Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds med information från landstingets trafikförvaltning om Läs mer... kollektivförsörjning av Norra Djurgårdsstaden. Informationen lämnas av projektledarna Charlotta Hök och Manne Schmitz.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Medborgarförslag - beslutsärenden

2 Gångförbindelse Ruddammsvägen

3 Hur Östermalm kan göras snyggare

Beslutsärenden

4 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2018

5 Utredning av förutsättningar för inrättande av ett företagsråd/näringslivsråd

6 Redovisning av utredning om att överta parkskötseln i egen regi

6:b Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL)

Remissärenden

7 Serveringstillstånd till Hertigbolaget AB

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2017-691-1.5.2. (Omedelbar justering)

8 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2017-619-1.5.1.

9 Etablera fler bryggbad i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2017:38) av Jonas Nilsson (M)
Dnr 2017-553-1.5.3.

10 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2017-632-1.5.1. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

11 Månadsrapport oktober 2017

12 Kolloinspektioner - sammanställning sommaren 2017

14 Utredningstider inom individ-och familjeomsorgen

Projektrapport från stadsrevisionen nr 7/2017
Dnr 2017-688-1.2.1.

15 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

16 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

17 Anmälan av styrelsemöte och årsmötesprotokoll från ungdomsrådet med verksamhetsberättelse år 2016 och 2017

18 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

19 Anmälan av promemoria 2017-11-23 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

20 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

21 Nedskrivning av fordringar i bokföringen år 2017

22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

24 Nedskrivning av fordringar i bokföringen 2017

25 Utredning enligt (lex Sarah) om risk för ett missförhållande i verksamhet enligt 24 b § LSS - egen regi enhet

26 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi enhet

27 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi enhet

28 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2017 - äldreomsorg

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Gångförbindelse Ruddammsvägen

§3 Hur Östermalm kan göras snyggare

§4 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2018

§5 Utredning av förutsättningar för inrättande av ett företagsråd/näringslivsråd

§6 Redovisning av utredning om att överta parkskötseln i egen regi

§6:b Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL)

§7 Serveringstillstånd till Hertigbolaget AB

§8 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

§9 Etablera fler bryggbad i Stockholm

§10 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

§12 Kolloinspektioner - sammanställning sommaren 2017

§14 Utredningstider inom individ-och familjeomsorgen

§15 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

§16 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§17 Anmälan av styrelsemöte och årsmötesprotokoll från ungdomsrådet med verksamhetsberättelse år 2016/2017

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§19 Anmälan av promemoria 2017-11-23 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§20 Information från stadsdelsdirektören

§21 Nedskrivning av fordringar i bokföringen år 2017

§22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§24 Nedskrivning av fordringar i bokföringen 2017

§25 Utredning enligt (lex Sarah) om risk för ett missförhållande i verksamhet enligt 24 b § LSS - egen regi enhet

§26 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi enhet

§27 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi enhet

§28 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2017 - äldreomsorg

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll