Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-08-28

Sammanträde 2008-08-28

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 00 med information
och synpunkter från förv Läs mer...altningen på USK-rapporten "Så tycker föräldrarna om förskolan på Östermalm."
(ärende nr 25 på dagordningen).

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Ansökan om stimulansbidrag från länsstyrelsen för varaktiga stödformer till anhöriga. Dnr 2008-244-504.

Remissärenden

3 Svar på remiss från kommunstyrelsen om evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren. Dnr 2008-578-006.

4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning. Dnr 2008-545-006.

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Dnr 2008-611-006.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad. Dnr 2008-438-006.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om personalpolicy för Stockholms stad.

Dnr 2008-474-006.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inklusive revidering av reglementen.

Dnr 2008-546-006.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående överklagande av svar på medborgarförslag. Dnr 2008-535-603 och 2008-572-503.

11 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående överklagan av stadsdelsnämndens beslut om underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011. Dnr 2008-501-603.

12 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående överklagan av stadsdelsnämndens beslut om upphandling av verksamheten med personliga ombud. Dnr 2008-488-503.

13 Yttrande till trafikkontoret över SLs förslag till trafikförändringar 2009.

Dnr 2008-586-300.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Danshögskolan, Sehlstedtsgatan 4. Dnr 2008-547-507.

15 Yttrande till Arbetsmiljöverket angående hemtjänst, Valhallavägen 148 C.

Svar på skrivelser

16 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp). Dnr 2008-440-000.

17 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp). Dnr 2008-441-000.

Anmälningsärenden

18 Anmälan av månadsrapport juli 2008. Dnr 2008-183-101.

19 Anmälan Socialstyrelsens beslut om stimulansmedel för år 2008 för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Dnr 2008-287-605.

20 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om statsbidrag för personligt ombud år 2008. Dnr 2008-59-502.

21 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om utvecklingsmedel för tidiga insatser; projektet Barnkraft. Dnr 200-288-504.

22 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende av upphandling av konsumentvägledning för stadsdelsförvaltningarna Södermalm, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Hägersten-Liljeholmen. Dnr 2008-295-103.

23 Anmälan av stadsrevisionens rapport "Livskvalitet på äldreboendet" - granskning av stadens vård- och omsorgsboenden för äldre. Dnr 2008-566-102.

24 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att avsluta tillsynen av Rio vård- och omsorgsboende. Dnr 2007-1042-506.

25 Anmälan av två rapporter från USK; "Förskoleverksamheten i Stockholm 2008" och "Så tycker föräldrarna om förskolan i Östermalms stadsdelsområde 2008." Dnr 2007-981-418.

26 Anmälan av promemoria 2008-08-28 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

27 Anmälan av promemoria 2008-08-28 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

28 Anmälan av protokoll 2008-08-18 från pensionärsrådet på Östermalm.

29 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

31 Anmälan av protokoll 2008-07-10, 2008-07-30 och 2008-08-14 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Ledamoten Johanna Sjö (m) uppdras att ersätta ordförande Helena
  Bonnier (m) som justerare för §§ 6 och 14.

 3. Protokollet justeras den 3 september 2008.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 12 juni justerades den 17 juni 2008 och extra sammanträdet den 9 juli justerades samma dag.

§2 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag för varaktiga stödformer till anhöriga

Dnr 2008-244-504

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-27 med förslag att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om stimulansbidrag för varaktiga stödformer till anhöriga.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Östermalms stadsdelsnämnd ansöker tillsammans med stadsdelarna Kungsholmen och Norrmalm om totalt 115000 kronor från Länsstyrelsen i Stockholms län för att utbilda 25 undersköterskor/vårdbiträden till kvalificerade avlösare.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§3 Svar på remiss från kommunstyrelsen om evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Dnr 2008-578-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-09 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) enligt följande; en för­bättring av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är angelägen. En sådan ökning måste samtidigt åtföljas av en ökning av socialtjänstens resurser för att få en ökad kvalitet i omsorgen.

§4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ersättningssystem och handläggning avseende LSS

Dnr 2008-545-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i remissvaret avslå stadsledningskontorets förslag till valfrihetssystem
och LSS-peng samt

att därutöver anföra följande

Rätten till inflytande över sitt eget liv, med vid behov stöd från samhället för att kunna leva ett liv som andra, är oerhört viktig. Alla stockholmare, oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning, ska kunna välja hur den omsorg som man behöver. Det är viktigt att den rätten inte blandas ihop med konkurrensutsättning.

