Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2009-11-19

Sammanträde 2009-11-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljökontoret

5 Protokoll från handikappråd

6 Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdestider 2010

Dnr 2009-012537-100
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 EU-projektet ScorePP

Avrapportering från tredje projektåret
Dnr 2009-003760-206
(Miljöanalys)

8 Överklagande av beslut om förbud att sälja kosmetiska och hygieniska produkter med otillåtet innehåll och/eller med felaktig märkning

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-08-64515
Dnr 2008-006345-379
(Hälsoskydd)

*

9 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om emissioner i bostad

Remiss från miljödomstolen, målnr. M 3574-08
Dnr 2006-006790-350
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering

10 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna klagomål på fukt och mögel i bostad utan åtgärd

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 2007-002223-350
(Hälsoskydd)
*

11 Bedömningsgrunder vid nyetablering av återvinningsstationer i Stockholms stad

(återremitterat den 15 oktober 2009)
Dnr 2009-010718-249
(Hälsoskydd)

12 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om bullerreducerande åtgärdsförslag fläkt, Sankt Eriksgatan 31

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2008-003204-350
(Hälsoskydd)

*

13 Skärgårdsbåtar 2009

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-011408-642
(Livsmedelskontroll)

14 Motion (2009:28) av Stefan Nilsson (MP) om att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska innehålla transfetter

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-010754-217
(Livsmedelskontroll)

15 Överklagande av avgift för extra offentlig livsmedelskontroll, Fruängens Kött & Fläsk AB

17 Överklagande av avgift för extra offentlig livsmedelskontroll, T-G:s kött i Parti AB

18 Överklagande av beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll, T-G:s Kött i Parti AB

19 Överklagande av beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll, Mårtenssons Partiaffär AB

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 281-12105-2009
Dnr 2009-002125-699
(Livsmedelskontroll)

*
Omedelbar justering

20 Överklagande av beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll, Stockholms Butikskött Försäljnings AB

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 281-09-2006
Dnr 2008-014023-379
(Livsmedelskontroll)

*
Omedelbar justering

21 Överklagande av beslut om fast årlig avgift för livsmedelskontroll - Elko Kött i Parti AB

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 281-10230-2009
Dnr 2008-014321-350
(Livsmedelskontroll)

*
Omedelbar justering

22 Upphandling av ramavtal för konsulter avseende projektlednings- och tekniskt stöd till Miljöbilar i Stockholm samt energitekniska konsulter till energicentrum

Dnr 2009-011478-111
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan om Stockholm Järva - fördjupad ansökan till delegationen för hållbara städer

Dnr 2009-008760-206
(Plan och Miljö)

24 Förslag till program för Akka 9, 10 m m i stadsdelarna Alvik och Traneberg

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2009-011560-251
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

25 Utredning om kvotplikt för biobränslen

Remissvar till Näringsdepartementet
Dnr 2009-012684-211
(Plan och Miljö)

*
Omedelbar justering

26 Överklagade villkor för Bromma flygplats

27 Styrning och uppföljning av Miljöprogrammet

Dnr 2009-005466-102
(Verksamhetsstöd)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Närvarorätt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge Anna Pettersson från avdelningen hälsoskydd närvarorätt vid dagens sammanträde.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering ska äga rum den 26 november 2009.

§3 Föregående protokoll

Anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 15 oktober 2009 förda protokoll justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilagor

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamhet, för perioden

2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilagor

2 Remisser

2.1 Kontorsyttranden till KF/KS, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilagor, samt till samt till Vägverket från 2009-11-12

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art, till Livsmedelsverket från 2009-09-28, 2009-10-12 och 2009-11-19

2.4 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilagor

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilagor

2.15 Yttranden i överklagade ärenden, från 2009-11-04 enligt bilaga

4.2 Upphandling av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, dock högst 15 basbelopp, för perioden 2009-08-22 – 2009-10-23, enligt bilaga

4.5 Anställning av personal, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilaga

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud

Avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilagor

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd

Avdelningsvisa listor, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilagor

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet

Avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilaga

X.7 Ärenden enligt livsmedelslagen

Godkännande och registrering, återkallelse eller upphävande pga upphörd verksamhet, fastställande och ändring av avgift för livsmedelskontroll, prövning och registrering, för perioden 2009-09-19 – 2009-10-23, enligt bilaga

§5 Protokoll från handikappråd

Protokoll nr 5 från miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 5 oktober 2009 anmäls och läggs till handlingarna.

