Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-03-23

Sammanträde 2006-03-23

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information om miljödiplomering av företa Läs mer...g.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Underlag till budget för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009.

3 Månadsrapport februari 2006. Dnr 2006-281-103.

4 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från verksamheten Kungens Får.

5 Förlängning av avtal med Sodexho AB avseende måltider och leveranser av dessa till äldreboenden på Östermalm.

6 Verksamhetsplan och kvalitetsgaranti 2006 för Kampementets vård- och omsorgsboende.

7 En samlad dansarutbildning i Stockholm.

Remissärenden

8 Yttrande till AB Fortum Värme om ledning för fjärrkyla i Humlegården.

10 Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheterna kv Kampementsbacken 2 och 3 m.m. i stadsdelen Ladugårdsgärdet.

11 Yttrande till polismyndigheten i Stockholms län angående ansökan om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för uteservering till restaurang Carpe Diem Bar, Lützengatan 4.

12 Yttrande till polismyndigheten i Stockholms län angående ansökan om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för försäljning av konfektyr och läsk på Strandvägen.

13 Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Lotta Edholm (fp) angående ”Stoppa nedskärningarna i särskolan.

14 Yttrande till länsrätten i Stockholms län angående stadsdelsnämndens beslut avseende förlängning av ramavtal; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Dnr 2006-213-022.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Sektionen för industriell ek/Idyllien-KTH, Teknikringen 20 A.

Dnr 2006-237-621.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering i Torben Grutsalen och VIP-lokaler på Stockholms Stadion, Lidingövägen 1.

Dnr 2006-238-621.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Svar på remiss från kommunstyrelsen om betänkandet föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer – 1996 års Haagkonvention.

Dnr 2006-86-507.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Svar på remiss från kommunstyrelsen om rapporten revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen.

Anmälningsärenden

19 Anmälan av revisionskontorets rapport ”Målet 20 000 nya bostäder”.

20 Anmälan av länsrättens dom i överklagade ärenden avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut att godkänna förfrågningsunderlag; nu fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

21 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds rutiner för hantering av medborgarförslag; nu fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

22 Anmälan av länsrättens dom i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds yttrande till polismyndigheten angående markupplåtelse; nu fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

24 Anmälan av protokoll 2006-03-13 från pensionärsrådet på Östermalm.

25 Anmälan av protokoll 2006-03-10 från biblioteksrådet på Östermalm.

26 Anmälan av promemoria 2006-03-23 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

27 Anmälan av promemoria 2006-03-23 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

28 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

30 Redovisning till Skolverket avseende anmälan angående skolsituationen vid Gärdesskolan.

31 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

32 Komplettering till ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt kap 9 § föräldrabalken.

33 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom i ärende angående fordran.

34 Anmälan av protokoll 2006-03-09 från sociala delegationen och protokollet 2006-03-01 från LVU-utskottet.

Mötesinformation

Justerat den 30 mars 2006

Rolf Lindell (s)   Helena Bonnier (m)   Birgit Marklund Beijer (s)
ej § 10                                             § 10

Närvarande:

Ordförande Rolf Lindell (s) ej § 10
Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter Aila Erkkilä (v)
Birgit Ernerot (fp)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)

Tjänstgörande ersättare
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Ulla-Britta Strömstedt (s)
Stig Trossö (m)
Marion Sundqvist (mp) § 10

Ersättare
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Tomas Rittsel (fp)
Marion Sundqvist (mp) §§ 1-9,11- 34
Camilla Thorstensson (kd)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Lars-Eric Esbjörnsson (s), Peter Lundén-Welden (m) och Johanna Westin Sjö (m) samt av ersättarna Per Aldeborg (s), Anna Björkwall (v), Ulla-Liza Blom (s), Louise Edlind-Friberg (fp) och Johanna Nilsson (s). Ersättare för (s) vakant.

Föredragande Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör
Personalföreträdare Gunilla Wästersjö-Michailidis, Kommunal
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Marianne Snell,
Solveig Bellander, Ulla Ritzén, Kerstin Sandström, Magnus Björkman, Sandra Lind.

Paragrafer§§ 1 – 34

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena
  Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) uppdras att ersätta
  ordföranden Rolf Lindell (s) som justerare för paragraf 10 i
  dagens protokoll.