Det största problemet med att införa ett valfrihetssystem i enlighet med de borgerliga direktiven är att majoriteten av de lägenheter som finns redan är upptagna och att det byggs alltför få. Därför riskerar valfrihetssystemet att bli ett slag i luften och den verkliga knäckfrågan blir om det nya systemet kan skapa fler boenden för att utbudet ska nå efterfrågan och gärna mer därtill.

Förslaget med en s.k. LSS-peng avslås då den inte kan ta hänsyn till individuella lösningar och behoven i de olika stadsdelarna. Med ständiga centraliseringar kommer stadsdelsnämndernas möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån behoven hos personer med funktionsnedsättning snarare att minska.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i sitt svar på remissen avslå förslaget om en central förmedlingsgrupp samt

att därutöver anföra

Att den enskildes valmöjligheter nu ökar genom förändringarna i LSS-systemet är bra. Informationen om de alternativ som ingår i valfrihetssystemet behöver samlas och göras tillgänglig. Det är viktigt att detta görs utifrån hänsyn till de specifika behoven hos dem som är berättigade insatser enligt LSS.

Däremot är det en stor risk att inrättandet av en central förmedlingsgrupp kommer att leda till att viktiga lokala kunskaper går förlorade. Stadsledningskontoret anser att en relativt liten bemanning ska klara uppdraget att också avlasta stadsdelsnämnderna i sökandet efter lämpliga alternativ, ett antagande som starkt kan ifrågasättas. För att löpande kunna föra en dialog med alla de utförare som ingår i valfrihetssystemet kan de nuvarande fyra förmedlingsgrupperna, med sitt lokala syn- och arbetssätt, behövas. Det är naturligtvis viktigt att bedömningar görs likvärdigt i staden, men en centralisering av förmedlingsfunktionen ska för den skull inte vara nödvändig. Förmedlings-gruppen ska även utgöra ett stöd för de enskilda och de lokala biståndshandläggarna. För detta krävs en skälig bemanning.

När det gäller ersättningssystemet och LSS-pengen är förslaget mycket svårt att överblicka, liksom att bedöma vilka de ekonomiska effekterna blir. I stadsledningskontorets utredning ges inga svar på hur de merkostnader som redan uppstått ska hanteras. En klar nackdel med införandet av en LSS-peng med lika ersättning för alla omsorgsinsatser är att stadsdelsnämndernas handlingsutrymme riskerar att minska. Det kan också leda till att utförare, med höga priser och liten konkurrens, väljer att ställa sig utanför valfrihetssystemet.

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om organisatorisk placering av Jobbtorg

Dnr 2008-542-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-07 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om organisatorisk placering av Jobbtorg.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att besvara stadsledningskontorets remiss med nedanstående

Vår uppfattning är att stadsdelsnämnderna ska ansvara för arbetsmarknads-politiken eftersom insatser, arbetsmetodik och arbetssätt då kan anpassas och utvecklas efter lokala behov och förutsättningar. Vi är därför i grunden kritiska till att arbetsmarknadspolitiken har centraliserats. En särskild nämnd knuten till Jobbtorgen skulle dessutom innebära stor risk för oklara ansvarsförhållanden och administrativa merkostnader.

Vi anser att verksamheten vid Jobbtorgen ska avse personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet.

Vi vill slutligen påminna om att de borgerliga innan valet 2006 lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebar att alla skulle garanteras arbete/utbildning inom fem dagar. Muntligen utlovades att dessa jobb inom fem dagar skulle vara till avtalsenlig lön. Med facit i hand kan vi se att jobbtorgen inte innebär någon jobbgaranti med arbete eller utbildning inom fem dagar. Det tycker vi är ett stort svek mot dem som röstade på alliansen och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut samt

att i stället framföra följande

En centraliserad organisation för jobbtorgen är i princip fel. Ansvaret ska ligga lokalt hos stadsdelsnämnderna som ska ha helhetsansvar för individ- och familjeomsorgen inklusive den verksamhet som nu är förlagd till jobbtorgen. De nuvarande jobbtorgen bör avskaffas och därmed är det inte aktuellt att hitta någon central organisatorisk placering för jobbtorgsverksamheten. Samverkan med försörjningsstödet försvåras med den nuvarande organisationen och ökar byråkratin.