§6 Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdestider 2010

Dnr 2009-012537-100

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer datum för sammanträden 2010 enligt följande; tisdag 26 januari, torsdag 4 februari, tisdag 9 mars[Gof1], torsdag 15 april, måndag 17 maj, tisdag 15 juni, tisdag 24 augusti, tisdag 21 september, tisdag 19 oktober, tisdag 16 november och tisdag 7 december.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 oktober, reviderat den 10 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§7 EU-projektet ScorePP

EU-projektet ScorePP
Avrapportering från tredje projektåret
Dnr 2009-003760-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner avrapportering för EU-projektet ScorePP.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi ser det som ett misslyckande att vattendirektivets krav inte kan uppfyllas. Både frågan om hanteringen av dagvatten respektive avloppsvatten i reningsverk är viktiga och prioriterade områden för att nå en bättre miljö i staden.

Situationen med läckande bräddavlopp i Stockholm gör att vattnet är på vissa platser är starkt förorenat. Stockholm Vatten är den största aktören med ansvar för stadens vattenrening. Att majoriteten valt att ändra inriktningen på Stockholm Vattens verksamhet till att bli en mer renodlad distributör av färskvatten är anmärkningsvärt. Den nedrustning vi kan se av Stockholm Vatten AB:s verksamhet och de minskade ambitionerna från stadens sida är mycket olyckliga. Möjligheterna att nyttja Stockholms vatten för bad minskar och sårbarheten för vårt dricksvatten ökar.

§8 Överklagande av beslut om förbud att sälja kosmetiska och hygieniska produkter med otillåtet innehåll och/eller med felaktig märkning

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-08-64515
Dnr 2008-006345-379

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker överklagandet samt yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut daterat den 25 juni 2008 fastställs.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§9 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om emissioner i bostad

Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om emissioner i bostad
Remiss från miljödomstolen, målnr. M 3574-08
Dnr 2006-006790-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller sitt yrkande att överklagandet skall avslås.

 2. Nämnden anför som yttrande över de ingivna handlingarna vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden till miljödomstolen klargör att det är nämndens uppfattning att mätningar av emissioner bör ske mellan betong och golv när fuktskador i betong kan misstänkas.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Sammanfattning

Det är vår ganska bestämda uppfattning att all hantering av problem rörande Sjuka Hus idag hanteras på grundläggande, felaktigt sätt. Antalet ärenden kommer att öka – inte minska – och både de drabbade och samhället kommer att belastas mycket hårt både ekonomsikt och på andra sätt om inget görs. Detta gäller hanteringen både i miljöförvaltningar och i domstolar. Bristen på bindande lagstiftning och miljökvalitetsnormer är den grundläggande anledningen till detta.

Problemet på kommunal nivå är att man vid hanteringen helt felaktigt utgår från att allt som inte vetenskapligt bevisats är fel. Slutsatsen blir med dagens rutiner och mätningar att människor inte blir sjuka av sjuka hus. Detta menar vi strider mot Miljöbalkens grundläggande krav och så länge människor bli sjuka i hus som vid något tillfälle klassats som sjuka hus måste man ta de klagandes synpunkter på allvar och utreda varje individuellt fall med tillräckliga och korrekta mätningar av olika experter. En s.k. ”sekond opinion” ska alltid vara möjlig.

Detta ska enligt vår mening tillämpas också i detta fall.

Z och hennes dotter har drabbats av allvarliga hälsobesvär i sin lägenhet. Konsulter konstaterar olägenheter och åtgärder har utförts. I köket installeras ett ventilerat golv. I de övriga rummen läggs nya golvmattor in. Trots utförda åtgärder förbättras inte inomhusmiljön, lukter kvarstår och hälsobesvären förvärras kraftigt för hyresgästen vid vistelse i lägenheten. 20 % av övriga boende har också fått hälsobesvär.

Tre mätningar har utförts i de rum där den klagande pekat på problem utöver de mätningar som gjorts av andra något oklara skäl. Samtliga tre mätningar har varit behäftade med olika typer av fel, vilket bekräftats av samtliga inblandade, men ändå används som argument för att problem inte föreligger. Vid mätningen mot golv konstaterades maximalt möjliga värden utifrån använd ampull. Fastighetsbolaget ansåg i sitt genmäle detta sakna betydelse eftersom värdena redan var höga (och därmed rimligen borde ge anledning till åtgärd).

