Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2020-06-16

Sammanträde 2020-06-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Lille Kollegiesalen, Stadshuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Rapport från stadsrevisionen dnr 3.1.4-13/2020

9 Sökanden ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Fullföljande av reservationsvis överklagande till Mark- och miljööverdomstolen mål M 5359-20

10 Tillsynsrapport 2019 - Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder Redovisning av miljöförvaltningens rapport

11 Kontroll av tillsatser och information om ingredienser

12 Motion från Emilia Bjuggren (S) om stockholmarnas deltagande i klimatomställningen Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/389

13 Motion av Jan Valeskog (S) om ökad trafiksäkerhet, bättre tillgänglighet och mer miljövänliga transporter på Djurgården Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/268

15 Fleetmanagement statusrapport Kända effekter av fleetmanagement-funktionens arbete

16 Medverkan i EU-ansökningarna CITIUS och FastTrack

Dnr: Dnr 2020-4742/2020-4744

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Deltagande i EU-projektet HALLO

18 Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen 2018 och 2019

19 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2019 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

20 Årlig tillsynsrapport 2019, flygverksamhet Redovisning av miljöförvaltningens rapport

21 Tillsynsrapport 2019 för fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar Redovisning av miljöförvaltningens rapport

22 Uppföljning 2019 av åtgärdsprogram buller Årlig uppföljning av åtgärdsprogram för buller

23 Tillsynsrapport 2019 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

24 Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad. Redovisning av miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för biologisk mångfald

26 Stärkt lokalt åtgärdsarbete, att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10) Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 2020/647

27 Projektansökan för deltagande i projektet MASSA. Ansökan om medel från Formas för genomförande av projektet MASSA – nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag

28 Projektansökan till utlysningen Aquatic Pollutants Pre-proposal för projektet NonHazCity 3 – Measuring and reducing contaminants of emerging concern entering aquatic environments from urban activities

29 Upphävande av beslut om hemställan om ändring av reglemente

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

§8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Rapport från stadsrevisionen dnr 3.1.4-13/2020

§9 Sökanden ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Fullföljande av reservationsvis överklagande till Mark- och miljööverdomstolen mål M 5359-20

§10 Tillsynsrapport 2019 - Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§11 Kontroll av tillsatser och information om ingredienser

§12 Motion från Emilia Bjuggren (S) om stockholmarnas deltagande i klimatomställningen Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/389

§13 Motion av Jan Valeskog (S) om ökad trafiksäkerhet, bättre tillgänglighet och mer miljövänliga transporter på Djurgården Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/268

§15 Fleetmanagement statusrapport Kända effekter av fleetmanagement-funktionens arbete

§16 Medverkan i EU-ansökningarna CITIUS och FastTrack

§17 Deltagande i EU-projektet HALLO

§18 Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen 2018 och 2019

§19 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2019 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§20 Årlig tillsynsrapport 2019, flygverksamhet Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§21 Tillsynsrapport 2019 för fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§22 Uppföljning 2019 av åtgärdsprogram buller Årlig uppföljning av åtgärdsprogram för buller

§23 Tillsynsrapport 2019 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

§24 Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad. Redovisning av miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för biologisk mångfald

§26 Stärkt lokalt åtgärdsarbete, att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10) Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 2020/647

§27 Projektansökan för deltagande i projektet MASSA. Ansökan om medel från Formas för genomförande av projektet MASSA – nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag

§28 Projektansökan till utlysningen Aquatic Pollutants Pre-proposal för projektet NonHazCity 3 – Measuring and reducing contaminants of emerging concern entering aquatic environments from urban activities

§29 Upphävande av beslut om hemställan om ändring av reglemente