Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2007-03-22

Sammanträde 2007-03-22

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

3 Anmälningar av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

4 Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH) inbjuder till årsmöteskonferens i Stockholm den 17-18 april 2007

Dnr 2007-001292-105
(Utsändes led. o ers.)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Miljöövervakningsärenden

5 Utseende av representanter till Svealands Kustvattenvårdsförbunds stämmor för perioden 2007-2010

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-001256-204
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Kommissionens grönbok om en havspolitik för EU

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-000447-217
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Skrivelse från Stockholms Hamn AB – Hemställan om tillägg till § 18 i ordningsföreskrifterna (reformering av rådande badförbud inom hamnområdet)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-000596-217
(Utsändes)
Omedelbar justring

8 Tungmetaller i däck och bromsbelägg samt deposition av tungmetaller

Hälsoskyddsärenden

9 Förslag att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp

10 Barns tillgång till lekområden

Anmälan av rapport
Dnr 2007-001436-206
(Utsändes)

Livsmedels- och djurskyddsärenden

11 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll

Remiss från Djurskyddsmyndigheten
Dnr 2007-000578-210
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

12 Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads anläggningar vid Värtaverket och Energihamnen i Stockholm

Dnr 2005-007104-300
(Myndighetsutövningsärende*, tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Miljöförvaltningens deltagande på National AFV conference, Anaheim, USA, 1-4 april 2007

14 Uppföljning av duvhök, gräsmarkernas artrikedom och ekinsekter

15 Sex översiktliga markundersökningar av historiskt förorenade områden

Anmälan av en lägesredovisning
Dnr 2006-000719-111
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Stockholms stads åtgärder mot buller från det kommunala vägnätet

Redovisning av resultat från 1970 – 2006
Dnr 2007-001212-211
(Utsändes)

17 Tystare parker och friluftsområden – om metoder att dämpa vägtrafikbuller vid källan

Redovisning av rapport
Dnr 2005-004289-249
(Utsändes)

18 Trafikbuller och planering III – Ljudkvalitetspoäng

Anmälan av rapport
Dnr 2006-007295-211
(Utsändes)

19 Skärgårdsmiljö 2004-2006 – Ett projekt inom Interreg IIIA om båtlivets miljöpåverkan

20 Vad gör vi åt tillsynen av partikelhalterna i luften? Skrivelse av Åsa Romson (mp)

Dnr 2007-000738-213
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad

22 Uppföljning av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser 2000-2005

23 Slutrapporter från fyra tillsynskampanjer om verkstäder i Västberga och Lunda industriområden, kemikalieindustrins egenkontroll samt blysänken

24 Erfarenhetsutbyte med USA kring miljöfordon och förnybara drivmedel

Dnr 2007-001438-105
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Förvaltningschefens information

- Utfall av prövning i domstolar m.m.
- Månadsrapport om ekonomi
Mötesinformation

Justerat:
Ulla Hamilton Åsa Romson

Närvarande:

Ordförande Ulla Hamilton (m)

Vice ordförande Åsa Romson (mp)

Ledamöter:
Lennart Jansson (m)
Lena Bring (m)
Torbjörn Erbe (m)
Daniel Valiollahi (m)
Per Ola Bosson (m)
Ulla Jöhnk (s) tjg ej § 13
Godfrey Etyang (s)

Ersättare:
Ulf Linder (m) tjg
Nils Ingelström (m)
Aysin Hartzell (m)
Björn Gülich (m)
Sten Collander (m)
Gerd Sjöberg-Granlund (s) tjg
Hassan Said Mahamed (s) tjg
Carina Paulsson (s) tjg § 13
Fredrik Canerstam (s)
Tina Kratz (v) tjg
Charles Berkow (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Karin Karlsbro (fp), Carin Jämtin (s), Malte Sigemalm (s) och Stellan Hamrin (v) samt ersättarna Gustav Åkerblom (fp) och Anders Broberg (kd).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderlund.

Dessutom var borgarrådssekreterare Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Närvarorätt för utomstående

Peter Johansson, Stockholm Radio, begärde närvarorätt vid dagens sammanträde.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt utan omröstning avslå önskemålet.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp).

”Jag anser att nämnden borde ha mer öppna möten.”

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 29 mars 2007.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 13 februari 2007 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 40

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 41

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 42

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 43

Beslut i personalärenden, bilaga 44

Beslut om yttrande över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, bilaga 45

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 46

Beslut om tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna till viss djurhållning inom område med detaljplan, bilaga 47

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 48

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 49

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 50

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 51

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., djurskyddslagen, bilaga 52

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 53

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 54

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 55

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp).

”Detaljplanen för Södermalmsskolans skolgård menar jag, tillskillnad från stadsbyggnadskontoret i sin bedömning, har en betydande miljöpåverkan både i och med att den innebär ett kraftigt tillskott av parkeringsplatser vilket leder till ökat bilinnehav och mer trafik, och i och med att mer trafik koncentreras kring gator där många barn vistas. Planen kommer högst sannolikt bidra till överskridandet av miljökvalitetsnormer på Hornsgatan.

Remissen till Miljö- och hälsoskyddsnämnden borde av dessa anledningar behandlas i nämnden och inte på delegation. Nämndens svar borde vara att motsvarande antal parkeringsplatser på gatorna i närområdet borde tas bort och ytorna frigöras för bättre utrymmen för barns lek samt att garagets in- och utfarter anpassas till barnens livsmiljöer.”

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 56

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 57

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 58.

§5 Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH) inbjuder till årsmöteskonferens i Stockholm den 17-18 april 2007

Dnr 2007-001292-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 20 februari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att delta med högst sex förtroendevalda i FAH:s årsmöteskonferens. Anmälan lämnas till förvaltningen, Ingegerd Ström, före onsdagen den 28 mars 2007.

§6 Utseende av representanter till Svealands Kustvattenvårdsförbunds stämmor för perioden 2007-2010

Dnr 2007-001256-204

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 6 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att utse ledamoten Torbjörn Erbe (m) och den som anmäls till roteln såsom ordinarie respektive ersättande representanter för staden i Svealands Kustvattenvårdsförbunds stämmor under åren 2007 – 2010.

§7 Kommissionens grönbok om en havspolitik för EU

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-000447-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 6 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Skrivelse från Stockholms Hamn AB – Hemställan om tillägg till § 18 i ordningsföreskrifterna (reformering av rådande badförbud inom hamnområdet)

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-000596-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 6 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9 Tungmetaller i däck och bromsbelägg samt deposition av tungmetaller

Anmälan av tre rapporter

Dnr 2005-001630-206

Direktören anmälde förvaltningens rapporter i tjänsteutlåtande den 20 februari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna anmälan av rapporten Halter och deposition av tungmetaller i Stockholm 2003/2004

 2. godkänna anmälan av rapporten Metallemission från trafiken i Stockholm – Bromsbelägg

 3. godkänna anmälan av rapporten Metallemission från trafiken i Stockholm – Däck

 4. överlämna rapporterna till branschorganisationer, tillverkare och inköpare av däck och bromsbelägg för att de med hänvisning till dessa undersökningar verkar för att halterna av kadmium och bly minimeras.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp), ledamöterna Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Tina Kratz (v).

”Det är av stort värde att källorna för tungmetaller i en storstad som Stockholm följs upp. Ett långsiktigt arbete för att upprätthålla aktuella kunskaper kring denna miljöpåverkan är ovärderlig för god miljöövervakning och utgör i vår mening kärnverksamhet för miljöförvaltningen. Utan framåtsyftande projektmedel som miljömiljard och med nerskärningar av anslag för icke lagreglerad verksamhet som föreslagits från den borgerliga alliansen är det uppenbart att denna kunskap i framtiden försvinner.”

§10 Förslag att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2005-005336-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 1 mars 2007.

Direktören upplyste att Stockholm Vatten AB i en skrivelse yttrat sig avstyrkande i ärendet.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. föreslå kommunfullmäktige att Lambarö, Hässelby, ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp

 2. tillstyrka förslaget från Lambarö fastighetsägarförening på det sätt som framgår av tjänsteutlåtandet.

§11 Barns tillgång till lekområden

Anmälan av rapport

Dnr 2007-001436-206

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 5 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna rapporten

 2. överlämna rapporten för kännedom till stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, idrottsnämnden, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp), ledamöterna Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Tina Kratz (v).

”Undersökningen ger ett bra underlag för att bättre förstå och planera för barns tillgång till lekområden. Eftersom stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden har ansvaret för barnens dagliga vistelse i förskola och skola är det påkallat att dessa nämnder får ta del av rapporten. De vidare analyser som föreslås i rapporten bör genomföras i samverkan med de olika ansvariga nämnderna.”

§12 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll

Remiss från Djurskyddsmyndigheten

Dnr 2007-000578-210

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 28 februari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. avstyrka förslaget som behöver omarbetas på grund av för stor detaljrikedom och onödiga krav;

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för avstyrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads anläggningar vid Värtaverket och Energihamnen i Stockholm

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2005-007104-300

Skr

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Lokaliseringen är central i detta ärende. Det är därför viktigt att nämnden tydligt tar ställning i denna fråga. Åtta olika lokaliseringar har studerats för ett nytt kraftvärmeverk både inom Stockholms stad och regionen. Studierna har utgått från premisserna att en ökande andel av befintliga och tillkommande byggnader i centrala och södra Stockholm ska kunna försörjas med fjärrvärme, fjärrvärmen ska produceras på ett hållbart sätt, samtidig produktion av el och värme ska kunna ske samt att tillgång till hamn och tågläge för införsel av bränsle till anläggningen ska finnas. Endast tre av lokaliseringsalternativen har mött dessa kriterier: Igelsta, Nynäshamn och Värtaverket. Av dessa tre är det emellertid endast Värtaverket som inte skulle innebära höga nyinvesteringskostnader samt höga kostnader på grund av det stora avståendet från värmebehovet. Den senare faktorn har bedömts som så avgörande att Fortum Värme helt avskrivit dessa två alternativ. Distributionskapaciteten från Värtaverket är den miljömässigt mest effektiva och den pågående sammankopplingen av centrala och södra fjärrvärmenätet medför att behoven i stora delar av staden och regionen kan tillgodoses. Fortum Värme redovisar att koldioxidutsläppen från verksamheten reduceras med 20 procent jämfört med idag medan utsläppen av partiklar beräknas bidra med 0,2 promille av de totala halterna av dygnsmedelvärdet vid Norra länken och Värtans trafikplats, ett mycket litet bidrag i förhållandet till vad som genereras av trafiken i området. Lastbilstransporterna i området kommer att minska i och med att transporterna av oljor från energihamnen till andra anläggningar i nätet minskar. Enligt den externbullerutredning som gjorts är det möjligt att se till att den nya förbränningsanläggningen inte ger ökad bulleremission till omgivningen.

Värtaverket är med dess närhet till hamn och järnväg en bra lösning. Befintlig ledningsstruktur kan användas vid distribution. Att välja lokaliseringen utifrån en maximering av energinyttan och en minimering av transportarbetet är viktigt från ett övergripande perspektiv om hushållande av resurser. Vi anser sammantaget att vid en avvägning väger fördelarna med lokaliseringsalternativet Värtaverket tyngst.”

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 30 januari 2007.

Direktören anmälde att en skrivelse från Margareta Hansson inkommit i ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Lokaliseringen är central i detta ärende. Det är därför viktigt att nämnden tydligt tar ställning i denna fråga. Åtta olika lokaliseringar har studerats för ett nytt kraftvärmeverk både inom Stockholms stad och regionen. Studierna har utgått från premisserna att en ökande andel av befintliga och tillkommande byggnader i centrala och södra Stockholm ska kunna försörjas med fjärrvärme, fjärrvärmen ska produceras på ett hållbart sätt, samtidig produktion av el och värme ska kunna ske samt att tillgång till hamn och tågläge för införsel av bränsle till anläggningen ska finnas. Endast tre av lokaliseringsalternativen har mött dessa kriterier: Igelsta, Nynäshamn och Värtaverket. Av dessa tre är det emellertid endast Värtaverket som inte skulle innebära höga nyinvesteringskostnader samt höga kostnader på grund av det stora avståendet från värmebehovet. Den senare faktorn har bedömts som så avgörande att Fortum Värme helt avskrivit dessa två alternativ. Distributionskapaciteten från Värtaverket är den miljömässigt mest effektiva och den pågående sammankopplingen av centrala och södra fjärrvärmenätet medför att behoven i stora delar av staden och regionen kan tillgodoses. Fortum Värme redovisar att koldioxidutsläppen från verksamheten reduceras med 20 procent jämfört med idag medan utsläppen av partiklar beräknas bidra med 0,2 promille av de totala halterna av dygnsmedelvärdet vid Norra länken och Värtans trafikplats, ett mycket litet bidrag i förhållandet till vad som genereras av trafiken i området. Lastbilstransporterna i området kommer att minska i och med att transporterna av oljor från energihamnen till andra anläggningar i nätet minskar. Enligt den externbullerutredning som gjorts är det möjligt att se till att den nya förbränningsanläggningen inte ger ökad bulleremission till omgivningen.

