Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-01-27

Sammanträde 2015-01-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Val av ledamöter till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma funktions-hinderråd för åren 2015-2018

9 Köp av konsulter avseende projektledningsstöd och tekniskt stöd till införande av Ecos 2

10 Överklagande av beslut att lämna klagomål på buller från fläkt utan ytterligare åtgärd på fastigheten Kejsarkronan 7 Yttrande till mark- och miljödomstolen, mål M 5598-14

11 Samrådsremiss för Timotejen 17 i Västberga Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2013-12715

12 Timotejen 19 och 28 yttrande planremiss

13 Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny och ombyggnad (Rapport 2014:29) Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001634/2014

14 Årlig tillsynsrapport för motorbanor 20

15 Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2014

16 Ekosystemtjänster i en expansiv region - strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen, dnr 304-000967/2014

17 Politisk representation i Klimatkommunerna

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Val av ledamöter till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma funktions-hinderråd för åren 2015-2018 Dnr 2014-016709

§9 Upphandling av konsulter avseende projektledningsstöd och tekniskt stöd till införande av Ecos 2 Dnr 2014-17650

§10 Överklagande av beslut att lämna klagomål på buller från fläkt utan ytterligare åtgärd på fastigheten Kejsarkronan 7 Yttrande till mark- och miljödomstolen, mål M 5598-14 Dnr 2011-5476

§11 Samrådsremiss för Timotejen 17 i Västberga Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2013-12715 Dnr 2013-14282

§12 Timotejen 19 och 28 i Västberga Yttrande planremiss, S-Dp 2013-08755 Dnr 2013-13914

§13 Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny och ombyggnad (Rapport 2014:29) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001634/2014 Dnr 2014-017582

§14 Årlig tillsynsrapport för motorbanor 2014 Dnr 2014-017686

§15 Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2014 Dnr 2014-15662

§16 Ekosystemtjänster i en expansiv region - strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen, dnr 304-000967/2014 Dnr 2014-009903

§17 Politisk representation i Klimatkommunerna Dnr 2008-13253

§18 Förvaltningschefens information