 21 september 2006 nr 6 och 19 oktober 2006 nr 20

23 Markanvisning för NCC avseende område för kontor och handel vid Värtaterminalen i Södra Värtahamnen. Bordlagt 21 september 2006 nr 14 och 19 oktober 2006 nr 22 (I) Östermalm

24 Ansökan om bidrag för marksanering vid Junibacken. Remiss. Bordlagt 21 september 2006 nr 16 och 19 oktober 2006 nr 23 (I) Östermalm

25 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss. Bordlagt 21 september 2006 nr 17 och 19 oktober 2006 nr 24 (I+Tk) Maria-Gamla Stan

26 Detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Återremiss. Bordlagt 21 september 2006 nr 18 och 19 oktober 2006 nr 25 (Y) Spånga-Tensta

27 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik. Remiss. Bordlagt 21 september 2006 nr 20 och 19 oktober 2006 nr 26 (Y+Tk) Bromma

28 Markanvisning för bostäder vid Kämpetorps bollplan i stadsdelen Solberga till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 25 och senast 19 oktober 2006 nr 32 (Y) Älvsjö

29 Markanvisning för bostäder vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 26 och senast 19 oktober 2006 nr 33 (Y) Älvsjö

30 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 15 juni 2006 nr 25 och senast 19 oktober 2006 nr 35 (Y) Bromma

31 Områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss. Bordlagt 15 juni 2006 nr 27 och senast 19 oktober 2006 nr 36 (Y) Skärholmen

32 Användning av kinesisk gatsten i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Gabriel Marawgeh (kd) och fråga av Leif Rönngren (s). Bordlagt 15 juni 2006 nr 38 och senast 19 oktober 2006 nr 38 (M&T)

33 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av Mikael Söderlund (m). Bordlagt 23 maj 2006 nr 27 och senast 19 oktober 2006 nr 39 (Y) Enskede-Årsta

34 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt. Bordlagt 27 april 2006 nr 11 och senast 19 oktober 2006 nr 40 (M&V)

Mötesinformation

Justerat:1 december 2006
Mikael Söderlund Leif Rönngren

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Leif Rönngren (s), vice ordförande
Helena Bonnier (m)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Gabriel Marawgeh (kd)
Johanna Nilsson (s), §§ 1-8 och 10-34
Åsa Romson (mp)
Kajsa Stenfelt (v)
Anna Wersäll (m), §§ 1-32 och 34

Ersättare
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande § 9
Gunnar Sandell (s), tjänstgörande
Ewa Schenström (m), tjänstgörande § 33
Ann-Marie Strömberg (-)
Torkel Tigerschiöld (mp)
Jan Tigerström (m), tjänstgörande

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Anita Forsberg, Lars Fränne, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Petra Nieto och Göran Widegren samt borgarrådssekreterarna från roteln Ylva Lageson och Magnus Thulin.

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Leif Rönngren (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 30 november 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Marknämnden godkände anmälan av protokoll från nämndens föregående sammanträde.

§3 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till marknämnden enligt följande:

- Stoppa avverkning av 140 årig alm i Nationalstadsparken av ledamoten Åsa Romson (mp) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp)

- Hur säkrar vi stadens vattennära byggande mot klimathotet av ledamoten Åsa Romson (mp) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp)

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till markkontoret för beredning.

Trafikomläggning i samband med nybyggnation av bostäder vid Hägerstensvägen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Markkontoret hade den 31 oktober 2006 avgivit promemoria med svar på skrivelse av ersättaren Ann-Marie Strömberg (-) om trafikomläggning i samband med nybyggna-tion av bostäder vid Hägerstensvägen.

Beslut

Marknämnden lade svaret till handlingarna utan kommentar.

Ersättaryttrande i denna del

Ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga A.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 7 november 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 16 november 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels medge förtroendevalda som så önskar delta i Stockholms stads årliga konferens ”Storstad i utveckling” om arbetsmarknad och integration den 4-6 december 2006 i Stockholm.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2006-010-00061

Markkontoret hade den 23 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Marknämndens kompletterande anvisningar för ändrade regler för styrning och uppföljning av investeringar

Dnr M2005-100-00679

Markkontoret hade den 18 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden antar föreslagna tillämpningsanvisningar som nämndens kompletterande anvisning till stadens principer för styrning och uppföljning av investeringar.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning för oktober 2006

Dnr M2006-112-00331

En av markkontoret den 10 november 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för oktober 2006 anmäldes.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§8 Hotellsituationen i Stockholm 2005. Lägesrapport

Dnr M2006-511-01802

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 11 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar för egen del godkänna lägesredovisningen utan att därmed ta ställning till de enskilda förslagen till lägen för hotelletableringar.