Miljöförvaltningen förklarar i sitt yttrande och tidigare tjänsteutlåtande att boende i Kollektivhuset förorsakat fuktskador genom våtmoppning av golv, hälsobesvären relateras till många blommor, kaktusar eller ostädade lägenheter och Stockholmshems konsulter påtalar psykosociala omständigheter. De boende, som inte sett och verifierat rapporterna, anser att deras innemiljö är helt normal och de anser inte att det har psykosociala problem.

Förvaltningen ursäktar sin passivitet med att fastighetsägarens ska visa att problem inte föreligger, att limmade mattor alltid kan ge förhöjda värden av gifter (men också att problem bara förekommer vid höga fukthalter) och att ”ingen” vet vad man ska jämföra uppmätta gifthalter med.

Man hänvisar vidare till en total översyn av ventilationssystemet gjord alldeles nyligen (trots att man tidigare konstaterat att systemet fungerade utmärkt) och att ventilerade golv bör anslutas till fastighetens fläktsystem. Man konstaterar vidare som stöd för sin inställning att Länsstyrelsen kommit till samma slutsats och att handläggaren är erfaren och duglig och att en rad chefer och sakkunniga inklusive jurister deltagit i ärendets behandling.

Samtidigt konstaterar man att den avgörande frågan är att fastighetsägaren har ansvaret (varför inget annat behöver göras?). Vad detta har med saken att göra i detta sammanhang är svårt att förstå. Vidare konstaterar Miljöförvaltningen: ”De (normvärden – vilka?) låg på < 2 µg/m³. Det finns inga studier som visar på ett samband mellan ohälsa och så låga halter av dessa ämnen.

Slutligen slår man fast att inga emissioner av limrester konstaterades i inomhusluften och att det aldrig varit fråga om nedbrytning av mattlim.

Ventilerade golv

Inför installation av det ventilerade golvet fanns fortfarande fukt och limrester kvar, som aldrig åtgärdades. Vid avsaknad av egen frånluftskanal och fläkt innebär detta enligt SP, att emitterande kemikalier från det skadade golvet tar sig till inomhusmiljön. Dessutom saknas larmsystem, drift- och skötselinstruktoner samt en fortlöpande kontroll.

Miljöförvaltningens råd vid kontroll av ventilerade golv, 1994 av Roger Corner var vid den tiden lägsta krav. Inte ens de kraven uppfylls i Z lägenhet. Dessutom har kraven på ventilerade golv skärpts sedan dess. Vid en kontroll med ett flertal bolag i branschen (inkl det bolag som förvaltningen hänvisar till i ärende 10) råder enighet om att fastighetens fläktsystem inte ska användas. Förvaltningen har själv konstaterat i 3H-rapporten att i 70 % av fallen är godkända fläktsystem icke fungerande, vilket gör förvaltningens slutsats strider mot de egna slutsatserna.

Nya golvmattor

Den andra åtgärden i lägenheten var att lägga in nya golvmattor i övriga rum. Trots att en konsult rekommenderar löslagda mattor har Stockholmshem limmat golvmattorna. Att limma golvmattor på förorenade golv sätter igång nya kemiska reaktioner. Att limma golv med vattenbaserade lim får samma effekt som vid en vattenskada, vilket framgår av tidigare handlingar i ärendet. Problemet är inte enskilda ämnen i limmet, vilket man först trodde, utan metoden som sådan. det är meningslöst att hävda att fukthalten vid ett visst tillfälle var bra. Fukthalten måste under hela tiden vara bra och en enstaka vattenskada eller hög fukthalt kan skapa bestående problem

Kunskapen finns idag hos branschfolk att limmade golvmattor är ett bygg- och hälsoproblem. Varje kompetent och seriös fastighetsägare använder sig idag av andra alternativ. Detta är en tyst kunskap som ingen ropar ut i offentligheten för att undvika problem med golvindustrin, som liksom byggsektorn i allmänhet domineras av ett mycket litet antal bolag.

