Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport 2 2015 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Dig In - Digital arkivstrategi för Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen, KS 329-1203/2014 (Verksamhetsstöd)

9 Innovationsstrategi för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, KS 138-903/2015 (Verksamhetsstöd)

10 Överklagande av föreläggande att utreda isolering och diffusionsspärr för bostad på Rörstrandsgatan 8, Stockholms kommun Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 2174-15 (Hälsoskydd)

11 Yttrande till Länsstyrelsen angående överklagande av timavgift enligt miljöbalken, Skogsbergskroken 20-22, Hässelby Villastad 36:1 (Hälsoskydd)

12 Förslag att införa åldersgräns för användning av kosmetiska solarier Remiss från Miljö- och energidepartementet (Hälsoskydd)

13 Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 - 2015 Lägesrapport (Plan och miljö + TK)

14 Trafikverkets Framkomlighetsprogram för Storstockholm och Funktionellt prioriterat vägnät för Stockholms län. Svar på två remisser från kommunstyrelsen (Plan och miljö + EXPLK + SBK + TK)

15 Kartläggning av beräkningsmodeller för att visa Stockholmarnas faktiska klimatpåverkan samt Energianvändning och LCA-beräkning i byggprocessen (Plan och miljö)

16 Remiss om Remiss av betänkande En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Remiss från kommunstyrelsen dnr 100-1167/2015 (Plan och miljö)

17 Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Yttrande till Miljö- och energidepartementet (Förvaltningsledning)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Tertialrapport 2 2015 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2015-13534

§8 Dig In - Digital arkivstrategi för Stockholms stad.

§9 Innovationsstrategi för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2015-9774

§10 Överklagande av föreläggande att utreda isolering och diffusionsspärr för bostad på Rörstrandsgatan 8, Stockholms kommun Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 2174-15 Dnr 2013-005659

§11 Yttrande till Länsstyrelsen angående överklagande av timavgift enligt miljöbalken, Skogsbergskroken 20-22, Hässelby Villastad 36:1 Dnr 2013-11367

§12 Förslag att införa åldersgräns för användning av kosmetiska solarier m.m.

§13 Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 ­ 2015.

§14 Trafikverkets Framkomlighetsprogram för Storstockholm och Funktionellt prioriterat vägnät för Stockholms län.

§15 Kartläggning av beräkningsmodeller för att visa Stockholmarnas faktiska klimatpåverkan samt Energianvändning och LCA-beräkning i bygg-processen Dnr 2015-6509

§16 Remiss av betänkande En ny regional planering ­ ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2015-13199

§17 Vägar till ett effektivare miljöarbete ­ slutbetänkande från Miljömyndighetsutredningen SOU 2015:43 Yttrande till Miljö- och energidepartementet Dnr 2015-13973

§18 Förvaltningschefens information