 3. Protokollet justeras den 30 mars 2006.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 16 februari justerades den 22 februari 2006 och protokollet från sammanträdet den 7 mars justerades den 13 mars 2006.

§2 Underlag till budget för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009

2006-259-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-07 med förslag till underlag till budget för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Jan Ulander (kd) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden fastställer förslag till budgetunderlag för år 2007 och inriktning för åren 2008 och 2009 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice Ordföranden Helena Bonnier m fl (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att lämna förvaltningens förslag till flerårsprogram utan eget
ställningstagande,

att paragrafen omedelbart justeras samt

att därutöver anföra följande

Vi lämnar förslaget till flerårsprogram utan eget ställningstagande

och hänvisar till de förslag som lämnats i den moderata budget-reservationen för 2006 års budget.

Reservation. Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att ställa sig bakom folkpartiets budgetförslag i staden som underlag för 2007 års budget med inriktning på 2008 och 2009,

att i övrigt lämna förvaltningens förslag utan eget ställningstagande samt

att därutöver anföra:

Underlaget för budget år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009 baserar sig på kommunfullmäktiges budget för 2006 med inriktning för åren 2007 och 2008. Folkpartiet har inte samma prioriteringar för Stockholms stads och stadsdelen Östermalms verksamhet. Vårt budgetförslag i kommunfullmäktige som prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola och äldreomsorg, och som ger större för-utsättningar för den enskilda människans valfrihet.

Som underlag för arbetet med 2007 års budget och beräkningar för 2008 och 2009 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2006 års budget.


Reservation. Ledamoten Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att lämna förvaltningens förslag till flerårsprogram utan eget
ställningstagande samt

att därutöver anföra följande:

Kristdemokraterna lämnar förslaget till flerårsprogram utan eget

ställningstagande och hänvisar till de förslag som lämnats i partiets budgetreservation för 2006 års budget.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s),

ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; majoriteten kommer att bygga vidare på de satsningar på barn och ungdom, samt omsorgen om äldre och funktionshindrade som har skett hittills under mandatperioden. Arbetet med att minska barngruppernas storlek vid förskolorna fortsätter. Gärdets äldreboende återinvigs i december och vi ägnar särskild uppmärksamhet åt kvaliteten i omsorgen inom hemtjänsten. Gruppboenden för funktions-hindrade byggs ut.

Vi kommer också att se till att förvaltningen fortsätter den stabilisering av ekonomin som så framgångsrikt har gjorts sedan vi tog över ansvaret efter de borgerliga partierna.

§3 Månadsrapport februari 2006

2006-281-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-15 angåendemånadsrapport per den 28 februari 2006.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§4 Bidrag till utomstående organisation; verksamheten Kungens Får

2006-214-662

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-24 med

förslag till svar på ansökan från verksamheten med Kungens Får och herdar på Södra Djurgården.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar verksamheten Kungens Får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2006.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) med instämmande av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; den verksamhet som bedrivs av Kungens Får är ett mycket uppskattat inslag i vår stadsdel. Det är en stor tillgång för bl.a. den yngre generationen att på nära håll få stifta bekantskap med fåren samt få se hur de sköts. Dessutom är det en stor tillgång för skötseln av landskapet. Förhoppningsvis kommer det i sommar bli en bättre förståelse från hundägare så de tråkiga incidenter som tidigare inträffat ej upprepas.

Noteras kan att det i ansökan om medel ej framgår någon summa, ej heller en budget för användandet av medel. Detta är krav vi i andra fall ställer för beviljande.

§5 Förlängning av avtal med Sodexho AB

2003-410-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-10 med

förslag till förlängning av avtal avseende måltider och leveranser av dessa till äldreboenden på Östermalm med Sodexho AB

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger avtalet med Sodexho AB för tiden
  2007-01-01 – 2007-12-31.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtalet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) med instämmande av ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; måltiderna på äldre-boendena utgör en mycket viktig del av såväl vården som trivseln. Det är därför av yttersta vikt att måltiderna som serveras är av hög kvalitet. Nämnden har tidigare behandlat en motion angående :”Bästa maten i trevligaste miljön på stadens äldreboende.” I förvaltningens svar framgick att ansträngningar torde kunna genomföras för att ytterligare höja kvaliteten. Det synes vara ett lämpligt tillfälle att nu tillsammans med Sodexho AB diskutera om ytterligare kvalitetshöjning är möjlig inom rådande avtal. Det skulle säkerligen även för entreprenören vara stimulerande att vidareutveckla den redan goda kvalitén.

