Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2008-06-10

Sammanträde 2008-06-10

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Presentation av de förtroendevalda revisorer som kommer att närvara vid dagens möte

Förvaltningsövergripande ärenden

6 Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden- ändring

Dnr 2007-003114-101
Bordlades 2008-05-22
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Införande av stadsövergripande gemensam

8 Fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma handikappråd - förslag till arbetsformer och ansvarsfördelning

Miljöövervakningsärenden

9 Anmälan av rapport: Stadsdelsinvånarna om "Miljö och Miljövanor i Stockholm 2007"

10 Remiss av miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål

"Miljömålen - nu är det bråttom"
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-003894-217

11 Utsläpp i Saltsjön av renat lakvatten från Sofielunds återvinningsanläggning

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2007-007426-300

Omedelbar justering

Hälsoskyddsärenden

13 Begränsning av konsertverksamhet på Gröna Lund, Lilla Allmänna gränd 15, Junger och Hultgren

Dnr: 2003-000002-350

Bordlades 2008-05-22
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Motion (2008:38) om skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier samt skrivelse (19/3) om fyrverkerier.

16 Överklagat beslut om fast årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken evseende återvinningsstationer

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 2008-001154-383

Utsänds separat

Livsmedels- och djurskyddsärenden

17 Överklagat inspektionsprotokoll - Hästa Gård *

Plan- och miljöärenden

18 Projektförslag för projektet "Klimatneutrala stockholmare"

Dnr 2008-000738-206

Bordlades 2008-05-22
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Förslag till detaljplan för Kampementsgatan m m (fd Kampementsbacken 2 och 3) inom stadsdelen Ladugårdsgärdet

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
S-Dp 200211652-54
Dnr 2004-002331-251

21 Anmälan om tillsynskampanj - Reningsanläggningar för trafikdagvatten

22 Deltagande i samarbetsprojekt med Fortum angående laddyhybrider

24 Yttrande över överklagande av miljödomstolens dom för tillstånd enligt 9 kap. 6§ 2st.

Miljöbalken till distribution av gas i Stockholm m.fl kommuner *
Dnr 2002-002762-300
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (153 kb)

§1 Närvarorätt för utomstående

Ordföranden önskade revisorerna och de närvarande välkomna till dagens sammanträde och miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge närvarorätt för förvaltningens inspektörer Elisabeth Oldfeldt och Ann-Christin Axén.

Med avvikelse från föredragningslistan lämnade revisorerna härefter sin presentation – se § 5 nedan.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 17 juni 2008.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 22 maj 2008 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Föreläggande och förbud vid vite, dock högst 100000 kronor, bilaga 78

Föreläggande och förbud vid vite utan vite, bilaga 79

Anmälningar om misstanke om brott, bilaga 80

Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, bilaga 81

Upphandling av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov dock högst 15 basbelopp, bilaga 82

Anställning av personal, bilaga 83

Yttrande över remisser från länsstyrelsen (miljöprövningsdelegationen) i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, bilaga 84

Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 85

Fastställande och ändring av avgift för prövning och tillsyn, bilaga 86

Godkännande och registrering av livsmedelsverksamheter, bilaga 87

Återkallelse eller upphävande av godkännande respektive registrering, bilaga 88

Tillstånd till hållande mm av sällskapsdjur och häst samt uppfödning av

pälsdjur, bilaga 89

Yttrande över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden av bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler mm, bilaga 90

Yttrande över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 91

Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 92

Yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden enligt sjötrafikordningen och vattenskoterförordningen, bilaga 93

§5 Presentation förtroendevalda revisorer och deras arbete

Ordföranden för revisorsgrupp 2 Bengt Leijon presenterade sig och Håkan Apelkrona samt enhetschefen för revisionsenhet II, Jan-Erik Ek. Därefter redovisade Bengt Leijon revisionen i staden, dess organisation och närmare uppgifter med tonvikt på den del som faller på revisorsgrupp 2. Håkan Apelkrona kommenterade 2007 års revision i vilken hade framhållits två problemområden dels livsmedelstillsynen och dels budgetavvikelsen. Revisionen var medveten om svårigheterna men också om den kraftansträngning med vilken verksamheten förkovrat styrning, ledning och kontroll. Apelkrona menade dock att nämnden inte riktigt var i mål ännu. Under år 2008 kommer livsmedelstillsynen att granskas vidare tillsammans med den ordinarie granskningen. År 2009 planeras en uppföljning av Miljöprogramsarbetet, sannolikt i några steg med början hos nämnden och därefter hos ”utförarna”. Revisorsgruppen ville gärna hänvisa till de skilda rapporter som finns publicerade på intranätet.

§6 Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden - ändring

Dnr 2007-003114-101

Återupptogs det tidigare bordlagda ärendet i vilket förvaltningens förslag framgick av tjänsteutlåtande den 13 mars 2008.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt ånyo bordlägga ärendet.

§7 Införande av stadsövergripande gemensam IT-service

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-004165-217

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 23 april 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

§8 Fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma handikappråd – förslag till arbetsformer och ansvarsfördelning

Dnr 2008-004896-101

Direktören anmälde förvaltningarnas gemensamma förslag i tjänsteutlåtande den 21 maj 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt för sin del enligt förvaltningarnas gemensamma förslag

 1. att fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner föreslagna arbetsformer för fastighetsnämndens handikappråd i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande

 2. att fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner föreslagen ansvarsfördelning mellan fastighetskontoret och miljöförvaltningen rörande fastighetsnämndens handikappråd

 3. att förvaltningarna får i uppdrag att teckna ett avtal som reglerar ansvarsfördelningen för handikapprådet i enlighet med detta gemensamma tjänsteutlåtande

§9 Stadsdelsinvånarna om Miljö och Miljövanor i Stockholm 2007

Anmälan av rapport

Dnr 2008-004377-205

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 23 april 2008.

Projektledaren Helene Lindman redovisade innehållet kortfattat.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att godkänna rapporten Stadsdelsinvånarna om - Miljö och miljövanor i Stockholms 2007

 2. att översända rapporten till kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolagsstyrelser för kännedom

Särskilda uttalanden

Vice ordförande Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s), Stellan Hamrin (v) och ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Carina Paulsson (s), Hassan Said Mahamed (s)

Tina Kratz (v) samt ledamoten Charles Berkow (mp)

”Det är oundgängligt med denna typ av kunskaper om hur stockholmarna upplever miljösituationen och sin direkta närmiljö. Det är också viktigt att känna till hur stockholmarna väljer att försöka påverka situationen och vad de vill ha för möjligheter.

