Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-06-13

Sammanträde 2017-06-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen (Verksamhetsstöd)

8 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd Remiss från kommunstyrelsen, dnr. 104-2088-2016 (Verksamhetsstöd)

9 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 179-2103/2016 (Verksamhetsstöd)

10 Effektiv bekämpning av råttor - motion (2017:9) av Patrik Silverrudd (L) och Joar Forsell (L) Remiss från kommunstyrelsen dnr 106-430/2017 (Hälsoskydd)

11 Allergener i oförpackade livsmedel på restaurang och café Resultat och projektrapport från länsgemensamt kontrollprojekt (Livsmedelskontrollen)

12 Omvandla Karlbergsvägen till en esplanad likt Karlavägen. Motion (2017:20) av Karin Ernlund, Christina Linderholm, Johan Fälldin och Jonas Naddebo alla (C) Remiss från Kommunstyrelsen KS 106-527/2017 (Plan och miljö)

13 Användningen av publika laddplatser i Stockholm 2016. Redovisning (Plan och miljö + Tk)

14 Sustainable Transport in Morocco, Casablanca, Marocko, September 2017 (Plan och miljö)

15 Vem kör i Stockholms innerstad på vardagar? Redovisning av konsultrapport (Plan och miljö)

16 Building Sustainability 2018 (Plan och miljö)

17 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

18 Svealandskusten 2017 Årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund (Miljöanalys)

19 Miljö och miljövanor i Stockholm - Medborgarenkät 2016 Rapport om enkätundersökning (Miljöanalys)

20 Kemikaliecentrums årsrapport för 2016 (Miljöanalys)

21 Värdering av vatten (Miljöanalys)

22 iWater Phase II (Miljöanalys)

23 Miljöövervakningsprogram för ekologisk status 2017-2022 i vatten (Miljöanalys)

24 Kemiskt innehåll i förskolematerial Ett delprojekt inom EU-projektet NonHazCity och en del av arbetet med kemikaliesmart förskola (Miljöanalys)

25 Deltagande i EU-projektet CLARITY (SLB-analys)

26 Remiss av Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar Remiss från kommunstyrelsen med dnr 110-940/2017 av remiss från Naturvårdsverket (Plan och miljö)

27 TÅV AB ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun angående föreläggande att redovisa uppgifter om avfallstransporter Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr M 2136-17 (Hälsoskydd)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, Dnr 2017-2239

§8 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-6922

§9 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-4610

§10 Effektiv bekämpning av råttor ­ motion (2017:9) av Patrik Silverudd (L) och Joar Forsell (L) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-4950

§11 Allergener i oförpackade livsmedel på restaurang och café Resultat och projektrapport från länsgemensamt kontrollprojekt, Dnr 2017-8380

§12 Omvandla Karlbergsvägen till en esplanad likt Karlavägen. Motion (2017:20) av Karin Ernlund, Christina Linderholm, Johan Fälldin och Jonas Naddebo alla (C) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-6596

§13 Användningen av publika laddplatser i Stockholm 2016. Redovisning, Dnr 2017-6607

§14 Sustainable Transport in Morocco, Casablanca, Marocko, September 2017, Dnr 2017-7857

§15 Vem kör i Stockholms innerstad på vardagar? Redovisning av konsultrapport, Dnr 2017-7654

§16 Building Sustainability 2018, Dnr 2017-8090

§17 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2017-8299

§18 Svealandskusten 2017 Årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund, Dnr 2017-7784

§19 Miljö och miljövanor i Stockholm – Medborgarenkät 2016 Rapport om enkätundersökning, Dnr 2016-17370

§20 Kemikaliecentrums årsrapport för 2016, Dnr 2017-8259

§21 Värdering av vatten, Dnr 2017-8352

§22 iWater Phase II, Dnr 2017-8353

§23 Miljöövervakningsprogram för ekologisk status 2017-2022 i vatten, Dnr 2017-8288

§24 Kemiskt innehåll i förskolematerial Ett delprojekt inom EU-projektet NonHazCity och en del av arbetet med kemikaliesmart förskola, Dnr 2017-8324

§25 Deltagande i EU-projektet CLARITY, Dnr 2017-8777

§26 Remiss av Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-8628

§27 TÅV AB ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun angående föreläggande att redovisa uppgifter om avfallstransporter Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr M 2136-17, Dnr 2015-11618

§28 Förvaltningschefens information