Värtaverket är med dess närhet till hamn och järnväg en bra lösning. Befintlig ledningsstruktur kan användas vid distribution. Att välja lokaliseringen utifrån en maximering av energinyttan och en minimering av transportarbetet är viktigt från ett övergripande perspektiv om hushållande av resurser. Vi anser sammantaget att vid en avvägning väger fördelarna med lokaliseringsalternativet Värtaverket tyngst.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna miljöförvaltningens förslag

 2. att begära att tillståndet tidsbegränsas och omprövas om 5 år i syfte att se över villkoren för de fossileldade pannorna

 3. att begära att tillståndet även i fortsättningen reglerar så att de koleldade pannorna körs ’sist’ i turodning

 4. att utsläppet för kadium till vatten sätts lika lågt som tillgänglig teknik i Högdalen klarar

 5. därutöver anföra följande.

”Det är positivt att Fortum äntligen planerar att utöka produktionen av bioeldad kraftvärme för Stockholm. Fjärrvärmenätet utökas och mer kapacitet behövs. Det är viktigt att detta sker på ett resurseffektivt sätt där kol och andra fossila bränslen minskar. Värtaverkat är idag Stockholms enskilt största utsläppskälla av växthusgaser. Fortum måste gå vidare och planera för en total utfasning för de fossila bränslena i sina värmeanläggningar. Huvuddelen av fjärrvärmen i Sverige har redan gått över till fossilfritt. Vi anser att man inom fem år behöver utvärdera om det över huvud taget är försvarbart med fossila bränslen för kraftvärmen i Stockholm.

Vi beklagar att staden inte längre äger hela beslutanderätten över denna strategiska produktion i Stockholm. Om de borgerliga partierna inte av ideologiska skäl sålt ut värmerörelsen skulle det vara betydligt lättare för staden att planera långsiktigt för både miljövänlig och mer prisvärd fjärrvärme.

Att som Forum föreslår räkna ihop de olika pannorna vid Värtan och ge ett utsläppstillstånd för NOx och svavel för totalen kan vara en fungerande metod, men det krävs i så fall att det är gränsvärden och inte riktvärden som utgör ’taket’, samt att turordningskravet fortfarande finns kvar så att inte de mer förorenande pannorna under perioder med låg effekt, av rent företagsekonomiska skäl, körs istället för de modernare.

Fortum har föreslagit att utsläpp till vatten av kadmium sätts till 3 ug/l vilket är märkbart högre om man jämför med Högdalenverkets provisoriska villkor som enligt uppgift satts till 0,1 ug/l.”

Ledamoten Godfrey Etyang (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Den berörda verksamheten är en naturlig del av en stads infrastruktur och det är beklagligt att möjligheten för staden att påverka en sådan infrastruktur och dess utveckling inte är större än idag. Målsättningen måste vara ett system med så stor effektivitet som möjligt med så liten omvärldspåverkan som möjligt. Det skulle vara bäst för miljön, men också bäst för de kunder som är beroende av den dagliga energi- och värmeproduktionen, om övergripande målsättningar som hållbarhet och lågt pris fick styra utvecklingen. De redskap som idag ändå finns ska dock givetvis användas. Det här är ett sådant tillfälle.

Det är positivt att Fortum nu planerar för att produktionen av kraftvärme för Stockholm ska kunna göras mindre beroende av fossila bränslen. Fjärrvärmenätet utökas och mer kapacitet behövs. Då är det viktigt att tillkommande kapacitet skapas med moderna och framåtsyftande tekniker.

På sikt är den självklara målsättningen att Fortum går vidare, utvecklar sin teknik än mer, och att Stockholm kan bli oberoende av fossila bränslen i den här delen av sin el- och värmeproduktion.

Vi anser att pannorna ska användas på ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Det faller sig naturligt att de modernare, större och bättre pannorna då i första hand ska användas.