Vi kan konstatera att stockholmarna bryr sig om miljösituationen och att de vill påverka den. Vi ser därför anledning att framhärda i viljan att bistå med information och aktivt kommunicera med medborgarna om dessa frågor. Inte bara när det rör klimatfrågan, även om den har störst dignitet nu, vilket majoriteten nu förstått, har en stor politisk betydelse: bl. a luftkvalitet, buller och lekytor.

Förutom generellt ökat miljöengagemang visar rapporten också att stockholmarna blivit mer missnöjda tillgången på park- och grönområden samt säkerheten för gående och cyklister. Detta är allvarliga signaler att nedprioriteringarna på dessa områden de senaste åren gett sämre livskvalitet.”

§10 Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008

Miljömålen – nu är det bråttom

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-003894-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

 2. att därutöver anföra följande

”Miljöförvaltningen har lämnat ett utförligt och genomarbetat remissvar på miljömålsrådets utvärdering. Vi instämmer i förvaltningens inledande och övergripande synpunkter angående miljömålens rättsliga status m.m. Däremot har vi några kommentarer till förvaltningens synpunkter avseende revideringen av de enskilda delmålen. För att behålla tydligheten följer vi samma disposition som förvaltningen använt och kommenterar nedan målen vart och ett för sig.

Denna utvärdering är miljömålsrådets bedömning av vilka åtgärder som krävs för att de av riksdagens beslutade 16 miljömålen ska vara uppnådda till år 2020. Då målåret rycker närmre blir det tydligt att mer långtgående åtgärder krävs för att nå vissa av målen och rådet föreslår flera delmål som är mer långtgående än de befintliga även när dessa inte alls nås. Att det visat sig att flera av målen kräver betydligt mer resurser innebär att det skulle varit intressant att få en något mer utförlig konsekvensanalys över både kostnaden och konsekvenser för att målen inte uppnås såväl som samhälleliga kostnader för att de inte nås.

SYNPUNKTER PÅ MÅL I – BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

Sveriges faktiska utsläpp svarar för 0,2 procent av de växthusgasutsläppen. Därför är det inte de svenska utsläppsminskningarna i sig som kommer att avgöra huruvida målet begränsad klimatpåverkan i sig verkligen kommer att uppnås. Vi instämmer i att EU har en viktig uppgift att gå före i det internationella klimatarbetet och Sverige ska verka pådrivande gentemot EU. Samtidigt ska Sveriges ambitionsnivåer avseende inhemska åtgärder analyseras så att inte den svenska konkurrenskraften hotas vilket skulle vara kontraproduktivt i vår strävan att visa att tillväxt och minskad klimatpåverkan går att förena. Konkreta insatser inom en nation eller region eller en kommun måste också alltid vägas mot risken att företag och deras produktion flyttar utomlands och på så sätt förskönar de inhemska siffrorna medan den totala utsläppsmängden är lika stor eller större. Därför måste klimatpolitiken präglas av ett globalt synsätt. Att delvis utnyttja flexibla mekanismer och att vissa åtgärder även utanför nationsgränsen ska kunna tillgodoräknas är positivt. Detta betyder inte att vi inte ska arbeta på hemmaplan utan det handlar om att se till helheten. Mot bakgrund av detta blir det viktigt att kunna visa på kostnadseffektiva exempel och smarta lösningar. Här har kommunerna en viktig roll att spela och vi delar förvaltningens övergripande synpunkter och resonemang om vikten av kommunernas klimatarbete. Stockholm stad arbetar exempelvis med att genom kostnadseffektiva investeringar minska den egna energianvändningen och i 2008 års budget avsattes en klimatmiljard för energieffektiviseringsåtgärder i stadens egna fastigheter de kommande tre åren Detta beräknas minska energianvändningen i dessa byggnader med upp till 20 procent. Att på ett hållbart sätt möta stadens utveckling och befolkningsökning på lång sikt ställer också stora krav vid exploatering och planering av bostäder och arbetsplatser. Årets budget ger uppdrag till berörda nämnder att miljö- och energitekniklösningar ska utvecklas vid byggande liksom ny transportteknik. Individuell mätning för värme och varmvatten ska införas i nybyggda bostäder för att skapa incitament att minska energiförbrukningen. Två bostadsområden ska byggas med miljöprofil och för närvarande arbetar en projektgrupp inom staden med att utforma konceptet för dessa. Energisparande lösningar kommer att utgöra viktiga delar i dessa koncept. Miljöprofilsområdena kommer att utgöra fullskaliga exempel på integrerad miljö- och energiteknik och tjäna som uppföljare till Hammarby Sjöstad. Idag kommer besökare från hela världen på studiebesök till Stockholm för att inspireras och lära sig om hållbar stadsutveckling. Genom att ännu tydligare fokusera på miljöteknikföretagens lösningar i kommande projekt kan dessas exportmöjligheter öka samtidigt som Stockholms lokala initiativ kan få global påverkan genom att andra städer följer våra goda exempel.

Förvaltningen påpekar att utsläppen, som ha sin grund i bl. a produktion utanför landets gränser, inte avspeglas i statistiken. Förvaltningens resonemang är kraftigt förenklat eftersom en analogi av detta innebär att varor producerade i Sverige som exporteras, exempelvis stål eller andra industrivaror som exporteras i så fall borde räknas bort från de svenska utsläppen. Även om det endast är transporten hit som avses kan utfallet bli missvisande eftersom transportutsläppen plus produktionen per enhet kan vara lägre än totalutsläppen av att producera varan lokalt. Den tunga industrin ingår redan i den sektor som handlar med utsläppsrätter och en förbättring av systemet med handel av utsläppsrätter såsom EU-kommissionen nyligen föreslagit är positivt. Att låta transporter ingå i den handlande sektorn skulle sätta ett pris på de utsläpp långväga transporter av varor förorsakar.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 2 – FRISK LUFT

Delmål för halter av kvävedioxid

Förvaltningen skriver att ”Differentiering av trängselskatt på olika fordonstyper är en möjlig lokala åtgärd.” Vi vill göra ett förtydligande till detta påstående: Olika beslut härrörande till trängselskatt kan mycket väl få en lokal påverkan på luftkvaliteten eller trängseln, men så länge som det är regeringen som fattar sådana beslut kan en differentiering av trängselskatten knappast ses som en möjlig lokal åtgärd.