Staden ska självfallet stimulera till samarbete mellan stadsdelsnämnderna. Många nämnder har frivilligt drivit gemensamma arbetsmarknadsverksam-heter och projekt, vilket bör uppmuntras i fortsättningen också utan den centraliserade jobbtorgsorganisationen.

Förslagen att även överföra ansvaret för flyktingmottagning, samhällsinforma-tion för flyktingar och SFI till socialtjänstnämnden är märkliga. Dels handlar dessa verksamheter inte om sociala frågor i första hand, dels har organisationen för flyktingmottagningen ändrats så sent som 2005. En färsk statlig utredning föreslår dessutom att staten ska ta ansvaret för flyktingmottagningen och att det kommunala ansvaret ska upphöra.

Speciellt viktigt är det för en nyanländ flykting att få hjälp av tjänstemän med lokalkännedom för att kunna lösa akuta behov av bostad, plats för barn i förskola, sjukvård m.m. I ett inledande skede behövs personliga kontakter utifrån en helhetssyn för att individuella behov ska kunna tillgodoses. För att kunna kommunicera med en människa som inte kan svenska och svenska förhållanden krävs stor kompetens, även om tolk används. Att istället skicka den nyanlända flyktingen till ett betydligt mer opersonligt Jobbtorg kan snarare skapa problem än lösa dem.

SFI är en utbildningsfråga och hör ihop med den kommunala vuxenutbildningen. Om SFI lyfts bort från utbildningsnämnden hamnar SFI utanför de pedagogiska nätverk som är så viktiga för den pedagogiska utvecklingen. SFI anordnare i Stockholm utvecklar nu ett mer yrkesinriktat innehåll och kontakter med arbetsmarknaden, i enlighet med den nya kursplanen för SFI. Detta utvecklingsarbete får inte störas. Dessutom ryms inom SFI även den så viktiga medborgarutbildningen, nödvändig för att deltagaren ska kunna skaffa sig kunskap om både rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Viktiga frågor om jämställdhet, antidiskriminering och miljö riskerar att försvinna från dagordningen inom en ensidigt jobbinriktad SFI.

Svenska för invandrare är kvalificerad språkundervisning. Märkligt nog har lärare inom sfi helt andra och sämre arbetsvillkor än andra lärare. Undervisningsskyldighet är mycket högre än för ”vanliga” lärare. Därför valde många lärare att lämna sfi när verksamheten för upphandlades och konkurrensutsattes för ett antal år sedan.

Om just denna utbildning ska ha helt andra arbetsvillkor för lärarna och dessutom ligga under jobbtorgets och socialnämndens verksamhet så kan man tala om strukturell rasism.

All språkundervisning ska självklart ligga under utbildningsförvaltningen, så även svenska som andra språk.

Utbildning är ingen fråga för sociala myndigheter, vare sig för barn eller för vuxna. Vuxenutbildning, om den sker inom den kommunala vuxenutbildningen, folkhögskola, den nya yrkeshögskolan, vanlig högskola eller universitet, är så mycket mer och ska inte i alla delar vara direkt kopplad till arbets-marknadens behov just nu. Den svenska kommunala vuxenutbildningen som fått mycket beröm i internationella jämförelser ska absolut förbli en del av det svenska utbildningssystemet. Det pedagogiska utvecklingsarbetet kommer att avstanna om vuxenutbildningen skärs av från de pedagogiska nätverken. Dessutom är det av stor vikt för samhällsutvecklingen att vi har välutbildade medborgare och att alla har en andra chans på utbildningsområdet.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m) och

ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) enligt följande; med pengsystem i stället för politisk styrning har en stor del av stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter flyttats över till de enskilda medborgarna. Det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal viktiga frågor som exempelvis socialtjänst och lokal fysisk planering är behovet av en lokal beslutsnivå stort.

SLK:s förslag omfattar flera olika förslag för organisationen av Jobbtorg Stockholm. Alliansen kommer att ta slutligt ställningstagande till SLK:s förslag i samband med budget för 2009.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Dnr 2008-611-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-19 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) yrkade bifall till eget förslag att lämna ärendet utan ställningstagande.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag till yttrande samt

att därutöver anföra följande

Förskolan är en grundläggande och viktig del i det livslånga lärandet. Den utjämnar klyftor och skapar goda förutsättningar för stadens alla barn. Därför är förslaget om inrättande av en allmän förskola från tre år bra.