Det är av största vikt att rikt- eller gränsvärden sätts på en nivå som resulterar i en sådan användning.

Utsläpp av kadmium till vatten bör minimeras. Den totala volymen beror givetvis på många faktorer, exempelvis verksamhetens storlek, omfattning och de lokala villkoren. Det är därför viktigt att denna fråga följs upp och att man noggrant utvärderar de provisoriska villkoren, följer verksamheten och på så vis söker minimera utsläppen framgent.

Fortum har i ansökan åtagit sig att utreda och om möjligt utprova olika åtgärder för att reducera utsläppen av lustgas utan att kväveoxidutsläppen ökar. Vi anser dock att Fortum under prövotiden även ska utreda om lustgasutsläppen kan reduceras även när det innebär ökade kväveoxidutsläpp, samt söka vikta miljöpåverkan mellan dessa utsläpp. Kväveoxidreduktion är viktigt, men om det innebär ökade lustgasutsläpp så måste dessa utsläpp vägas mot varandra och en helhetsbedömning av miljöpåverkan göras.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Carina Paulsson (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Ledamoten Ulla Jöhnk (s) deltog inte i beslutet.

§14 Miljöförvaltningens deltagande på National AFV conference, Anaheim, USA den 1-4 april 2007

Dnr 2004-006341-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 21 februari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. att godkänna att miljöförvaltningen deltar och presenterar sitt arbete på miljöbilskonferensen i Kalifornien den 1 – 4 april 2007.

§15 Uppföljning av duvhök, gräsmarkernas artrikedom och ekinsekter

Anmälan av tre rapporter

Dnr 2007-000681-216

Direktören anmälde förvaltningens rapporter i tjänsteutlåtande den 5 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna de tre rapporterna

 2. för kännedom överlämna rapporterna till berörda stadsdelsförvaltningar, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

§16 Sex översiktliga markundersökningar av historiskt förorenade områden

Anmälan av en lägesredovisning

Dnr 2006-000719-111

Direktören anmälde förvaltningens lägesredovisning i tjänsteutlåtande den 7 mars 2007.


Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna redovisningen

 2. överlämna redovisningen för kännedom till berörda markägare, stadsdelsförvaltningar samt länsstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Grandlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Tina Kratz (v).

”Det viktigt att både närmare fastsälla spridningsrisker och saneringsbehov av de fem platser som utpekas i redovisningen, samt att undersöka fler platser där förorening misstänks. Detta är gamla miljöskulder som någon gång måste betalas och en liknande satsning som miljömiljarden behövs även framgent om medel inte ska behövas från ordinarie budget.”

§17 Stockholms stads åtgärder mot buller från det kommunala vägnätet

Redovisning av resultat från 1970 – 2006

Dnr 2007-001212-211

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 5 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna redovisningen.

§18 Tystare parker och friluftsområden – om metoder att dämpa vägtrafikbuller vid källan

Redovisning av rapport

Dnr 2005-004289-249

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Dessa rapporter har inte varit föremål för politisk behandling utan är enbart en avrapportering till nämnden. Vi tar inte ställning till de förslag som rapporterna innehåller.”

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 5 mars 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Dessa rapporter har inte varit föremål för politisk behandling utan är enbart en avrapportering till nämnden. Vi tar inte ställning till de förslag som rapporterna innehåller.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Ulla Jöhnk (s) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna miljöförvaltningens förslag

 2. att tillskriva trafiknämnden och föreslå att ett pilotprojekt genomförs till exempel i Skanstullsområdet samt att trafiknämnden beaktar rapportens övriga rekommendationer

 3. därutöver anföra följande.

”Trafikbuller är ett stort problem i stadens utemiljöer och denna metodstudie är välkommen. Det är viktigt att trafiknämnden som är ansvarig för vägnätet och trafiken får kunskap och medverkar i arbetet med att minska trafikbullret eftersom det till stor del måste koncentrera sig på källorna. Att genomföra ett pilotprojekt i Skanstullsområdet har potential att ge goda resultat och bör därför genomföras. Förvaltningen bör beakta övriga rekommendationer i rapporten, bl a i arbetet med upphandling.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) samt ledamöterna Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§19 Trafikbuller och planering III – Ljudkvalitetspoäng

Anmälan av rapport

Dnr 2006-007295-211

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 5 februari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna anmälan av rapporten Trafikbuller och planering III – Ljudkvalitetspoäng

 2. överlämna rapporten till stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Boverket, Naturvårdsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

§20 Skärgårdsmiljö 2004-2006 – Ett projekt inom Interreg IIIA om båtlivets miljöpåverkan

Dnr 2004-006964-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 21 februari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna redovisningen.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Grandlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Tina Kratz (v).