Delmål för marknära ozon – skydd av hälsan

Vi delar förvaltningens synpunkter. Ozonhalterna är så som förvaltningen påpekar svåra att komma tillrätta med och den lokala rådigheten är mycket begränsad.

Delmål för halter av partiklar

Överskridanden av partikelnivåerna av storleksnivån PM10 på Stockholms gator härrör till stor del från dubbdäcksanvändning på snöfria gator. De mindre fraktionerna upp till PM 2,5 kommer i huvudsak från olika förbränningsprocesser och här är andelen import mycket större. För att nå målet blir det viktigt att samarbeta inom EU för att förbränningen av fossila bränslen minskar samt att reningen ökar.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 3 – BARA NATURLIG FÖRSURNING

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 4 – GIFTFRI MILJÖ

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 5 – SKYDDANDE OZONSKIKT

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 6 – SÄKER STRÅLMILJÖ

Delmål om hudcancer

Förvaltningen föreslår mer fokus på solskydd på skolgårdar. Sverige har relativt få riktigt soliga dagar men barn inom förskola och skola vistas varje år många timmar utomhus i parker och på gårdar. Under den varma delen av året kan temperaturen på dessa platser bli mycket hög och det är viktigt att det finns skydd mot solen. Detta bör beaktas redan när nya förskolor, skolor och lekparker planeras och när befintliga underhålls. Genom att exempelvis plantera träd på ett sätt som ger naturlig skugga kan man både få grönare områden för barnens lek samtidigt som utomhusmiljön blir behagligare för barnen.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 7 – INGEN ÖVERGÖDNING

Delmål för utsläpp av fosfor och Delmål för utsläpp av kväve

Bidraget av fosfor från Mälaren har i stort sett varit oförändrat sedan i början av 90-talet. Utsläppen av kväve och fosfor från Stockholm Vattens reningsverk har under samma period nära halverats. Vi delar i huvudsak förvaltningens synpunkter men anser att det är positivt att delmålet uttrycks med ett mängdvärde d v s med hur många ton utsläppen ska minska. Problemet är frågan vem gör vad och hur mycket samt hur det skall mätas.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 8 – LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

Delmål för bevarande av natur- och kulturmiljöer

Vi ställer oss tveksamma till förslaget och saknar en lite mer utförlig konsekvensanalys av vad det innebär.

Delmål för rent dricksvatten – ytvatten

Det är viktigt att normerna som enligt delmålet måste fram går i fas med genomförandet av kraven i ramvattendirektivet.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 9 – GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter

SYNPUNKTER PÅ MÅL 10 - HAV, KUST, SKÄRGÅRD

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 11 – MYLLRANDE VÅTMARKER

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 12 – LEVANDE SKOGAR

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 13 – ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 15 – EN GOD BEBYGGD MILJÖ

Vi instämmer med förvaltningens övergripande synpunkter. Byggbranschen har blivit allt bättre på att ta egna initiativ till miljöanpassat byggande. Vi anser att kommunerna i egenskap av beställare i ökad grad bör söka samarbete med byggherrarna och därmed bli bättre på att utnyttja den kunskapen genom att efterfråga goda energi- och miljölösningar vid byggande.

Delmål om avfall

Vi instämmer i huvudsak med förvaltningens synpunkter men vill avseende avfallshierarkin påpeka att när alla faktorer vägs in måste målet vara bästa möjliga miljö- och samhällsnytta. Ibland kan exempelvis förbränning med energiåtervinning vara ett lika bra alternativ som materialåtervinning. Huvuddelen av allt hushållsavfall i Stockholm stad går t.ex. för energiutvinning vid Högdalenverket.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 16 – ETT RIKT VÄXT OCH DJURLIV

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 22 april 2008.

Avdelningschefen Tage Jonsson föredrog huvudpunkterna i remissvaret.

Yrkanden

Ordförande Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt
 2. att därutöver anföra följande

”Miljöförvaltningen har lämnat ett utförligt och genomarbetat remissvar på miljömålsrådets utvärdering. Vi instämmer i förvaltningens inledande och övergripande synpunkter angående miljömålens rättsliga status m.m. Däremot har vi några kommentarer till förvaltningens synpunkter avseende revideringen av de enskilda delmålen. För att behålla tydligheten följer vi samma disposition som förvaltningen använt och kommenterar nedan målen vart och ett för sig.

Denna utvärdering är miljömålsrådets bedömning av vilka åtgärder som krävs för att de av riksdagens beslutade 16 miljömålen ska vara uppnådda till år 2020. Då målåret rycker närmre blir det tydligt att mer långtgående åtgärder krävs för att nå vissa av målen och rådet föreslår flera delmål som är mer långtgående än de befintliga även när dessa inte alls nås. Att det visat sig att flera av målen kräver betydligt mer resurser innebär att det skulle varit intressant att få en något mer utförlig konsekvensanalys över både kostnaden och konsekvenser för att målen inte uppnås såväl som samhälleliga kostnader för att de inte nås.

