Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-01-26

Sammanträde 2006-01-26

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information från
Försvarsmakten om mark Läs mer...stridsövning 2006. Östermalms stadsdels-
område kommer att beröras av övningen.

Major Markus Björklund, övningsledare för momentet i Frihamnen,
presenterar övningen.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 Verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 – enheterna inom programområdet Barn och Ungdom.

3 Verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 – enheterna inom programområdet Socialtjänst..

4 Verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 – enheterna inom programområdet Äldreomsorg.

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Åsa Romson m fl (mp) om Nationalstadsparken – ta tillvara på Stockholms pärla!”

7 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om tillfällig uppställning av student-bostäder i flervåningshus i Stockholms nationalstadspark, mellan Roslagsbanan och Teknikhöjden.

Dnr 2005-1189-352.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) angående ”etablering av servering på Strandvägskajen”.

9 Upprustning och tillgänglighetsanpassning av Gustav Adolfparkens parklek.

10 Förlängning av entreprenadavtal med Stockholm Entreprenad AB om gatu- och vinterunderhåll och med Skanska Sverige AB om parkskötsel.

11 Ombyggnad av förskolan Gärdesbacken, Kampementsgatan 18.

12 Inrättande av biblioteksråd.

13 Ramavtalsupphandling av vård för barn, ungdomar och familjer.

14 Förlängning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”.

15 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) angående ”hemlösa barn”.

16 Ansökan om medel från Kompetensstegen.

17 Ändring av priser inom särskilda boendeformer.

Dnr 2006-47-539.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av Kammarrättens i Stockholm dom i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut 2005-08-22 att inte lämna ut allmän handling.

19 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i ärende avseende anmälan från enskilda personer om brister i verksamheten på Körsbärsgårdens äldreboende.

20 Redovisning av upphandling av ramavtal avseende köp av platser vid sommargårdar (kollo) 2006 med möjlighet till förlängning 2007.

21 Anmälan av revisionskontorets granskningsrapport Familjevården i Stockholm.

22 Anmälan av revisionskontorets granskningsrapport om Rättssäkerhet för personer med funktionshinder inom stadsdelsnämnderna Hägersten, Norrmalm och Skärholmen.

23 Anmälan av Länsstyrelsen i Stockholms län beslut angående överklagande av ett vägrat bygglov för tillfälligt bygglov för kiosk etc på Engelbrektsplan.

25 Anmälan av protokoll 2006-01-16 från pensionärsrådet på Östermalm.

26 Anmälan av promemoria 2006-01-26 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

27 Anmälan av promemoria 2006-01-26 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

28 Information från stadsdelsdirektören.

Myndighetsutövning, upphandling, sekretess

30 Anmälan av protokoll 2006-01-19 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 2 februari 2006
Rolf Lindell (s) Helena Bonnier (m)

Närvarande:
Ordförande Rolf Lindell (s)
Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Birgit Ernerot (fp)
Claes Fleming (fp)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin Sjö (m)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)
Stig Trossö (m)

Ersättare
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Johanna Nilsson (s)
Tomas Rittsel (fp)
Marion Sundqvist (mp).

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Lars-Eric Esbjörnsson (s), Magnus Lingen (s) och Peter Lundén-Welden (m) samt av ersättarna Anna Björkwall (v), Louise Edlind-Friberg (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m) och Ulla-Britta Strömstedt (s). Ersättare för (s) och (kd) vakanta.

Föredragande Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör

Personalföreträdare
Bo Jansson, SACO/LR
Gunilla Wästersjö-Michailidis, Kommunal
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Ulla Ritzén, Marianne Snell, Anders Lindgren, Kerstin Sandström, Lena Fendert, Pia Karlsson, Björn Kyhlstedt, Sandra Lind.

Paragrafer  §§ 1 – 30

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 2 februari 2006. Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 15 december justerades den 21 december 2005, protokollet från sammanträdet den 2 januari justerades den 12 januari 2006 och protokollet från sammanträdet den 12 januari justerades den 19 januari 2006.

§2 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 – Barn och Ungdom

2006-29-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-03 angående enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 inom programområdet Barn och Ungdom.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) bifall till förvaltningens förslag samt framlade ytterligare en punkt (nr 2) och yrkade bifall även till denna.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget (s) m fl yrkande mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2006 för samtliga verksamheter inom programområdet Barn och Ungdom.

