Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-06-12

Sammanträde 2008-06-12

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information om upprustningen av Tessinparken.

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) för att driva träfflokalen Lotsen. Dnr 2008-503-004.

3 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från RSMH - Carpe Diem om verksamhetsbidrag för 2008. Dnr 2008-280-004.

5 Förlängning av avtal med Banérporten AB för drift av Gustav Adolfs parklek.

6 Överenskommelse mellan Östermalms stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättandet av Äldre direkt i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd. Dnr 2008-525-104.

Remissärenden

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem. Dnr 2008-343-006.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om utökade riktlinjer för tobakstillsynen. Dnr 2008-355-006.

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel. Dnr 2008-356-006.

12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Kampementsgatan m.m. (f.d. Kampementsbacken 2 och 3) i stadsdelen Ladugårdsgärdet. Dnr 2007-273-311.

13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över utställning av förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen av gasverksområdet) i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden. Dnr 2008-354-311.

14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för del av kvarteret Tegeludden, i stadsdelen Ladugårdsgärdet. Dnr 2008-386-300.

15 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över utställning av förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken - Stockholmsdelen. Dnr 2006-728-311.

17 Yttrande till stadsrevisionen över årsrapport för Östermalms stadsdelsnämnd 2007. Dnr 2008-324-102.

18 Yttrande till länsstyrelsen angående tillsyn av Rio vård- och omsorgsboende. Dnr 2007-1042-506.

19 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Sturecompagniet/Hells Kitchen/Neu, Sturegatan 4. Dnr 2008-329-507.

20 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT service. Dnr 2008-346-006.

Anmälningsärenden

21 Anmälan av månadsrapport maj 2008. Dnr 2008-183-101.

22 Anmälan av promemoria 2008-06-12 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

23 Anmälan av promemoria 2008-06-12 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

24 Anmälan av protokoll 2008-05-29 från handikapprådet på Östermalm.

25 Anmälan av protokoll 2008-06-02 från pensionärsrådet på Östermalm.

26 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

28 Upphandling av parkskötsel på Östermalm. Dnr 2008-82-103.

29 Upphandling av verksamhetsdriften vid Gärdets gruppbostäder, dagliga verksamhet samt stöd i eget boende. Dnr 2007-951-125.

30 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2008-27-299.

31 Anmälan av protokoll 2008-06-03 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

  2. Protokollet justeras den 17 juni 2008.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 15 maj justerades den 22 maj 2008.

§2 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från RSMH

Dnr 2008-503-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-02 med förslag till svar på ansökan från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) om föreningsbidrag för att driva träfflokalen Lotsen för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) på återremiss av ärendet.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) anmälde att de inte deltar i detta fortsatta beslutet med hänvisning till sitt tidigare återremissyrkande.

Därefter ställde ordförande proposition på förvaltningens förslag och fann att det bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) föreningsbidrag med 1mnkr för att under tiden 2008-08-01 till 2009-07-31 dri­va träfflokalen Lotsen för personer med psykisk funktionsnedsättning i enlighet med detta tjäns­te­utlå­tan­de.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera ärendet samt

att härutöver anföra följande:

Ärendet gäller en mycket viktig och angelägen verksamhet inom social-psykiatrin. Konsekvenserna av den föreslagna ändringen av lokal, den delvis nya driftsformen med helt andra förutsättningar för brukare och personal samt behovet av stora resurser, varav stora belopp avses sökas från andra institu-tioner, har inte belysts i ärendet. Även i förhållande till nämnden har ärendet hanterats på ett otillfredsställande sätt när det gäller information och analyser. Förslaget att beslutet ska tas för endast ett år framåt tyder också på att förvaltningen känner osäkerhet.

En så viktig verksamhet får inte bero av beslut på så lösa boliner när det gäller underlag och information.

§3 Bidrag till utomstående organisation; RSMH – Carpe Diem

Dnr 2008-280-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-21 med förslag till svar på ansökan från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) – Carpe Diem om föreningsbidrag för 2008.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) på återremiss av ärendet.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) anmälde att de inte deltar i detta fortsatta beslutet med hänvisning till sitt tidigare återremissyrkande.

Därefter ställde ordförande proposition på förvaltningens förslag och fann att det bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar RSMH Carpe Diem 30 tkr i föreningsbidrag för sin verksamhet under 2008.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera ärendet samt

att härutöver anföra följande:

Ärendet har ett direkt samband med frågan om föreningsbidrag till Riksförbundet för Social och Mental Hälsa för att driva träfflokalen Lotsen där nämnden, på grund av formella brister i beredningen av frågan inför nämndens beslut, beslutat att återremitera ärendet.