Däremot avslås införandet av en barnomsorgspeng enligt förslaget då den kommer att leda till en urholkning v systemet med en förskola av hög pedagogisk klass där alla barn får tillgång till likvärdiga möjligheter till utveckling. Inrättande av flerfamiljssystem och vårdnadsbidrag innebär att dessa verksamheter jämställs med förskoleverksamheten, trots att de inte garanterar ett pedagogiskt innehåll.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) enligt följande; det finns ingen anledning att kräva tillstånd från kommunen för verksamhet som vare sig är obligatorisk eller finansieras med offentliga medel.

Det är roligt att se hur nu även treåringar kommer att få tillgång till allmän förskola och därmed påbörja det livslånga lärandet tidigt.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om kontaktcenter Stockholm

Dnr 2008-438-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-30 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om etablering av kontaktcenter­organisation i Stockholms stad.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att besvara remissen med följande förslag:

- Ett medborgarkontor ska finnas i varje stadsdelsnämndsområde.

Det är viktigt att arbetet med att öka tillgängligheten för medborgarna till stadens alla funktioner och tjänstemän prioriteras högt. Ett kontaktcenter kan vara en god idé och ett led i detta arbete. Men det kommer inte att kunna ersätta de nedlagda medborgarkontoren, de utlokaliserade telefonväxlarna samt att alla tjänstemän tidigare uppmanades att sprida sina telefonnummer. Det senare underlättade för medborgare att återknyta till tjänstemän de tidigare haft kontakt med. Nu ska kontakter ske via så få telefonnummer som möjligt vilket inte alls per automatik är enbart positivt.

Kontaktcentret planeras för en resurskrävande och mycket stor arbetsstyrka. Det sker också i stor brådska utan konsekvensanalyser. Risk finns för dubbelarbete och ökad byråkrati i stället för förbättrad tillgänglighet för medborgarna. Samtidigt haltar förslaget till kontaktcenter genom att det inte kommer att erbjuda hjälp för socialtjänstens verksamhet och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

För bästa lokala kännedom och tillgänglighet för stadsdelarnas invånare är det viktigare att det finns ett medborgarkontor inom varje stadsdelsnämnds­område. Så var det från början när stadsdelsnämnderna infördes, och erfarenheterna från dessa medborgarkontor är mycket positiva.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) enligt följande; under införandet av kontaktcenter, något som man skulle kunna kalla för medborgarkontor som stadens medborgare kan nå per telefon, vill vi betona vikten av att se till att kontaktcentertjänsterna är enkla och tillförlitliga att använda.

Vi vill kraftigt understryka förvaltningens synpunkter om att det är viktigt att den föreslagna serviceförvaltningen inte kommer att medföra höjda kostnader för den enskilda förvaltningen. Den växel som nu har hand om förvaltningens ärenden är mycket kostnadseffektiv.

Då kontaktcentret är till för alla stadens medborgare vill vi betona vikten av språkkunskaper, även i svenska. Vi vill även lyfta fram de redan idag stora problemen vad gäller bristande lokal verksamhets – och personkännedom. Det är nödvändigt att personalen utbildas för att få de kunskaper som krävs för att kunna ge en god service.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om personalpolicy för Stockholms stad

Dnr 2008-474-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-30 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om personalpolicy för Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) enligt följande; de anställda i staden är dess viktigaste resurs. Staden bör ha som utgångspunkt att vara en föregångare inom personalpolitiken. Målet bör vara att staden ska fungera som en mönsterarbetsgivare som sprider inspiration och goda idéer. Alla medarbetare ska känna trygghet i sitt arbete, ges möjlighet till utveckling och känna att de behandlas rättvist.

Förslaget till personalpolicy är en sammanfogning och förkortning av ett antal policys på personalområdet. Vi ser dock en del problem med förslaget. För många av stadens anställda är exempelvis den typ av prestationsbaserad lönesättning som beskrivs i policyn varken möjlig eller önskvärd. Lönepolicyn måste rimligen formuleras så att den omfattar samtliga stadens anställda. Ett annat problem är att staden saknar en separat arbetsmiljöpolicy.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till förändringar av stadens plan- och byggprocess samt överföring av ansvaret för parker till trafik- och renhållningsnämnden

Dnr 2008-546-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-20 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inklusive revidering av reglementen.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) enligt följande; vi stödjer stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remiss tillhörande ärende 9. Utöver det vill vi särskilt anföra:

Med pengsystem i stället för politisk styrning har en stor del av stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter flyttats över till de enskilda medborgarna. Det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal viktiga frågor som exempelvis socialtjänst och lokal fysisk planering är behovet av en lokal beslutsnivå stort.