 2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner lägesredovisningen, ger hotellgruppen fortsatt uppdrag och inom ramen för detta uppdrag återkomma med en ny lägesredovisning för år 2006 under år 2007.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp), Gabriel Marawgeh (kd) och Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp), Gabriel Marawgeh (kd) och Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut

samt att därutöver anföra följande:

Det finns i Stockholm en fungerande marknad för låg- och mellanprishotell som borde kunna utvecklas. Inte minst om den storskaliga upplevelse- och evenemangsverksamheten utvecklas i enlighet med våra ambitioner. Det skulle leda till en ökad efterfrågan i detta marknadssegment. Det finns också mindre attraktiva lägen, lämpliga för exploatering, som inte är attraktiva för andra typer av hotelletableringar, men som kan vara attraktiva för låg- och mellanprishotell.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), enligt bilaga B2.

§9 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2006-551-01590

Markkontoret hade den 31 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§10 Markanvisning för bostäder inom tomträttsfastigheten Gångaren 11 på Kungsholmen till Skanska

Dnr M2006-513-01801

Markkontoret hade den 30 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Gångaren 11 till Skanska och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt bilaga C.

§11 Detaljplan för kv Brovakten, område vid kv Glädjen m m, i stadsdelen Stadshagen. Remiss

Dnr M2006-512-01737

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Brovakten, område vid kv Glädjen m m, i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2005-08954-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Brovakten, område vid kv Glädjen m m, i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2005-08954-54.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg, (-) enligt det av ledamoten Åsa Romson (mp) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt bilaga D2.

§12 Markanvisning för kontors- respektive bostadsändamål inom fastigheten Kristinebergs Slott 10 m fl, Hornsbergs bussdepå på Kungsholmen

Dnr M2006-513-01856

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) mark för kontors- och bostadsändamål inom fastigheterna Kristinebergs Slott 10 m fl till Skanska AB.

 2. Nämnden anvisar tillsammans med SL mark för bostadsändamål inom fastigheten Kristinebergs Slott 10 till AB Borätt / Seniorgården AB och Ikano Bostaden AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att tillsammans med SL träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) mark för kontors- och bostadsändamål inom fastigheterna Kristinebergs Slott 10 m fl till Skanska AB.

 2. Nämnden anvisar tillsammans med SL mark för bostadsändamål inom fastigheten Kristinebergs Slott 10 till AB Borätt / Seniorgården AB och Ikano Bostaden AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att tillsammans med SL träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Reservation

Vice ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s) och Karin Hanqvist (s) samt tjänstgörande ersättaren Gunnar Sandell (s), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), enligt det av vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) framställda yrkandet.

§13 Nationalstadsparken - Samrådsförslag till översiktsplan Stockholmsdelen. Remiss

Dnr M2006-512-01349

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 30 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Reservationer

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ersättaryttrande

Ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga F3.

§14 Överföring av byggnad på fastigheten Vasastaden 2:97 (Lusthuset i Spökparken) i stadsdelen Vasastaden till AB Stadsholmen

Dnr M2006-500-01809

Markkontoret hade den 20 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner överföringen av byggnad på fastigheten Vasastaden 2:97 (Lusthuset i Spökparken) i stadsdelen Vasastaden till AB Stadsholmen.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Detaljplan för del av fastigheten Hässelby Villastad 11:66 inom stadsdelen Hässelby Villastad omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Återremiss

Dnr M2005-512-01246

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 25 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hässelby Villastad 11:66 inom stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2003-03239- 54.

Beslut

Marknämnden beslöt på förslag av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Gabriel Marawgeh (kd), Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) att överlämna tjänsteutlåtandet till stadsbyggnadsnämnden tillsammans med nämndens beslut

att avstyrka den föreslagna lokaliseringen av basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad samt att därutöver anföra följande:

Masten och basstationen innebär en olägenhet för omkringboende och även den föreslagna placeringen kommer att innebära tekniska komplikationer. Alternativa placeringar innebär också tekniska utmaningar men mindre störningar och därmed mindre oro för närboende.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga G1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga G2.

Ersättaryttrande

Ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga G3.

§16 Utredning av alternativa lägen för bergmaterialhantering med betongstation för fastigheten Rostugnen 6 i Ulvsunda

Dnr M2005-514-00254

Markkontoret m fl hade den 19 oktober 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Per Wallberg den 1 november 2006, Odd Steijer den 4 november 2006, Johan Tisell den 5 november 2006, Cecilia Obermüller den 5 november 2006, Johan Tisell den 5 november 2006, Kim Björklund den 6 november 2006, Eva Franzén den 6 november 2006, Helena Bjurling den 6 november 2006, Christina Falk den 6 november 2006, Jan Warnroth den 5 november 2006, Kerstin Alfheim den 7 november 2006, Brf Rostugnen, Tackjärnet och Udden den 31 oktober 2006, Bostadsrättsföreningen Järnheden inkommen den 9 november 2006, Theres Hagberg den 7 november 2006, Ola Gränshagen den 9 november 2006, Henri Seppänen den 8 november 2006 och familjen Elisabet Carlsson inkom den 10 november 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden – enligt följande:

Marknämnden godkänner utredningen.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp), Gabriel Marawgeh (kd) och Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), yrkade att nämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade nämnden beslutar att återremittera ärendet enligt förslag som redovisas i bilaga S.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet.

