Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-05-18

Sammanträde 2016-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

* Upprop och närvaroregistrering
* Val av protokollsjusterare
* Tid för protokollsjustering
* Anmälan av föregående protokoll
* Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

2 Hundrastgård på Gärdet

4 Godkännande av deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016

5 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 2016-225-1.1. (Oomedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Partiell revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2016-001-1.1. (Omedelbar justering)

7 Yttrande i laglighetsprövning enligt kommunallagen

Svar till förvaltningsrätten
Dnr 2016-194-1.4.(Omedelbar justering)

8 Hantering av allmänna handlingar

Svar till stadsarkivet
Dnr 2016-661-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Val av ny ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016

10 Avtals- och kvalitetsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende.

11 Avtals- och kvalitetsuppföljning av Rio vård- och omsorgsboende.

12 Ungdomsråd

Svar på skrivelse från Therese Carlborg (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L)
Dnr 2016-160-1.1.

13 Beslut om stadgar och kontaktpolitiker för ungdomsrådet

Remissärenden

14 Serveringstillstånd till Restaurang No 18

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-145-1.5.2.

15 Personalpolicy för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-166-1.5.1. (Omedelbar justering)

16 Genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:26) av Lotta Edholm (L), Gulan Avci (L) och Björn Ljung (L)
Dnr 2016-162-1.5.1.

17 Demokratiutredningens betänkande - "Låt fler forma framtiden"

Remiss från kommunstyrelsen, svar på (SOU 2016:5)
Dnr 2016-189-1.5.1.(Omedelbar justering)

18 Återta diplomatparkering vid obetalda böter

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:58) av Lotta Edholm (L)
Dnr 2016-133-1.5.3.

19 Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:90) av
Rickard Wall (-)
Dnr 2016-49-1.5.3.

Anmälningsärenden

20 Partiell revidering av arkivbeskrivning för Östermalms stadsdelsförvaltning

22 Lägesrapport över arbetet med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

23 Rapport om avtalsuppföljning 2015

24 Kolloinspektioner - sammanställning sommaren 2015

25 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

26 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

27 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordning

28 Anmälan av promemoria 2016-05-18 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

29 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 punkten föräldrabalken (FB)

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

33 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

34 Inkommen rapport om missförhållande i verksamhet enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen i egen regi

Anmälningsärenden

35 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS

36 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 1 2016 - äldreomsorg

37 Inkommen rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen i enskild verksamhet - HSB Omsorg Östermalm

38 Inkommen rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen i egen regi

39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2016-04-05 och 2016-04-07

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Godkännande av deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2016

§5 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§6 Partiell revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd

§7 Yttrande i laglighetsprövning enligt kommunallagen

§8 Hantering av allmänna handlingar

§9 Val av ny ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016

§10 Avtals- och kvalitetsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende.

§11 Avtals- och kvalitetsuppföljning av Rio vård- och omsorgsboende

§13 Beslut om arbetsordning, stadgar och kontaktpolitiker för ungdomsrådet

§14 Serveringstillstånd till Restaurang No 18

§15 Personalpolicy för Stockholms stad

§18 Återta diplomatparkering vid obetalda böter

§19 Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman

§20 Partiell revidering av arkivbeskrivning för Östermalms stadsdelsförvaltning

§22 Lägesrapport över arbetet med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

§24 Kolloinspektioner - sammanställning sommaren 2015

§25 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

§26 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§27 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordning

§28 Anmälan av promemoria 2016-05-18 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§29 Information från stadsdelsdirektören

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 punkten föräldrabalken (FB)

§32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 punkten föräldrabalken (FB)

§33 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken

§34 Inkommen rapport om missförhållande i verksamhet enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen i egen regi

§35 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS

§36 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 1 2016 - äldreomsorg

§37 Inkommen rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen i enskild verksamhet

§38 Inkommen rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen i egen regi

§39 Anmälan av sociala delegationens protokoll