Även i detta ärende finns formella brister som inte kan accepteras. Ansökan om en höjning till 30.000 kronor framställs på en enda rad utan särskild moti-vering eller redovisning av hur resurserna avses användas. I förvaltningens förslag till beslut har sedan ansökan om verksamhetsbidrag utan särskild förklaring angetts som föreningsbidrag. Förvaltningen uppdras återkomma till nämnden med en fylligare beskrivning av verksamhet, resursbehov och resursanvändning.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; vi är positiva till RSMH-Carpe Diems verksamhet och stöttar verksamheten vid Lotsen. Vi medverkar därför med glädje till att öka resurserna, men har den bestämda uppfattningen att beslutsunderlaget från förvaltningen måste vara tillräckligt belysande för att kunna ligga till grund för beslut. En återremiss av detta ärende, liksom det ärende som gäller förutsättningarna för Lotsen som behandlats tidigare vid detta sammanträde, ger möjlighet för förvaltning och berörda organisationer att återkomma med underlag som kan ligga till grund för beslut.

§4 Delegering av beslut om vårdnadsbidrag

Dnr 2008-283-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-11 med förslag till delegering av beslut om vårdnadsbidrag

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) på återremiss av ärendet.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) anmälde att de inte deltar i detta fortsatta beslutet med hänvisning till sitt tidigare återremissyrkande.

Därefter ställde ordförande proposition på förvaltningens förslag och fann att det bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden delegerar beslut att lämna vårdnadsbidrag enligt fastställda riktlinjer till avdelningschefen för Barn och Ungdom.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

§5 Förlängning av avtal med Banérporten AB för drift av Gustav Adolfsparkens parklek

Dnr 2005-421-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-02 med förslag att förlänga avtalet med Banérporten AB för drift av Gustav Adolfsparkens parklek.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden förlänger avtalet med Banérporten AB för drift av Gustav Adolfsparkens parklek med 24 månader till och med 2010-08-31.

§6 Överenskommelse mellan Östermalms stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd angående inrättandet av kontaktcenter Äldre direkt

Dnr 2008-525-104

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-02 med förslag till överenskommelse mellan Östermalms stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättandet av kontaktcenter Äldre direkt i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) på återremiss av ärendet.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) anmälde att de inte deltar i detta fortsatta beslutet med hänvisning till sitt tidigare återremissyrkande.

Därefter ställde ordförande proposition på förvaltningens förslag och fann att det bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Östermalms stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunal­­lagen till handläggarna som är anställda vid Kontaktcenter Äldre direkt inom Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

  2. Östermalms stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överens- kommelse.

  3. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om inrättandet av ett kontaktcenter Äldre direkt.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera ärendet samt

att härutöver framhålla följande:

Till skillnad mot vad som sägs i ärendet har fullmäktige ännu inte tagit beslut om inrättande av kontaktcentret ”Äldre direkt”. Ärendet har heller inte beretts tillräckligt och remisshanteringen har varit ofullständig. Ett beslut i frågan bör avvakta fullmäktiges ställningstagande.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Susanna Alm (kd) och tjänstgörande ersättaren Jörgen Eriksson (fp) enligt följande; då systemet introduceras är det viktigt att det i själva avtalet som avses träffas mellan berörda stadsdelsdirektörer explicit anges att delegeringen från vår nämnd till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd sker enligt 6 kap 33 § kommunallagen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; syftet att äldre ska ges möjlighet att få information om vad som gäller inom äldreomsorgen m.m. är gott men servicen förefaller att bli ganska opersonlig, eftersom den avses ske främst per telefon, SMS och e-post.

Numera finnsservicekontor hos företag och myndigheter där det finns möjlighet till personliga besök. Erfarenheterna från dessa borde beaktas.

Att kunna få ett uttömmande svar från expertis och förvaltning bör vara ett rättesnöre för alla verksamheter. Av den anledningen borde alla förvaltningar tränas i kommunikation med medborgarna.