Regler och normer

Det saknas idag bindande normer för kvalitén på inomhusluft, vilket är anmärkningsvärt och måste åtgärdas. Det innebär dock inte att regelverk saknas. Man har i detta fall inte följt Socialstyrelsens Meddelandeblad, Nov 2006. Det är inte sant att det inte finns ”regler” för halter av de aktuella giftiga ämnena och det är inte sant att förhöjda ”höga” värden inte konstaterats.

Det är bl.a. klart utsagt att de normvärden som finns för de utpekade emissionerna (runt 5 ug/l) gäller för ämnena var och ett för sig. Det är klart utsagt att samverkan mellan olika både mätta och icke mätta värden innebär att förhöjda värden alltid kan påverka hälsan också vid mycket låga värden. Däremot vet man inte hur och i vilken mängd. Detta bekräftas också klart av Roger Corner på förvaltningen i utredningen.

Förvaltningen hävdar att man skall ta viss hänsyn till känsliga personer. Detta uttalande – i detta sammanhang – är märkligt eftersom det antyder att de minst 20 % av befolkningen som är allergiska eller överkänsliga inte skulle få full rättstrygghet. Det strider också mot en nyligen avkunnad dom i Miljööverdomstolen angående bullerskador där detta synsätt avfärdades.

Kompetens

Miljöförvaltningen i Stockholm har enligt vår mening hög kompetens både generellt och i många specialområden. Man saknar dock särskild kompetens i frågor rörande Sjuka Hus. Sådan fanns tidigare och Roger Corner, som har denna kompetens, har under senare år inte handlagt dessa ärenden och inte varit inkopplad i detta fall. Det är vår bedömning att denna situation är en följd av tidigare politikers och ledande tjänstemäns bedömning att problem med Sjuka Hus dels till stor del inte är relaterade till byggandet eller till skador på hus och material, dels är så dyrt och komplicerat att handlägga att man överlåtit detta till nationella myndigheter.

Vi fruktar att det gått troll i dessa frågor och att hanteringen av Sjuka Hus blivit en principfråga där prestige och auktoritet står på spel. Det är inte längre en miljöfråga, där enskilda människors hälsa och rätt ska bedömas utifrån miljöbalken och försiktighetsprincipen, utan en prestigefråga och en ovilja på olika håll att ta de mycket höga kostnader som krävs. Det spelar då ingen roll hur många chefer och jurister som är inblandade eftersom både underlag och lagstiftning (brist på bindande normer) är klart otillräckligt.

Man hävdar vid flera tillfällen att andra inblandade parter som länsstyrelsen kommit till samma ståndpunkt som förvaltningen. Som argument finner vi detta anmärkningsvärt. Förvaltningens roll måste ju vara att pröva länsstyrelsens beslut – inte att utgå från det.

Just detta gör dock att man i dessa fall i särskilt stor utsträckning bör använda sig av försiktighetsprincipen nämligen att bristen på fullståndig kunskap inte får hindra förvaltningen från att vidta tillräckliga åtgärder.

§10 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna klagomål på fukt och mögel i bostad utan åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-09-47891
Dnr 2007-002223-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut från den 3 april 2009.

 2. Som grund för yrkandet åberopa vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden till länsstyrelsen klargör att det är nämndens uppfattning att mätningar av emissioner bör ske mellan betong och golv när fuktskador i betong kan misstänkas. Att ombyggnadsåtgärder genomförts utesluter inte att ytterligare åtgärder behövs för att undvika ohälsa hos de boende.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Nämnden har under 2009 ganska ingående behandlat flertalet ärenden som kan tänkas vara orsakade av "Sjuka Hus"-problem. Förvaltningen har också under denna tid redovisat en mycket omfattande utredning i frågan där en av huvudslutsatserna är att dessa frågor måste behandlas utifrån det enskilda fallet och att de klagandes synpunkter måste tas på allvar. Dessa slutsatser baseras bl.a. på det faktum att trots att många människor blir sjuka i vissa lägenheter/rum har forskningen inte kunnat fastlägga hur sambandet mellan emissionen av vissa gifter och enskilda människors sjukdomsbild ser ut. Forskningen har däremot konstaterat att människor i många fall faktiskt blir sjuka och att detta i många fall är korrelerat med förekomsten av limmade mattor på betonggolv. Detta kan generera vissa kända ämnen som sedan kan spridas till lägenheternas luft.