Det är vidare angeläget att Livsmedelsverkets rekommendationer följs av utföraren. Varmhållning, nedkylning och upphettning av mat

påverkar såväl dess näringsinnehåll som dess lämplighet, varför det är nödvändigt att säkerställa att dessa områden hanteras enligt föreskrift.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt följande; Vänsterpartiet har ett principiellt ställningstagande att verksamheter som kök och matlagning är lämpligt att drivas i egen regi för kontinuitet och kvalitet.

§6 Verksamhetsplan och kvalitetsgaranti 2006 för Kampementets vård- och omsorgsboende

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-15 med förslag till verksamhetsplan och kvalitetsgaranti 2006 för Kampementets vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner verksamhetsplan och kvalitetsgaranti 2006 för Kampementets vård- och omsorgsboende.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; Verksamhetsplanen och kvalitetsgarantin är väl genom-arbetad och speglar en hög ambition vad avser att ge de enskilda en god vård och omsorg, att stödja anhöriga och att ta till vara och utveckla medarbetarnas kompetens. Dock saknas i planen både ut-fästelser om regelbunden läkemedelsgenomgång och hur man avser att dra nytta av Väntjänsten, vilket också stadsdelsnämndens pensionärsråd förtjänstfullt påpekar.

Det är värt att notera att dygnspriset är högt. Eftersom verksamheten inte har upphandlats i konkurrens vet vi inte om motsvarande kvalitet hade kunnat erbjudas de boende till en lägre kostnad för skattebe-talarna. De senast genomförda upphandlingarna ger vid handen att så hade varit fallet.

§7 En samlad dansarutbildning i Stockholm

2006-183-420

Förelåg ett med Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen gemensamt tjänsteutlåtande 2006-02-27 med förslag att Stockholm planerar för att samla dansarutbildningen i Danshögskolans före detta lokaler på Gärdet.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att en samlad dansarutbildning startar hösten 2007.

 2. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
  utbildningsnämnden blir huvudman för den samlade dansar-
  utbildningen.

 3. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt
  utbildningsnämnden att snarast inkomma med ett förhyrnings-
  ärende avseende lokalerna i fastigheten Stettin 5 (Danshögskolans f.d. lokaler).

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Svar på förfrågan från AB Fortum Värme om fjärrkyla i Humlegården

2006-102-335

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-22 med
förslag till svar på förfrågan från AB Fortum Värme om att få borra en ledning för fjärrkyla i Humlegården.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avslår förfrågan från AB Fortum Värme om att få borra en ledning för fjärrkyla under mark i Humlegården.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen av Stockholms miljöprogram 2007 - 2010

2006-152-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-28 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av Stockholms nya miljöprogram för perioden 2007 – 2010.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§10 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av kv Kampementsbacken 2 och 3

2004-654-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-14 med
förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheterna kv Kampementsbacken 2 och 3 m.m. i stadsdelen Ladugårdsgärdet (S-Dp 2002-11652-54).

Ordföranden Rolf Lindell (s) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen eller i beslutet då han ansåg sig jävig.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (s) m fl yrkande och fann att ledamoten Birgit Marklund Beijers (s) yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden anför därutöver följande;

Nämnden förordar att kv. Kampementsbacken 2 och 3 bebyggs i enlighet med det tidigare programförslaget, men att samtidigt miljökonsekvenserna och de frågeställningar som förvaltningen lyfter fram i tjänsteutlåtandet beaktas i det fortsatta planarbetet. Det är angeläget att kvaliteten i boendemiljön och de arkitektoniska värdena bevaras. Det är därför viktigt att söka minska hushöjden på de två föreslagna husen i programförslaget.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

§11 Yttrande till polismyndigheten angående ansökan om markupplåtelse för uteservering på Lützengatan 4