Samtidigt är bostadsförsörjningen en strategiskt viktig fråga för staden. Därför är det angeläget att ha en effektiv och ändamålsenlig organisation för plan- och bygglovsprocessen med mera. Korta handläggningstider är viktigt. Likaså ett lokalt medborgarinflytande.

Alliansen kommer att ta slutligt ställningstagande till SLK:s förslag i samband med budget för 2009.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; förvaltningen har lämnat ett väl formulerat förslag till yttrande som vi bifaller.

Förslaget från stadsledningskontoret, som ju är den nuvarande majoritetens tongivande instans, är illavarslande. Demokratin är vårt samhälles grund­pelare. Stockholmarnas vilja ska få genomslag i utformningen av stadens verksamheter. Vi är övertygade om att närdemokratin och den lokala för­ankringen är viktig och att många beslut bäst fattas nära dem som berörs av besluten. Medborgarna ska ha närhet både till sina förtroendevalda politiker och till stadens tjänstemän och handläggare. Därför är det viktigt att slå vakt om stadsdelsnämndernas verksamhet och ansvar.

Stadsledningskontorets förslag skulle i stället innebära en fortsatt urholkning av stadsdelarnas verksamheter. Förslaget läggs fram utan analys av de övergripande konsekvenserna för delaktighet, samhörighet, samordningsvinster etcetera. Organisatoriska förändringar av denna karaktär kan inte enbart analyseras ur ett gränssnitts- och administrativt perspektiv. I grunden före­faller det vara motviljan mot stadsdelsnämnderna som sådana som motiverar förslagen.

Den borgerliga majoriteten har hittills under mandatperioden systematiskt centraliserat stora delar av stadsdelsnämndernas verksamheter. Mest om­fattande hittills är bortflytten av grundskolan och skolbarnomsorgen, men även centraliseringen av jobbtorgen är påtaglig. Vidare genomförs en om­fattande centralisering av stadsdelarnas upphandling. En dold form av centralisering utgör systemet med förskole- och äldrepeng. Pengsystemen innebär i praktiken att stadsdelsnämnderna förlorar möjligheten till både effektiv planering och verksamhetsstyrning.

Majoriteten förfaller vilja centralisera det mesta av stadsdelarnas verksam­heter och endast behålla ett tomt stadsdelsnämndsskal utan innehåll.

Majoriteten – kanske främst anförd av moderaterna - bortser från stadsdelsnämndernas många styrkor. Genom en stark lokal förankring skapas möjlig­heter till effektiv förvaltning och stora samordningsvinster mellan olika verksamheter. I en alltför centraliserad organisation blir det svårt att ta till vara lokala initiativ och att få överblick över de samverkansmöjligheter som ofta kan utnyttjas lokalt.

Vi är också starkt kritiska mot att man utan analys för över ansvaret för värnandet om stadens kulturhistoriska värden och skönhetsvärden till Stadsbyggnadsnämnden. I en tid med stora utbyggnadsbehov är det särskilt viktigt att dessa värden värnas och att exploateringsintresset inte ensamt får diktera utvecklingen. Det är i denna situation viktigt att kultur- och skönhetsintressena kan ges kraft genom sakkunniga utomstående organ i form av Stadsmuseet och Skönhetsrådet. Då kan Stadsbyggnadsnämnden bättre fungera som avvägande nämnd.

§10 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående överklagande av svar på medborgarförslag

Dnr 2008-535-603, 2008-572-503

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-04 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 10978-08, 10685-08) angående överklagande av svar på medborgarförslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande och stads­­- ledningskontorets juridiska avdelnings utlåtanden som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län och yrkar i första hand att överklaganden avvisas, då aktuella ärenden inte är överklagbara beslut enligt 10 kap. 2 § kommunallagen och i andra hand att överklagandet ska lämnas utan bifall, då inga omständigheter anförts som medför att beslutet ska anses olagligt enligt 10 kap. 8 §
  kommunallagen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående överklagande av stadsdelsnämndens beslut om underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011

Dnr 2008-501-603

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-11 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 9430-08) angående överklagande av stadsdelsnämndens beslut om underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län och yrkar att överklagandet avslås.