Reservation

Vice ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Gunnar Sandell (s) enligt det av vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden beslöt därefter att bifalla det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp), Gabriel Marawgeh (kd) och Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), gemensamt framställda återremissyrkandet, d v s att bordlägga ärendet

§17 Detaljplan för kvarteret Rämen i stadsdelen Årsta samt förlängning av markanvisning. Remiss

Dnr M2006-512-01732

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1 och del av kv Rämen i stadsdelen Årsta, S-Dp 2006-00814-54.

 2. Nämnden förlänger markanvisningen till Praktiserande Arkitekter i Samverkan – PAR Fastighets AB till att gälla ytterligare ett år från nämndens beslut.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga H.

§18 Utökad omfattning av friställande av spårområde för bostäder i Älvsjö C. Genomförandebeslut och delbeslut

Dnr M2005-511-00629

Markkontoret hade den 16 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen och ger kontoret i uppdrag att teckna tillägg till genomförandeavtal med Banverket.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för bostäder inom fastigheten Klädskåpet 1 m m i stadsdelen Hökarängen med AB Stockholmshem

Dnr M2005-511-00629

Markkontoret hade den 16 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom fastigheten Gubbängen 1:1 vid Klädskåpet 1 med AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal samt att genomföra markförsäljningen.

 2. Nämnden beslutar att justera beslutet omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Ökad bostadsbebyggelse i kvarteret Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad

Dnr M2006-511-01919

Markkontoret hade den 30 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner inriktningen mot ökad bostadsbebyggelse i kv Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad.

 2. Nämnden godkänner köpeavtal med Pionen AB respektive Primula Byggnads AB rörande köp och försäljning av mark inom fastigheten Mältaren 2 i Södra Hammarbyhamnen.

 3. Nämnden godkänner utökning av tidigare markanvisning till Primula Byggnads AB med ytterligare ca 60 hyreslägenheter.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Detaljplan för Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad. Remiss

Dnr M2006-512-01730

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 20 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad, S-Dp 2004-20921-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad, S-Dp 2004-20921-54.

Reservation

Vice ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s) och Karin Hanqvist (s) samt tjänstgörande ersättaren Gunnar Sandell (s) enligt det av vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt bilaga I2.

§22 Sammanträdesdagar för marknämnden 2007 m m

Dnr M2005-010-00778

Bordlagt 21 september 2006 nr 6 och 19 oktober 2006 nr 20

Markkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar m m för nämnden under 2007.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Markanvisning för NCC avseende område för kontor och handel vid Värtaterminalen i Södra Värtahamnen

Dnr M2005-511-00938

Bordlagt 21 september 2006 nr 14 och 19 oktober 2006 nr 22

Markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål invid blivande Värtaterminalen till NCC Property Development samt uppdrar åt kontoret att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål invid blivande Värtaterminalen till NCC Property Development samt uppdrar åt kontoret att träffa markanvisningsavtal.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§24 Ansökan om bidrag för marksanering vid Junibacken. Remiss

Dnr M2006-510-01224

Bordlagt 21 september 2006 nr 16 och 19 oktober 2006 nr 23

Markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m), vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Reservation

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Beslut

Marknämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet och att uppdra åt kontoret att, i samråd med Stockholm Parkering AB, undersöka möjligheten att genom samordning med anläggandet av ett parkeringsdäck delfinansiera marksanerings-kostnaderna.

§25 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss

Dnr M2006-512-01416

Bordlagt 21 september 2006 nr 17 och 19 oktober 2006 nr 24

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheterna Långholmen Långholmen 1:13 och 1:14, Skutskepparvägen m m i stadsdelen Långholmen, S- Dp 2004-04556-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheterna Långholmen Långholmen 1:13 och 1:14, Skutskepparvägen m m i stadsdelen Långholmen, S- Dp 2004-04556-54.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ersättaryttrande

Ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga L2.