”Skärgårdsmiljö 2004-2006 har varit ett viktigt projekt för att få till stånd samverkan kring båtlivets miljöpåverkan. Små resurser från miljöförvaltningen har gett stora avtryck genom samverkan med andra aktörer. Utan framåtsyftande projektmedel som miljömiljard och med nerskärningar av anslag för icke lagreglerad verksamhet som föreslagits från den borgerliga alliansen riskerar liknade projekt att sluta genomföras.”

§21 Vad gör vi åt tillsynen av partikelhalterna i luften?

Skrivelse av Åsa Romson (mp)

Dnr 2007-000738-213

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 7 mars 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad

Dnr 2006-008178-211

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

1. föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad enligt bilaga 1 i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens gemensamt med trafikkontorets förslag i tjänsteutlåtande den 2 mars 2007.

Avdelningsdirektören Gustaf Landahl föredrog ärendet.

Yrkanden

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Ulla Jöhnk (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle bordlägga ärendet.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp bordläggningsyrkandet. Efter framställda propositioner om bifall till respektive avslag på bordläggningsyrkandet beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning avslå bordläggningsyrkandet.

Ordföranden tog därefter upp sitt yrkande. Efter framställda propositioner om bifall till respektive avslag på yrkandet beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordförandens yrkande.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt alltså att

1. föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Reservation med röstförklaring

Ledamöterna Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Hassan Said Mahamed (s).

”Vi lämnar detta ärende utan eget ställningstagande. Vi har en uppfattning i sakfrågan, men vill inte göra ett slutgiltigt ställningstagande ännu. Ett moget övervägande är den bästa grunden för ett klokt beslut. Det är också viktigt att förtroendevalda har möjlighet att konsultera medborgare i samhället och människor med särskild sakkunskap eller särskilda erfarenheter innan ett slutgiltigt avgörande. Det kan därför finnas skäl att avstå från att omedelbart gå till beslut, och istället ta ställning vid nästa nämndsammanträde. Därför har det också funnits en praxis i Stockholms kommun där man generellt medgivit bordläggning det första nämndsammanträdet som ett ärende behandlas.

Ärenden ska alltid behandlas skyndsamt när det är nödvändigt, antingen för sakfrågan eller när särskilda omständigheter föreligger, exempelvis när enskilda eller företag påverkas omedelbart negativt av att ett beslut inte kan tas skyndsamt. Det finns då möjlighet att

1) ange det i handlingarna eller i föredragningslistan så att det kommer till nämndledamöternas kännedom att ett omedelbart beslut är önskvärt, utifall förvaltningen gör en sådan bedömning,

2) eller, om någon politiker i nämnden gör motsvarande bedömning, kontakta de andra ledamöterna i nämnden och meddela det.

Vi kan konstatera att avsteg gjorts från praxis i det här fallet. Det är olyckligt om det blir frekvent att majoriteten medges bordläggning när de finner det påkallat, men inte oppositionen. Vi anser att det vore olyckligt för det politiska klimatet och vi tror att det i förlängningen kommer att leda till sämre beslut och få negativa konsekvenser för kommunen och dess medborgare.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kartz (v).

”Precis som med annan miljömärkning är det viktigt att det som kategoriseras som miljöbilar hela tiden anpassas till att gynna den minst miljöpåverkande tekniken. Det är bra att Stockholm planerar att ändra sin definition så att den är mer teknikneutral och att energieffektivitet vägs in så att onödigt stora och bränsleslukande bilar inte ges förmåner även om de går på miljöbra bränsle som etanol. Det är också bra att gå mot en definition som kan komma att gälla i hela Sverige, oavsett om det handlar om gratis kommunala parkering, trängselskatter eller offentlig upphandling.