§12 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående överklagande av stadsdelsnämndens beslut om upphandling av verksamheten med personliga ombud

Dnr 2008-488-503

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-07-23 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 9429-08) angående överklagande av stadsdelsnämndens beslut om upphandling av verksamheten med personliga ombud.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län och yrkar att överklagandet avslås.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Yttrande till trafikkontoret över förslag till trafikförändringar 2009

Dnr 2008-586-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-08-01 med förslag till yttrande trafikkontoret över AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) förslag till trafikförändringar 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) enligt följande;

Utöver förvaltningens yttrande framhålls även följande förslag:

 • Buss 62 bör få en hållplats vid Storängskroken när byggnationerna i området är klara.
 • Buss 55 bör gå till Hjorthagen även på de sista natturerna.
 • Buss 1 bör planeras så att hänsyn tas till färje- och kryssningstrafiken i Värtahamnen då detta medför extra många passagerare samt leder till förseningar.
 • Hållplats Frescati på Roslagsbanan bör ej läggas ner. Om hållplats Universitetet flyttas och byggs ut som ersättning för hållplats Frescati kommer detta medföra negativa konsekvenser för boende och för
  kolonisterna i området.

I övrigt vill vi uppmärksamma SL på en felskrivning på sid 3(16) under avsnittet om Roslagsbanan där det står att hållplatserna Universitetet och Mörby kommer att slås samman till en hållplats. Vad vi vet är det ytterligare två hållplatser som ligger mellan Universitetet och Mörby.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; en enig nämnd har tidigare verkat för att kraftig genomfartstrafik, inklusive bl. a. stora stomlinjebussar och annan tung trafik, inte bör passera utanför skolor på lokalgator. Hos oss gäller detta bl. a. Östermalmsskolan utmed Banérgatan. Detta har dock mött föga förståelse hos SL. Inte heller har SL motiverat varför man inte kan tänka sig att öppna T-uppgången mot Naturhistoriska riksmuseet. Det skulle underlätta för många skolklasser i hela Storstockholm att komma till museet och Cosmonova.

För att inte förvärra situationen blir det då än viktigare att motverka liggande förslag hos trafikkontoret att öppna upp gatuavstängningen där Karlavägen möter Oxenstiernsgatan. Genom ökad biltrafik skulle en sådan öppning dels påverka Banérportens elever och dessutom ytterligare drabba Östermalms­skolans elever. Detta upprör med rätta både skolornas företrädare och elevernas föräldrar. Nämnden bör därför i detta sammanhang bestämt avråda trafikkontoret att genomföra en sådan öppning.

§14 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Danshögskolan

Dnr 2008-547-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-11 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Danshögskolan, Sehlstedtsgatan 4, 115 28 Stockholm (Sot dnr 01-2008-02178).

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) avslag på förvaltningens förslag.

Tillstånd bör beviljas till alkoholservering på Danshögskolans uteservering till senast kl 22.00 med hänvisning till bostadsbebyggelsen i närområdet.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl avslagsyrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stöder vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande röstar nej.

Ja-röster avgavs av Helena Bonnier (m), Pia Helleday (m), Gunilla Gustafsson (fp), Lotta Juul Martin-Löf (m), Datevig Mardirossian Lönn (m), Johanna Sjö (m) och Johan Sjölin (m).

Nej-röster avgavs av Rolf Lindell (s), Magnus Lingen (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s), Ulla-Liza Blom (s) och Marion Sundqvist (mp).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Ballbreaker Gärdet AB, Sehlstedtsgatan 4, 115 28 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker inomhus på Danshögskolan, klockan 11.00 – 03.00 och på uteserveringen klockan 11.00 – 23.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

§15 Yttrande till Arbetsmiljöverket

Dnr 2008-570-204

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-23 med förslag till yttrande till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektionsmeddelandet daterat 2008-06-09 (AIST 2008/22460) angående Hemtjänst Valhallavägen 148 C.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Arbetsmiljöverket.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om näringsinnehåll och kvalitet på maten inom äldreboenden

Dnr 2008-440-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-25 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”hur ofta det görs oberoende kontroller av näringsinnehållet och matkvaliteten i den mat som levereras till verksamhetsområdets äldreboenden, både de i egen regi och privat regi?”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§17 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om tillberedning av mat till äldreboenden

Dnr 2008-441-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-06-27 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om att ge förvaltningen i uppdrag att först i liten skala prova möjligheten att utnyttja förskoleköken till tillberedning av mat till äldreboenden.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§18 Anmälan av månadsrapport juli 2008

Dnr 2008-183-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 juli 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av Socialstyrelsens beslut om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Dnr 2008-287-605

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2008-05-25 att för år 2008 tilldela

Stockholms stad stimulansmedel för att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer.

