Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2019-04-23

Sammanträde 2019-04-23

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 1/2019 och nr 2/2019

7 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Samverkansavtal med Huddinge kommun Kommunal samverkan om tillsyn inom miljö-, livsmedels- och foderlagstiftningarnas områden (Verksamhetsstöd)

9 Riktad tillsyn oljecistern 2018 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

10 Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2018 (Hälsoskydd)

11 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1729 (Livsmedelskontrollen)

12 Effekter av storskalig elektrifiering och stadens roll. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Plan och miljö + Tk)

13 Motion från Emilia Bjuggren (S) om att minska stadens energianvändning Remiss från kommunstyrelsen Dnr KS 2019/433 (Plan och miljö)

14 Motion om anläggning för storskalig biokolsproduktion av Rikard Warlenius och Arvand Mirsafian (båda V) Remiss från kommunstyrelsen Dnr KS 2019/357 (Plan och miljö)

15 Remissvar på Betänkandet Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9), KS 2019/388 Remiss från kommunstyrelsen rotel II (Plan och miljö)

16 Remiss av Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 2019/302 (Plan och miljö)

17 Program för Alvik östra Remiss från stadsbyggnadskontoret S-dp 2013-06204 (Plan och miljö)

18 Remiss från Stockholm Vatten och Avfall - förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun (Hälsoskydd)

19 Motion om byggande av en ny tunnelbanelinje, sträckan Alvik-Hässelby (via Bromma flygplats) Remiss från Kommunstyrelsen dnr 2018/1801 (Plan och miljö)

20 Handbok om gröna lösningar för en god ljudmiljö Redovisning av uppdrag i 2018 års budget (Plan och miljö)

21 Tillsynsrapport 2018 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken (Plan och miljö)

22 Exploateringsprojekt, tillsynsrapport 2018 (Plan och miljö)

23 Årlig tillsynsrapport spårtrafik Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

24 Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi (Miljöanalys)

25 Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast Framtagande och hantering av kontorsremiss (Miljöanalys)

26 Provtagning för analys av mikroplast i Mälaren Rapport från undersökningar av mikroplast i Hjälmaren, Mälaren, Vättern och Vänern 2017 (Miljöanalys)

27 Sammanfattning av resultat från genomförda miljöövervakningsinsatser för ekologisk status i vatten år 2017 och 2018 (Miljöanalys)

28 Val av ersättare till styrelsen i Mälarens vattenvårdsförbund 2019-2021 (Miljöanalys)

29 Miljön i Stockholm 2019 Tillstånd och utveckling (Miljöanalys)

30 Ramavtalsupphandling (Miljöanalys)

Dnr: 2019-5618

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 § första stycket.
Sekretessbelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnden

OJ

31 Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, Bromma flygplats (Plan och miljö)

32 Tjänsteresa till Kina (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2019-3544

§8 Samverkansavtal med Huddinge kommun Kommunal samverkan om tillsyn inom miljö-, livsmedels- och foderlagstiftningarnas områden, Dnr 2019-5410

§9 Riktad tillsyn oljecistern 2018 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2019-5435

§10 Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2018, Dnr 2019-5601

§11 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2019-4319

§12 Effekter av storskalig elektrifiering och stadens roll. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr 2019-556

§13 Motion från Emilia Bjuggren (S) om att minska stadens energianvändning Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2019-5714

§14 Motion om anläggning för storskalig biokolsproduktion av Rikard Warlenius och Arvand Mirsafian (båda V) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2019-5734

§15 Remissvar på Betänkandet Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2019-5085

§16 Remiss av Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2019-4022

§17 Program för Alvik östra Remiss från stadsbyggnadskontoret, Dnr 2019-2747

§18 Förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun Remiss från Stockholm Vatten och Avfall AB, Dnr 2019-6530

§19 Motion om byggande av en ny tunnelbanelinje, sträckan Alvik-Hässelby (via Bromma flygplats) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2019-1800

§20 Handbok om gröna lösningar för en god ljudmiljö Redovisning av uppdrag i 2018 års budget, Dnr 2019-5411

§21 Tillsynsrapport 2018 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken, Dnr 2019-5983

§22 Exploateringsprojekt, tillsynsrapport 2018, Dnr 2019-5500

§23 Årlig tillsynsrapport spårtrafik Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2019-6181

§25 Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast Framtagande och hantering av kontorsremiss, Dnr 2018-1179

§26 Provtagning för analys av mikroplast i Mälaren Rapport från undersökningar av mikroplast i Hjälmaren, Mälaren,Vättern och Vänern 2017, Dnr 2019-5716

§27 Sammanfattning av resultat från genomförda miljöövervakningsinsatser för ekologisk status i vatten år 2017 och 2018, Dnr 2019-5619

§28 Val av ersättare till styrelsen i Mälarens vattenvårdsförbund 2019-2021, Dnr 2019-0947

§29 Miljön i Stockholm 2019 Tillstånd och utveckling, Dnr 2019-6458

§30 Ramavtalsupphandling, Dnr 2019-5618

§31 Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, Bromma flygplats, Dnr 2019-5197

§32 Tjänsteresa till Kina, Dnr 2019-007477

§33 Elsparkcyklar. Skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S), Dnr 2019-7788

§35 Förvaltningschefens information