Huruvida människor bli sjuka av detta eller inte beror på individens känslighet, på koncentrationen och på den relativa förekomsten av en rad olika, giftiga ämnen. Denna typ av samband är nästan omöjlig att verifiera genom s.k. "epidemiologiska" studier - generella statistiska analyser av samband omfattande slumpvis utvalda grupper av människor. Därför konstaterar också förvaltningens 3H-rapport att man också måste arbeta utifrån varje enskilt fall. Man konstaterar också utifrån försiktighetsprincipen att bristen på fullständig vetenskaplig dokumentation aldrig får hindra att man vidtar åtgärder när så kan anses behövligt.

Vi tycker det är anmärkningsvärt att förvaltningen i detta nya ärende arbetar på samma sätt som tidigare. Man har visserligen - vilket är glädjande - initialt ifrågasatt det första expertutlåtandet, men därefter fortsatt enligt tidigare arbetsrutiner och utgått enbart från mikrobiella analyser. De utförda bedömningarna förefaller ovanligt väldokumenterade vad gäller förekomsten av mögelsporer, men omfattar inte analyser av gifter mellan golv och betong och inte ens analyser av gift i luft. En Flera åtgärder har trots detta vidtagits och en del har blivit bättre. Dock inte tillståndet från de personer som bor i lägenheten, vilket rimligtvis måste vara utgångspunkten för arbetet. Den klagande har på egen bekostnad låtit utföra flera expertbedömningar av lägenheten. Inga av dessa bifogas ärendet, vilket vi ser som allvarligt.

Fuktskador har förekommit som är helt tillräckliga för att initiera giftemissioner. MCA-analys har begärt att giftanalyser utförs mellan golv och betong. Man hävdar bl.a. att vatten kan ha trängt in i lägenhetens övriga delar. Om detta varit fallet och är orsaken till problemen vore detat lätt att konstatera genom de föreslagna giftmätningarna vid betong. Istället för att göra detta går förvaltningen in på ett teoretiskt resonemang om sannolikheten för att fukten inte spridit sig skett precis som i alla tidigare ärenden, vilka nu pågått i alldeles för många år och kostat alldeles för mycket pengar. Varför? Betydligt mer rimligt vore att konstatera att vidtagna åtgärder inte haft avsedd effekt och att giftemissioner som följd av alkalisk hydrolys I ett tidigare skede är en fullt möjligt händelse.

Förekomsten av mikrobiell påverkan är inte på något sätt en förutsättning för att giftiga ämnen kan emitteras. Inte heller förekomsten av fukt har någon som helst relevans eftersom fukt kan ha förekommit tidigare, vilket också är belagt. Dessa fakta måste rimligen vara kända av förvaltningen efter alla de diskussioner vi haft under året. Därför är också slutsatsen att ytterligare prover inte behövs inte korrekt. Att man vid sin inspektion inte kunde förnimma någon lukt är helt ointressant i sammanhanget. Det saknar också all betydelse om det inträngande vattnet varit avloppsvatten eller inte. Även helt rent vatten kan ge giftemissioner mellan golv och betong.

Vid kontakter med den klagande har framkommit att den ursprungliga fuktskadan var omfattande med stora mängder vatten i lägenheten. Skadorna i källaren under har inte åtgärdats och inte heller skadorna i lägenheten ovanför. Miljöförvaltningen har gjort ett besök i lägenheten efter många "inbjudningar" och den personen har gjort ett amatörmässigt intryck. Han kände viss lukt vid besöket, vilket inte framgår av redogörelsen. Den klagande har dessutom haft besök av en person från någon "byggnämnd" som bestämt hävdade att hela toalettsystemet måste bytas. Idag förekommer i främst toaletten alltifrån ett svag men klart kännbar lukt till mycket stark lukt beroende på tidpunkt. Den klagande har under de 5 åren detta pågått utvecklat allergi.

Ärendet är enligt vår mening inte tillräckligt utförligt behandlat och vi begär därför att mätningar av giftemissioner utförs i de rum som de klagande pekar ut vad gäller luft och golv innan ställning tas i ärendet.

Dessutom vill vi ha tillgång till alla utlåtanden i ärendet.

