Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2012-06-12

Sammanträde 2012-06-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Hamnverksamhet Loudden

Yttrande till mark- och miljödomstolen - mål M 900-11
Dnr 2007-5659
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering
Bordlades 22 maj 2012
pkt 16

8 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2012-6680
(Verksamhetsstöd)

P

9 Den gröna tävlingen, "The Green Race"

Svar på skrivelse från Östermalms stadsdelsförvaltning
Dnr 2012-6323
(Verksamhetsstöd)

P

10 Motion om (2012:12) barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor

Remiss från kommunstyrelsen, stadsmiljöroteln
Dnr 2012-6831
(Hälsoskydd)

P
Omedelbar justering

11 Student 2012, uppföljning av projekt Student 2011

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2012-7549
(Livsmedelskontrollen)

P

12 Anmälan om "Urbana ekosystemtjänster" - ansökan till Vinnova

13 Motion (2012:4) om program för gröna skyskrapor i Stockholm

Remiss från stadsbyggnads- och idrottsroteln
Dnr 2012-2675
(Plan och miljö)

P

14 Förslag till detaljplan för fastigheten Betongblandaren 14 m.m. i stadsdelen Mariehäll

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2011-3575
(Plan och miljö)

P
Omedelbar justering

15 Programsamråd för Grammet 1 vid Brommaplan i stadsdelen Åkeshov

16 Om Stockholms unika ekmiljöer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna, Katarina Luhr m.fl.
Dnr 2012-6087
(Plan och miljö)

P

17 Länsstyrelsens förslag till Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken

Remiss från stadsmiljöroteln
Dnr 2012-5750
(Plan och miljö)

P

18 Åtgärder mot hälsovådlig luft

Svar på skrivelse från Katarina Luhr m.fl.(MP)
Dnr 2012-7883
(Verksamhetsstöd)

P
Bilagor till protokoll
Närvaro[1].pdf (194 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Christina Wikberger från avdelningen för plan och miljö.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Katarina Luhr (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 18 juni 2012.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 5/2012 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 22 maj 2012 anmäls.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förteckningar från den 30 maj 2012 och den 12 juni 2012 anmäls.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen från och med 2012-04-21 – 2012-05-18.

Handlingar i ärendet

Lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden

2012-04-21 – 2012-05-18.

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 3/2012 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträde den 7 maj 2012 anmäls.

§7 Hamnverksamhet Loudden

Yttrande till mark- och miljödomstolen – mål M 900-11
Dnr 2007-5659
Bordlades den 22 maj 2012 pkt 16

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP):

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Stockholms hamn AB:s yrkanden om att undanröja villkor 2, 3 och 4.

3 Beträffande villkor 3 föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden att Stockholms hamn AB utreder frågan om elanslutning av fartyg.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker yrkandena från Lidingö stad avseende en tidsbegränsning av tillståndet.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden bifaller i övrigt förvaltningens förslag.

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför därutöver följande:

Det finns en bullerproblematik runt hamnområdet vid Loudden och det är önskvärt att bullernivåerna sänks. Detta är särskilt aktuellt med tanke på den bostadsexpansion som kommer att ske i närområdet under de kommande åren i samband med byggnationen av Norra Djurgårdsstaden. Vi stödjer därför Stockholms hamnars förslag om att utreda frågan om en elanslutning av fartyg när de ligger i hamn samt rekommenderar att de utreder möjligheten att minska verksamheternas buller i samband med lastning och lossning.

När det gäller möjligheten att lasta och lossa nattetid anser vi att hamnen själv ska ha rådighet att bedöma om så krävs, givet att de följer de nya villkor för buller som miljöförvaltningen har formulerat.

Vi stödjer däremot inte att hamnens tillstånd ska tidsbegränsas till 10 år. Detta innebär inte att ambitionen att stänga verksamheten år 2019 har ändrats. Att tidsbegränsa tillståndet kan få oönskade konsekvenser. Om det exempelvis utfaller som så att hamnen vid Loudden, av avvecklings- eller saneringsskäl, tvingas att ligga kvar under en begränsad tid efter det att datumet för avvecklingen passerats kan ett tidsbegränsat tillstånd innebära att hamnverksamheten måste genomgå en ny tillståndsprocess, med ytterligare tidsspillan.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 maj 2012. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Avstyrka yrkandena från Stockholms hamn AB.

Avstyrka yrkandena från Lidingö Stad avseende ytterligare inskränkning av tider för lastning och lossning samt skärpta bullervillkor.