Östermalms stadsdelsnämnd tilldelades 9254 tkr.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av länsstyrelsens beslut om statsbidrag för personligt ombud

Dnr 2008-59-502

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2008-06-18

(Beteckning 704-08-49219) om statsbidrag för personligt ombud år 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av länsstyrelsens beslut om utvecklingsmedel för tidiga insatser

Dnr 2008-288-504

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2008-06-12

(Beteckning 704-06-42061) om utvecklingsmedel för tidiga insatser

Länsstyrelsen beviljar 800000 kronor till projektet Barnkraft.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende upphandling av konsumentvägledning

Dnr 2008-295-103

Anmäldes tilldelningsbeslut avseende upphandling av konsumentvägledning för stadsdelsförvaltningarna Södermalm, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Hägersten-Liljeholmen.

Avtal har tecknats med KonsumentCentrum AB, ett helägt dotterbolag till organisationen Sveriges Konsumenter, för perioden 2008-09-01 – 2010-08-31 med förlängningsmöjlighet på två år.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av stadsrevisionens rapport; Livskvalitet på äldreboendet

Dnr 2008-566-102

Anmäldes stadsrevisionens rapport Livskvalitet på äldreboendet (Nr 3, juni 2008) efter genomförd granskning av ett antal vård- och omsorgsboenden inom stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör och Södermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av länsstyrelsens beslut angående Rio vård- och omsorgsboende

Dnr 2007-1042-506

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2008-06-27

(Beteckning 7010-07-98242) om att avsluta tillsynen av Rio vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av rapporter från USK

Dnr 2007-981-418

Anmäldes två rapporter från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB (USK); dels brukarundersökningen Förskoleverksamheten i Stockholm 2008 och dels tilläggsurval ur denna rapport Så tycker föräldrarna om för-skolan i Östermalms stadsdelsområde 2008.

Rapporterna redovisar resultat av en enkätundersökning genomförd av USK på uppdrag av utbildningsförvaltningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporterna läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; det är glädjande att den satsning på kvalitet i förskolan som s, mp och v gjorde under förra mandat-perioden ger underlag för fortsatt hög kvalitet i verksamheten. Vi arbetade bland annat hårt och målmedvetet med att minska barngruppernas storlek. Detta har stor betydelse för kvaliteten, även om man menar att barngruppernas storlek inte har samma relevans som tidigare, beroende på att verksamheten kan planeras och läggas upp på olika sätt. Viktigt är ändå att fortsätta arbetet med att öka antalet personal i förhållande till antalet barn. Det fordrar naturligtvis utökade resurser. För att öka kvaliteten anser vi också att det är ange-läget att gå vidare med Agenda 21-projektet "Grönare gårdar" för att förbättra förskolebarnens utemiljö.

En fråga som kan orsaka särskilda problem i vår stadsdel är möjligheten för barn att få modersmålsundervisning på sitt eget språk. En orsak kan vara att man utgår från att så gott som alla hos oss har svenska som modersmål, och att modersmålsundervisningen främst är en fråga för stadsdelar där en majoritet av barnen har annat modersmål än svenska. Men även om andelen barn med ett sådant behov är liten i vår stadsdel, så är undervisningen lika viktig för det enskilda barnet.

§27 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-08-28 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-07-10, 2008-07-30 och 2008-08-14 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§30 Information från stadsdelsdirektören

Tidsplan för budgetarbetet 2009

10 september Finansborgarrådet Sten Nordin presenterar förslag till budget 2009, som därefter ska behandlas av borgarråds­­- beredningen och kommunstyrelsen innan kommunfull- mäktige fattar beslut 16-17 oktober.

18 september Stadsdelsdirektören Göran Månsson informerar om för- slag till budgeten vid nämndens sammanträde.

11 november VP-seminarier för hela nämnden.

20 november Förslag till verksamhetsplan 2009 föreläggs Östermalms stadsdelsnämnd. Möjlighet för östermalmsborna att chatta om verksamhetsplanen med politikerna kl 19.30-21.00.

18 december Nämnden beslutar om verksamhetsplan 2009.

Stadsutvecklingsområdet Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden

21 september Vägverket arrangerar en Norra länkendag. Ytterligare information kommer i annons.