Om man som nu föreslås delegerar till anställda vid ett s.k. kontaktcenter att ”i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde” med tillgång till det s.k. paraplysystemet och Agresso webb, kommer man i praktiken att riskera att röra sig i gränslandet mellan allmän information, rådgivning och myndighetsutövning. Om systemet så småningom kommer att introduceras är det därför viktigt att det i själva avtalet som avses träffas mellan berörda stadsdelsdirektörer explicit anges att delegeringen från vår nämnd till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd sker enligt 6 kap 33 § kommunallagen

En annan fråga som måste observeras om ärendet förs vidare är att det kan uppkomma oklarheter i ansvarsfördelningen mellan den enskilda stadsdelsförvaltningen och kontaktcentret. Vi förutsätter att revisorer och andra berörda följer verksamheten och att den utvärderas noggrant.

§7 Ansökan om stimulansbidrag från länsstyrelsen för utvecklat anhörigstöd på Östermalm

Dnr 2008-244-504

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-06 med förslag att ansöka om stimulansbidrag från länsstyrelsen för utvecklat anhörigstöd på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ansöker om totalt 1610000 kronor från länsstyrelsen i Stockholms län för att utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.

§8 Uppföljning av äldreomsorg

Dnr 2008-516-600

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-02 angående uppföljning av äldreomsorgen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden lägger förvaltningens beskrivning av verksamhetsuppföljning och avtalsuppföljning till handlingarna.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem

Dnr 2008-343-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-03 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Förslag till förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem i Stockholms stad godkänns med beaktande av förvaltningens synpunkter.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
att därutöver anföra följande

I arbetet med att säkra och höja kvaliteten i stadens förskolor är det självklart att en stor del av de avsatta medlen ska tilldelas verksamheterna. Förskoleverksamheten behöver ökade resurser för att ha möjlighet att arbeta med såväl kvalitetsutveckling såväl som små barngrupper. Om grupperna inte ska bli större behöver staden satsa på förskolan och skjuta till mer pengar.

Inrättandet av förskolepeng innebär att den borgerliga majoriteten inte längre låter stadsdelsnämnderna ta ansvar för kvaliteten i sina verksamheter. För-skolepengen utgår ifrån att behoven inom förskolan är likadana oavsett vilka barnen är, oavsett förskola och oavsett stadsdelsnämnd. Förskolepengen innebär en risk för försämring av den lokala demokratin genom att stadsdels-nämndernas rådighet minskar av förslaget. Detta är ytterligare ett sätt för den borgerliga majoriteten att minska stadsdelsnämndernas inflytande, och på sikt även medborgarnas deltagande i den lokala demokratin.

Förslaget om att tillägget för barnomsorgsgarantin ska tas bort är oseriöst. Motivet att därmed skapa konkurrensneutralitet mellan egenregi och fristående förskolor är direkt vilseledande. De kommunala förskolorna har det yttersta ansvaret för att erbjuda stadens barn en förskoleplats och kan aldrig säga nej till barn som kräver särskild omsorg. Staden och de kommunala förskolorna har också ansvaret för att barnomsorgsgarantin hålls. De enskilda förskolorna har däremot inte samma skyldigheter som de kommunala att erbjuda platser och heller inga krav att delta i stadens kösystem för förskolan. Situationen för kommunala och enskilda förskolor skiljer sig alltså åt.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Susanna Alm (kd) och tjänstgörande ersättaren Jörgen Eriksson (fp) enligt följande; majoriteten i Östermalms Stadsdelsnämnd är i stort sett positiva till SLK:s förslag till förskolepeng, och instämmer helt i att en stor andel av resurserna ska fördelas ut till respektive förskola.

Dock vill vi med detta särskilda uttalande understryka vikten av att de synpunkter som förvaltningen framför beaktas i utformningen av den slutliga lösningen.

Det gäller framför allt elkostnader, särskild ersättning för att upprätthålla barnomsorgsgarantin, samt kompensation för höga hyreskostnader i vissa stadsdelar.

Majoriteten anser att de kommunala förskolorna ska betala sina egna elkostnader, eftersom förskolorna genom egna handlingar kan påverka förbrukningen och därmed kostnaderna. I de fall där elkostnaderna ingår i hyran bör detta avräknas i schablonen. På detta sätt kan vi på sikt styra mot större totalt ansvarstagande för miljön.

Majoriteten anser vidare att stadsdelen fortsatt ska erhålla särskild ersättning för att upprätthålla barnomsorgsgarantin. Även om vi till vår glädje ser att allt fler enskilt drivna verksamheter skapas och därmed erbjuder föräldrarna allt fler valmöjligheter är det i slutändan stadsdelsnämndens förskoleverksamhet som har det direkta och reella ansvaret att erbjuda barnen plats i närområdet inom tre månader. Det kostar pengar, både i form av lokaler, personal och administration, att upprätthålla denna form av beredskap. Stadsdelen måste ha fortsatt ersättning för detta viktiga åtagande, som dessutom är lagstiftat.