Föreslå ett nytt villkor för buller, i form av ett prövotidsförordnande med följande lydelse: ”Hamnen ska i samråd med tillsynsmyndigheten och Lidingö Stad under en prövotid utreda dels möjligheten att minska bulleremissioner från verksamhetsområdet till en sådan nivå att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostad inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för nyetablerad industri samt, för lågfrekvent buller, riktvärdena i Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOFS 2005:6), dels förutsättningarna att genom avtal med trafikerande rederier minska bulleremissioner. Utredningen ska omfatta en miljö-medicinsk undersökning. Resultatet av utredningarna samt förslag till åtgärder och slutliga villkor ska ges in till mark- och miljödomstolen inom ett år från lagakraftägande dom. De förslag till slutliga villkor som ska ges in till miljödomstolen ska föreskriva krav på viss teknik eller skyddsåtgärd och/eller begränsningsvärden och hur dessa ska verifieras. Under prövotiden och tills annat bestämts får buller från verksamhetsområdet inte ge upphov till högre ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostäder som frifältsvärden än 55 dBA kl 06-18, 50 dBA kvällar kl 18-22 samt 45 dBA nätter kl. 22-06. Beträffande momentana ljud nattetid får 60 dBA inte överskridas.”

Tillstyrka Lidingö stads yrkande om tidsbegränsning av tillståndet.

Justera beslutet omedelbart.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Innebörden av förvaltningens förslag till nytt villkor för buller är oklart. Det går inte att utläsa vad som händer när utredningarna om förutsättningarna för åtgärder har genomförts. I värsta fall kan de provisoriska bullervillkoren vara kvar oförändrade. Detta är ett skäl till att det är särskilt angeläget att tillståndet blir tidsbegränsat.

Vi förutsätter att utredningen om förutsättningarna att genom avtal med trafikerande rederier minska bulleremissioner också omfattar förutsättningarna för att minska bullret genom differentierade hamnavgifter.

Yttrandet från Lidingö om buller och nya bostäder i Lidingö aktualiserar för övrigt behovet av bättre dialog och samarbete mellan Stockholm och grannkommuner om planering för att både förbättra miljöförhållanden och främja bostadsbyggandet.

§8 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013 - 2016.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens synpunkter till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Den gröna tävlingen, ”The Green Race

Svar på skrivelse från Östermalms stadsdelsförvaltning
Dnr 2012-6323

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar skrivelsen med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till de som framställt medborgarförslaget.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till Östermalms stadsdelsförvaltning för kännedom.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en avgränsning av lämpliga företagsgrupper i tävlingen.

2. Att ta fram en grov kalkyl över vad en årlig tävling skulle kunna kosta.

3. I övrigt anföra följande:

En tävling som den här föreslagna kan ha som mål att underlätta för konsumenter att göra medvetna val i vardagen, samtidigt som man uppmuntrar de företag som jobbar med att bli mer miljövänliga. Om tävlingen främst riktar sig till mindre företag så skulle det stödja småföretagandet i staden. T.ex. skulle man kunna ha olika företagsgrupper som målgrupp varje år. Vi tänker oss att man skulle kunna börja med kemikalieintensiva verksamheter som t.ex. frisörer första året för att sätta ljuset på de salonger som driver ett framåtsyftande miljöarbete. Med avgränsade målgrupper för varje år kommer även resurserna för arbetet med tävlingen kunna begränsas. Författarna till skrivelsen skulle också kunna involveras i att ta fram lämpliga avgränsade målgrupper till tävlingen.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Motion om (2012:12) barns rätt till en giftfri vardag – inför miljödiplomering för giftfria skolor

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att inom ramen för kemikalieplanen arbeta med målet om en giftfri vardag i kommunala förskolor.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om att bifalla motionen, samt i övrigt anföra följande:

Miljöförvaltningens pågående tillsynsprojekt som fokuserar på att minska kemikalieexponering för barn och unga är ett mycket viktigt arbete som minskar riskerna för att barn ska utsättas för förbjudna skadliga ämnen och som även identifierar brister i kunskap hos verksamhetsutövare, och ökar kunskapen om skadliga ämnen hos verksamhetsutövare.

