Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-04-14

Sammanträde 2015-04-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Sessionssal A+B

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018

8 Utveckling av app om livsmedelskontroller

9 Slutrapport för tillsynen på vård- och omsorgsboenden 2009-2014

11 Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av beslut om Miljösanktionsavgift för utebliven kontroll av cistern, mål nr M2682-14

12 Kontroll av restaurangers avfallshantering 2014

13 Tillsyn av båtklubbar 2014

14 Yttrande angående remiss av Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerande växthusgaser

15 Tillsynsrapport för tillsyn enligt lagstiftningen om retursystem för plastflaskor och metallburkar 20

16 Programsamråd för Åkermyntan 9 och Kärrliljan 4 Remiss från stadsbyggnadsnämnden dnr 2012-14378,

17 Programsamråd för fastigheten Snödroppen 28 och del av Hässelby villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby villastad Remiss från stadsbyggnadsnämnden dnr 2012-19481,

18 Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm, motion av Berthold Gustavsson (M) Remiss från kommunstyrelsen dnr 1778/2014

19 Billigare utbyggnad av bredbandsnät Remiss från kommunstyrelsen dnr 431/2015

20 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Remiss från kommunstyrelsen dnr 110-309/2015

21 Årlig uppföljning 2014 av stadens åtgärdsprogram för omgivningsbuller

22 Tillsynsrapport 2014 - Livsmedelsindustrier

23 Tillsyn över förorenade områden 2014

24 Tillsynsrapport 2014 för fordonstvätt och depåer

25 Smycken i detaljhandeln - ett nationellt samverkansprojekt 2014.

26 Tillsynsrapport 2014 - Tvätteribranschen Redovisning av miljöförvaltningens rapport

27 Tillsynsrapport 2014 - Vägtrafik

28 Årlig rapport för tillsyn av verkstadsbranschen 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

29 Luften i Stockholm - Årsrapport 2014

30 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Friaren 6, Västergöksvägen 50

31 Ändring av delegationsordningen 2015

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 Dnr 2015-3840

§8 Utveckling av app om livsmedelskontroller, Dnr 2015-5530

§9 Slutrapport för tillsynen på vård- och omsorgsboenden 2009-2014 Dnr 2015-3738

§11 Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av beslut om Miljösanktionsavgift för utebliven kontroll av cistern, mål nr M2682-14 Dnr 2012-3443

§12 Kontroll av restaurangers avfallshantering 2014 Dnr 2014-13384

§13 Tillsyn av båtklubbar 2014 Dnr 2015-5386

§14 Yttrande angående remiss av Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerande växthusgaser Dnr 2015-5779

§15 Tillsynsrapport för tillsyn enligt lagstiftningen om retursystem för plastflaskor och metallburkar 2015 Dnr 2015-3107

§16 Programsamråd för Åkermyntan 9 och Kärrliljan 4 i Hässelby villastad Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2012-14378 Dnr 2015-2139

§17 Programsamråd för fastigheten Snödroppen 28 och del av Hässelby villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby villastad Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2012-19481 Dnr 2013-007069

§18 Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm, motion av Berthold Gustavsson (M) Remiss från kommunstyrelsen dnr 1778/2014 Dnr 2015-1869

§19 Billigare utbyggnad av bredbandsnät Remiss från kommunstyrelsen, dnr 431/2015 Dnr 2015-4788

§20 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-309/2015 Dnr 2015-4584

§21 Årlig uppföljning 2014 av stadens åtgärdsprogram för omgivningsbuller Dnr 2014-17778

§22 Tillsynsrapport Livsmedelsindustrin 2014 Dnr 2015-4825

§23 Tillsyn över förorenade områden 2014 Dnr 2015-4894

§24 Tillsynsrapport 2014 för fordonstvätt och depåer Dnr 2015-3116

§25 Smycken i detaljhandeln - ett nationellt samverkansprojekt 2014 Dnr 2014-5841

§26 Tillsynsrapport 2014 ­ Tvätteribranschen Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2015-5067

§27 Tillsynsrapport 2014 ­ Vägtrafik Dnr 2015-5261

§28 Årlig rapport för tillsyn av verkstadsbranschen 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2015-1835

§29 Luften i Stockholm ­ Årsrapport 2014 Dnr 2015-5593

§30 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Friaren 6, Västergöksvägen 50, Dnr 2014-16539

§31 Ändring av delegationsordningen 2015 Dnr 2015-6715

§32 Förvaltningschefens information