 2. Enligt såväl Jämställdhetslag som FN:s kvinnokonvention ska all officiell verksamhet ha ett genusperspektiv på sin verksamhet. En av grundförutsättningarna för detta är att verksamheten har kunskap om vilket kön de berörda har. Därför bör den statistik som förs inom förvaltningen vara könsuppdelad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att lämna förvaltningens förslag till verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 för programområdet Barn och Ungdom utan eget ställningstagande samt

att därutöver anföra följande

Verksamhetsplanerna ger uttryck för en allmän god vilja, men speglar på intet sätt hur man avser att komma tillrätta med de problem man står inför.

Många texter blir så löst hållna att det är omöjligt att utläsa hur viktiga frågor som till exempel löneutveckling ska hanteras. Endast en verksamhetsplan inom området anger det aktuella löneutvecklingsut-rymmet.

Inom viktiga områden som mobbning, kränkande beteende respektive alkohol och narkotika är bilden av hur arbetet ska gå till och med vilka prioriteringar alldeles för oklara.

Samma sak gäller generellt vad gäller verksamhetens pedagogiska innehåll, och vilka målbilder som sätts upp. Vare sig individuella eller kollektiva mål klargörs, varför det blir omöjligt att i framtiden
utvärdera om målen och åtagandena nåtts eller ej.

Ett sätt att möjliggöra detta hade varit att behålla och vidareutveckla Stockholmsproven och användandet av skriftliga omdömen och betyg.

Det går inte att bedriva en effektiv verksamhet när det inte går att
utläsa vare sig vilka de viktigaste målen för verksamheten är eller hur de kvantifieras, mäts och följs upp. Det går inte heller att bedriva en effektiv verksamhet när inte de ekonomiska målen i form av en budget är tydligt beskrivna i verksamhetsplanen. Varken medarbetare, chefer eller medborgare kan utifrån de här framlagda verksamhetsplanerna avgöra vad som ska prioriteras och vad som måste väljas bort för att åstadkomma en bra verksamhet för barn och ungdom inom ramen för de tillgängliga ekonomiska resurserna.

§3 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 – Socialtjänsten

2006-8-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-13 angående enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 inom programområdet Socialtjänsten.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) bifall till förvaltningens förslag samt framlade ytterligare en punkt (nr 2) och yrkade bifall även till denna.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget (s) m fl yrkande mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2006 för samtliga verksamheter inom programområdet Socialtjänsten.

 2. Enligt såväl Jämställdhetslag som FN:s kvinnokonvention ska all officiell verksamhet ha ett genusperspektiv på sin verksamhet. En av grundförutsättningarna för detta är att verksamheten har kunskap om vilket kön de berörda har. Därför bör den statistik som förs inom förvaltningen vara könsuppdelad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att lämna förvaltningens verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 för programområdet Socialtjänsten utan eget ställnings- tagande samt

att därutöver anföra följande

Verksamhetsplanerna ger uttryck för att enheterna har en hög ambitionsnivå och en god vilja att åstadkomma resultat.

Men det går inte att bedriva en effektiv verksamhet när målen för verksamheten bara beskrivs i allmänna ordalag istället för att kvantifieras så att målen kan mätas och följas upp. Och det går inte heller att be-driva en effektiv verksamhet när inte de ekonomiska målen i form av en budget är tydligt beskrivna i verksamhetsplanen. Varken med-arbetare, chefer eller medborgare kan utifrån de flesta av de framlagda verksamhetsplanerna inom området Socialtjänst avgöra vad som ska prioriteras och vad som måste väljas bort för att åstadkomma bästa möjliga omsorg inom ramen för de tillgängliga ekonomiska resurserna.

Det hade varit särskilt viktigt att enheterna inom Socialtjänsten avseende omsorgen om funktionshindrade redovisat vilka konkreta åtgärder man avser att vidta under 2006 för att uppnå en budget i balans samtidigt som underskottet från 2005 arbetas bort.

Att den socialistiska majoriteten väljer ett låtsat ledarskap genom att tillsätta en särskild grupp inom nämnden med delvis rent operativa uppgifter gör inte saken bättre. Det är enhetens chefer och medarbetare, som kan verksamheten. Det är endast genom att de får tillräckliga befogenheter, ansvar, kvantifierade mål och uppföljningsmöjligheter som ett långsiktigt förbättringsarbete kan komma till stånd.

§4 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 – Äldreomsorgen.

2006-6-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-18 angående enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 inom programområdet Äldreomsorg.

Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) bifall till förvaltningens förslag samt framlade ytterligare en punkt (nr 2) och yrkade bifall även till denna.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget (s) m fl yrkande mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2006 för samtliga enheter inom programområdet Äldreomsorg.

 2. Enligt såväl Jämställdhetslag som FN:s kvinnokonvention ska all officiell verksamhet ha ett genusperspektiv på sin verksamhet.
  En av grundförutsättningarna för detta är att verksamheten har kunskap om vilket kön de berörda har. Därför bör den statistik
  som förs inom förvaltningen vara könsuppdelad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att lämna förvaltningens verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2006 för programområdet Äldreomsorg utan eget ställnings- tagande samt

att därutöver anföra följande

Verksamhetsplanerna ger uttryck för att enheterna har en hög ambitionsnivå och en god vilja att åstadkomma resultat.

Men det går inte att bedriva en effektiv verksamhet när målen för verksamheten bara beskrivs i allmänna ordalag istället för att kvantifieras så att målen kan mätas och följs upp. Och det går inte heller att bedriva en effektiv verksamhet när inte de ekonomiska målen i form av en budget är tydligt beskrivna i verksamhetsplanen. Varken medarbetare, chefer eller medborgare kan utifrån de flesta av de framlagda verksamhets-planerna inom området Äldreomsorg avgöra vad som ska prioriteras och vad som måste väljas bort för att åstadkomma bästa möjliga omsorg om de äldre inom ramen för de tillgängliga ekonomiska resurserna.

Det hade varit särskilt viktigt att enheterna inom Hemtjänsten redo-visat vilka konkreta åtgärder man avser att vidta under 2006 för att uppnå en budget i balans samtidigt som underskottet från 2005 arbetas bort.

Att den socialistiska majoriteten väljer ett låtsat ledarskap genom att tillsätta en särskild grupp inom nämnden med delvis rent operativa uppgifter gör inte saken bättre. Det är enhetens chefer och medarbetare, som kan verksamheten. Det är endast genom att de får tillräckliga befogenheter, ansvar, kvantifierade mål och uppföljningsmöjligheter som ett långsiktigt förbättringsarbete kan komma till stånd.

§5 Verksamhetsplan 2006 för programområdet Kultur och Miljö

2006-7-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-03 angående verksamhetsplan 2006 för programområdet Kultur och Miljö.


Under överläggning i ärendet yrkade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) bifall till förvaltningens förslag samt framlade ytterligare en punkt (nr 3) och yrkade bifall även till denna.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget (s) m fl yrkande mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsplan för år 2006 för program-
  området Kultur och Miljö.

 2. Nämnden godkänner Miljöplan 2006 för Östermalms stadsdels-
  förvaltning.

 3. Enligt såväl Jämställdhetslag som FN:s kvinnokonvention ska all officiell verksamhet ha ett genusperspektiv på sin verksamhet. En av grundförutsättningarna för detta är att verksamheten har kunskap om vilket kön de berörda har. Därför bör den statistik som förs inom förvaltningen vara könsuppdelad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att lämna förvaltningens verksamhetsplan och kvalitetsgarantier 2006 för programområde Kultur och Miljö utan eget ställnings- tagande samt

att därutöver anföra följande

Under det kommande året 2006 är det viktigt att programområdet har en god styrning och uppföljning av verksamheten. Det gäller i synnerhet gaturenhållningen där det under året bör ske en ökning av tekniken med spolning av gatorna utöver den borstning som nu sker. När det gäller vinterväghållningen bör snabbheten att komma igång efter snöfall effektiviseras. Invånarna måste garanteras både halkfria trottoarer likaväl som snöfria övergångsställen. Det måste finnas en fungerande och rimlig modell för att säkerställa att snö och is från smältvatten - även från fastigheter - tas om hand på ett bättre och säkrare sätt än idag.

I målsättningen att Östermalm skall vara en ren och trygg stadsdel måste effektivare åtgärder vidtagas beträffande klottersanering. Ordningen kring de gröna sopcontainerna måste förbättras och ett ökat antal tömningar genomföras. Ytterligare åtgärder borde initieras för att förbättra miljön inom ramen för ”Operation Kvinnofrid”.

Bland de många nya åtaganden som överförts till stadsdelen är i synnerhet ansvaret för Humlgården en tung post för programområdet. Förutom den kommande omdaningen tillkommer ett omfattande underhåll av denna stora, väl nyttjade och centrala park.