Vi anser dock att det av flera skäl är motiverat med att införa ett miljödiplomeringssystem för Stockholms förskolor. Oron för att barn utsätts för skadliga ämnen i vardagen är vanlig bland både förskolepersonal och föräldrar. Många tycker dock att kemikalieområdet är ett svårtillgängligt och komplicerat område där det är svårt att veta hur man kan uppnå en bättre miljö för barnen, vilka krav man bör ställa och vilka ämnen man främst bör undvika. Ibland dyker det även upp larmrapporter som kan vara mycket svårbedömda. Det är därför viktigt att ha klart uppställda kriterier för vad vi i dagsläget bedömer att en skola med giftfri miljö bör uppnå. Uppgift om miljödiplomering är också en enkel och bra upplysning som vi tror många föräldrar skulle välkomna.

För skolan kan en lista med färdiga kriterier klargöra vad man bör uppnå. Det är dessutom enklare att arbeta mot klara uppställda mål än att föra ett framåtsyftande miljöarbete på egen hand. Miljödiplomeringen blir sedan stämpeln på att man genomfört det man ska. Därutöver kan en miljödiplomeringsstämpel vara ett kriterium som föräldrar kan använda sig av när de väljer förskola till sina barn, för att underlätta ett aktivt val av förskola och därmed ge en konkurrensfördel för de skolor som arbetat aktivt med att reducera skadliga ämnen.

Då arbetet med barn och ungas närmiljö är prioriterat i arbetet med den kemikalieplan som är under framtagande ser vi även en stor potential i att kriterier för ett miljödiplomeringssystem för Stockholms förskolor skulle kunna tas fram inom ramarna för det pågående arbetet med kemikalieplanen.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.


Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) enligt följande:

Det finns en tilltagande medvetenhet kring kemikalieproblematiken i Stockholm och staden arbetar på många fronter för att både samla in kunskap och vidta åtgärder. Inför förra miljö- och hälsoskyddsnämnden (2012-05-22) organiserades ett seminarium för att upplysa nämndledamöterna om stadens kemikaliesituation och miljöförvaltningen arbetar för tillfället med att ta fram en kemikalieplan på uppdrag av kommunfullmäktige som ska ligga till grund för framtida insatser.

Arbetet med att ta fram en kemikalieplan innebär en kunskapshöjning inom alla stadens verksamheter, även förskolan. Den kommer både att leda till en ökad kännedom om kemikalieproblematiken inom olika områden, ge nya insikter om tänkbara åtgärder samt utgöra en vägledning för ett långsiktigt och hållbart kemikaliearbete.

Vid sidan om detta är upphandling av kemikalier är ett prioriterat område i Stockholms miljöprogram 2012-2015 och stadsledningskontoret håller på att, i samråd med miljöförvaltningen, utarbeta kemikaliekrav som förvaltningar och bolag kan ställa på leverantörer under upphandlingsprocessen. I miljöprogrammet har staden även satt upp en rad mål som syftar till att minska inslaget av kemikalier, bland annat genom att andelen ekologiska livsmedel som staden köper in ska uppgå till 25 procent samt att utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska. För att uppnå detta ska staden ställa kemikaliekrav på ingående byggmaterial under markanvisningen.

I Stockholm stads budget för 2012 belyses även att arbetet med Kemikalieforum samt kemikaliepakten, ett samarbete med näringslivet, ska intensifieras för att minska utsläppet av gifter. Stockholm stad är därför redan på god väg mot målet att kunna erbjuda unga, vuxna och äldre stockholmare en giftfri vardag.


§11 Student 2012, uppföljning av projekt Student 2011

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till Livsmedelsverket

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna anmälan om rapporten

2. Uppdra åt förvaltningen att fortsätta med inspektioner enligt Student 2011 modellen tills mer än 80% blir godkända

3. Överlämna beslutet till Livsmedelsverket

Verksamheten kring studentfiranden är mycket omfattande. De tusentals kuvert som serveras årligen i samband med firandena tillagas och ofta av ovan personal med sämre kunskap om livsmedelshygien och utgör därmed en mycket större risk. Med detta i åtanke anser vi att Projekt Student ska genomföras årligen och i större omfattning för att säkerställa god kvalitet och hygien även för mat som serveras under studentfiranden.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP) och Stellan F Hamrin (V).

Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§12 Anmälan om ”Urbana ekosystemtjänster” – ansökan till Vinnova

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger förvaltningschefen befogenhet att teckna avtal med samarbetspartners om bidraget från Vinnova beviljas.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Motion (2012:4) om program för gröna skyskrapor i Stockholm

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remis­sen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Begreppet ”grön skyskrapa” är luddigt och odefinierat. Miljö- och/eller energianpassad byggnad vore mer lämpligt. Då Stockholm har ett stort behov av både bostäder och bevarad grönmark är det lockande att tänka att det bara är att sätta igång att bygga på höjden. Erfarenhetsmässigt blir dessa byggnader dock både mycket dyra och mycket energikrävande vilket ofta glöms bort i debatten. Vi anser att en ”grön skyskrapa” inte kan definieras med att man t.ex. lägger in gröna takterasser eller liknande utan att dessa hus måste byggas med högsta möjliga miljö- och klimatkrav precis som övriga framtida bostäder bör byggas. En ordentlig kartläggning kring huruvida det är möjligt att bygga sådana skulle vara ett bra första steg.

§14 Förslag till detaljplan för fastigheten Betongblandaren 14 m.m. i stadsdelen Mariehäll

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP):

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka planförslaget.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att beakta miljöförvaltningens synpunkter angående trafikbuller.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att därutöver anföra:

Projektet överensstämmer med stadens mål att bygga fler hyresrätter och följer intentionerna i Vision Bällsta. Planområdet ligger inom nuvarande flygbullernivån, FBN, 55 dB(A) gräns enligt trafikfall 4, men klarar den antagna nya gränsen 55 dB(A) utfall 2004 och även max 70 dB-kurvan. Det nuvarande området, där flygverksamheten enligt villkor får alstra ljudnivåer över 55 dB(A), är betydligt större än det område där dessa ljudnivåer i praktiken uppkommer.

I Stockholms översiktsplan Promenadstaden, lagakraftvunnen den 10 april 2012, står ”Det nya avtalet (mellan staden och luftfartsverket) ger möjlighet att pröva ny bostadsbebyggelse inom Ulvsundaområdet där de faktiska bullernivåerna idag och framöver understiger 55 FBN och 80 dBA max”.

Nämnden är därför angelägen att fortsätta planeringen för bostadsbebyggelse på platsen och konstaterar att avtalet mellan staden och luftfartsverket kan innebära att ett mycket större område än tidigare är tillgängligt för bostadsbebyggelse. Vi ställer oss därför positiva till förslaget. Närheten till Bromma Center, Bromma flygplats och Sundbybergs centrum innebär att området har goda förutsättningar att förtätas. Det är dock viktigt att man vid nybyggnationer planerar för goda inomhusmiljöer och noga begrundar effekten av de höga nivåer av trafikbuller som kommer främst från Ulvsundavägen. Den föreslagna utformningen på husen innebär att de boende avskärmas från trafikbuller bättre än de gör idag, men kräver ändock ytterligare avsteg från tidigare tillämpade avsteg vid nybyggnad i Stockholm. Det är därför viktigt att de planerade bostäderna så effektivt som möjligt skyddar de boende från höga bullernivåer.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 maj 2012. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Avstyrka planförslaget då planområdet ligger innanför den för flygbuller tillståndsgivna kurvan för FBN 55dBA, även kallad trafikfall 4. Detta innebär att nybyggnation inte ska ske på platsen.

Justera beslutet omedelbart.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Tillstyrka planförslaget under förutsättning att:

- Bromma flygplats läggs ner

- Bullerstörningar från vägtrafiken minskas

I övrigt stödjer vi de synpunkter som förvaltningen framför på detaljplanen i sitt tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§15 Programsamråd för Grammet 1 vid Brommaplan i stadsdelen Åkeshov

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programförslaget under förutsättning att:

a. Möjligheten prövas att bygga in Bromma reningsverk för att bygga ytterligare bostäder, undanröja störningar för befintliga bostäder och garantera reningsverkets utvecklingsbehov.

b. Planeringen för nya bostäder inom programområdet tillämpar den s k Stockholmsmodellen för buller utan ytterligare avsteg.

c. Fortsatt detaljarbete inhämtar slutsatser från den transportanalys som trafikkontoret genomför för östra Västerort/Bromma.

d. Förutsättningar att överbrygga Drottningholmsvägen för att bättre knyta ihop stadsdelen och utöka bostadsetableringen bör prövas i den fortsatta planeringen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi delar förvaltningens synpunkter men vill särskilt framhålla den svåra trafiksituation som råder vid Brommaplan. Regeringens och stadens mål att minska biltrafiken och utsläppen av klimatgaser måste rimligen innebära att man genomför kraftfulla åtgärder för att minska biltrafiken och öka kollektivtrafiken. Den s.k. Förbifarten kommer i sin förlängning att leda till ökad trafik vid Brommaplan, vilket man uppenbarligen inte avser att hantera. Att lägga infartsparkering vid Brommaplan är som förvaltningen påpekar förkastligt. Den bör läggas längre ut och kopplas till en utbyggd kollektivtrafik.