SYNPUNKTER PÅ MÅL I – BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

Sveriges faktiska utsläpp svarar för 0,2 procent av de växthusgasutsläppen. Därför är det inte de svenska utsläppsminskningarna i sig som kommer att avgöra huruvida målet begränsad klimatpåverkan i sig verkligen kommer att uppnås. Vi instämmer i att EU har en viktig uppgift att gå före i det internationella klimatarbetet och Sverige ska verka pådrivande gentemot EU. Samtidigt ska Sveriges ambitionsnivåer avseende inhemska åtgärder analyseras så att inte den svenska konkurrenskraften hotas vilket skulle vara kontraproduktivt i vår strävan att visa att tillväxt och minskad klimatpåverkan går att förena. Konkreta insatser inom en nation eller region eller en kommun måste också alltid vägas mot risken att företag och deras produktion flyttar utomlands och på så sätt förskönar de inhemska siffrorna medan den totala utsläppsmängden är lika stor eller större. Därför måste klimatpolitiken präglas av ett globalt synsätt. Att delvis utnyttja flexibla mekanismer och att vissa åtgärder även utanför nationsgränsen ska kunna tillgodoräknas är positivt. Detta betyder inte att vi inte ska arbeta på hemmaplan utan det handlar om att se till helheten. Mot bakgrund av detta blir det viktigt att kunna visa på kostnadseffektiva exempel och smarta lösningar. Här har kommunerna en viktig roll att spela och vi delar förvaltningens övergripande synpunkter och resonemang om vikten av kommunernas klimatarbete. Stockholm stad arbetar exempelvis med att genom kostnadseffektiva investeringar minska den egna energianvändningen och i 2008 års budget avsattes en klimatmiljard för energieffektiviseringsåtgärder i stadens egna fastigheter de kommande tre åren Detta beräknas minska energianvändningen i dessa byggnader med upp till 20 procent. Att på ett hållbart sätt möta stadens utveckling och befolkningsökning på lång sikt ställer också stora krav vid exploatering och planering av bostäder och arbetsplatser. Årets budget ger uppdrag till berörda nämnder att miljö- och energitekniklösningar ska utvecklas vid byggande liksom ny transportteknik. Individuell mätning för värme och varmvatten ska införas i nybyggda bostäder för att skapa incitament att minska energiförbrukningen. Två bostadsområden ska byggas med miljöprofil och för närvarande arbetar en projektgrupp inom staden med att utforma konceptet för dessa. Energisparande lösningar kommer att utgöra viktiga delar i dessa koncept. Miljöprofilsområdena kommer att utgöra fullskaliga exempel på integrerad miljö- och energiteknik och tjäna som uppföljare till Hammarby Sjöstad. Idag kommer besökare från hela världen på studiebesök till Stockholm för att inspireras och lära sig om hållbar stadsutveckling. Genom att ännu tydligare fokusera på miljöteknikföretagens lösningar i kommande projekt kan dessas exportmöjligheter öka samtidigt som Stockholms lokala initiativ kan få global påverkan genom att andra städer följer våra goda exempel.

Förvaltningen påpekar att utsläppen, som ha sin grund i bl. a produktion utanför landets gränser, inte avspeglas i statistiken. Förvaltningens resonemang är kraftigt förenklat eftersom en analogi av detta innebär att varor producerade i Sverige som exporteras, exempelvis stål eller andra industrivaror som exporteras i så fall borde räknas bort från de svenska utsläppen. Även om det endast är transporten hit som avses kan utfallet bli missvisande eftersom transportutsläppen plus produktionen per enhet kan vara lägre än totalutsläppen av att producera varan lokalt. Den tunga industrin ingår redan i den sektor som handlar med utsläppsrätter och en förbättring av systemet med handel av utsläppsrätter såsom EU-kommissionen nyligen föreslagit är positivt. Att låta transporter ingå i den handlande sektorn skulle sätta ett pris på de utsläpp långväga transporter av varor förorsakar.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 2 – FRISK LUFT

Delmål för halter av kvävedioxid

Förvaltningen skriver att ”Differentiering av trängselskatt på olika fordonstyper är en möjlig lokala åtgärd.” Vi vill göra ett förtydligande till detta påstående: Olika beslut härrörande till trängselskatt kan mycket väl få en lokal påverkan på luftkvaliteten eller trängseln, men så länge som det är regeringen som fattar sådana beslut kan en differentiering av trängselskatten knappast ses som en möjlig lokal åtgärd.

Delmål för marknära ozon – skydd av hälsan

Vi delar förvaltningens synpunkter. Ozonhalterna är så som förvaltningen påpekar svåra att komma tillrätta med och den lokala rådigheten är mycket begränsad.

Delmål för halter av partiklar

Överskridanden av partikelnivåerna av storleksnivån PM10 på Stockholms gator härrör till stor del från dubbdäcksanvändning på snöfria gator. De mindre fraktionerna upp till PM 2,5 kommer i huvudsak från olika förbränningsprocesser och här är andelen import mycket större. För att nå målet blir det viktigt att samarbeta inom EU för att förbränningen av fossila bränslen minskar samt att reningen ökar.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 3 – BARA NATURLIG FÖRSURNING

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 4 – GIFTFRI MILJÖ

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 5 – SKYDDANDE OZONSKIKT

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 6 – SÄKER STRÅLMILJÖ

Delmål om hudcancer

Förvaltningen föreslår mer fokus på solskydd på skolgårdar. Sverige har relativt få riktigt soliga dagar men barn inom förskola och skola vistas varje år många timmar utomhus i parker och på gårdar. Under den varma delen av året kan temperaturen på dessa platser bli mycket hög och det är viktigt att det finns skydd mot solen. Detta bör beaktas redan när nya förskolor, skolor och lekparker planeras och när befintliga underhålls. Genom att exempelvis plantera träd på ett sätt som ger naturlig skugga kan man både få grönare områden för barnens lek samtidigt som utomhusmiljön blir behagligare för barnen.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 7 – INGEN ÖVERGÖDNING

Delmål för utsläpp av fosfor och Delmål för utsläpp av kväve

Bidraget av fosfor från Mälaren har i stort sett varit oförändrat sedan i början av 90-talet. Utsläppen av kväve och fosfor från Stockholm Vattens reningsverk har under samma period nära halverats. Vi delar i huvudsak förvaltningens synpunkter men anser att det är positivt att delmålet uttrycks med ett mängdvärde d v s med hur många ton utsläppen ska minska. Problemet är frågan vem gör vad och hur mycket samt hur det skall mätas.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 8 – LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

Delmål för bevarande av natur- och kulturmiljöer

Vi ställer oss tveksamma till förslaget och saknar en lite mer utförlig konsekvensanalys av vad det innebär.