27 september Öppet Hus i kraftledningstunneln under Husarviken kl 10-14.

vecka 38 Fyra gåturer genomförs i Hjorthagen där syftet är att i dialog med hjorthagenborna diskutera några platser där det är möjligt med ny bebyggelse .

Prognos -08

Varje sommar lämnar USK en befolkningsprognos. ”Prognos-08” visar
ingen ökning av barn i förskoleåldrarna 1-5 år. Prognosen för skolbarn 6-15 år visar en viss ökning, särskilt åren 2013-2014. Yngre pensionärer, dvs 65-79 år ökar kraftigt medan pensionärer från 80 år minskar kraftigt. Antalet äldre från 80 år har minskat sedan år 2001 och någon ökning lär inte ske förrän in på 2020-talet.

Chefsutvecklingsprogram

Förvaltningen har inlett planeringen för ett chefsutvecklingsprogram för förvaltningens ca 30 enhetschefer och 25 bitr enhetschefer.

Personalfest

Förvaltningsledningen har initierat planeringen av en personalfest för all anställd personal en kväll i mitten av oktober.

Upphandlingen inom äldreomsorgen

Upphandlingen av entreprenör för driften av Kattrumpstullens vård- och äldreboende är avslutad. Stiftelsen Röda Korshemmet blir ny entreprenör med verksamhetsövergång den 15 september. Motsvarande upphandling av Dianagårdens och Rios vård- och omsorgsboenden är avslutade, men

besluten av entreprenörer är överklagade. Länsrätten har nu avvisat dessa överklaganden, men tid för övertagande är ännu inte bestämt då möjlighet till överklagande av länsrättens beslut kvarstår.

Avknoppning/upphandling av Gärdets gruppbostäder

Avknoppningen av verksamheten av Gärdets gruppbostäder, dagliga verksamhet samt stöd i eget boende är avslutad och övertas av Amygdalus. Det kvarstår dock problem med ett av de fem gruppboendena då Länsstyrelsen inte godtar att gruppboendet ligger i ett äldreboende (läs Rio vård- och omsorgsboende).

Träfflokalen Lotsen

Inriktningen för träfflokalen Lotsen är att RSMH tar över driften av verksamheten från och med den 1 oktober. Lotsen är fram till dess öppen i förvaltningens regi i den nya lokalen på Banérgatan. RSMH har uttryckt önskemål att inledningsvis nyttja vår personal som idag ansvarar för Lotsen.

§31 Övriga frågor

Programmet Barn och Ungdom

Mats Claesson, avdelningschef, redogjorde kort för fältassistenternas verksamhet under sommaren och att parkleken i Humlegården har varit öppen varje dag. Fältassistenterna ges eventuellt möjlighet att från och med i höst vara ute bland ungdomarna även på lördagarna.

Preventionscentrums Stockholmsenkät avseende alkohol- och drogvanor, som besvarats av eleverna i årskurs 9 samt av andraårseleverna i gymnasierna, är nu klar. Redovisning kommer.

Vidare uppgav Mats Claesson på fråga från ersättaren Maria Antonsson (mp) att det webbaserade kösystemet till förskoleplats, som infördes 2008-07-01, fungerar bra med några smärre problem som löses vartefter.

Träfflokalen Lotsen

Vice ordförande Rolf Lindell (s) framförde muntligt följande frågor
angående träfflokalen Lotsen:

- vilken typ av personal (utbildning m.m.) avser RSMH att anställa vid träfflokalen?

- hur ser besöksfrekvensen ut jämfört med tidigare lokalisering på
Riddargatan?

- Kan RSMH göra det möjligt med gemensam matlagning och lunch för besökarna på det nya stället?

- Hur avser RSMH förbättra tillgängligheten till källarlokalen?

Förvaltningen återkommer med svar på de ställda frågorna.

Angående nybebyggelse på Kampementsgatan

Ordförande Helena Bonnier (m) meddelade att stadsbyggnadskontoret har dragit tillbaka förslaget om sju stycken friliggande punkthus (s.k. stadsvillor) längs Kampementsgatan.

Anhörigmöten

Ersättaren Kitty Ericsson (m) rapporterade från anhörigmötet den 26 augusti på Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende. Den 15 september övertas verksamheten av Röda Korset och all vårdpersonal har valt att gå över till Röda Korset.

Ordförande Helena Bonnier (m) och ersättaren Magnus Lingen (s) rapporte-rade från anhörigmötet på Rio vård- och omsorgsboende om att allt verkade lugnt och bra i verksamheten.