2006-174-382

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-08 med
förslag till yttrande till polismyndigheten i Stockholms län angående ansökan om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för uteservering till restaurang Carpe Diem Bar, Lützengatan 4.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (s) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden tillstyrker upplåtelse av offentlig plats enligt ordnings- lagen för uteservering utanför restaurang Carpe Diem Bar på
  Lützengatan 4 under förutsättning att det tekniskt går att förena med utformningen av gaturummet.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till polis- myndigheten.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

§12 Yttrande till polismyndigheten angående ansökan om markupplåtelse för försäljning av konfektyr och läsk på Strandvägen

2006-264-382

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-08 med förslag till yttrande till polismyndigheten i Stockholms län angående ansökan om markupplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen för försäljning av konfektyr och läsk på Strandvägskajens promenadstråk.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avstyrker upplåtelse av offentlig plats enligt
  ordningslagen för försäljning av konfektyr och läsk på
  Strandvägskajens promenadstråk.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till
  polismyndigheten.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla ansökan om upplåtelse av offentlig plats för försäljning av konfektyr och läsk på Strandvägskajens promenadstråk samt

att därutöver anföra

Strandvägskajen utgör, oavsett tillfällig ombyggnad, ett starkt trafikerat promenadstråk. Det är viktigt att vi tar alla goda tillfällen i akt att visa en serviceinriktad och positiv attityd till de initiativ som tages.

Självfallet går det att utmed den långa kajen finna en lämplig plats för en serveringsyta av storlek 1,5 x 2 meter. Dessutom är den ansökta tiden 1maj – 30 augusti just den tid på året då Strandvägskajen mest nyttjas.

§13 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående ”Stoppa nedskärningarna i särskolan”

2005-1241-407

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-27 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Lotta Edholm (fp) angående ”Stoppa nedskärningarna i särskolan”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Jan Ulander (kd) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och leda-moten Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås

att som svar på kommunstyrelsens remiss tillstyrka skrivelsen samt

att därutöver anföra följande

De nivågrupperade schablonerna för särskoleeleverna som infördes januari 2005 i samband med att ansvaret för särskolan överfördes från utbildningsförvaltningen till stadsdelarna, är inte tillräckliga för att täcka skolornas kostnader. Kommunstyrelsen bör därför uppdra åt stadsledningskontoret att se över det nya resursfördelningssystemet för särskolan samt utreda vilka konsekvenser underskotten i särskolans budget kommer att få.

Reservation. Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att tillstyrka skrivelsen,

att därutöver anföra

Socialdemokraternas kraftiga nedskärningar på särskolan är en av den gångna mandatperiodens största svek. Totalt har man sparat in 20 miljoner kronor på de barn som mest av alla är beroende av en skola som möter varje elevs unika och ofta mycket stora behov.

En allvarlig följd av nedskärningarna är att eleverna vid kommunens egen träningsskola Mockasinen förlorat både speciallärare, sjuk-gymnast, arbetsterapeut och fritidspedagog. De stora nedskärningarna drabbar alla barn i särskolan, men det kanske högsta priset har de elever som går i fristående skolor och skolor i andra kommuner fått betala. Där skär man nu ner med över 37 000 kr per elev. Samtidigt som särskolebarnens budget minskas med 20 miljoner kronor fort-sätter socialdemokraterna att prioritera gratis SL-kort till alla gymnasieelever. Det kostar också cirka 20 miljoner kronor om året. Socialdemokraternas politik innebär alltså att särskolebarnen får betala 37 000 kronor för att de friska gymnasieeleverna ska få fria skolresor.

Socialdemokraterna tar från de barn med allra störst behov av stöd för att ge till dem som begåvats med friska ben och stark egen förmåga.

De nivågrupperade schablonerna för särskoleeleverna som infördes januari 2005 i samband med att ansvaret för särskolan överfördes från utbildningsförvaltningen till stadsdelarna, är inte tillräckliga för att täcka skolornas kostnader. Kommunstyrelsen bör därför uppdra åt stadsledningskontoret att se över det nya resursfördelningssystemet för särskolan samt utreda vilka konsekvenser underskotten i särskolans budget kommer att få.