§26 Detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Återremiss

Dnr M2005-512-01239

Bordlagt 21 september 2006 nr 18 och 19 oktober 2006 nr 25

Markkontoret hade den 24 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Arbetsgruppen mot 3G masten i Solhem/Nälsta (Dalaskogen) av den 9 september 2006 och Peter Salzer av den 19 september 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem, S-Dp 2003-00303-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik. Remiss

Dnr M2006-512-01264

Bordlagt 21 september 2006 nr 20 och 19 oktober 2006 nr 26

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Carl-Otto Beckvid av den 17 september 2006, Catarina Ihre av den 17 september 2006, Västerleds Trädgårdsstadsförening av den 17 september 2006, Föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken av den 18 september 2006, Annika Jensfelt av den 19 september 2006 samt föreningen Bygg i hela Bromma inkommen den 3 oktober 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planförslag för ändrad detaljplan inom fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik, S- Dp 2004-07261-54 samt godkänner redovisningen av trafikutredningar avseende Gustavslundsvägen och Runda vägen.

 2. Nämnden ger markkontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder avseende fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 enligt vad som anges i kontorens utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Markanvisning för bostäder vid Kämpetorps bollplan i stadsdelen Solberga till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00042

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 25 och senast 19 oktober 2006 nr 32

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid Kämpetorps bollplan inom stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet av ledamoten Åsa Romson (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid Kämpetorps bollplan inom stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Ledamoten Åsa Romson (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§29 Markanvisning för bostäder vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01172

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 26 och senast 19 oktober 2006 nr 33

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid Långbro bollplan inom stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet av ledamoten Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), enligt det av ledamoten Åsa Romson (mp) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid Långbro bollplan inom stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Ledamoten Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§30 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00913

Bordlagt 15 juni 2006 nr 25 och senast 19 oktober 2006 nr 35

Markkontoret hade den 9 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Västerleds Trädgårdsstads-förening av den 13 oktober 2006, Christian Reimers av den 15 oktober 2006, Hans Sjöberg av den 17 oktober 2006, Brf Grävlingehus av den 17 oktober 2006, Birgitta och Gunnar Östman av den 18 oktober 2006, Kent Nilsson av den 4 november 2006 och Per Larsson av den 15 november 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 till NCC Construction AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss

Dnr M2006-512-00758

Bordlagt 15 juni 2006 nr 27 och senast 19 oktober 2006 nr 36

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 16 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg, Dnr 2002-12665-53.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg, Dnr 2002-12665-53.

Reservationer

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), enligt det av ledamoten Kajsa Stenfelt (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§32 Nej till kinesisk gatsten i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Gabriel Marawgeh (kd) och fråga av vice ordföranden Leif Rönngren (s) i ärendet

Dnr M2006-600-01109

Bordlagt 15 juni 2006 nr 38 och senast 19 oktober 2006 nr 38

Markkontoret hade den 24 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets förslag till hantering av inköp av stenmaterial enligt utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gabriel Marawgeh (kd) enligt bilaga P.

§33 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av ordföranden Mikael Söderlund (m)

Dnr M2006-511-00295

Bordlagt 23 maj 2006 nr 27 och senast 19 oktober 2006 nr 39

Markkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen i utlåtandet som svar på skrivelsen En ny stadsdel i Årsta av ordföranden Mikael Söderlund (m).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att tillstyrka skrivelsen och att därutöver anföra följande:

Årstafältet är en spännande del av Stockholm och ett intressant område att utveckla. För att bevara och utveckla landskapsparken finns det ett stort syfte med att utveckla området vid och runt fältet. Det ligger också ett incitament ur integrationsskäl att med bebyggelse binda samman närliggande stadsdelar med olika demografisk struktur såsom Årsta och Östberga. För att området ska nå den potential det har efter Södra Länkens byggande är det viktigt att staden aktivt arbetar med förutsättningar för att bygga en levande stadsdel runt och i anslutning till fältet.

Reservation

Vice ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Gunnar Sandell (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Anna Wersäll (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§34 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt

Dnr M2006-554-00759

Bordlagt 27 april 2006 nr 11 och senast 19 oktober 2006 nr 40

Markkontoret hade den 7 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att försäljningspriset vid friköp av tomträttsmark för fritidshus skall motsvara stadens aktuella avkastningsvärde, d v s nuvärdet av de framtida tomträttsavgälderna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att ge kontoret i uppdrag att aktivt informera ägare av fritids-fastigheter om möjligheten att förvärva sina tomträtter och att därutöver anföra följande:

För att alla som har möjlighet ska kunna förvärva sin fritidsfastighet med tillhörande tomträtt är det av stor vikt att berörda parter delges den information som finns tillgänglig.

Reservationer

Vice ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s) och Karin Hanqvist (s) samt tjänstgörande ersättaren Gunnar Sandell (s) enligt kontorets förslag. (v).

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp), med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-), enligt det av ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och gemensamt framställda yrkandet.