Delmål för rent dricksvatten – ytvatten

Det är viktigt att normerna som enligt delmålet måste fram går i fas med genomförandet av kraven i ramvattendirektivet.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 9 – GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter

SYNPUNKTER PÅ MÅL 10 - HAV, KUST, SKÄRGÅRD

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 11 – MYLLRANDE VÅTMARKER

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 12 – LEVANDE SKOGAR

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 13 – ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 15 – EN GOD BEBYGGD MILJÖ

Vi instämmer med förvaltningens övergripande synpunkter. Byggbranschen har blivit allt bättre på att ta egna initiativ till miljöanpassat byggande. Vi anser att kommunerna i egenskap av beställare i ökad grad bör söka samarbete med byggherrarna och därmed bli bättre på att utnyttja den kunskapen genom att efterfråga goda energi- och miljölösningar vid byggande.

Delmål om avfall

Vi instämmer i huvudsak med förvaltningens synpunkter men vill avseende avfallshierarkin påpeka att när alla faktorer vägs in måste målet vara bästa möjliga miljö- och samhällsnytta. Ibland kan exempelvis förbränning med energiåtervinning vara ett lika bra alternativ som materialåtervinning. Huvuddelen av allt hushållsavfall i Stockholm stad går t.ex. för energiutvinning vid Högdalenverket.

SYNPUNKTER PÅ MÅL 16 – ETT RIKT VÄXT OCH DJURLIV

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter.”

Vice ordföranden Åsa Romson med instämmande av Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att

1. Godkänna miljöförvaltningens synpunkter på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt nämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordförande Åsa Romson (mp) samt ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) samt Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilda uttalanden

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) samt ersättarna Charles Berkow (mp) och Tina Kratz (v)

”Förvaltningen har tagit fram ett ambitiöst yttrande, som kommer att vara av stort värde för regeringens fortsatta beredning av ärendet.

Rådet uppskattar att nyttan med att nå målen är större än åtgärdskostnaderna men att konsekvensanalyserna måste utvecklas. När förvaltningen instämmer i osäkerheten i bedömningen bör detta förtydligas. Med tanke på det redan konstaterade genomförandeunderskottet får inte osäkerheten i bedömningen tas som förevändning för att ytterligare dröja med åtgärder. Kostnadseffektivitet får inte betonas på bekostnad av måleffektivitet.

Förvaltningens resonemang om miljömålens ställning i rättssystemet är något otydlig. Miljöpartiet och Vänsterpartiet instämmer i förvaltningens synpunkt att miljömålens ställning i rättssystemet behöver stärkas för att inte genomförandeunderskottet ska bestå. Det finns olika sätt att stärka målens ställning i rättssystemet.

Miljöpartiet instämmer i att kraven kan behöva anpassas till storstädernas behov. Bedömningen av riktvärden och liknande sker oftast utan hänsyn till andra miljöfaktorer. Eventuella synergieffekter beaktas inte. Storstadsmiljön innebär att invånarna kan utsättas för stark och långvarig miljöpåverkan från många källor samtidigt utan samma möjligheter till fredande och återhämtning som finns i mindre orter. Folkhälsoaspekterna måste lyftas fram.

Det är viktigt att agera internationellt mot miljöpåverkan som har sitt ursprung i andra länder. Några exempel är kemiska ämnen som finns i importerade varor eller långväga luftföroreningar. Samtidigt är det viktigt att beakta konsekvenserna för miljön i andra länder av våra produktions- och konsumtionsmönster i Sverige. Miljövårdsberedningen skriver i promemorian ”Miljötillståndet i en värld av snabb ekonomisk tillväxt” att ”det svenska miljömålsarbetet bör ta hänsyn också till miljöpåverkan i andra länder orsakad av svensk konsumtion och därmed skapa ett föredöme för hur globala frågor kan integreras i nationellt arbete.” Det finns vissa ansatser till detta i miljömålsrådets och klimatberedningens rapporter, men denna aspekt behöver utvecklas kraftigt. Regeringen bör ge Naturvårdsverket och SCB i uppdrag att utveckla förslag på hur den internationella dimensionen eller ”det saknade miljömålet” kan integreras i de 16 miljökvalitetsmålen.

Det är viktigt att miljömålsarbetet får starkare genomslag i statens budgetarbete. Det gäller både kostnads- och intäktssidan. Offentliga och samhälleliga kostnader för att nå målen blir högre om inte mål- och kostnadseffektiva ekonomiska styrmedel används. Intäkterna från dessa räcker mer än väl för att finansiera de statliga utgifterna som behövs.

Som förvaltningen skriver behöver kommunernas roll i miljömålsarbetet utvecklas. Det görs kanske bäst av kommunerna själva, men det är ett arbete som staten kan stödja. Kommunerna bör t.ex. identifiera styrmedel som de inte nu har till förfogande men behöver statliga beslut för att få för att bättre bidra till uppfyllelsen av nationella och lokala miljömål. Ett exempel är lokala styrmedel för att minska användningen av dubbdäcken i Stockholm.”

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Carina Paulsson (s) och Hassan Said Mahamed (s)

”Ärendet visar med önskvärd tydlighet att ambitionerna måste höjas om vi ska kunna nå målen, och att kommunerna är viktiga aktörer för att detta ska ske. Tyvärr går den borgerliga majoriteten åt motsatt håll och satsar på att nedrusta den långsiktiga proaktiva och verklighetsförändrande verksamheten till förmån för den intäktsbringande verksamheten och några informationskampanjer som det hade inneburit ett för högt politiskt pris att undvara. Vi vill istället se en nivåhöjande och långsiktig ambitionsökning i kommunen och har både föreslagit åtgärder och anslagit medel för detta.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§11 Utsläpp i Saltsjön av renat lakvatten från Sofielunds återvinningsanläggning

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2007-007426-300

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 12 maj 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att tillstyrka ansökan under förutsättning att utvärderingen av reningen under prövoperioden inkluderar analyser av de ämnen som nämns i förvaltningens utlåtande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§12 Gifter i Stockholmsmiljön

Anmälan av rapporter från miljömiljardsprojektet Nya gifter – nya verktyg

Dnr 2005-001630-216

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 19 maj 2008.