Vi anser att det så ambitiösa Agenda 21-programmet skall kunna bantas till en för stadsdelen mer proportionell nivå.

Vi kan konstatera att förvaltningen på ett aktivt sätt deltager i planeringsarbeten beträffande det nya stadsutvecklingsområdet som fått namnet ”Norra Djurgårdsstaden”. Vi anser att området skall heta ”Västra Hjorthagen”.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Nationalstadsparken – ta vara på Stockholms pärla!

2005-1166-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Åsa Romson m fl (mp) om Nationalstadsparken – ta vara på Stockholms pärla!

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå motionen samt

att därutöver anföra

Vi från den borgerliga sidan stöder tankegångarna runt Nationalstadsparken och verkar på olika nivåer för att dessa tankegångar ska förverkligas. Vi anser dock att det måste ske i samklang med stadens behov av förändring och utveckling.

Med det resonemang som motionären har när det gäller Nationalstadsparken skulle Fysikcentrum aldrig byggts. Det är viktigt att det även i framtiden blir möjligt dels att ha kvar de verksamheter som finns idag men även utveckla dessa.

Lösningen för området är inte att inrätta ett natur- eller kulturreservat. Det skulle bara innebära försvårande och hindrande av utvecklingen av t ex universitetsområdet. Istället behövs en planering där utveckling och nyttjande av Nationalstadsparken samspelar. Stockholm måste få växa och i det sammanhanget går det inte att låsa in all nuvarande grönmark i kultur- eller naturreservat.

I många fall har det visat sig att införande av reservat har begränsat invånarnas möjligheter att använda områdena, och också inneburit att områdena ändrat karaktär på ett sätt som varit negativt, t ex i form av förbuskning.

Vi står bakom förvaltningens synpunkt att i stället behöver en för-djupad översiktsplan komma till stånd och att en långsiktig skötselplan behöver utarbetas.

§7 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) angående ”etablering av servering på Strandvägskajen”

2005-1177-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-02 med förslag till svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) angående ”etablering av servering på Strandvägskajen”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; Strandvägen är en av de stora viktiga paradgatorna i

Stockholm . Kajen mellan Djurgårdsbron och Nybroplan är en av de mest populära promenadstråken i staden bland annat beroende på sitt vattennära läge. Tusentals besökare vandrar här på sin väg till för-lustelserna på Djurgården. Det är därför av yttersta vikt att den förny-else och ombyggnad som skall ske blir föremål för noga överväganden. Upprustningen av Strandvägskajen har således under åtskilliga år varit föremål för diskussioner och olika ställningstaganden.

Östermalms stadsdelsnämnd har i sin organisation beslutat att ett sammanträde i månaden skall kallas beredningsnämnd. Den enda motiveringen för detta mötes hållande är just att förvaltningen redogör för bland annat kommande ärenden, förvaltningsremisser. Denna ordning råder mestadels också. I rubricerade ärende har dock förvaltningen underlåtit att redogöra för nämnden det beslut man avsett att fatta. Det är desto mer anmärkningsvärt då förvaltningen till sökande om upplåtelse för serveringsbyggnad utsänt ett brev av 2005-06-29 varur följande citat är hämtat: ”När vi hittat en tänkbar verksamhetsidkare tas ett ärende upp i stadsdelsnämnden för beslut”.

§8 Genomförandeärende angående upprustning och tillgänglighetsanpassning av Gustav Adolfparkens parklek

2006-16-340

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-03 med
förslag till genomförande av upprustning och tillgänglighets-anpassning av Gustav Adolfparkens parklek.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar om genomförande av upprustning och tillgänglighetsanpassning av Gustav Adolfparkens parklek.

§9 Förlängning av entreprenadavtal med Stockholm Entreprenad AB och Skanska Sverige AB

2006-48-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-12 med förslag till förlängning av entreprenadavtal med Stockholm Entreprenad AB om gatu- och vinterunderhåll och med Skanska Sverige AB om parkskötsel.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger gällande entreprenadavtal med Stockholm Entreprenad AB om gatu- och vinterunderhåll och med Skanska Sverige AB om parkskötsel med två år att gälla för perioden
  2006-10-01 – 2008-09-30.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal .

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att ge förvaltningen i uppdrag att inom rådande entreprenadavtal för handla med Stockholm Entreprenad AB angående förändringar beträffande renhållning och vinterunderhåll samt

att därutöver anföra

Det är en arbetskrävande och kostsam process att genomföra en upphandling. Av det skälet föreslår vi att Förvaltningen förhandlar inom rådande avtal för att få vissa förändringar till stånd. Då bristen på parkeringsplatser - i synnerhet nattetid - är påtaglig inom stadsdelen föreslår vi att försök skall göras med dagservice inom vissa lämpliga områden i stadsdelen. Vidare önskar vi under en testperiod kommande sommarhalvår att den traditionella renhållningen med sopning av gatorna ersätts med vattenspolning. Vinterunderhållet av gator och trottoarer lämnar mycket i övrigt att önska. Exempel på det är snö-vallar på övergångsställen och dåligt sandade trottoarer. Ansvarsfördelningen mellan stadens åtaganden och fastighetsägarnas måste tydliggöras.

Planteringarna i våra parker och övriga blomsterarrangemang har varit till stor glädje för våra invånare. Det enda störande momentet är nedskräpningen. I det avseendet bör en uppskärpning ske. Detta gäller i synnerhet de hårt belastade platserna.

Ovan nämnda förändringar bör vara en förutsättning för förlängning av avtal med nuvarande entreprenör.

§10 Ombyggnad av förskolan Gärdesbacken, Kampementsgatan 18

2006-24-326

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-11 med förslag till ombyggnad av förskolan Gärdesbacken, Kampementsgatan 18.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Förvaltningen uppdras att bygga om förskolan Gärdesbacken så
  att ytterligare en avdelning om 10 barn kan rymmas i lokalen.

 2. Förvaltningen uppdras att bygga om köket och installera ny
  ventilation så att de uppfyller dagens krav.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om
  startbidrag om 0,1 mnkr och medel för särproduktionskostnad om
  0,3 mnkr.

§11 Inrättande av biblioteksråd

2006-34-015

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-12 med förslag att utse tre förtroendevalda att bilda stadsdelsnämndens biblioteksråd för år 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser Ulla-Britta Strömstedt (s), Aila Erkkilä (v) och Louise Edlind-Friberg (fp) till att bilda stadsdelsnämndens
  biblioteksråd för år 2006.

 2. Nämnden utser Ulla-Britta Strömstedt (s) till ordförande och
  sammankallande i rådet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; åter igen får vi exempel på hur stadens styrande majoritet lägger sig i verksamhetsutövning. Biblioteken spelar en stor roll i det kulturutbud som våra medborgare har fri tillgång till. Av det skälet är det synnerligen viktigt att biblioteken sköts av utbildad och sakkunnig personal som står över alla politiska svängningar. Det är med beklagande vi konstaterar att beslut är fattat att inrätta ett politiskt styrorgan i form av biblioteksråd. Då detta beslut emellertid är fattat kommer vi att deltaga med en person från oppositionen.

§12 Ramavtalsupphandling av vård för barn, ungdomar och familjer

2005-1203-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-12 med förslag till ramavtalsupphandling av vård för barn, ungdomar och familjer.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger ramavtal enligt bilaga, gällande dygnetruntvård samt jourfamiljehem för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter.

 2. Nämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att genomföra
  upphandling av träningsboende, mellanvård samt öppenvård för barn, ungdomar och familjer med syfte att sluta ramavtal för tiden 2007-01-01 – 2009-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

§13 Förlängning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”

2005-1204-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-12 med förslag till förlängning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger ramavtal enligt bilaga, att gälla under tiden
  2007-01-01 - 2008-12-31.

 2. Nämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till
  vårdgivarna och till socialtjänstförvaltningen.

§14 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) angående hemlösa barn

2005-1135-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-23 med
förslag till svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier
m fl (m) angående ”hemlösa barn”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§15 Ansökan om medel från Kompetensstegen

2006-51-231

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-11 med förslag att ansöka om medel från Kompetensfonden till samtliga utförare på Östermalm för att kompetensutveckla personalen angående äldres kost.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ansökan om
  medel från Kompetensstegen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Ändring av priser inom särskilda boenden

2006-47-539

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-16 med
förslag till justering av internt och externt pris inklusive hyra för

Kattrumpstullens och Kampementets äldreboenden.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förändring av vårddygnspriser inom särskilda boendeformer.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Anmälan av kammarrättens dom

2005-862-022

Anmäldes Kammarrättens i Stockholm dom 2005-12-12
(Målnr 5637-05) i överklagat ärende avseende Östermalms stads-delsnämnds beslut 2005-08-22 att inte lämna ut allmänna handlingar.