§14 Yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

2006-213-022

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-23 med

förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 3520-06) med anledning av inkommet överklagande av stadsdelsnämndens beslut 2006-01-26 att förlänga ramavtal och genomföra viss upphandling med syfte att sluta ramavtal; nu laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län och bestrider
  klagandens talan.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Idyllien-KTH

2006-237-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-03 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering vid sektionen för industriell ekonomi, Idyllien-KTH, Teknikringen 20 A.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Sektionen för industriell ekonomi, THS, Drottning Kristinas
  väg 15, 100 44 Stockholm, bör utifrån en social bedömning
  beviljas tillstånd att till slutna sällskap servera starköl, vin och spritdrycker på restaurang Idyllien-KTH till klockan 03.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-
  enheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Stockholms Stadion

2006-238-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-06 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering i

Torben Grutsalen och VIP-lokaler på Stockholms Stadion, Lidingövägen 1.


Stadsdelsnämndens beslut

 1. Startkapitalet/Stadion Event & Catering AB, Box 100 51, 181 10 Lidingö, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutna sällskap få servera starköl och vin vid Stockholms Stadion klockan 12.00 – 00.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-
  enheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.§17 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående betänkandet ”Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer”

2006-86-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-14 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående betänkandet föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer – 1996 års Haagkonvention.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
  kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Svar på remiss från kommunstyrelsen om rapporten revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen

2006-79-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-14 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om rapporten revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
  kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på kommunstyrelsens remiss delvis bifalla förvalt- ningens förslag till svar,

att paragrafen omedelbart justeras samt

att därutöver anföra

Ett socialt program för att minska prostitutionen är angeläget av flera skäl. Dels innebär det en tydlig politisk markering att detta är en

prioriterad fråga, där staden är beredd att möta nya problem med nya arbetsmetoder och ställa nödvändiga resurser till förfogande. Dels ger det personalen inom de berörda verksamheterna, såväl inom socialtjänstförvaltningen som ute i stadsdelarna, tydliga mål att arbeta efter och verktyg att utvärdera de insatser som görs.

Fortfarande finns emellertid flera brister i det förslag till program som föreligger. Det gäller inte minst inom nya och växande problemom-råden som Internetprostitution och trafficking.

Prostitutionen via Internet är på många sätt oerhört allvarlig. Såväl polis som socialtjänst vittnar om att denna form av könshandel är svår att komma åt. Många nätprostituerade har också en social situation som till stora delar skiljer sig från den problembild som många gatuprostituerade har, något som ställer ytterligare krav på socialtjänsten i arbetet med att hjälpa människor att ta sig ur prostitutionen.

I den delrapport från projektet mot nätprostitution som redovisas i ett annat ärende till nämnden framgår tydligt det mycket stora behovet av fortsatt arbete med denna fråga. Då krävs också tydliga politiska prioriteringar av frågan. En fortsatt prioritering av resurser för arbete mot Internetprostitutionen är mycket angeläget, liksom en samverkan med de frivilligorganisationer som besitter kunskaper i frågan.

Som sägs i programmet behövs det en god tillgång till vård och behandling. Det sägs vidare att det ofta är en lång process att ta sig ur prostitution. Idag finns det stöd i form av särskild gynekologmottagning, krisbearbetning samt stödsamtal. Inga direkta behandlingshem eller andra vårdalternativ finns.

Erfarenheter från Prostitutionscentrum visar att det finns en tydlig brist på behandlingsalternativ för kvinnor som försöker komma ur sin situation. Många är så skadade av åratal av övergrepp och missbruk att de behöver stöd under en längre tid. Kvinnorna har ofta drabbats av övergrepp som barn och skadats psykiskt på vägen Samtalsterapin behöver därför kompletteras med nya behandlingsalternativ, i möjligaste mån i samarbete med landstinget.

Vi föreslår därför att socialtjänstförvaltningen ser över behovet av ytterligare behandlingsalternativ för denna grupp.

När det gäller trafficking har det nya förslaget till program en alltför avvaktande hållning. Samordningsprojekt och förändrad lagstiftning har skapat bättre möjligheter för staden att hjälpa de personer som utsatts för internationell könshandel. Men de löser inte problemen. Stadens insatser för traffickingoffer måste öka, i samarbete med frivilligorganisationer. Bland annat handlar det om att erbjuda boende och andra former av stöd för dessa människor.