Majoriteten vill påpeka att hyresnivån skiljer sig markant mellan olika stadsdelar. Förutom att vi på Östermalm har en hög hyresnivå, finns det ett uttalat motstånd mot att hyra ut till förskolor. Detta kan bara kompenseras genom att betala minst gällande marknadshyror för området. För att klara barnomsorgsgarantin måste vi fortsatt få kompensation för höga kvadratmeterkostnader.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Dnr 2008-355-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-21 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om utökade riktlinjer för tobaks­tillsynen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

Dnr 2008-356-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-28 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Kampementsgatan m.m. (f d Kampementsgatan 2 och 3)

Dnr 2007-273-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-04 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om plansamråd 2 om förslag till detaljplan för Kampementsgatan m.m. (f d Kampementsgatan 2 och 3) i stadsdelen Ladugårdsgärdet.(S-Dp 2002-11652-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden avstyrker det aktuella detaljplaneförslaget om uppförande av sju nya bostadshus längs Kampementsgatan.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det är glädjande att en enig nämnd avstyrker det aktuella detalj-planeförslaget om uppförande av sju nya bostadshus längs Kampementsgatan.

Det har under senare år skett en omfattande utbyggnad av bostäder i och i direkt anslutning till det nu aktuella området. Inställningen till ny bebyggelse har under årens lopp varit positiv eftersom behovet av bostäder i staden är stort.

Kvarteret Rio byggdes under 1980-talet med ett stort antal lägenheter, vård- och omsorgsboendet Kampementet byggdes så sent som under början av 2000-talet, liksom kv. Smyrna (den forna vattenreservoaren). Gamla Gärdets sjukhem byggdes häromåret om till studentbostäder och f.d. kontorsbyggnaden Stettin 4 har ombildats till bostadshus. Inom kort kommer också nya bostäder att tillkomma i kvarteren Lissabon, Smedsbacken och Tegeludden. Och inom några år kommer sedan den verkligt stora bebyggelsen i Hjorthagen-Värtan-Frihamnen med ett stort antal lägenheter.

I det här perspektivet skulle de nu aktuella planerna utmed Kampementsgatan bara bidra med ett marginellt antal lägenheter. När den planerade bebyggelsen dessutom är mycket kontroversiell och skulle strida mot intentionerna i gällande Översiktsplan, spoliera en viktig biologisk spridningskorridor och påtagligt komma att försämra boendesituationen för Rio vård- och omsorgsboende, Rio servicehus och en av stadens förskolor, finns ingen anledning att fortsätta planarbetet. Att förslaget dessutom genom att ta bort ett 70-tal vinkelparkeringar går stick i stäv mot stadens nyligen beslutade ambition att utöka möjligheterna till vinkelparkeringar, är ytterligare ett skäl mot de aktuella planerna.

§13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen av gasverkstomten)

Dnr 2005-354-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-30 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om utställning av förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen av gasverkstomten) i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården i Stockholm

(Dp 2001-07633-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande;

Banta projektet, bredda och förstärk spridningskorridoren!

Att bygga vid gränsen till en Nationalstadspark är något grannlaga. Det är en utmaning, det ställer höga krav.

Nuvarande förslag till detaljplan inkräktar för mycket på landskapsbilden. Att bygga sjuvåningshus är inte lämpligt. Projektet bör bantas. Övergången från park till bebyggelse bör vara av karaktären mjuk övergång. En bred strandremsa vid Husarvikens södra strand bör återföras till parkmark.

De geotekniska förhållandena är inte goda. Om detta byggprojekt genomförs kommer det att bli ett mycket dyrt projekt. Det finns risk för marksättningar p.g.a. djupa lerlager. Det förekommer två grundvattenmagasin i området som också ställer till problem. I stort sett hela området måste anläggas med påldäck. Denna mark som är en utfylld havsvik ligger också oroande nära havsnivån. I dagens klimatdiskussioner talas mycket om stigande havsnivåer.

Har ansvariga planerare verkligen tagit med detta i beräkningen?

Dessutom är marken kraftigt förorenad och stora insatser krävs för att göra marken lämplig för bostadsbyggande.

Alla gårdar ska ha underbyggda garage. Är detta lämpligt eller ens möjligt med sådana markförhållanden? Det sägs att byggprojektet ska ha miljöprofil. Klimatpåverkan ska begränsas. Vad vore då lämpligare än att satsa på en bilfri stadsdel, med enbart kollektivtrafik och då främst spårvagnar.