Projektledaren Arne Jonsson redovisade rapporterna ingående.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att godkänna anmälan av rapporterna Biotillgänglighet och toxicitet av PFAS-kontaminerade sediment från Mälaren, Kvicksilver i fisk 2006, Miljögifter i kräftor samt Trace elements in Stockholm sediments.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Slorach Erlandsson (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s), Carina Paulsson (s) Hassan Said Mahamed (s), Stellan Hamrin (v) och Tina Kratz (v)

”Detta angelägna arbete har genomförts inom ramen för miljömiljarden. Det är beklagligt att den borgerliga majoriteten inte vill satsa på sådana insatser utan istället har avvecklat dessa investeringar så långt det har varit möjligt.”

§13 Begränsning av konsertverksamhet på Gröna Lund, Lilla Allmänna gränd 15, Junger och Hultgren

Dnr: 2003-000002-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att återremittera ärendet, och

 2. att därutöver anföra följande

”En verksamhetsutövare är så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön skyldig att vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka dessa. Kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem och nyttan av att vidta åtgärden ska vägas mot kostnaderna för sådana åtgärder.

Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken och miljöförvaltningen har konstaterat att konserterna leder till att Socialstyrelsen riktlinjer för inomhusbuller överskrids. Miljöförvaltningen föreslår att konsertverksamheten på Gröna Lund ska begränsas till 15 konserttillfällen årligen.

Gröna Lund har uppgivit att de årligen anordnar cirka tjugo konserter. Ärendet saknar en konsekvensanalys över vad förvaltningens förslag skulle få för ekonomiska konsekvenser. För att kunna göra den skälighetsavvägning som miljöbalken anger föreslår vi därför att ärendet återremitteras för att kompletteras med en konsekvensanalys över hur förvaltningens förslag påverkar Gröna Lunds verksamhet.”

Ärendet

Återupptogs till behandling det tidigare bordlagda ärendet i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick i tjänsteutlåtande den 5 maj 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att återremittera ärendet, och

 2. att därutöver anföra följande

”En verksamhetsutövare är så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön skyldig att vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka dessa. Kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem och nyttan av att vidta åtgärden ska vägas mot kostnaderna för sådana åtgärder.

Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken och miljöförvaltningen har konstaterat att konserterna leder till att Socialstyrelsen riktlinjer för inomhusbuller överskrids. Miljöförvaltningen föreslår att konsertverksamheten på Gröna Lund ska begränsas till 15 konserttillfällen årligen.

Gröna Lund har uppgivit att de årligen anordnar cirka tjugo konserter. Ärendet saknar en konsekvensanalys över vad förvaltningens förslag skulle få för ekonomiska konsekvenser. För att kunna göra den skälighetsavvägning som miljöbalken anger föreslår vi därför att ärendet återremitteras för att kompletteras med en konsekvensanalys över hur förvaltningens förslag påverkar Gröna Lunds verksamhet.”

Ledamoten Eva- Louise Slorach Erlandsson (s), med instämmande av vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin(v) yrkade avslag på återremitteringsyrkandet och bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Efter framställda propositioner om bifall till respektive avslag på återremissyrkandet beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordförande Åsa Romson (mp) samt ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) samt Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sina yrkanden.

§14 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms län beslut om upphävande av tillstånd till värmepumpsanläggning på Mjölkö 8

Dnr 2007-002864-310

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 6 maj 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att fullfölja överklagandet av länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens tillstånd till bergvärmepumpsanläggning på fastigheten Mjölkö 8 hos miljödomstolen

 2. att yrka att miljödomstolen genom ändring av länsstyrelsens beslut fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om tillstånd för bergvärmeanläggning på fastigheten Mjölkö 8

 3. att uppdra till förvaltningsdirektören företräda nämnden i ärendet

§15 Motion (2008:38) om skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier samt skrivelse (19/3) om fyrverkerier

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-004634-217
Dnr 2008-003301-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen

Ärendet

Förvaltningens förslag till beslut framgick i tjänsteutlåtande den 19 maj 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen

Ledamoten Eva Louise Slorach Erlandsson (s) med instämmande av ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att tillstyrka motionen

 2. att därutöver anföra följande

”Vi anser, till skillnad från förvaltningen, att utsläpp av 275 kg bly är ett stort problem, oavsett om riksdagen eller EU har bestämt att det är det. För att inte tala om de skador på människor och egendom som den alltmer utbredda och okontrollerade användningen av fyrverkerier innebär. De risker som förvaring och lagring av stora mängder explosiva varor innebär ska inte heller underskattas. Berörda myndigheter bör utveckla en strategi för att möta detta. Fyrverkerier är ett trevligt inslag i helgfirandet, men det bör ske på lämpliga platser och som en del av firandet. Inte som en utbredd företeelse som under några veckor äger rum snart sagt överallt i och kring våra bostadsområden.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt nämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamoten Eva Louise Slorach Erlandsson (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordförande Ulla Hamilton (m) med instämmande av vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Per Ola Bosson (m), Karin Karlsbro (fp), Anders Broberg (kd), Nils Ingelström (m), Aysin Hartzell (m), Björn Gulich (m), Petter Lindfors (m), Gustav Åkerblom (fp), Eva Louise Slorach Erlandsson (s), Gerd Sjöberg- Granlund (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s), Hassan Said Mahamed (s), Carina Paulsson (s), Stellan Hamrin(v), Tina Krantz (v) och Charles Berkow (mp)

”Fyrverkerier är för många människor en viktig del av firande av exempelvis nyår eller stora födelsedagar. I anslutning främst till nyårshelgen fyras fyrverkerier emellertid av i stora mängder under en lång tid och detta är en företeelse som stundtals upplevs som ett problem för hundägare och andra som störs och skräms av smällande fyrverkerier. Ett totalförbud för fyrverkerier är inte möjligt och det är även svårt att genom kommunala föreskrifter begränsa användningen. Miljöförvaltningens svar åskådliggör också att ansvaret är delat mellan flera olika myndigheter. Skärholmen visar upp ett gott exempel på hur lokala insatser och samarbete med polisen kan minska antalet olagliga försäljningsställen samt minska försäljningen till minderåriga. Det vore positivt om fler stadsdelar arbetade på liknande sätt.”