§16 Om Stockholms unika ekmiljöer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna, Katarina Luhr m.fl.
Dnr 2012-6087

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att:

a. I samråd med exploateringskontoret undersöka möjligheten att överföra
ekdatabasen till miljöförvaltningen, samt att tillgängliggöra ekdatabasen för
intressenter inom planerings- och exploateringsprocessen.

b. Utreda förutsättningar för att ta fram ett kartunderlag som visar förslag till
platser där det är lämpligt och praktiskt genomförbart att förstärka

eksambanden i staden.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi vill tacka förvaltningen för en god sammanfattning av kunskapen om det nuvarande tillståndet för ekbestånden i Stockholm, sammanfattningen av åtgärdsbehov och för redogörelsen om skyddsmöjligheterna för viktiga träd. Vi tycker att det är en mycket god idé att ekdatabasen överförs till miljöförvaltningen.

Vi delar förvaltningens syn på att det saknas överblick över förstärkningsåtgärder inom viktiga trädnätverk i Stockholm, vilket är ett problem vad gäller att kunna upprätthålla funktionen av de viktiga spridningsvägarna. Vi tror även att denna avsaknad av överblick också kan försvåra beslut om byggnation i olika delar av staden då det kan råda osäkerhet om, och hur, vissa träd är viktiga att bevara. Då träd, som alla levande organismer, är föränderliga och har en livscykel är det viktigt att planera för en långsiktig återväxt och ett upprätthållande av de miljöer som man fastslagit som värdefulla.

Vi tycker att det är viktigt att resurser för bevarandet av ekbestånden finns tillgängliga så att en kontinuerlig skötsel med förstärkningsåtgärder kan upprätthålla funktionen av de viktiga spridningsvägarna. Vi anser att det är mycket problematiskt att resurser saknas för detta viktiga arbete då bevarande av den biologiska mångfalden är ett av våra nationella miljömål.

Det är bra med en uppdatering av ekdatabasen år 2016-2017 men vi är oroliga för att denna uppdatering kommer visa på en kraftig försämring av eksambanden om man inte redan nu påbörjar en kartläggning och vidtar förstärkningsåtgärder där man bedömer att de behövs.

Vi instämmer därmed helt i förvaltningens förslag till beslut om att utreda förutsättningarna för att ta fram ett kartunderlag för förstärkning av viktiga eksamband i staden. Vi hoppas även att staden kan ta fram ett förslag till utökat skydd för ekmiljöerna, för ett fortsatt bevarande av Stockholms biologiska mångfald.§17 Länsstyrelsens förslag till Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP):

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen, samt att därutöver anföra:

En stor och växande stad behöver sina andningshål. Stockholm har därför en fantastisk resurs i och med den Kungliga nationalstadsparken och det är viktigt att vi vårdar och utvecklar våra stadsnära naturområden för att förbättra stockholmarnas tillgång till attraktiva grönytor.

Grönområden är emellertid en del av stadsmiljön och bör utvecklas i samklang med omgivande stadsområden för att skapa en bättre stad. Stockholms främsta kluster för forskning och högre utbildning ligger till exempel inom, och precis utanför, nationalstadsparkens gränser. Detta utbildningscentrum är Stockholms viktigaste konkurrensmedel och det är oerhört betydelsefullt för Stockholm och Sverige att det fortsätter att växa. Vård- och utvecklingsplanen för den Kungliga nationalstadsparken bör därför tydliggöra hur våra institutioner för högre utbildning, och tillhörande verksamheter, ska kunna utvecklas inom parkens gränser.

Vidare får inte Nationalstadsparken bli en hämsko för angränsande stadsutvecklingsområden. Det är därför inte rimligt att så kallade buffertzoner, fria från bebyggelse, omgärdar parken. Att det finns utrymme för ny bebyggelse i parkens omedelbara närhet är både viktigt för Stockholms bostadsförsörjning och kan göra nationalstadsparken mer intressant då kontraster leder till fler intryck samtidigt som det gör nationalstadsparken mer välbesökt, säker och uppskattad.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens synpunkter

2. Tillägga att Miljöbalkens krav vad gäller vatten inkluderas i synpunkterna och att man generellt sett på ett mycket tydligare sätt inkluderar de ingående vattnen i planen.