När det gäller sophanteringen så ska en sopsuganläggning byggas. Erfaren-heter från Hammarby sjöstad visar att sådana anläggningar är mycket dyra i drift, p.g.a. att det ofta blir stopp i anläggningen. Det är svårt att hålla koll på vad som trycks ner i sopsugen.

Renhållningförvaltningen hade under förra mandatperioden projektet ”Sortera mera”. De hjälpte en mängd fastigheter i staden till en miljövänlig sophantering. De avråder från att installera sopsug. De känner väl till problemen i Hammarby sjöstad.

Banta projektet och utöka grönområdet! Bygg en mindre stadsdel som smälter in i det vackra landskapet och låt det bli en riktig eko-stadsdel! Då förstärker vi spridningskorridoren mellan Norra och Södra Djurgården och värnar därmed vår Nationalstadspark.

§14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av kv Tegeludden

Dnr 2008-386-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-26 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av kvarteret Tegeludden i stadsdelen Ladugårdsgärdet. (S-Dp 2007-38468-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-

möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) med instämmande av ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamoten Susanna Alm (kd) och tjänstgörande ersättaren Jörgen Eriksson (fp) enligt följande; Det är bra att kontorsområdet mellan Tegeluddsvägen och Sandhamnsgatan successivt omvandlas från kontor till bostäder. Denna process har redan påbörjats i kv. Stettin 4. Det kan visa sig att det blir svårt att av miljöskäl bygga bostäder i själva hamnområdet, och det är då bra om det nu aktuella området kan omvandlas till bostadskvarter och i stället lämna plats för kontorsbebyggelse i hamnområdet.

§15 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över utställning av förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken - stockholmsdelen

Dnr 2006-728-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-30 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över utställning av förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken - stockholmsdelen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§16 Yttrande till Skolverket

Dnr 2008-269-402

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-03 med förslag till yttrande till Skolverket angående rutiner för tillsyn vid förskolan Olaus Petri.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens svar enligt bilagorna 2 och 4 samt överlämnar detta tjänsteutlåtande till Skolverket.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Yttrande till stadsrevisionen

Dnr 2008-324-102

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-02 med förslag till yttrande till stadsrevisionen över årsrapport för Östermalms stadsdelsnämnd 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Stockholms stads revisorer.

§18 Yttrande till länsstyrelsen

Dnr 2007-1042-506

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-03 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 7010-07-98242) då länsstyrelsen begärt nytt yttrande angående brister på Rio vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§19 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Hells Kitchen/Neu

Dnr 2008-329-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-17 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Sturecompagniet/Hells Kitchen/Neu, Sturegatan 4, 114 46 Stockholm

(Sot dnr 05-2008-01409).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. 1. Sturecompagniet Aktiebolag, Box 55719, 114 83 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 05.00 vid uteservering på restaurang Sturecompagniet/Hells Kitchen/Neu.

  2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avstyrka att Sturecompagniet Aktiebolag beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till kl. 05.00 vid uteservering på Sturecompagniet/Hells Kitchen/Neu, Sturegatan 4.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; med motivet att rökare ska kunna ta med sig sina drinkar ända fram till dess att krogen stänger skulle man i praktiken kringgå den praxis som hittills har tillämpats när det gäller att begränsa tiden för alkohol-servering utomhus.

§20 Svar på remiss från kommunstyrelsen om IT-service

Dnr 2008-346-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-09 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT service.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§21 Anmälan av månadsrapport maj 2008

Dnr 2008-183-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 maj 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-06-12 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Upphandling av parkskötsel

Dnr 2008-82-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-08 med förslag till entreprenörer för parkdriften av Östermalms stadsdelsområde.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till entreprenörer för park­­­- driften av Östermalms stadsdelsområde enligt förslaget i detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att skriva avtal med respektive entreprenör för avtalsperioden 2008-10-01 till och med 2011-09-30 med möjlighet för beställaren till 1+1+1 års förlängning, dvs som längst till 2014-09-30.

§27 Upphandling av verksamhetsdriften vid Gärdets gruppbostäder, dagliga verksamhet samt stöd i eget boende

Dnr 2007-951-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-30 med förslag

till entreprenör för verksamhetsdriften vid Gärdets gruppbostäder, dagliga verksamhet samt stöd i eget boende.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Stadsdelsnämnden utser AB Amygdalus med organisationsnummer 5806045984 som utförare av verksamhetsdriften av Gärdets grupp- bostäder, dagliga verksamhet och stöd i eget boende

  2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med AB Amygdalus för tiden 2008-10-01 till och med 2012-09-30 med möjlighet till förlängning med två år.