PS. Med anledning av tidigare diskussioner vad gäller inläggning av ventileranden golv kan påpekas att byggherrens expert ByggMiljöGruppen med bestämdhet hävdar att sådana golv ska anslutas till separat fläktsystem och inte till befintlig ventilation. DS

§11 Bedömningsgrunder vid nyetablering av återvinningsstationer i Stockholms stad (återremitterat den 15 oktober 2009)

Dnr 2009-010718-249

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer bedömningsgrunder för återvinningsstationer (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet).

 2. Bedömningsgrunderna ska översändas till stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt Förpacknings- och tidningsinsamling AB (FTI).

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Majoriteten hade som vallöfte att 100 nya, nedgrävda återvinningsstationer skulle skapas under denna mandatperiod. Som vi ser har detta löfte inte uppfyllts på långa vägar. Som framgår av miljöförvaltningens underlag har endast 17 nya stationer etablerats sedan december 2007. Vi tycker att detta är anmärkningsvärt och oansvarigt i en situation där sopor och avfall skapar stora sanitära olägenheter i staden.

Det är svårt att se varför avstånden till återvinningsstationer i ytterstaden ska vara längre än i innerstaden, bedömningen för hela staden måste baseras på att det ska vara rimligt att källsortera förpackningar utan att ha tillgång till bil.

§12 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om bullerreducerande åtgärdsförslag fläkt, Sankt Eriksgatan 31

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2008-003204-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut.

 2. Nämnden åberopar vad som anförts i miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för yrkandet.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§13 Skärgårdsbåtar 2009

Anmälan av rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-011408-642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§14 Motion (2009:28) av Stefan Nilsson (MP) om att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska innehålla transfetter

Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 303-1613/2009
Dnr 2009-010754-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker motionen.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå att Stockholms stad ska kräva av sina leverantörer att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte skall innehålla industriellt framställda transfetter.

Motivering

Förvaltningen påpekar i sitt svar att det förekommer naturligt bildade transfetter i vissa livsmedel. Det är dock inget argument mot att undvika ytterligare konsumtion av industriellt framställda transfetter som tillsätts i våra livsmedel.

Att det finns andra hälsoproblem som är värre är inget argument för att inte minska onödiga hälsorisker. Att livsmedelsverket, som förvaltningen noterar, för diskussioner om transfetter med industrin kan tolkas som ett uttryck för att verket inte anser att transfetter är ett försumbart problem.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§15 Överklagande av beslut om avgift för extra offentlig livsmedelskontroll, Fruängens Kött & Fläsk AB

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-09-10476
Dnr 2008-010386-351

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens avgiftsbeslut.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§16 Överklagande av beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll, Fruängens Kött & Fläsk AB

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-09-2825 samt
2811-08-103601
Dnr 2008-012747-380

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens avgiftsbeslut.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§17 Överklagande av beslut om avgift för extra offentlig livsmedelskontroll, T-G: s kött i Parti AB

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 281-09-5586
Dnr 2008-014458-380

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens avgiftsbeslut.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§18 Överklagande av beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll, T-G:s Kött i Parti AB

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 505-09-005539
Dnr 2008-013817-380

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens avgiftsbeslut.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§19 Överklagande av beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll, Mårtenssons Partiaffär AB

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 281-12105-2009
Dnr 2009-002125-699

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens avgiftsbeslut.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§20 Överklagande av beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll, Stockholms Butikskött Försäljnings AB

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 281-09-2006
Dnr 2008-014023-379

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens avgiftsbeslut.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§21 Överklagande av beslut om fast årlig avgift för livsmedelskontroll - Elko Kött i Parti AB

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 281-10230-2009
Dnr 2008-014321-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§22 Upphandling av ramavtal för konsulter avseende projektlednings- och tekniskt stöd till Miljöbilar i Stockholm samt energitekniska konsulter till energicentrum

Dnr 2009-011478-111

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att genomföra upphandling avseende ramavtal med konsulter för projektledningsstöd, tekniskt stöd samt energitekniskt stöd.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§23 Anmälan om Stockholm Järva - fördjupad ansökan till delegationen för hållbara städer

Dnr 2009-008760-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Att arbeta in hållbarhetsaspekter i upprustningen av Järvaområdet är ett spännande och viktigt projekt. Det bör dock betonas att hållbarhet måste inkludera sociala aspekter, miljövärdar i varje hus är bra men projektet kunde i denna del vara tydligare. Vi välkomnar särskilt att matavfall från hushåll och verksamheter i hela området ska tas om hand för biogasproduktion. Vi vill också peka på den stora potential som ligger i lokalproducerad energi.