Vi vänder också starkt emot förfaringssättet att överlämna ärenden för personer som utsatts för trafficking till stadsdelarna. Risken är stor att stadsdelarna mycket sällan får sådana ärenden, och därmed saknar den kunskap och de kontaktkanaler som krävs för att erbjuda ett bra stöd. Ärenden med personer som utsatts för trafficking bör hanteras centralt av staden.

Förslaget till nytt program tar upp vikten av att arbeta förebyggande mot prostitution. Det är mycket bra. Vi vill dock peka på behovet av en ökad kunskapsöverföring mellan prostitutionsenheten och stads-delarna. Prostitutionsenheten har också ett viktigt uppdrag som katalysator för att få igång arbetet på exempelvis skolor. Vi vill under-stryka att uppdraget att arbeta förebyggande inte får utdelas passivt utan måste innehålla krav på uppföljning.

Skolan har en central roll att spela i det förebyggande arbetet mot barn och ungdomar, och inte bara när det gäller att informera om prostitution. Ungas språkbruk är en viktig fråga, en annan handlar om de alltmer populära hemsidorna på Internet där framför allt ungdomar triggas att vika ut sig. Från sajter som porrigast.se är steget till prostitution kanske kortare än många vuxna förstår.

Programförslaget understryker vikten av ett helhetsperspektiv i arbetet för att minska prostitutionen. Detta är helt riktigt. Men ambitionen att ta ett helhetsgrepp på frågan får inte fastna på förslag som enbart handlar om krav på porrfria hotell eller förbud mot viss typ av reklam. Arbetet för att bryta prostitutionen måste gå avsevärt djupare än så.

Till sist vill vi också understryka vikten av att kontinuerligt utvärdera det arbete som görs för att motverka prostitutionen i stadens olika verksamheter.

§19 Anmälan av revisionskontorets rapport ”Målet 20 000 nya bostäder”

2006-160-124

Anmäldes revisionskontorets rapport ”Målet 20 000 nya bostäder.”

Revisionskontoret har genomfört en granskning som belyser hur staden arbetar för att uppnå målet om 20 000 bostäder.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; revisionskontoret finner att samordningen och uppföljningen av den bostadsplanering som pågår inom staden har genomförts på ett strukturerat och tillfredsställande sätt.

Stadens mål om 20 000 nya bostäder är ett djärvt men nödvändigt mål efter tidigare mandatperioders låga bostadsbyggande. Ambitionen att förtäta och att bygga på redan exploaterad mark bidrar till att ge bättre förutsättningar till effektiva energi- och transportsystem och till att spara viktiga grönområden. Samtidigt bidrar expansionen ibland till spänningar i förhållande till boende som får nya hus och grannar närmare inpå sig. Kvalitetsaspekterna blir därmed allt viktigare och det är därför viktigt att tillämpa planeringsformer som i högsta möjliga utsträckning kan anpassas till de lokala krav och reaktioner som uppkommer. Erfarenheter från projektet ”Framtida Kärrtorp” där med-borgarinflytandet i tidiga skeden i plan- och byggprocessen har prioriterats bör kunna tas till vara i flera områden.

En dynamisk stad står dock aldrig stilla och betraktat i ett längre tidsperspektiv är det få av de bostadshus som finns i dag som inte har bidragit till minskad utsikt m.m. för andra boende i då redan befintliga hus.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; den socialistiska majoriteten lovade i valet 2002 att bygga 20 000 nya bostäder under mandatperioden. Hittills har de dock endast nått upp till 20 000 markanvisningar – något som man definitivt inte kan bo i. I dag återstår det fler än 10 000 nya lägenheter att färdigställa innan vallöftet om 20 000 nya bostäder är genomfört, det är med andra ord en mycket lång väg kvar till målet är uppnått. I december 2005 var det 9 175 färdigställda bostäder varav över 3 000 av dessa var ombyggnationer och egentligen inte kan räknas som nya bostäder.

Den socialistiska majoriteten har inte ens lyckats bygga färdigt hälften av de utlovade 20 000 lägenheterna. Det är sex månader fram till valet och på den tiden ska Annika Billström lyckas färdigställa knappt över 10 000 nya lägenheter för att inte än en gång bli beskylld för att bryta ett vallöfte.