  3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; denna upphandling har inte något med valfrihet att göra utan handlar om en dogmatisk övertro från majoritetens sida att en privat verksamhetsform generellt är bättre än en offentlig. Vi har konsekvent varit mot att denna typ av verksamhet upphandlas. Den har skötts väl och det är svårt att se att omsorgen kommer att förändras, eftersom förslaget till beslut innebär en avknoppning av egen anställd personal.

Upphandlingar inom kommunal verksamhet bör förenas med ett egenregi-anbud för att bedöma inkommande externa anbud och för att få en lämplig blandning av egenregi och externa entreprenörer. Så har inte skett i det här fallet.

En viktig principfråga som inte är belyst i ärendet är i vilken grad som personalen i den nya organisationen har tillräcklig ekonomisk styrka eller backup om något skulle hända som innebär stora ekonomiska påfrestningar.

§28 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2008-27-299

Anmäldes förteckning 2008-06-04 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§29 Avskrivning av fordringar i bokföringen

Dnr 2008-532-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-05 med förslag till avskrivning av fordringar i bokföringen.

Stadsdelsnämndens beslut

Fordringar i bilagd förteckning avskrivs med sammanlagt 19900 kronor.

§30 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-06-03 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§31 Information från stadsdelsdirektören

Miljöprofilområde

Norra Djurgårdsstaden är i Stockholms stads budget 2008 utpekad som ett särskilt miljöprofilområde. En miljögrupp har bildats i vilken Göran Månsson tillsammans med andra förvaltningschefer utgör en styrgrupp och Anders Lindgren, chef för parkmiljögruppen norra innerstaden, ingår i sekretariatet som ska komma med ett programförslag i september.

Friskvård

Förvaltningen har gjort en stor friskvårdssatsning genom att ha utbildat intresserad personal till 27 hälsocoacher. De har fått ca tolv timmars utbildning med syfte att under sina ordinarie arbetsuppgifter även vara ambassadörer i friskvårdsfrågor.

§32 Övriga frågor

Kontroll av enskilda förskolor

Mats Claesson, chef för programområdet Barn och Ungdom, besvarade fråga från föregående nämndsammanträde om hur ofta ekonomin, kvaliteten och barn- och personaltätheten kontrolleras i stadsdelens enskilt drivna förskolor.

Det är utbildningsnämnden som svarar för alla ekonomifrågor avseende enskilda förskolor. Inspektioner görs en gång vartannat år.

Uppskattning

Ordförande Helena Bonnier (m) läste upp delar av ett brev som innehöll uppskattning från en brukare ”gentemot all personal på Karlaplans hemtjänst och också till stadsdelsnämndens politiker som ytterst gör det möjligt för en professionell och mänsklig enhet av detta slag att utvecklas.”

Dnr 2008-507-001.

Ungdomsråd

På fråga från ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) uppgav Mats Claesson att det inte har kommit igång något ungdomsråd på Östermalm.

Lokaltidningen ÖstermalnNytt

Ledamoten Berit Nyberg (s), boende i Hjorthagen, meddelade att distri-butionen av lokaltidningen ÖstermalmsNytt inte fungerar tillfredsställande.

Ibland kommer inte tidningen i brevlådan.

Rapport från förtroenderåd

Ersättarna Pia Helleday (m) och Marie Schött (m) rapporterade från för-troenderåden vid Dianagårdens respektive Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboenden.

Rapport från deltagande i utbildning

Vice ordförande Rolf Lindell (s) rapporterade från seminariet om handlingskompetens och olika ungdomsfrågor som var anordnat av ”Projekt 1173” som han deltog i den 20 maj 2008.

Ersättaren Pia Helleday (m) rapporterade i sin tur från konferensen

”Äldrefallet- om äldres säkerhet och trygghet” som hon deltog i den 8 maj 2008.

§33 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om att producera biogas av matrester

Dnr 2008-564-000

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornerantz Dias (v) över-lämnade en skrivelse med förslag att ”förvaltningen ges i uppdrag att se till att alla verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi där man handhåller mat, såsom t.ex. förskolor och äldreboenden, kontaktar trafikkontoret för ett inledande möte i syfte att sortera ut matavfall till biogasproduktion”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.