Det finns dock flera problem med att i dagsläget binda upp definitionen till att börja gälla 1 maj 2008 så som planeras. För det första kommer ett ganska stort antal bilar, snåla bensin- och dieselbilar, då enligt stadens regler vara miljöbilar utan att dessa åtnjuter något undantag från trängselskatterna. Det kan förvirra både bilbranschen och många Stockholmare. För det andra kommer den föreslagna definitionen att gynna en del bilmodeller som släpper ut mer kväveoxider och små partiklar än nödvändigt med tillgänglig teknik, utsläpp som i Stockholmsluften absolut borde motarbetas så länge det finns problem att klara miljökvalitetsnormerna.

Miljöpartiet anser därför att den nya definitionen borde kompletteras med en tuffare utsläppsgräns för kväveoxider, samt att staden verkar för att staten ändrar sin miljöbilsdefinition i samma hänseende. Det är bra att staden fortsatt trycker på regeringen att låta definitionen för upphandlingen också gälla i skattehänseende, tyvärr återstår troligen mycket arbete innan detta kan genomföras och i väntan på detta bör staden överväga om den nya definitionen ska gälla först när den sammanfaller med undantag från trängelskatter i Stockholm.”

§23 Uppföljning av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser 2000-2005

Dnr 2006-002530-213

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Dessa rapporter har inte varit föremål för politisk behandling utan är enbart en avrapportering till nämnden. Vi tar inte ställning till de förslag som rapporterna innehåller.”

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 7 mars 2007.

Yrkanden

Ledamoten Ulla Jöhnk (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle bordlägga ärendet.

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Dessa rapporter har inte varit föremål för politisk behandling utan är enbart en avrapportering till nämnden. Vi tar inte ställning till de förslag som rapporterna innehåller.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna uppföljningen av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser 2000-2005

 2. överlämna uppföljningsrapporten till kommunfullmäktige

 3. översända uppföljningsrapporten till stadens bolag och förvaltningar, åtgärdsägare i programmet samt till ICLEI och andra viktiga samarbetspartners

 4. godkänna anmälan av rapporterna

  - anpassning till ett förändrat klimat

  - effekter på förorenad mark vid ett förändrat klimat

  - effekter på den biologiska mångfalden av ett förändrat klimat.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp bordläggningsyrkandet. Efter framställda propositioner om bifall till respektive avslag på bordläggningsyrkandet beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning avslå bordläggningsyrkandet.

Ordföranden tog därefter upp sitt yrkande varemot ställdes vice ordförandens yrkande.

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt alltså att

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. att därutöver anföra följande

”Dessa rapporter har inte varit föremål för politisk behandling utan är enbart en avrapportering till nämnden. Vi tar inte ställning till de förslag som rapporterna innehåller.”

Reservation med röstförklaring

Ledamöterna Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Hassan Said Mahamed (s).

”Vi lämnar detta ärende utan eget ställningstagande. Vi har en uppfattning i sakfrågan, men vill inte göra ett slutgiltigt ställningstagande ännu. Ett moget övervägande är den bästa grunden för ett klokt beslut. Det är också viktigt att förtroendevalda har möjlighet att konsultera medborgare i samhället och människor med särskild sakkunskap eller särskilda erfarenheter innan ett slutgiltigt avgörande. Det kan därför finnas skäl att avstå från att omedelbart gå till beslut, och istället ta ställning vid nästa nämndsammanträde. Därför har det också funnits en praxis i Stockholms kommun där man generellt medgivit bordläggning det första nämndsammanträdet som ett ärende behandlas.

Ärenden ska alltid behandlas skyndsamt när det är nödvändigt, antingen för sakfrågan eller när särskilda omständigheter föreligger, exempelvis när enskilda eller företag påverkas omedelbart negativt av att ett beslut inte kan tas skyndsamt. Det finns då möjlighet att

 1. ange det i handlingarna eller i föredragningslistan så att det kommer till nämndledamöternas kännedom att ett omedelbart beslut är önskvärt, utifall förvaltningen gör en sådan bedömning,
 2. eller, om någon politiker i nämnden gör motsvarande bedömning, kontakta de andra ledamöterna i nämnden och meddela det.

Vi kan konstatera att avsteg gjorts från praxis i det här fallet. Det är olyckligt om det blir frekvent att majoriteten medges bordläggning när de finner det påkallat, men inte oppositionen. Vi anser att det vore olyckligt för det politiska klimatet och vi tror att det i förlängningen kommer att leda till sämre beslut och få negativa konsekvenser för kommunen och dess medborgare.”