Därutöver påpeka att planen omfattar en rad viktiga vattenområden inkl Brunnsviken, del av Igelbäcken och andra rinnande vatten, flera mindre gölar/dammar och inte minst betydande delar av Saltsjön. Inga av dessa vatten uppfyller miljöbalkens krav på God Ekologisk Status eller God Ekologisk Potential. Staden har som kommun det direkta ansvaret att se till att miljöbalkens krav uppfylls för alla vatten som man ansvarar för och man har som kommun ansvar för att ex. den för nationalstadsparken ansvarige uppfyller dessa krav. Speciellt gället detta för Brunnsviken som på grund av syrebrist i bottenvattnet under skiktade förhållanden läcker alltför stora mängder fosfor, vilket leder till stark övergödning.

Det förtjänar i detta sammanhang påpekas att de ingående vattnen generellt set blivit mycket styvmoderligt behandlade, vilket måste åtgärdas.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Åtgärder mot hälsovådlig luft

Svar på skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP)
Dnr 2012-7883

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser Katarina Luhrs skrivelse besvarad med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Enligt förvaltningens svar har tiden mellan studier och handling varit så lång att t.ex. kunskapen om trafiken i Stockholm har urholkats sedan utvärderingen av Stockholmsförsöket 2006 och utvärderingen av permanentning av trängselskatten år 2009.

En fråga som osökt inställer sig är varför åtgärder från 2004 års åtgärdsprogram inte vidtogs när kunskapen var färsk. Eller, om åtgärdsprogrammet var otillräckligt, varför det inte reviderades tidigare enligt kraven i miljöbalken. Den enda rimliga slutsatsen är att det saknas politisk vilja från de borgerliga partierna. Viktig tid har förspillts på försök och utvärderingar av åtgärder som inte fanns i åtgärdsprogrammet. Ett talande fall är den utredning som trafikkontoret beställde 2009 men som behandlades först 2012, och då efter att Miljöpartiet och medier uppmärksammat dröjsmålet. Den slutsats som ligger närmast till hands att det borgerliga styret har snarast använt kravet på nya utredningar som förevändning för att slippa handla.

Förvaltningens svar gör det uppenbart att det finns goda möjligheter att fortsätta dra frågan i långbänk genom att kräva ytterligare studier.

Vi delar förvaltningens åsikt att det är rimligt att staten betalar dess del av kostnaden för studier, till exempel med intäkterna från trängselskatten. Vi vill dock påpeka att ett svar i riksdagen från det moderata statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd gjort det tydligt att hon inte avser använda dessa pengar för sådana studier. Vi anser inte att det är rimligt att låta oenigheten om vem som ska betala för studierna förhala åtgärder. Bristen på åtgärder kan ju förutom att utsätta Stockholms invånare för onödiga hälsoproblem också göra att Sverige kan behöva betala mångdubbelt högre belopp till böter till EU.

Enligt uppgift till nämnden dör 400 eller fler personer per år i regionen till följd av hälsovådlig luft. Det är ansvarslöst att fortsätta dra frågan i långbänk. Därför välkomnar vi uppgiften att en arbetsgrupp fått i uppgift att senast den 17 augusti i år redovisa bl.a. vilka ytterligare studier som behöver göras och vad respektive mätning kommer att kosta. Vi förutsätter att förvaltningen tar fram en plan för att säkerställa att studier, som rör frågor vi har tillsyn över, genomförs så fort som möjligt. Samt att resultaten omsätts i handling. Vi ser fram emot att ta del av planen tidigt under hösten.

Vi anser för övrigt att flera åtgärder kan och bör sättas in redan nu. De kan vid behov revideras om utredningar visar att det är påkallat. Eller om regeringen beslutar om bättre instrument.

§19 Skrivelse angående buller och studentlägenheter i Stockholm från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP)

Dnr 2012-9068

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.


§20 Skrivelse angående Bisfenol A från Mikael Magnusson m.fl. (S)

Dnr 2012-9066

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Skrivelse från Mikael Magnusson m.fl. (S) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.


§21 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Gunnar Söderholm uppmärksammar nämnden på aktuella rättsfall.

Avdelningscheferna informerar om aktuella händelser inom sina respektive verksamhets­områden.

Nämnden avtackar avdelningschefen Margareta Widell som ska pensioneras.

Ordföranden tillönskar nämnden och förvaltningen en trevlig sommar.