§24 Förslag till program för Akka 9, 10 m.m. i stadsdelarna Alvik och Traneberg

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2009-10487-54
Dnr 2009-011560-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programförslaget under
förutsättning att:


- Stockholmsmodellen för buller klaras.


- Det fortsatta planarbetet särskilt beaktar stomljud, vibrationer, samlokalisering
och möjligheter att förbättra för gång- och cykeltrafik.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), Karin Karlsbro (FP) och Malte Sigemalm (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden i huvudsak bifaller förvaltningens förslag till beslut samt att angående frågan om att utreda exploatering norr om Vidängsvägen anföra följande:

Det behöver studeras djupare om parkmarken även väster om gångvägen är av sådan betydelse för ekologi eller social samvaro och lek att den inte bör exploateras utan andra trevlighetsåtgärder kan göras i gaturummet.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Karin Karlsbros (FP) och Malte Sigemalms (S) förslag.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§25 Utredning om kvotplikt för biobränslen

Remissvar till Näringsdepartementet
Dnr 2009-012684-211

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker förslaget till kvotplikt.

 2. Nämnden åberopar och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen för kännedom.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M), vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Karlsbro (FP) och Malte Sigemalm (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden i huvudsak bifaller förvaltningens yttrande med följande tillägg:

Vi noterar den debatt som förts i Sverige, övriga Europa och resten av världen om biodrivmedel. Det är viktigt att biodrivmedel klarar höga hållbarhetskriterier. Det är lika viktigt att fossila drivmedel också klarar motsvarande hållbarhetskriterier. Eftersom el alltmer framstår som ett alternativ till flytande fordonsbränsle eller fordonsgas är det också viktigt att elen klarar motsvarande hållbarhetskriterier. Detta gäller såväl den el som produceras i Sverige eller inom EU som den el som importeras till EU.

Vi anser att mycket talar för att det bör vara fordonsanvändarna snarare än skattebetalarna som ska bära kostnaderna för biodrivmedel tills dessa blivit konkurrenskraftiga. Där det är lämpligt att skattebetelarna bär utvecklingskostnaderna, t.ex. för biogas, är det bättre att så sker genom stöd till produktionen. Detta, för att inte motverka effektivare användning av fordonsbränsle. Förvaltningens förslag om transfereringssystem liknande det som användes för NOx-avgifter för energiproduktionen bör därför vara förstahandsalternativet.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M), Åsa Romsons (MP), Karin Karlsbros (FP) och Malte Sigemalms (S) förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Charles Berkow (MP) instämmer i Stellan F Hamrins (V) förslag till beslut.

§26 Villkor för Bromma flygplats, besvärsskrivelser

Remiss från Miljööverdomstolen, mål nr M 1441-09
Dnr 2000-000806-300

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak instämma i förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Miljöförvaltningen har tidigare framhållit 80 dBA. Det är rimligt att hålla fast vid detta, under förutsättning att inte Luftfartsverket kan visa att det innebär betydande kostnader, som inte står i proportion till miljönyttan.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 oktober 2009. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Miljööverdomstolen.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Det är viktigt att kräva bullerdämpande åtgärder minst i den utsträckning som nämnden tidigare uttalat. Flyget på Bromma är en stor källa till buller och andra olägenheter i Stockholm.

§27 Styrning och uppföljning av Miljöprogrammet

Yttrande till stadsrevisionen
Dnr 2009-005466-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag.

§28 Miljödirektör Gunnar Söderholm informerar att beslut fattat av nämnden den 15 oktober 2009 § 27, dnr 2007-006531-351, gällande ansökan hos miljödomstolen om utdömande av vite från Brf Cerberus, inte kommer att verkställas av förvaltningen då rättelse vidtagits. Syftet med vitet är uppfyllt

Gunnar Söderholm informerade vidare om överläggningar med trafikkontoret och Stockholm Vatten AB om dagvattenhanteringen. Han redovisade också att SLBs rapport om trängselskatternas miljöeffekter nu föreligger. Han ombeds att utsända denna via e-post till nämndens ledamöter


[Gof1]Ändrat datum från 16 mars till 9 mars