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v).

”Uppföljningen visar att långsiktigt och målinriktat arbete kan ge resultat, även om Stockholm och Sverige har långt kvar till globalt hållbara nivåer så har vi nu lokalt konkret kunskap och arbetsmetoder för att gå vidare. Strategiska arbetsprocesser med miljöförvaltningen som samordnare har visat sig vara effektivt, liksom att samverka med andra aktörer kring finansiering utifrån.

Inför arbete med nytt handlingsprogram är det viktigaste att Stockholm fortsätter ha målet inställt på att bli helt fossilfria i uppvärmning, elanvändning och inomkommunala transporter. Om Sverige ska lyckas minska fossilanvändningen till en nivå som är hållbara för hela mänskligheten så krävs att storstadsregionerna inom sig blir fossilfria eftersom landsbygden har betydligt svårare att ställa om på ett socialt acceptablet och kostnadseffektivt sätt. Miljöpartiet menar att det både är önskvärt och möjligt att Stockholm är fossilfritt år 2030.”

§24 Slutrapporter från fyra tillsynskampanjer om verkstäder i Västberga och Lunda industriområden, kemikalieindustrins egenkontroll samt blysänken

Dnr 2007-001040-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 februari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förvaltningens anmälan av slutrapporterna

 2. överlämna rapporterna till renhållningsnämnden, Stockholm Vatten AB, branschorganisationer och till de verksamhetsutövare som ingått i kampanjerna.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Hassan Said Mahamed (s) och Tina Kratz (v).

”Det här är enligt oss ett exempel på förebyggande arbete som kan medföra stora vinster för miljön och där enkla åtgärder kan ha stor betydelse för en samlad helhet. En modern offentlig förvaltning arbetar dessutom förebyggande och i samspel med omgivningen och omvärlden. Vi är övertygade om att det ger bäst resultat och bidrar till mer varaktiga förändringar än en verksamhet som är inriktad på att vidta mer drastiska åtgärder i efterhand.

Det blir litet utrymme för förebyggande arbete och aktivt samspel med det omgivande samhället när resurserna till följd av den moderata majoritetens beslut drastiskt minskas för miljö- och hälsoskyddsnämnden.”

§25 Erfarenhetsutbyte med USA kring miljöfordon och förnybara drivmedel

Dnr 2007-001438-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 22 februari 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna miljöförvaltningens deltagande i Amerikanska Ambassadens erfarenhetsutbyte ”Volontary Visitors Program” genom en resa till USA under våren 2007 för två av förvaltningens medarbetare.

Särskild uttalande

Ledamöterna Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Hassan Said Mahamed (s).

”Det är glädjande att USA visar intresse för svensk miljöteknik. Sverige har under en lång följd av år fokuserat på utvecklingen av miljöteknik och sett en möjlighet att låta en omsorg om vår gemensamma miljö bli en hävstång för samhällsutvecklingen – inte ett hinder. Det vore glädjande om också kommunen kunde se dessa möjligheter och utveckla och satsa på miljöarbetet, istället för att som nu minska ambitionerna och avveckla det arbete som bedrivits utan att ta tillvara de erfarenheter som gjorts.”

§26 Övrigt

Ordföranden Ulla Hamilton (m) överlämnade en skrivelse till nämnden med uppdrag till förvaltningen att undersöka förutsättningarna att ytterligare reducera koldioxidutsläppen i Stockholms stad.

Beslut

Nämnden beslöt att skrivelsen får gå in för bredning.

Ordföranden Ulla Hamilton tackade förvaltningen för en väl genomförd utbildningskonferens.

§27 Förvaltningschefens information

Utfall av prövning i domstolar m.m.

Direktören anmälde den utdelade promemorian.

Månadsrapport om ekonomi

Direktören anmälde rapporten och redovisade kortfattat läget.

Direktören föranmälde ett Seminarium om luftburna partiklar och hälsoeffekter den 27 april 2007, och uppmanade intresserade att boka tiden. Ärendet kommer upp nästa sammanträde.

Likaså föranmälde direktören ett seminarium den 30 maj 2007om hur ljudmiljön i parker och friluftsområden kan förbättras i Stockholm.