§16 Överklagat beslut om fast årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken avseende återvinningsstationer

Remiss från länsstyrelsen

Dnr 2008-001154-383

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 21 maj 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att godkänna förvaltningens förslag till yttrande enligt bilaga 1

 2. att uppdra till förvaltningschefen att företräda nämnden i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande

§17 Överklagat inspektionsprotokoll – Hästa Gård

Dnr 2008-003449-379

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 maj 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att hemställa att länsstyrelsen avvisar överklagan

§18 Projektförslag för projektet Klimatneutrala stockholmare

Återupptogs till behandling det tidigare bordlagda ärendet i vilket förvaltningens förslag framgick av tjänsteutlåtande den 6 maj 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att godkänna projektplanen för projektet Klimatneutrala stockholmare

§19 Anmälan om tillsynskampanj – närvärmeanläggningar

Dnr 2006-006327-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 9 maj 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att godkänna förvaltningens redovisning

 2. att översända rapporten samt nämndens beslut för kännedom till branschföreningen Fastighetsägarna Stockholm, HSB, SBC, Riksbyggen och de kommunala bostadsbolagen, AB Stockholmshem, Svenska bostäder och AB Familjebostäder

§20 Förslag till detaljplan för Kampementsgatan m. m. (fd Kampementsbacken 2 och 3) inom stadsdelen Ladugårdsgärdet

Remiss från stadsbyggnadsnämnden - S-Dp 200211652-54
Dnr 2004-002331-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att tillstyrka planförslaget, men framhålla att man ytterligare behöver studera möjligheterna att minska påverkan på spridningsvägarna mellan norra och södra Djurgården

 2. att föreslagna kompensationsåtgärder inom och utanför planområdet säkerställs

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 27 maj 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att tillstyrka planförslaget, men framhålla att man ytterligare behöver studera möjligheterna att minska påverkan på spridningsvägarna mellan norra och södra Djurgården

 2. att föreslagna kompensationsåtgärder inom och utanför planområdet säkerställs

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att avstyrka förslaget till byggnation

 2. att därutöver anföra följande

”Bostadshusen som planeras på Kampementsgatan kommer att medföra stora skuggningseffekter för befintliga hus som redan har en svår ljussituation. Ändringen att bygga fler huskroppar gör dessutom att projektet försvagar en redan bräcklig spridningskorridor mellan norra och södra Djurgården. Miljöpartiet menar att man inom ramen för planeringen för Nationalstadsparkens bevarande måste föreslå åtgärder för att stärka denna spridningskorridor och i större utsträckning skydda träden och planera för fler träd.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt nämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Det antecknades att Malte Sigemalm (s) inte deltog i beslutet.

§21 Anmälan om tillsynskampanj – Reningsanläggningar för trafikdagvatten

Dnr 2007-002875-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens redovisning, samt

 2. att därutöver anföra följande

”Stockholm stads arbete med vattenfrågorna har skapat en vattenkvalitet mitt i storstaden som väcker internationell uppmärksamhet. Stadens arbete med dagvattenfrågor har letts av en grupp med representanter från miljöförvaltningen, trafikkontoret, Stockholm Vatten AB och stadsbyggnadskontoret utifrån en gemensam dagvattenstrategi som beslutats i stadsfullmäktige. Den beslutade strategin innebär att Stockholm Vatten AB har ett helhetsansvar för dagvatten och dagvattenanläggningar.

Dagvattenstrategin har delvis satts ur spel genom en rad nya förutsättningar under senare tid, bland annat förändringar i lagstiftningen. Den tolkning av lagstiftningen som miljöförvaltningen gör i tjänsteutlåtandet innebär att inrättandet av en reningsanläggning för dagvatten är en sådan miljöfarlig verksamhet som skulle innebära att egenkontroll som gäller tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter kan tillämpas vilket medför krav på en lagreglerad administration och dokumenthantering riktad till verksamhetsutövaren.

Eftersom en sådan tolkning av regelverket leder till risk för omfattande administrativa kostnader, som kan gröpa ur investerings- och underhållsutrymmet för berörda anläggningar, finns ett behov att närmare analysera tolkningen. Detta är vidare en fråga som berör en mängd kommuner, där tolkningen kan få prejudicerande verkan. Det är alltså ur administrativ synpunkt viktigt att fastslå omfattningen av det ansvar som följer av ett verksamhetsansvar för dagvattenanläggningar.

I syfte att inte i onödan belasta staden med ökad administrativ börda är det särskilt viktigt att anläggningar som inte är anläggningar för omhändertagande av dagvatten inte omfattas av de regler som gäller för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter. Ett exempel på detta är dammar som syftar till att vara förskönande inslag i stadsbilden som den vattenspegel med tillhörande vattentrappa i Hammarby Sjöstad som beskrivs i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningens förslag framgick av tjänsteutlåtande den 6 maj 2008.

Yrkanden

Ordförande Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp)

yrkade att miljö - och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens redovisning, samt

 2. att därutöver anföra följande

”Stockholm stads arbete med vattenfrågorna har skapat en vattenkvalitet mitt i storstaden som väcker internationell uppmärksamhet. Stadens arbete med dagvattenfrågor har letts av en grupp med representanter från miljöförvaltningen, trafikkontoret, Stockholm Vatten AB och stadsbyggnadskontoret utifrån en gemensam dagvattenstrategi som beslutats i stadsfullmäktige. Den beslutade strategin innebär att Stockholm Vatten AB har ett helhetsansvar för dagvatten och dagvattenanläggningar.

Dagvattenstrategin har delvis satts ur spel genom en rad nya förutsättningar under senare tid, bland annat förändringar i lagstiftningen. Den tolkning av lagstiftningen som miljöförvaltningen gör i tjänsteutlåtandet innebär att inrättandet av en reningsanläggning för dagvatten är en sådan miljöfarlig verksamhet som skulle innebära att egenkontroll som gäller tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter kan tillämpas vilket medför krav på en lagreglerad administration och dokumenthantering riktad till verksamhetsutövaren.

Eftersom en sådan tolkning av regelverket leder till risk för omfattande administrativa kostnader, som kan gröpa ur investerings- och underhållsutrymmet för berörda anläggningar, finns ett behov att närmare analysera tolkningen. Detta är vidare en fråga som berör en mängd kommuner, där tolkningen kan få prejudicerande verkan. Det är alltså ur administrativ synpunkt viktigt att fastslå omfattningen av det ansvar som följer av ett verksamhetsansvar för dagvattenanläggningar.