Kammarrätten bifaller överklagandet på så sätt att innehållet i aktuella handlingar ska lämnas ut med undantag för den kod, överst på varje blankett, som hänvisar till den person vars personliga förhållanden blanketten gäller.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av Socialstyrelsens beslut

2005-789-534

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2005-12-15 i ärende avseende anmälan från enskilda personer om brister i verksamheten på Körsbärsgårdens äldreboende.

Socialstyrelsen kommer inte att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av anmälan.

Ärendet avslutas.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Redovisning av beslut i upphandling av kollo 2006

2006-35-125

Anmäldes beslutsprotokoll 2005-11-29 i upphandling av ramavtal avseende köp av platser vid sommargårdar (kollo) 2006 med möjlighet till förlängning till sommarperioden 2007.

Stadsdelsnämnden beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av revisionskontorets granskningsrapport om familjevården

2005-1225-124

Anmäldes revisionskontorets granskningsrapport nr 14 november 2005 om familjevården i Stockholm – en uppföljning från granskningen 2003. Granskningen har genomförts vid totalt nio stadsdelsnämnder samt socialtjänstnämnden.

Anna-Lena Christensson, chef för programområdet Socialtjänsten, lämnade kompletterande information om familjevården på Östermalm. Det framkom att familjevården fungerar bra på Östermalm med god tillgång på familjehem.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av revisionskontorets granskningsrapport om rättsäkerhet för personer med funktionshinder

2005-1243-124

Anmäldes revisionskontorets granskningsrapport nr 15 december 2005 om rättsäkerhet för personer med funktionshinder inom tre stadsdelsnämnder i Stockholm.

Anna-Lena Christensson, chef för programområdet Socialtjänsten, lämnade kompletterande information om genomförande och dokumentation av insatsen kontaktperson och daglig verksamhet enligt LSS på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av länsstyrelsens beslut i överklagat ärende om bygglov

2004-1351-380

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2005-12-07 angående överklagande av ett vägrat bygglov för tillfälligt bygglov för kiosk etc på fastigheten Östermalm 1:56, Engelbrektsplan.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Stadsdelsnämnden beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2006-01-26 med förteckning av inkomnainbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§27 Information från stadsdelsdirektören

Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät

Stadsdelsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen av delredovisning av uppdrag till Affärsverket svenska kraftnät att utreda utformningen av Stockholmsregionens framtida kraftledningsnät. Stockholms Ström, en utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät. Ärendet kommer att föreläggas nämnden för yttrande vid sammanträdet den 16 februari 2006. Rapporten i sin helhet delades ut gruppledarna.

§28 Övriga frågor

Rio servicehus

Vice ordföranden Helena Bonnier (m) rapporterade från förtroenderådet på Rio servicehus den 25 januari 2006 att rådet saknar samlingssalen för sina möten. Mötena kommer att hållas i restaurangen i fortsättningen. På fråga från Helena Bonnier om det finns möjlighet att införa ”Friskvård” bad förvaltningen att få återkomma.

Studentbostäder

Ärende nr 7 på dagens föredragningslista, dvs yttrande till stadsbyggnadskontoret om tillfällig uppställning av studentbostäder mellan Roslagsbanan och Teknikhöjden, drogs tillbaka av förvaltningen då ansökan återkallats av sökanden. Vice ordföranden Helena Bonnier (m) uppgav att hon ansåg att ärendet hanterats dåligt av majoriteten i staden genom bristande information och framförhållning och att Stockholm därigenom förlorat möjligheten till dessa studentbostäder.

Ordföranden Rolf Lindell (s) uppgav att det inom Östermalms stadsdel kommer att finnas ytterligare 650 studentbostäder inom 4-5 år samt hänvisade till f.d. skatteskrapan på södermalm som kommer att inrymma ett stort antal studentbostäder.

Föreläsning

Ledamoten Berit Nyberg informerade om att den 21 februari 2006 kl 18.00-19.00 på Dianagårdens äldreboende föreläser geriatriker W. Hoffman om demenssjukdomar. Nämndens ledamöter är välkomna!

§29 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2006-01-19 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§30 Skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”behov av ökade öppettider på grund av trängselskatterna”

2006-94-009

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) överlämnade en skrivelse om ”behov av ökade öppettider på grund av trängselskatterna”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.