Det är lätt att lova runt – men den socialistiska majoriteten i Stads-huset – håller dessvärre mycket tunt.

§21 Anmälan av länsrättens dom

2005-452-008

Anmäldes länsrättens dom 2006-02-13 (Målnr 26315-05 E) i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsnämnds svar på medborgarförslag utifrån nämndens revidering av rutinen för handläggning av medborgarförslag; nu fråga om laglighetsprövning.

Länsrätten avslår överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av länsrättens beslut

2004-1141-022

Anmäldes länsrättens beslut 2006-02-22 (Målnr 26537-05 E) i över-klagat ärende avseende Östermalms stadsdelsförvaltnings beslut den 10 november 2005 att avslå ansökan om markupplåtelse; nu fråga om laglighetsprövning.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2006-03-23 med förteckning av inkomnainbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ulla-Liza Blom (s) och Lotta Juul Martin-Löf (m) anmäls till konferensen ”Ett aktivt liv som senior” den 28 mars 2006 (del 1/kurs 1).

Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) och ersättaren Stig Trossö (m) informerade från konferensen ”Det goda seniorlivet” som de deltog i den 16 mars 2006 och som hade behandlat äldres säkerhet.

§28 Information från stadsdelsdirektören

”Bokslut 2005 på fem sätt”

Stadsdelsdirektör Carina Lundberg Uudelepp lät dela ut en folder i miniatyrformat över stadsdelsförvaltningens bokslut 2005.

Politikerträffar

Förvaltningen kommer att annonsera i Östermalmsnytt om möjligheten för invånarna på Östermalm att träffa stadsdelsnämndens politiker under våren på medborgarkontoret i biblioteket i Fältöversten. Affischer kommer också att sändas ut till förskolor, äldreboenden m fl med information om att politiker från Östermalms stadsdelsnämnd finns i medborgarkontoret varannan måndag kl 18-19 (udda veckor) för att diskutera och debattera.

Trygghetsenkät

Brottsförebyggande rådet på Östermalm har beslutat att med hjälp av USK (Utrednings- och statistikkontoret) gå ut med en enkät till 500 slumpmässigt utvalda inom Östermalm, Gärdet, Hjorthagen, Djurgården, Tekniska högskolan, Ekhagen och Universitetet med några frågor om hur de upplever tryggheten att bo och vistas i Östermalms stadsdels-område. Enkäten kommer också att lämnas ut för besvarande till lokala pensionärsrådet, handikapprådet och ungdomsrådet.

Tanken är att enkäten ska utgöra underlag för det fortsatta arbetet i Brottsförebyggande rådet.

§29 Skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier (m) m fl angående etablering av servering på Strandvägskajen

2006-334-009

Vice ordföranden Helena Bonnier (m) m fl överlämnade en skrivelse angående etablering av servering på Strandvägskajen med hänvisning till Länsrättens beslut angående laglighetsprövning i mål nr 26537-05E.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§30 Svar på anmälan till Skolverket i enskilt ärende

2006-208-422

Skolverket har den 30 januari 2006 tagit emot en anmälan från en förälder till elev XX vid Gärdesskolan.

Anmäldes stadsdelsförvaltningens svar daterat 2006-02-28 med en redovisning till Skolverket (51-2006:336) över vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av uppgifterna i anmälan.

Stadsdelsnämndens beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§31 Yttrande över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-25 angående XX, då Stockholms tingsrätt (Ärende nr -05) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av YY.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt
  yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för YY.


 

§32 Komplettering till ansökan om förordnande av vårdnadshavare

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-14 med komplettering till ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken avseende XX i enlighet med Stockholms tingsrätts föreläggande 2006-02-16 (Mål nr Ä -06).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till Stockholms tingsrätt för kännedom.

§33 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom

Anmäldes Stockholms tingsrätts dom 2006-01-13 (Mål nr FT 16394-04) i ärende angående fordran från I.G. då hon som ombud i enskilt ärende åberopat att staden genom fel och försummelse i myndighetsutövning orsakat henne ekonomisk skada.

Tingsrätten ogillar käromålet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§34 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2006-03-09 från sociala delegationen och protokoll 2006-03-01 från LVM/LVU-utskottet.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.