I syfte att inte i onödan belasta staden med ökad administrativ börda är det särskilt viktigt att anläggningar som inte är anläggningar för omhändertagande av dagvatten inte omfattas av de regler som gäller för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter. Ett exempel på detta är dammar som syftar till att vara förskönande inslag i stadsbilden som den vattenspegel med tillhörande vattentrappa i Hammarby Sjöstad som beskrivs i tjänsteutlåtandet.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louis Slorach Erlandsson (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förvaltningens redovisning.

 2. översända nämndens beslut samt förvaltningens rapport för kännedom till Vägverket samt trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt nämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), Eva Louis Slorach Erlandsson (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§22 Deltagande i samarbetsprojekt med Fortum angående laddhybrider

Dnr 2008-004912-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att delta i samarbetsprojektet Mobilel tillsammans med Fortum Power and Heat AB

 2. att uppdra till förvaltningen att ingå samarbetsavtal med Fortum Power and Heat AB

Ärendet

Förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 28 maj 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö och hälsoskyddsnämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag

 1. att delta i samarbetsprojektet Mobilel tillsammans med Fortum Power and Heat AB

 2. att överlåta åt förvaltningen att ingå samarbetsavtal med Fortum Power and Heat AB

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louis Slorach Erlandsson (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut med tillägget att den el som erbjuds i enlighet med stadens miljöprogram är miljömärkt

 2. att därutöver anföra följande

”En vidare introducering av elbilar i Stockholm är en mycket intressant utveckling ur flera synpunkter. En förutsättning är dock att elen produceras på ett uthålligt sätt. Det borde vara självklart att elen som används i det föreslagna systemet kommer från förnybara källor. Detta följer samma resonemang som varför fordonsgasen ska vara biogas och inte fossilgas.

Staden har en god förhandlingssituation avseende sin medverkan i detta projekt. Staden bör därför ställa som villkor för sin medverkan att enbart el från förnybara källor ingår i systemet, samt att detta inte ska kosta mer än annan el från samma säljare, ifall säljare också tillhandahåller el från icke-förnybara källor.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt nämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louis Slorach Erlandsson (s) Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) samt Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§23 Biogas och etanol som drivmedel i fordon

Anmälan av faktasamling
Dnr 2008-004929-211

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 13 maj 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att godkänna anmälan

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ersättaren Charles Berkow (mp)

”Det är bra att staden tillhandahåller grundläggande miljöinformation på ett lättfattligt sätt. En förutsättning för informationens trovärdighet och invånarnas fortsatta förtroende är att informationen är tillräckligt relevant, allsidig och nyanserad. Uppgift om mängd ”jordbruksmark” (blad 7) eller ”odlingsbar mark” (blad 13) i Brasilien är missvisande utan närmare förklaring, eller kontroversiella, eftersom den mark som en del anser är ”odlingsbar” anses av andra som viktig att skydda.

Vi vill starkt rekommendera att man kompletterar uppgifterna utifrån ytterligare rapporter kring denna problematik, t ex ’Import av kött – export av miljöpåverkan’ Naturvårdsverket som finns på www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5671-9.pdf; ’Fuel for development?’ Naturskyddsföreningen som finns på www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_trafik_fuelfordevelopement.pdf; samt uppgifter från Global Footprint Network

http://www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=national_footprints

§24 Överklagande av miljödomstolens dom för tillstånd enligt 9 kap. 6 § 2 st miljöbalken till distribution av gas i Stockholm m.fl. kommuner

Remiss från Miljööverdomstolen M8631-07

Dnr 2002-002762-300

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 maj 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte har något att erinra mot miljödomstolens dom den 30 oktober 2007, mål nr M 8631-07, och hänvisar till sitt yttrande från nämndens sammanträde den 17 april 2007

§25 Förvaltningschefens resa till USA 24-28 juni

Dnr 2008-005758-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 9 juni 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att godkänna förvaltningschefens resa till USA 24 – 28 juni 2008

§26 Övrigt - Semesterförordnanden

Miljö – och hälsoskyddsnämnden beslöt fastställa förslaget till förvaltningschefens semester och vikariatsförordnanden under tiden.

§27 Förvaltningschefens information

Rättsfallspromemorian anmäldes och kommenterades av förvaltningschefen i tre fall. Miljödomstolen hade bifallit nämndens överklagande av länsstyrelsens beslut om radonmätningar.

Vidare hade länsrätten på ett ovanligt tydligt sätt underkänt länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om livsmedelsavgifter för Amo Coffee House och efter nämndens överklagande återförvisat ärendet till länsstyrelsen. Ett bullerproblemärende från en restaurang vid Fatbursparken redovisades också kortfattat.

JP Infonet – Förvaltningen har ingått avtal med företaget som kommer att ge miljöinformation via nätet till ledamöterna.

Årsta partihallar – problemen redovisades av Pia Winbladh Högfors och Gunnar Söderholm

Järva MK – föreläggandet anmäldes

En holländsk bok överlämnandes till presidiet.

Boken Bekvämlighetsrevolutionen överlämnades till närvarande ledamöter

Avdelningschefen för Hälsoskydd, Pia Winbladh Högfors informerade att Hydrokinontillsynen nu har resulterat i två fällande domar och redovisade det aktuella inspektionsläget

Avdelningschefen för Plan och Miljö, Gustaf Landahl redovisade att en tillsynskampanj mot ftalater i leksaker inletts och redovisade tvår europeiska priser som erhållits för tjänstfullt miljöarbete.

Avdelningschefen för Livsmedelskontrollen, Margareta Widell redovisade ett misstänkt matförgiftningsärende som drabbat ett stort bröllopssällskap. Under förvaltningens utredning upptäcktes att städpersonalen ätit samma mat utan att bli sjuka. Det visade sig att förvaltningen kunde fastlägga att orsaken var vinterkräksjuka och inte matförgiftning

Vice ordföranden Åsa Romson efterfrågade vissa rapporter från möte med SKL och Miljödepartementet om miljökvalitetsnormer som skulle levereras så snart dessa sammanställts.

§28 Trevlig sommar

Ordföranden önskade förtroendevalda och tjänstemän en trevlig sommar. Viceordförande och förvaltningschefer önskade ordföranden detsamma.